HOTKEYS ၶီးတၢင်းလတ်း

HOTKEYS ၶီးႁွၼ်ႉ (ၶီးတၢင်းလတ်း)
 

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး သၢင်သၢမ်ဝူင်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇထူပ်းၺႃးဢူၺ်းၵေႃႉ ၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မၼ်းထၢမ်ဝႃႈ "ၸွင်ႇမီး
လွၵ်းမိုဝ်း တႃႇၸႂ်ႉၶွမ်းတၢင်းလတ်းႁႃႉ"ၼႆဝႃႈ ၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇမီး လႄႈပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၵေႃႈၵႃႈလႆႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၼႆၵူၺ်းယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉတေႉ ၼင်ႇၵႃႈၶႃႈႁူႉၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၶတ်းၸႂ်သေ ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ၸူႉမႃး လႆႈၵမ်ႈၽွင်ႈ
ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်းႁႂ်ႈမၼ်းမီး ၽွၼ်းလီ တႃႇဢူၺ်းၵေႃႈၵူႊၵေႃႉသေၵမ်းၶႃႈဢေႃႈ

CTRL + A = Select All လိူၵ်ႈတၢင်းမူတ်း
CTRL + B = Bold တူဝ်ၼႃ
CTRL + C = Copy ၵွၵ်းဢဝ်
CTRL + D = Font format လိူၵ်ႈဢဝ်တူဝ်လိၵ်ႈ
CTRL + E = Center ၶိုင်ႈၵၢင်
CTRL + F = Find သွၵ်ႈႁႃ
CTRL + G = Goto  ၵႂႃႇတီႈ
CTRL + H = Replace  တႅၼ်းတီႈ
CTRL + I = Italic တူဝ်ၸၢႆႉ
CTRL + J = Justify ၸတ်းဢႅပ်ႈၸမ်ၶွပ်ႇ
CTRL + K = Insert Hyper Link ၸိမ်ၶဝ်ႈၸူးလၢႆသဵၼ်ႈတၢင်း
CTRL + L = Left ၸတ်းဢႅပ်ႈတၢင်းသၢႆႉ
CTRL + M = I ndent ဝဵၼ်ႉထႅဝ်ၼႃႈၼိုင်ႈၼိဝ်ႉ
CTRL + N = New ပိုတ်ႇၼႃႈမႂ်ႇ
CTRL + O = Open ၽုၺ်ႇ
CTRL + P = Print တႅမ်ႈ
CTRL + Q = Reset Paragraph မႄးယေႃႈၼႃႈမႂ်ႇ
CTRL + R = Right ၸတ်းဢႅပ်ႈတၢင်းၵႂႃ
CTRL + S = Save ၵဵပ်းသိပ်း
CTRL + T = Tab တင်ႈဝူင်ႈၵၢင် ထႅပ်ႇ
CTRL + U = Underline ၶိတ်ႇတႂ်ႈ
CTRL + V = Paste ဝၢင်း
CTRL + W = Close ပိၵ်ႉၶိုၼ်း
CTRL + X = Cut ၵႅတ်း(တတ်း)
CTRL + Y = Redo or Repeat ႁဵတ်းသမ်ႉ
CTRL + Z = Undo ထွႆလင်ၶိုၼ်း
CTRL + SHIFT + A = All Caps ႁဵတ်းပဵၼ်တူဝ်ယႂ်ႇတင်းမူတ်း(ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်ႈ)
CTRL + SHIFT + B = Bold တူဝ်ၼႃ
CTRL + SHIFT + C = Copy Format  ၵွၵ်းဢဝ်ယူင်ႉပိူင်
CTRL + SHIFT + D = Double Underline ၶိတ်ႇတႂ်ႈ သွင် သဵၼ်ႈ
CTRL + SHIFT + E = Revision Mark Toggle လႅၵ်ႈပိၼ်ႇၵၢၼ်မၵ်းမၢႆပိူင်မၼ်း
CTRL + SHIFT + F = Fonts Name Select လိူၵ်ႈၸိုဝ်ႈတူဝ်ႈလိၵ်ႈ
CTRL + SHIFT + G = Word count ၼပ်ႉတင်းၼမ်(ၵမ်း)
CTRL + SHIFT + H = Hidden သိူင်ႇ
CTRL + SHIFT + I = Italic တူဝ်ဢဵင်း
CTRL + SHIFT + K = Small Caps ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈလဵၵ်ႉ ပဵၼ်တူဝ်ယႂ်ႇ ယဝ်ႉလဵၵ်ႉꧦ
CTRL + SHIFT + L = Apply List Bullet ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမၢႆၼႃႈၶေႃႈၵႂၢမ်း
CTRL + SHIFT + M = Unindent လူတ်းယွမ်းတၢင်းယႂ်ႇ
CTRL + SHIFT + N = Normal Style ၸႂ်ႉပိူင်မၢႆမိူၼ်ၵဝ်
CTRL + SHIFT + O = N/A ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ
CTRL + SHIFT + P = Font Size Select လိူၵ်ႈတၢင်းလဵၵ်ႉ+ယႂ်ႇတူဝ်လိၵ်ႈ
CTRL + SHIFT + Q = Symbol Font ၸႂ်ႉတူဝ်လိၵ်ႈပဵၼ်ၽၢင်ႁၢၢင်ႈ
CTRL + SHIFT + R = Recount Words ၼပ်ႉၵမ်းမႂ်ႇ
CTRL + SHIFT + S = Style ဝၢင်းတဵမ်ပိူင်
CTRL + SHIFT + T = Unhang ဢမ်ႇႁွႆႈၶႅပ်းႁၢင်ႊ
CTRL + SHIFT + U = Underline ၶိတ်ႇသဵၼ်ႈတႂ်
CTRL + SHIFT + V = Paste Format ဝၢင်းယူင်ႉပိူင်
CTRL + SHIFT + W = Word Underline ၶိတ်ႇတႂ်ႈ ၵမ်းလႂ် ၵမ်းၼၼ်ႉ
CTRL + SHIFT + X = N/A
CTRL + SHIFT + Y = N/A
CTRL + SHIFT + Z = Reset Character တင်ႈၶိုၼ်ႈပိူင်တူဝ်တႅမ်ႈမႂ်ႇ

CTRL + ALT + A = N/A
CTRL + ALT + B = N/A
CTRL + ALT + C = Copyright sign (©) ပိူင်ၽၢင်ၸဝ်ႈပိူင်ႇငမ်း
CTRL + ALT + D = N/A
CTRL + ALT + E = Euro Sign (€) ပိူင်ၽၢင်ငိုၼ်း ယူးရူပ်ႈ
CTRL + ALT + F = Insert Footnote Now ၸိမ်လွင်ႈတၢင်း
CTRL + ALT + G = N/A
C TRL + ALT + H = N/A
CTRL + ALT + I = Print Preview တူၺ်းပိူင်တႅၵ်ႈ ၵွၼ်ႇ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ
CTRL + ALT + J = N/A
CTRL + ALT + K = Auto Format ၸတ်းဝၢင်းပိူင်ႁင်းၵူၺ်း
CTRL + ALT + L = Insert List Number ၸိမ်တူဝ်ၼပ်ႉၼႃႈၶေႃႈၵႂၢမ်း
CTRL + ALT + M = Insert Annotation ၸိမ်ၶေႃႈသၢင်းလၢင်း
CTRL + ALT + N = Normal View တူၺ်းမိူၼ်ပိူင်ၵဝ်ႇ
CTRL + ALT + O = Outline View တူၺ်းမိူၼ်ပိူင်ႁၢမ်း
CTRL + ALT + P = Page View တူၺ်းမိူၼ်ပိူင်ဢိတ်ႇ
CTRL + ALT + Q = N/A
CTRL + ALT + R = Registered sign (®) လၵ်းမၢႆၶိူင်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆဢၼ်ထုၵ်ႇပၵ်းပိူင် CTRL + ALT + S = Document Split ယႅၵ်ႈပပ်ႉလိၵ်ႈ
CTRL + ALT + T = Trade Mark sign (?) ၶိူင်ႈမၢႆၶေႃႈထၢမ်
CTRL + ALT + U = Update Auto Format for Table မူၼ်ႉမႄးငဝ်ႈပိူင်ႁင်းၵူၺ်းမၼ်း
CTRL + ALT + V = Insert Auto Text ၸိမ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းႁင်းၵူၺ်း
CTRL + ALT + W = N/A
CTRL + ALT + X = N/A
CTRL + ALT + Y = Repeat find သိုပ်ႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉထႅင်ႈ
CTRL + ALT + Z = Go back ပွၵ်ႈၶိုၼ်း
CTRL + SHIFT + L = Apply List Bullet ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမၢႆၼႃႈၶေႃႈၵႂၢမ်း
CTRL + SHIFT + M = Unindent လူတ်းယွမ်းတၢင်းယႂ်ႇ
CTRL + SHIFT + N = Normal Style ၸႂ်ႉပိူင်မၢႆမိူၼ်ၵဝ်
CTRL + SHIFT + O = N/A ၵၢၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉ
CTRL + SHIFT + P = Font Size Select လိူၵ်ႈတၢင်းလဵၵ်ႉ+ယႂ်ႇတူဝ်လိၵ်ႈ
CTRL + SHIFT + Q = Symbol Font ၸႂ်ႉတူဝ်လိၵ်ႈပဵၼ်ၽၢင်ႁၢၢင်ႈ
CTRL + SHIFT + R = Recount Words ၼပ်ႉၵမ်းမႂ်ႇ
CTRL + SHIFT + S = Style ဝၢင်းတဵမ်ပိူင်
CTRL + SHIFT + T = Unhang ဢမ်ႇႁွႆႈၶႅပ်းႁၢင်ႊ
CTRL + SHIFT + U = Underline ၶိတ်ႇသဵၼ်ႈတႂ်
CTRL + SHIFT + V = Paste Format ဝၢင်းယူင်ႉပိူင်
CTRL + SHIFT + W = Word Underline ၶိတ်ႇတႂ်ႈ ၵမ်းလႂ် ၵမ်းၼၼ်ႉ
CTRL + SHIFT + X = N/A
CTRL + SHIFT + Y = N/A
CTRL + SHIFT + Z = Reset Character တင်ႈၶိုၼ်ႈပိူင်တူဝ်တႅမ်ႈမႂ်ႇ

CTRL + ALT + A = N/A
CTRL + ALT + B = N/A
CTRL + ALT + C = Copyright sign (©) ပိူင်ၽၢင်ၸဝ်ႈပိူင်ႇငမ်း
CTRL + ALT + D = N/A
CTRL + ALT + E = Euro Sign (€) ပိူင်ၽၢင်ငိုၼ်း ယူးရူပ်ႈ
CTRL + ALT + F = Insert Footnote Now ၸိမ်လွင်ႈတၢင်း
CTRL + ALT + G = N/A
C TRL + ALT + H = N/A
CTRL + ALT + I = Print Preview တူၺ်းပိူင်တႅၵ်ႈ ၵွၼ်ႇ ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇ
CTRL + ALT + J = N/A
CTRL + ALT + K = Auto Format ၸတ်းဝၢင်းပိူင်ႁင်းၵူၺ်း
CTRL + ALT + L = Insert List Number ၸိမ်တူဝ်ၼပ်ႉၼႃႈၶေႃႈၵႂၢမ်း
CTRL + ALT + M = Insert Annotation ၸိမ်ၶေႃႈသၢင်းလၢင်း
CTRL + ALT + N = Normal View တူၺ်းမိူၼ်ပိူင်ၵဝ်ႇ
CTRL + ALT + O = Outline View တူၺ်းမိူၼ်ပိူင်ႁၢမ်း
CTRL + ALT + P = Page View တူၺ်းမိူၼ်ပိူင်ဢိတ်ႇ
CTRL + ALT + Q = N/A
CTRL + ALT + R = Registered sign (®) လၵ်းမၢႆၶိူင်ႈၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆဢၼ်ထုၵ်ႇပၵ်းပိူင် CTRL + ALT + S = Document Split ယႅၵ်ႈပပ်ႉလိၵ်ႈ
CTRL + ALT + T = Trade Mark sign (?) ၶိူင်ႈမၢႆၶေႃႈထၢမ်
CTRL + ALT + U = Update Auto Format for Table မူၼ်ႉမႄးငဝ်ႈပိူင်ႁင်းၵူၺ်းမၼ်း
CTRL + ALT + V = Insert Auto Text ၸိမ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းႁင်းၵူၺ်း
CTRL + ALT + W = N/A
CTRL + ALT + X = N/A
CTRL + ALT + Y = Repeat find သိုပ်ႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉထႅင်ႈ
CTRL + ALT + Z = Go back ပွၵ်ႈၶိုၼ်း

Sp acial Keys
CTRL + < = Decrease Font size by step ထႅမ် တၢင်းလႅၵ်ႉယႂ်ႇ တူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်တႅပ်းတတ်း
CTRL + > = Increase Font size by step လူတ်းတၢင်းလႅၵ်ႉယႂ်ႇ တူဝ်လိၵ်ႈ ဢၼ်တႅပ်းတတ်း
CTRL + [ = Decrease Font size by point ထႅမ်တၢင်းလဵၵ်ႉယႂ်ႇတူဝ်လိၵ်ႈ ပဵၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်
CTRL + ] = Increase Font size by point လူတ်းတၢင်းလဵၵ်ႉယႂ်ႇတူဝ်လိၵ်ႈ ပဵၼ်တူၼ်ႈထႅဝ်
CTRL + - = Optional Hyphen ၸိမ်သႂ်ႇထႅင်ႈ
CTRL + _ = Non Breaking Hyphen ၸိမ်သႂ်ႇဢမ်ႇလိူၵ်ႈတူၼ်ႈထႅဝ်
CTRL + = = Sub Script တူဝ်ယွႆႉ
CTRL + + = Super Script တူင်သုင်
CTRL + \ = Toggle Master sub documemt လႅၵ်ႈလၢႆပိၼ်ႇဝၢႆႇ ၼႃႈၵဝ်ႇ တင်းၼႃႈယွႆႈ
CTRL + , = Prefix Keys ၸတ်းလတ်းပႅၼ်ႈတႅမ်ႈ
1.မိူင်ႈၽွင်းၸဝ်ႈ Restart ၶိူင်ႈမႂ်ႇၵွၼ်ႇၸင်ႇၼဵၵ်းလႆႈ
OK ႁႂ်ႈၼဵၵ်း Shift ၶၢင်ႉဝႆႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ Restart
လႆႈဝႆးလိူဝ်ၵဝ်ႇ
2. ၼႂ်းမၢင် Web Site ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼဵၵ်း Ctrl လႄႈလိူၼ်ႈ Scroll
တီႈ Mouse တေႁဵတ်းႁႂ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈတီႈ Web Site  ၼၼ်ႉယႂ်ႇၶိုၼ်ႈ

3. ပေႃးဝႃႈၼဵၵ်း Refresh ဢမ်ႇၼၼ် F5 ယဝ်ႉတိုၵ်ႉပဵၼ်ၶေႃႈမုၼ်းၵဝ်ႇ ၸၢမ်းၼဵၵ်း
Ctrl + F5 ၸိုင်ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တိုၼ်းလႆႈၶေႃႈမုၼ်းၵဝ်ႇဢမ်ႇႁၢင်ႉ

4. ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၸၢင်ႈပိုတ်ႇၾၢႆး Tips.txt ၶိုၼ်ႈမႃးတႃႇလူလွၵ်းလၢႆတၢင်ႇပိူင်
လႆႈလႄႈၾၢႆးၼႆႉတေယူႇၼႂ်း c:\\windows ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

5. မိူဝ်ႈၽွင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇတိုၵ်ႉၸႂ်ႉၵၢၼ် IE ယူႇၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၼဵၵ်းတုမ်ႇ
F4 တႃႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၽုတ်ႇတူၺ်း URL List ၼႂ်းၶွင်ႉ Address လႆႈယူႇယဝ်ႉ

6. ၵၢၼ်ၼဵၵ်းတုမ်ႇ Esc မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၸႂ်ႉ IE တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ IE
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈလႆႈၼင်ႇဢမ်ႇတၢပ်ႈၼဵၵ်းတုမ်ႇ Stop

7. မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉၸႂ်ႉ IE တေၸၢင်ႈၼဵၵ်းတုမ်ႇ Alt + D ဢမ်ႇၼၼ် Ctrl + Tab
တႃႇၶဝ်ႈ Address bar ၼင်ႇႁိပ်ႈၼႅတ်ႈ

8.ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၸၢင်ႈထႅမ်တၢင်းဝႆးၼႂ်း Internet
လႆႈလူၺ်ႈၵၢၼ် ထွတ်ႇသၢႆၾူၼ်းဢွၵ်ႇ(သင်ၸႂ်ႉၵပ်းၾူၼ်းယူႇ)
တီႈမီးၵၢၼ်သိုပ်ႇယူႇၸွမ်းသၢႆတီႈၸႂ်ႉတေႃႇ Internet ၼၼ်ႉ

9.ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၸၢင်ႈၵႂႃႇတီႈ Start -> Run လႄႈတႅမ်ႈသႂ်ႇဝႃႈ welcome ၼဵၵ်း
Enter တႃႇၽုၺ်ႇၽၵ်းတူၵၢၼ်ႁပ်ႉတွၼ်ႈၶွင် Windows ၼၼ်ႉလႆႈ

10. တီႈNotepad ဢမ်ႇၼၼ် ICQ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇလိုမ်းပိၼ်ႇ Mode ၽႇႃႇသႃႇၸိုင် ႁႂ်ႈၼဵၵ်းတီႈ
 Ctrl + Back Space
တႃႇၵေႈလိတ်ႈၵမ်းတီႈတႅမ်ႈၽိတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ

11.ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၸၢင်ႈပိုတ်ႇ Folder Desktop ၼင်ႇလႅတ်းဝႆးႁႂ်ႈၼဵၵ်း Start
-> Run တႅမ်ႈသႂ်ႇ (.) လူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼဵၵ်း Enter

12.ၼႂ်း IE တေၸၢင်ႊၼဵၵ်း Space B ar တႃႇလိူၼ်ႈၼႃႈ Page လူင်းလႆႈ
တႃႇလိူၼ်ႈၶိုၼ်ႈၵေႃႈပဵၼ် Shift + Space Bar ယဝ်ႉ။

13. ၼႂ်း Windows ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၸၢင်ႈသၢင်ႈ Folder တီူၸိုဝ်ႈဝႃႈ \"con\"လႆႈယူႇယဝ်ႉ

14.ၵၢၼ်လၢင်ႉပႅတ်ႈ ယုၵ်းယၢင်းၼႂ်းၶိူင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ ဢၼ်တူၺ်းဢမ်ႇႁၼ်လႆႈၼၼ်ႉႁႂ်ႈ
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼဵၵ်း Star -> Run တႅမ်ႈသႂ်ႇဝႃႈ %temp% ယဝ်ႉ မွတ်ႇပႅတ်ႈတင်းမူတ်းသေတႃႉ
ယုၵ်းယၢင်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၵူၺ်ယုၵ်းယၢၵ်းၵေႃႈ လၢင်ႉပႅတ်ႈထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသေ
ၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်တေဝႆးလိူဝ်ၵဝ်ႇမႃးယူႇယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉတေႉ တေယွၼ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵႃႈၼႆႉၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ သင်သႃႈ ဝၼ်ႈၼႃႈ ၶႃႇလိုၼ်းမႃး ၸင်ႇ
ၵွႆႈပႃးမႃးၽၢၵ်ႇပၼ်ၵၼ်ထႅင်ႈၶႃႈ

ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်သေ
လိူၼ်တႆး
မူႇလိၵ်ႈ

Post a Comment

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.