Code တူဝ်လိၵ်ႈလႅၼ်ႈၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသႆႉ(တ်) လႄႈလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းၽႃႇသႃႇ HTML

Code တူဝ်လိၵ်ႈလႅၼ်ႈၼိူဝ်ဝႅပ်ႉသႆႉ(တ်) လႄႈလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းၽႃႇသႃႇ HTML

 

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၶတ်းၸႂ် ႁဵၼ်းႁူႉ ႁႈပွင်ႇၸႂ်ထထိုင်ၼိူဝ် ၽႃႇသႃႇ HTML သေ ၼင်ႇၵႃႈ တွင်းလႆႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၸင်ႇ ၶိုၼ်း ဢဝ်မႃးပိုၼ်ၽေ ပၼ် ၵေႃႉၶဝ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ၸိူဝ်းသူင်တႅမ်ႈ ပလွၵ်ႉတေႉ ၸၢင်ႊတေမီးၽွၼ်းလီယူႇၼႆ ပွင်ႇၸႂ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။ • Code တူဝ်လိၵ်ႈလႅၼ်ႈတၢင်းၵႂႃမႃးသၢႆႉ <marquee direction="left"> သႂ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း
</marquee>
 • Code တူဝ်လိၵ်ႈလႅၼ်ႈတၢင်းသၢႆႉမႃးၵႂႃ <marquee direction="right"> သႂ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း </marquee>
 • Code တူဝ်လိၵ်ႈလႅၼ်ႈၵႂႃႇလႅၼ်ႈမႃး <marquee behavior="alternate"> သႂ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း </marquee>
 • Code တူဝ်လိၵ်ႈလႅၼ်ႈၶိုၼ်ႈတၢင်းၼိူဝ် <marquee direction="up"> သႂ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း </marquee>
 • Code တူဝ်လိၵ်ႈလႅၼ်ႈလူင်းတၢင်းတႂ်ႈ <marquee direction="down"> သႂ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း </marquee>
 • Code တူဝ်လိၵ်ႈလႅၼ်ႈၶိုၼ်ႈလႅၼ်ႈလူင်း <marquee direction="up" behavior="alternate"> သႂ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း </marquee>                                                
 • Code တူဝ်လိၵ်ႈလႅၼ်ႈၶိုၼ်ႈလူင်းၸိူၼ်း<marquee behavior="alternate" direction="up" width="80%"> <marquee direction="right"> သႂ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း</marquee> </marquee>
 • Code တူဝ်လိၵ်ႈလႅၼ်ႈၵႂႃႇ/မႃးဝႆး <marquee behavior="alternate" direction="up" width="80%"> <marquee direction="right" behavior="alternate"> သႂ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း </marquee> </marquee>
 • Code ပိုၼ်ၵၢင်ႇၵႂႃႇမႃးၼႃႈလင် <marquee behavior="alternate" width="10%"> >> </marquee> >> သႂ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း < < <marquee behavior="alternate" width="10%"> < < </marquee>
 • Code ပိုၼ်ၵၢင်ႇၸီႉဢွၵ်ႇ <MARQUEE scrollAmount=3 width="10%"> < < < < </MARQUEE> < < < < သႂ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း>>>> <MARQUEE scrollAmount=3 direction=right width="10%">>>>> </MARQUEE>
 • Code ပိုၼ်ၵၢင်ႇၸီႉၶဝ်ႈ <MARQUEE behavior=alternate direction=left scrollAmount=3 width="4%"> <font face=Webdings> <<< </font> </MARQUEE> <MARQUEE scrollAmount=1 direction=left width="2%"> | | | </MARQUEE> <<< | | | သႂ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း | | | >>> <MARQUEE scrollAmount=1 direction=right width="2%"> | | | </MARQUEE> <MARQUEE behavior=alternate direction=right scrollAmount=3 width="4%"> <font face=Webdings> >>> </font> </MARQUEE>
 • Code ၶေႃႈၵႂၢမ်းလႅၼ်ႈၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင်ဝႆး<marquee behavior=alternate direction=up scrollamount=2 scrolldelay=65 height=80 "Text-align;filter:wave(add=0,phase=1, freq=1,strength=15,color=.FFFFFF)"> <center>
  သႂ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း
  <br> သႂ်ႇတီႈၼႆဝဵၼ်ႉႁၢင်ႇၼိုင်ႈၵမ်း </center> </marquee>
 • Code ၶေႃႈၵႂၢမ်းလႅၼ်ႈၼႂ်းၶွပ်ႇသီႇၸဵင်ႇ <marquee style="border:BLUE 2px SOLID"> သႂ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း </marquee>
 • Code ၶေႃႈၵႂၢမ်းလႅၼ်ႈၼႂ်းၶွပ်ႇသီႇၸဵင်ႇ+မီးသီ<font color="#FFFFFF"><marquee direction="left" style="background:BLUE"> သႂ်ႇၶေႃႈၵႂၢမ်း </marquee></font>

         ထတ်းလွၵ်း(Table)ပဵၼ်ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇပိူင်ၼိုင်ႈတႃႇႁဵတ်းဝႅပ်ႉၽဵတ်ႇ (Web Page) လႄႈတေမႅင်ႇပိုၼ်ႉ တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉပဵၼ်ပုၼ်ႈ ပဵၼ်ပၵ်းပိူင်လဝ်းငၢမ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸွႆႈပၼ်ၽူႇၶဝ်ႈတူၺ်းၼင်ႇငၢႆႈငႅမ်ႈၶႅမ်ႉလိူဝ် လႄႈဢွၼ် တၢင်းတီႈထုၵ်ႇလီႁဵတ်းၼႂ်းၵၢၼ်ၶပ်းသၢင်ႈဝႅပ်ႉၽဵတ်ႇၵၢၼ် ၸတ်းဝၢင်းၶူင်းသၢင်ႈပိူင်ၽၢင်(Lay Out)ႁႂ်ႈၵိုင်ႇ ဢၢပ်ႈ မၢႆမီႈပၵ်းပိူင်ၼမ်ႉၵႂၢမ်းၶွင်ႁဝ်းဢၼ်တေပိုၼ်ၽႄႈၼႂ်းဝႅပ်ႉၽဵတ်ႇ။
ၵၢၼ်ထတ်းလွၵ်း ဢမ်ႇမီးၶိူင်ႈမိုဝ်းဢီႈသင်ဢၼ်ၸႂ်ႉတႅမ်ႈ Code HTML ဢၼ်မီးၽွၼ်းလီတၢၼ်ႇ Code ထတ်းလွၵ်း လွၵ်း ၸွႆႈႁႂ်ႈၸတ်းဝၢင်းၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈတၢင်ႇၸိူဝ်းတီႈၶႂ်ႈတၢင်ႇဝႆႉလႆႈၼင်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶပ်းသၢင်ႈ ၶိုင်ဢွၵ်ႇလႆႈလိူဝ်ဢမ်ႇမီးတီႈသုတ်းသဵင်ႈလႆႈလႄႈဢၼ်ၵိုင်ႇလီႁူႉၶပ်းတၢမ်းထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ၼႂ်း ၵၢၼ်း ပိုတ်ႇၽိူၺ် ပရၢဝ်းသိူဝ်ႉ(ရ်) (Browser) တေႁဵတ်းၵၢၼ်တၢဝ်ႊလူတ်ႇ (Download)ၶေႃႈမုၼ်းၼႂ်းလွၵ်းတင်းမူတ်းၵွၼ်ႇ ယဝ်ႉၸင်ႇပိုၼ်ၽႄႈလွၵ်းထတ်းၼိူဝ်ဝႅပ်ႉၽဵတ်ႇ။

<Table> Tag Attributes : တႃႇၶႂၢၵ်ႈ ထႅၵ်းလွၵ်းငဝ်ႈတႄႇ <TABLE> ထႅၵ်ႉၼႆႉပွင်ႇၵပ်း ပရၢဝ်းသိူဝ်ႉ(ရ်) ဝႃႈလူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်တေႇတင်ႈလွၵ်းလင်ထႅၵ်ႉၼႆႉ , <TABLE> tag မီးသုၼ်ႇၶႂၢၵ်ႈၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈၸႂ်ႉပိၼ်ႇ လၢႆႈၶူင်းသၢင်ႈၼႃႈတႃ ပၵ်းပိူင်လွၵ်းၼင်ႇၵႃႈၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်။

Border= သင်ဝႃႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈလွၵ်းထတ်းမီးသဵၼ်ႈၶွပ်ႇ ႁဝ်းတႅပ်းတတ်းလတ်းပိူင်တူဝ် ၼပ်ႉပွင်ႇၵပ်း ပရၢဝ်းသိူ်ဝ်ႉ(ရ်) ထိုင်တၢင်းၵႂၢင်ႈ(Pixels Wide) ၼင်ႇၵႃႈၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈလႆႈလႄႈၸႂ်ႉ Border=5 ၸိုင်မၢႆထိုင်တင်းယႂ်ႇ/လဵၵ်ႉ 5 Pixels Wide ပဵၼ်ႁူဝ်ႁႅၵ်ႈငဝ်ႈတေႇလွၵ်းထတ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢင်းတမ်းသဵၼ်ႈၶွပ်ႇ ၸိုင်ၸွႆႈၼႂ်းၵၢၼ်ယႅၵ်ႈလွင်ႈ ၸႅင်ႈလႅင်း လႆႈၼင်ႇပၢင်ႇၸိုၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ဝၢင်းတမ်းယႃႇႁႂ်ႈမီးသဵၼ်ႈၶွပ်ႇဢီႈသင်ၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။ • လွၵ်းဢၼ်မီးသဵၼ်ႈၶွပ်ႇဝၢင်       


Cell A
Cell B
Cell C
Cell D
Cell E
Cell F


 • လွၵ်းဢၼ်မီးသဵၼ်ႈၶွပ်ႇၼႃ       
Cell A
Cell B
Cell C
Cell D
Cell E
Cell F • လွၵ်းဢၼ်မီးသဵၼ်ႈၶွပ်ႇၼႃ       


Cell A
Cell B
Cell C
Cell D
Cell E
Cell F


*** ၼေႉၼမ်း : ပိူင်တၢႆတေပၵ်းတင်ႈတမ်းဝၢင်းသဵၼ်ႈၶွပ်ႇလွၵ်းထတ်းဝႆႉတီႈ ႑ ၸွမ်းၼင်ႇတီႈတမ်း ဝၢင်းလွၵ်း ထတ်းဝႆႉ ၸိုင်ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူၺ်းထိုင်ပၵ်းပိူင်လွၵ်းထတ်းဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ လႄႈမိူဝ်ႈယဝ်ႉၵၢၼ်သၢင်ႈလွၵ်းထတ်း လႄႈ ၵူႊလွင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းတီႈဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈ သေၸင်ႇၵွႆႈပိၼ်ႇလၢႆႈ သဵၼ်ႈၶွပ်ႇလွၵ်းထတ်းပဵၼ် Border=0.
 

Width=လူၺ်ႈလွင်ႈၸႂ်ႉသုၼ်ႇၶႂၢၵ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလိူၵ်ႈတမ်းဝၢင်းလွၵ်းထတ်းၼင်ႇၵႃႈၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈလႆႈ သင်ဢမ်ႇ တမ်းဝၢင်းတၢင်းၵႂၢင်ႈလွၵ်းထတ်း လွၵ်းထတ်းတေပိုတ်ႇ ၽတႄဝၢင်းၵႂၢင်းလွၵ်းထတ်းပဵင်းၵၼ်တၢင်း ၶိူင်ႈ ပိူင်ဢၼ်သႂ်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇ မီး 2 လွၵ်းလၢႆးတီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၸႂ်ႉတမ်းဝၢင်း  Width= Attribute:

လွၵ်းလၢႆးပိူဝ်ႉ(ရ်)သဵၼ်း (ရ်) (Percentage Method)

Width=60%
ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးၼႆႉႁဵတ်းလွၵ်းထတ်းၸိုင်မီးတၢင်းၵႂၢင်ႈ 60% ၶွင်ၼႃႈၸေႃး ၼေႉၼမ်းလွၵ်းလၢႆး ၼႆႉၵွပ်ႈၽူႊ ၵူၼ်း ၸႂ်ႉ တၢင်းၵႂၢင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းၢတၢင်းၸႅင်ႈတီႈၼႃႈၸေႃးၵေႃႈပိူင်ႈပႅၵ်ႇၵၼ်ၸိုင်ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁၼ်လွၵ်းထတ်း ဢၼ်ၵႂၢင်ႈယႂ်ႇ 60% ၶွင်ၼႃႈၸေႃးဢၼ်ၼဝေႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈတေပႃးၶဝ်ၸႂ်ႉတၢင်းၸႅင်ႈ လႅင်းၸေႃး 640x480,  800x600 ၸိူဝ်ၼႆႉၼႆၵေႃႈယႃႇ။

 
လွၵ်းလၢႆးတၢင်းၵႂၢင်ႈ Pixel တႄႉ (Absolute Method)
Width=450
ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးၼႆႉပဵၼ်ဢၼ်တမ်းဝၢင်းတၢင်းၵႂၢင်ႈတီႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ PIXEL width. ၵိုင်ႇဢၢပ်ႈၵၼ်တိုၵ်ႉမႅၼ်ႈလီမိူဝ်ႈ ဝၢင်းၶိူင်ႈၶူဝ်းသေပိူင် ၼိူဝ်ဝႅပ်ႉၽဵတ်ႇ မီးၶေႃႈတိူၼ်းပၼ် ပိူင်တႅၵ်ႈ=မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇႁဝ်းသႂ်ႇတၢင်းၵႂၢင်ႈ 800 Pixels လႄႈၵူၼ်ၵူၺ်းမၼ်းတူၺ်းၸွမ်းတၢင်းတႅၵ်ႇလႅင်ၶွင်ၸေႃး 640x480 (ၵႂၢင်ႈ 640 သုင် 480) ယၢမ်းၶတ်းၸႂ်တေတူၺ်းလွၵ်းထတ်းတီႈတၢင်ႇဝႆႉ ၸိုင်ဢမ်ႇတူၺ်းႁၼ်လႆႈလွၵ်းထတ်းတင်းမူတ်းၼင်ႇဝႃႈ တေလႆႈလိူၼ်ႈ သၵေႃး(ရ်)ပႃ(ရ်)ပိူဝ်ႈတႃႇတူၺ်းၵူႊလွင်ႈလႆႈ

 
BGcolor=
ၸႂ်ႉသုၼ်ႇၶႂၢၵ်ႈၼႆႉသေၸိုင်ႁဵတ်းႁႂ်ႈပိၼ်ႇသီပိုၼ်ႉလင် (background color) ၵူႊလွင်ႈ ၼႂ်းသဵဝ်းလွၵ်းထတ်း တင်းမူတ်း သဵဝ်းၶွင်လွၵ်းထတ်းတေမီးသီပိုၼ်လဵဝ်ၵၼ် Code BGcolor= Attribute ၸိူဝ်းၼႆႉ-

 
BGcolor=#ff0000
ALIGN=
လႄႈသုၼ်ၶႂၢၵ်ႈၼႆႉတိုၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇလႆႈ  ၵူႊတီႈတီႈ ၶွင်လွၵ်းထတ်း လွင်ႈတီႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၵၢၼ် ၶႂၢၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈပဵၼ် right, left and center ၵၢင် သၢႆႉ လႄႈၵႂႃ ၸွမ်းၼင်ႇတီႈႁဝ်တႅမ်ႈ Code လႆႈၸိူင်ႉၼႆ-


ALIGN=right
Cellpadding=
ၵႃႈၶၼ်တူဝ်ၼပ်ႉၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတမ်းဝၢင်းတင်းၼမ် Pixels ဝူင်ႈၵၢင် ၶိူင်ႈၶူဝ်းလႄႈၶေႃႈၵႂၢမ်းၼႂ်း ဝဵဝ်း(လ်)တင်း ၽႃၶွင်သဵဝ်း(လ်)လွင်ႈၼႆႉတေၵပ်းၵၢႆႇတေႃႇ  ၵူႊဢၼ် ၶွင်သဵဝ်း(လ်)ၼႂ်းလွၵ်းထတ်း Code မိူၼ်ၼင်ႇ-
 

Cellpadding=2
Cellspacing=
ၵႃႈၶၼ်တူဝ်ၼပ်ႉၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတမ်းဝၢင်းတင်းၼမ် Pixels ဝူင်ႈၵၢင် ၼိုင်ႈသဵဝ်း(လ်) ၵႃႈၶၼ်ၼႆႉတေမီးၽွၼ်း လီတေႃႇ ၵူႊဢၼ် ၼႂ်းသဵဝ်း(လ်)လွၵ်းထတ်းမိူၼ်ၵၼ် Code မိူၼ်ၼင်ႇၼႆ-


*** ၶေႃႈၼေႉၼမ်း : သင်ၸိူင်ႉဝႃႈမီးၶေႃႈၶွင်ႉၶမ်ၼႂ်းၵၢၼ်ယႅၵ်ႈၽတႄၢင်းပိူင်ပၢႆႈၼႂ်းဝူင်ႈၵၢင် cellpadding လႄႈ cellspacing ၸၢမ်းဝူၼ်ႉထိုင်တိူၵ်ႈတီႈသႂ်ႇပီႇယႃႇ လၢႆႊ တိူၵ်ႈ တၢင်းႁၢင်ႇၵၼ်ဝူင်ႈၵၢင်တိူၵ်ႈ လႄႈ တဝ်ႈ မၼ်းပေႃႇပဵၼ် CELLPADDING တၢင်းႁၢင်ႇတိူၵ်ႈၽင်ႇလႄႈၽင်ႇၵေႃႈပဵၼ် CELLSPACING

 
ၸိုင်ၶပ်းၶိုင်ၵပ်းၶူၼ်းၶဝ်းသိုပ်ႇၼႂ်းၶေႃႈသင်ႇလၢႆႊလၢႆႊ ဢၼ်ၼႂ်းၼိုင်ႈထႅၵ်းလွၵ်းထတ်း  <TABLE> tag ၼင်ႇၼႆ-
<TABLE Width=60% Cellpadding=2 ALIGN=RIGHT Border=1>
သုၼ်ႇၵပ်းတေႃႇၶွင်လွၵ်းထတ်း လွၵ်းထတ်းမႅင်ႇပဵၼ်ထႅဝ်လႄႈ သဵဝ်း(လ်) ၼိုင်ႈထႅဝ်ထႅဝ် ၵပ်းတေႃႇလူၺ်ႈ သဵဝ်း(လ်) လူၺ်ႈသဵဝ်း(လ်)ၵပ်းတေႃႇလူၺ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈလႄႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵပ်းတေႃႇၵႂႃႇပဵၼ် Tag တီႈၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ် သၢင်ႈလွၵ်းထတ်းထႅၵ်း(Tag)တီႈၸႂ်ႉႁဵတ်းလွၵ်းထတ်း
ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶွင်ထႅၵ်း (Tag)
<TABLE>
ၼေပၼ်ဝႃႈပရၢင်းသိူဝ်(ရ်)ပဵၼ်ငဝ်ႈတေႇႁဵတ်းလွၵ်းထတ်း
<TH>...</TH>
ၼေပၼ်ဝႃႈပရၢင်းသိူဝ်(ရ်)ပဵၼ်ငဝ်ႈတေႇလႄႈတီႈသုတ်းသဵင်ႈၶွင်ႁူဝ်လွၵ်းထတ်း
<TR>...</TR>
ၼေပၼ်ဝႃႈပရၢင်းသိူဝ်(ရ်)ပဵၼ်ငဝ်ႈတေႇလႄႈသုတ်းသဵင်ႈၶွင်ထႅဝ်(Row)
<TD>...</TD>
ၼေပၼ်ဝႃႈပရၢင်းသိူဝ်(ရ်)ပဵၼ်ငဝ်ႈတေႇလႄႈတီႈသုတ်းသဵင်ႈၶွင်သဵဝ်း(Cell)             
</TABLE>
ၼေပၼ်ဝႃႈပရၢင်းသိူဝ်(ရ်)ပဵၼ်တီႈသုတ်းသဵင်ႈၶွင်လွၵ်းထတ်း

Code လွၵ်းထတ်း 1 ထႅဝ်
ၼႆႉပဵၼ်လွၵ်းထတ်းဢၼ်ငၢႆႈငၢႆႈၸိုင်တတ်းလတ်းတႃႇသၼေ်ႈၶွပ်ႈ ပဵင်းတင်း 1Cell A
Cell B
Cell C
Row 1
Column 1      Column 2      Column 3
ၵႂႃႇတူၺ်း Code ၶွင်လွၵ်းထတ်းပိူင်တႅၵ်ႈ
<TABLE Border=1>      <-- ထႅၵ်းပိုတ်ႇၶွင်လွၵ်းထတ်းၽွမ်ႉသဵၼ်ႈၶွပ်ႇ
<TR>      <-- ထႅၵ်းငဝ်ႈတေႇထႅဝ်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း


<TD> Cell A </TD>      <-- တတ်းလတ်းသဵဝ်း(လ်)ၵမ်းသဵဝ်း(လ်)
<TD> Cell B </TD>      <-- တတ်းလတ်းသဵဝ်း(လ်)ၵမ်းသဵဝ်း(လ်)
<TD> Cell C </TD>      <-- တတ်းလတ်းသဵဝ်း(လ်)ၵမ်းသဵဝ်း(လ်)


</TR>      <-- ထႅၵ်းသုတ်းသဵင်ႈထႅဝ်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း
 

</TABLE>      <-- ထႅၵ်းဢိုတ်းၶွင်လွၵ်းထတ်း

Code လွၵ်းထတ်း 2 ထႅဝ်ဢမ်ႇၼၼ်ၼမ်ၵႂႃႇ


Cell A
Cell B
Cell C
Cell D
Cell E
Cell F
Row 1
Row 2
  Column 1      Column 2      Column 3ၵႂႃႇတူၺ်း Code ၶွင်လွၵ်းထတ်းတၢင်းၼိူဝ်

<TABLE Border=1>      <-- ထႅၵ်းပိုတ်ႇၽွမ်ႉသဵၼ်ႈၶွပ်ႇ
<TR>      <-- ထႅၵ်းငဝ်ႈတေႇဢွၼ်တၢင်းသုတ်း
<TD> Cell A </TD>      <-- တတ်းလတ်းသဵဝ်း(လ်)ၵမ်းသဵဝ်း(လ်)
<TD> Cell B </TD>      <-- တတ်းလတ်းသဵဝ်း(လ်)ၵမ်းသဵဝ်း(လ်)
<TD> Cell C </TD>      <-- တတ်းလတ်းသဵဝ်း(လ်)ၵမ်းသဵဝ်း(လ်)


</TR>      <ထႅၵ်းသုတ်းသဵင်ႈထႅဝ်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း


(ၼႆႇပဵၼ် ထႅဝ်ထိ 2)

<TR>      <-- ထႅၵ်းငဝ်ႈတေႇထႅဝ်ထိသွင်
<TD> Cell D </TD>      <-- တတ်းလတ်းသဵဝ်း(လ်)ၵမ်းသဵဝ်း(လ်)
<TD> Cell E </TD>      <-- တတ်းလတ်းသဵဝ်း(လ်)ၵမ်းသဵဝ်း(လ်)
<TD> Cell F </TD>      <-- တတ်းလတ်းသဵဝ်း(လ်)ၵမ်းသဵဝ်း(လ်)


</TR>      <-- ထႅၵ်းသုတ်းသဵင်ႈထႅဝ်ထိသွင်


</TABLE>      <-- ထႅၵ်းဢိုတ်းၶွင်လွၵ်းထတ်း


ၵၢၼ်ႁဵတ်းႁၢင်ႈသဵဝ်း(လ်)လွၵ်းထတ်း
ၼိုင်ႈသဵဝ်း(လ်)ၶွင်လွၵ်းထတ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈထႅၵ်းပိုတ်ႇ<TD> tag လႄႈထႅၵ်းဢို်တ်း </TD> tag တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈ တဵမ်ထူၼ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႊၸိမ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈ လႄႈတၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇပိူင်ၼင်ႇၵႃႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼႂ်းလွၵ်းၵူႊပိူင် ၶွင်ဝႅပ်ႉၽဵတ်ႇလူင်းၼႂ်းလွၵ်းထတ်း မီးလၢႆႊၵႂၢမ်းသင်ႇ တႃႇပိုတ်ႇၵႂၢင်ႈၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈၸႂ်ႉထႅမ် ပၼ်သဵဝ်း(လ်) ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။

 ALIGN=
တႃႇပိူင်ဢၼ်ၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႅပ်းတတ်း ၸတ်းဝၢင်းပိူင်ၽၢင်ၼႂ်းၼႃႈၼွၼ်း (HORIZONTAL ALIGNMENT) ၶွင်ၶေႃႈၵႂၢမ်းႁိုဝ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းသဵဝ်း(လ်) ပိူင်ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မီး ၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ် left, center လႄႈ right ၵၢင် သၢႆႉ ၶႂႃ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းတႅမ်ႈ Code မီးၼင်ႇၼႆ-

ALIGN=right

VALIGN=
ပိူင်ၽၢင်ဢၼ်ၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝၢင်းတမ်း ပၵ်းပိူင်တင်းမူတ်းၼႂ်းၼႃႈတင်ႈ  (VERTICAL ALIGNMENT) ွင်ၶေႃႈၵႂၢမ်းႁိုဝ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းသဵဝ်း(လ်) ပိူင်ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်မီးၼၼ်ႉ ၵေႃႈပဵၼ top, middle  လႄႈ bottom ၵၢင် သၢႆႉ ၶႂႃ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းတႅမ်ႈ Code မီႈၼင်ႇၼႆ-

VALIGN=bottom

COLSPAN=
ပၵ်းပိူင်တႃႇၸတ်းဝၢင်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႅပ်းတတ်းတင်းၼမ်လၢႆႊ ၶေႃလမ်ႇ(ၼ်)တီႈသဵဝ်း(လ်) ႑ တေမီးပိူင်ဢွၵ်ႇ မႃး ၶေႃလမ်ႉ(ၼ်)ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈပဵၼ်တူဝ်ၼပ်ႉတီႈသႂ်ႇမီးၼင်ႇၼႆ- COLSPAN=2

 ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၸႂ်ႉတၢင်း ၼမ်ၵႃးႁိုဝ်ၶိုၼ်ႈယူႇၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈပဵၼ် ႁဵတ်းသဵဝ်း(လ်) ႑သဵဝ်း(လ်) ၶႂၢၵ်ႈၶလေမ်ႉ(လ်)

 ROWSPAN=
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၸႂ်ႉတၢင်းၼမ်ၵႃးႁိုဝ်ၶိုၼ်ႈယူႇၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈပဵၼ် ႁဵတ်းသဵဝ်း(လ်) ႑ သဵဝ်း(လ်) ၶႂၢၵ်ႈၶလေမ်ႉ(လ်) ပၵ်းပိူင်ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၵေႃႈပဵၼ်-

ROWSPAN=2
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၸႂ်ႉတၢင်းၼမ်ၵႃးႁိုဝ်ၶိုၼ်ႈယူႇၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈပဵၼ် ႁဵတ်းသဵဝ်း(လ်) ႑ သဵဝ်း(လ်) ၶႂၢၵ်ႈၶလေမ်ႉ(လ်)

BGcolor=
ပၵ်းပိူင်ဢၼ်ၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇပိၼ်ႇသီပိုၼ်ႉလင် (background color) ပဵၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ဢၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸႂ်ႉ ပိူင်ၶႂၢၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉလႆႈၼင်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈၸႂ်ႉသီတူဝ်ၼပ်ႉ 16 (Hexadecimal color) မီးၼင်ႇၼႆ-

BGcolor=#000000

Width=
ပိူငၽၢင််ဢၼ်ၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႅပ်းတတ်းဝၢင်းတမ်းတၢင်းၵွၢင်ႈၶွင်သဵဝ်း(လ်)ၼင်ႇထုၵ်ႇလႆႈပဵၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႊၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးတႅမ်ႈမၢႆပုၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်လွၵ်းလၢႆးၶေႃႈၵႂၢမ်းတၢင်းၵႂၢၢင်း Pixel တႄႉလွၵ်းလၢႆးသႂ်ႇမၢႆ ပုၼ်ႈ (Percentage Method)

Width=35%
လွၵ်းလၢႆးတၢင်းၵႂၢင်ႈ Pixel တႄႉ (Absolute Method)

Width=150
ၼႆႉပဵၼ်တၢင်းၵႂၢင်းၶွင်လွၵ်းထတ်းၼႂ်းၼႃႈတီႈ Pixels PIXELS.

Spanning Columns and Rows
Spanningပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းသၢင်ႈလွၵ်းၽတ်းဢၼ်မီးၽွၼ်းလီၼမ်လႄႈၶႂၢၵ်ႈသဵဝ်း(လ်)ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇပိၼ်ႇတၢင်း
လဵၵ်ႉယႂ်ႇ ၶွင်သဵဝ်း(လ်)ၼင်ႇၶႂ်ႈပဵၼ် ၵေႃႈမီႈၼင်ႇၼႆ-


Cell A
Cell B
Cell C
Cell D
Cell E
Cell F
Row 1
Row 2

       ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၽၢင်ႉႁၼ်မႅၼ်ႈဝႃႈၼိုင်ႈထႅဝ်မီး ႓ သဵဝ်း(လ်) တေႇဝႃႈႁဝ်းတေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ႁႂ်ႈထိသွင်မီးလိူဝ် ႒ သဵဝ်(လ်) ႁဵတ်းၼင်ႇတၢင်းၼႃႈၼႆႉ ႁဝ်းၸမ်ပဵၼ်လူဝ်ႇၵႄႈလိတ်ႈ <TD> tag ၸွမ်းပင်ႇၼၵ်းပိူင်ၸိုင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶႂၢၵ်ႈသဵဝ်(လ်) ႑ သဵဝ်း(လ်) ၶၢမ်ႈၵႂႃႇထိုင် ႒ သဵဝ်း(လ်) ပေႃးႁဝ်းၸႂ်ႉ COLSPAN= Attribute ႁဝ်းၸၢင်ႈယိုတ်း 1 ၶၢမ်ႈၵႂႃႇထိုင် 2 သဵဝ်း(လ်) ဢမ်ႇၼၼ်ၼမ်ၵႂႃႇၶေႃလမ်ႉ(ၼ်)ၶွင်လွၵ်းထတ်း၊


Cell A
Cell B
Cell C
Cell D
Cell F
Row 1
Row 2

ႁႂ်ႈၽၢင်ႉတူၺ်း Cell D ယၢမ်းလဵဝ်ထုၵ်ႇယိုတ်းဢွၵ်ႇ ထုၵ်ႇၶႂၢၵ်ႈ(SPANNED), ၶေႃလမ်ႉ(ၼ်) 2 သဵဝ်း(လ်)

ၼႆႉပဵၼ် Code တီႈၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်သၢင်ႈလွၵ်းထတ်းတၢင်းၼိူဝ်

<TABLE Border=1> <-- ထႅၵ်းဢိုတ်းၶွင်လွၵ်းထတ်းၽွမ်ႉသဵၼ်ႈၶွပ်ႇ
<TR> <-- ထႅၵ်းငဝ်ႈတေႇထႅဝ်ဢွၼ်တၢင်း
<TD> Cell A </TD> <-- တမ်းဝၢင်းသဵဝ်း(လ်)ၼိုင်ႈဢၼ်ဢၼ်
<TD> Cell B </TD> <-- တမ်းဝၢင်းသဵဝ်း(လ်)ၼိုင်ႈဢၼ်ဢၼ်    

<TD> Cell C </TD> <-- တမ်းဝၢင်းသဵဝ်း(လ်)ၼိုင်ႈဢၼ်ဢၼ် 

</TR> <-- ထႅၵ်းသုတ်းသဵင်ႈ ထႅဝ်ဢွၼ်တၢင်း
 

 <TR> <-- ထႅၵ်းငဝ်ႈတေႇထႅဝ်ထိသွင်

<TD COLSPAN=2> Cell D </TD> <-- တမ်းဝၢင်းသဵဝ်း(လ်)ၼိုင်ႈဢၼ်ဢၼ်

(ၽၢင်ႉတူၺ်းဝႃႈလႆႈၵႅတ်း CELL E ဢွၵ်ႇတင်းမူတ်း)

<TD> Cell F </TD> <-- တမ်းဝၢင်းသဵဝ်း(လ်)ၼိုင်ႈဢၼ်ဢၼ်
</TR> <-- ထႅၵ်းသုတ်းသဵင်ႈထႅဝ်ထိသွင်
</TABLE> <-- ထႅၵ်းဢိုတ်းလွၵ်းထတ်း
လႄႈမီးၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈဢတ်းဢွတ်းၼႂ်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉ ROWSPAN= attributeCell A
Cell B
Cell C
Cell D
Cell E
Row 1
Row 2

ၽၢင်ႉတူၺ်း Cell C ယၢမ်းလဵဝ်ထုၵ်ႇယိုတ်းဢွၵ်ႇႁိုဝ်ထုၵ်ႇၶႂၢၵ်ႈၶေႃလမ်ႉ(ၼ်) ႒သဵဝ်း(လ်) လႄႈ ႒ထႅဝ်

 ၼႆႉပဵၼ် Code ဢၼ်ၸႂ်ႉၼႂ်းၵၢၼ်သၢင်ႈလွၵ်းထတ်းတၢင်းၼိူဝ်

<TABLE Border=1> <-- ထႅၵ်းဢိုတ်းၶွင်လွၵ်းထတ်းၽွမ်ႉသဵၼ်ႈၶွပ်ႇ    
 <TR> <-- ထႅၵ်းငဝ်ႈတေႇထႅဝ်ဢွၼ်တၢင်:
<TD> Cell A </TD> <-- တမ်းဝၢင်းသဵဝ်း(လ်)ၼိုင်ႈဢၼ်ဢၼ်
<TD> Cell B </TD> <-- တမ်းဝၢင်းသဵဝ်း(လ်)ၼိုင်ႈဢၼ်ဢၼ်
<TD ROWSPAN=2> Cell C </TD> <-- တမ်းဝၢင်းသဵဝ်း(လ်)ၼိုင်ႈဢၼ်ဢၼ်


</TR> <-- ထႅၵ်းသုတ်းသဵင်ႈထႅဝ်ဢွၼ်တၢင်း

<TR> <-- ထႅၵ်းငဝ်ႈတေႇထႅဝ်ထိသွင်


<TD> Cell D </TD> <-- တမ်းဝၢင်းသဵဝ်း(လ်)ၼိုင်ႈဢၼ်ဢၼ်
<TD> Cell E </TD> <-- တမ်းဝၢင်းသဵဝ်း(လ်)ၼိုင်ႈဢၼ်ဢၼ်


(ၽၢင်ႉတူၺ်းဝႃႈလႆႈၵႅတ်း CELL F ဢွၵ်ႇတင်းမူတ်းၵွပ်ႈ CELL C လႆႈၸႂ်ႉပိုၼ်ႉတီႈယဝ်ႉ)

</TR> <-- ထႅၵ်းသုတ်းသဵင်ႈထႅဝ်ထိသွင်

</TABLE> <-- ထႅၵ်းဢိုတ်းၶွင်လွၵ်းထတ်း

တေသိုပ်ႇထႅင်ႈပိူင်တႅၵ်ႈၵၢၼ်တႅမ်ႈ Code HTML ပုၼ်ႈတႃႇလွၵ်းထတ်းၼႂ်းပိူင်ၽၢင်တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇ လွင်ႈပိူဝ်ႈ ပဵၼ် ပၢႆးႁူႉၼႂ်းၵၢၼ်းၸတ်းႁဵတ်း လွၵ်းထတ်းမီးၼင်ႇၼႆ-


      R1C1     
      R1C2      
      R1C3      
      R1C4      
R2C1
R2C2
R2C3
R2C4
R3C1
R3C2
R3C3
R3C4
R4C1
R4C2
R4C3
R4C4


Code HTML တွၼ်ႈတႃႇလွၵ်းထတ်းꨓꨯꨵ
<TABLE border=2>
<TR>
<!-- Row 1 -->
<TD align=center> R1C1 </TD>
<TD align=center> R1C2 </TD>
<TD align=center> R1C3 </TD>
>TD align=center> R1C4 </TD>
</TR>
<TR>
<!-- Row 2 -->
<TD align=center> R2C1 </TD>
<TD align=center> R2C2 </TD>
<TD align=center> R2C3 </TD>
<TD align=center> R2C4 </TD>
</TR>
<TR>
<!-- Row 3 -->
<TD align=center> R3C1 </TD>
<TD align=center> R3C2 </TD>
<TD align=center> R3C3 </TD>
<TD align=center> R3C4 </TD>
</TR>
<TR>
<!-- Row 4 -->
<TD align=center> R4C1 </TD>
<TD align=center> R4C2 </TD>
<TD align=center> R4C3 </TD>
<TD align=center> R4C4 </TD>
</TR>
</TABLE>


R1C1
R1C2
R1C4
R2C1
R2C4
R3C1
R3C4
R4C1
R4C4


Code HTML တွၼ်ႈတႃႇလွၵ်းထတ်းꨓꨯꨵ
<TABLE border=2>
<TR>
<!-- Row 1 -->
<TD align=center> R1C1 </TD>
<TD align=center colspan=2 rowspan=4> R1C2 </TD>
<TD align=center> R1C4 </TD>
</TR>
<TR>
<!-- Row 2 -->
<TD align=center> R2C1 </TD>
<TD align=center> R2C4 </TD>
</TR>
<TR>
<!-- Row 3 -->
<TD align=center> R3C1 </TD>
<TD align=center> R3C4 </TD>
</TR>
<TR>
<!-- Row 4 -->
<TD align=center> R4C1 </TD>
<TD align=center> R4C4 </TD>
</TR>
</TABLE>


R1C1
R2C1
R2C2
R2C3
R2C4
R3C1
R4C1
R4C2
R4C3
R4C4

Code HTML တွၼ်ႈတႃႇလွၵ်းထတ်းꨓꨯꨵ
<TABLE border=2>
<TR>
<!-- Row 1 -->
<TD align=center colspan=4> R1C1 </TD>
</TR>
<TR>
<!-- Row 2 -->
<TD align=center> R2C1 </TD>
<TD align=center> R2C2 </TD>
<TD align=center> R2C3 </TD>
<TD align=center> R2C4 </TD>
</TR>
<TR>
<!-- Row 3 -->
<TD align=center colspan=4> R3C1 </TD>
</TR>
<TR>
<!-- Row 4 -->
<TD align=center> R4C1 </TD>
<TD align=center> R4C2 </TD>
<TD align=center> R4C3 </TD>
<TD align=center> R4C4 </TD>
</TR>
</TABLE>
သင်ဝႃႈ မီးတီးၽိတ်းတီႈပိူင်ႈ တီႈႁိူင်ႈတီႈၵိူင်း လိူင်းၸိူင်းၵႂႃႇပေႃႈၼႆၸိုင် ၶႃႈႁဝ်းမီးတၢင်းယွမ်းၼွမ်း ထိုင်ယႂ်ႇၼမ်သေ ၶႅၼ်းတေႃႈ ဝၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်သေ ၵမ်းၶႃႈဢေႃႈ။

ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်သေ
လိူၼ်တႆး
မူႇလိၵ်ႈ

Post a Comment

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.