လွၼ်ႉမွၼ်းၵႂၢမ်း


 1. တေႃႈၼင်ႇၵူၼ်းလၢတ်ႈ သမ်ႉဢမ်ႇဝူၼ်ႉသေၸင်ႇလၢတ်ႈ ႁဝ်းၵူၼ်းထွမ်ႇၵူၺ်းသမ်ႉတေၵဵပ်းဢဝ်မႃးဝူၼ်ႉယူႇႁဵတ်းသင်။
 2. တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈသုင်တၢၼ်ႇႁိုဝ်သုင်ၵေႃႈယဝ်ႉလႃႈ ၵူၺ်းၵႃႈယႃႇပေႁႂ်ႈမၢၼ်ႇၼႃႉႁဝ်းသုင်ၸွမ်းသေၵမ်း။
 3. ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈႁၢင်ႊလီတၢၼ်ႇႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးတၢင်းမေႃပိင်ႇၺႃႇသင်ၼႆၸိုင် မၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇဢၼ်ပိူၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ‘ႁၢင်ႊလီမၢၵ်ႇၶီႈၵႃ’ၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။
 4. မိူဝ်ႈၵိူတ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ပိၵ်ႉသမ်ႇဝႃႈ လႆႈႁွင်ႇႁႆႈသေၸင်ႇၵိူတ်ႇမႃးၵေႃႈယဝ်ႉ ၵူၺ်းၵႃႈပေႃးၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈႁႆႈသေပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း။
 5. ၵူၼ်းၶီႈၶွႆပိူၼ်ႈ မီးတေႁႃတၢင်းၽိတ်းပိူၼ်ႈလႄႈ ထၢင်ႇလဵၵ်ႉပိူၼ်ႈလၢႆ“။
 6. မီးဢူၺ်းလီၼိုင်ႈၵေႃႉ တီႈပိုင်ႈလႆႈ လီလိူဝ်မီးၵေႃႉၼမ်လၢႆ ဢမ်ႇတွၼ်ႉၵၢႆၵၼ်သေပွၵ်ႈ။
 7. ယၢမ်းမိူဝ်ႈလႆႈလီလႆႈပဵၼ်ၵေႃႉၶုၵ်းၸႂ်လႆႈႁဝ်း ယၢမ်းမိူဝ်ႈတူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ႁဝ်းၶုၵ်းၸႂ်လႆႈၵေႃႉ။
 8. ဢမ်ႇလွင်ႈယႂ်ႇလေႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈသူမၢၵ်ႈမီးသူတေယူႇၸွမ်းၽႂ် မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇၵေႃႈမိူဝ်ႈသူၵိၼ်ၽၢၼ် ၽႂ်တေယူႇၸွမ်းသူ။
 9. ၶၢဝ်းယၢမ်းတႄႉဢမ်ႇတွၼ်ႉပႂ်ႉၵူၼ်းသေပွၵ်ႈ ႁဵတ်းသင်ၵူၼ်းႁဝ်းသမ်ႉၵုမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇလႃႇ။
 10. ႁဵၼ်းသုင်တၢၼ်ႇႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉလႃႈ ပေႃးဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႉႁိုဝ်မီးၽွၼ်းလီ ဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးမေႃၸႂ်ႉတၢင်းဝူၼ်ႉၸိုင်ၸၢင်ႈမီးၽွၼ်းလီယူႇ။
 11. ၵူၼ်းလီဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းလူဝ်ႇင်္လတ်းပႃးယဝ်ႉ ဵပႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ၸၢင်ႈသိုဝ်ႈလိူၵ်းထိူၵ်းယဝ်ႉ။
 12. ၵူၼ်းၵေႃႉထိပ်ႇတႄႉလိုမ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၼ်းၵေႃႉလူမ်ႉတေႉဢမ်ႇတွၼ်ႉလိုမ်းလႆႈသေပွၵ်ႈ။
 13. တေၼင်ႈႁႂ်ႈတူၺ်းလုၵ်း တေၸုၵ်းႁႂ်ႈတူၺ်းၶႃႇ တေမႃႇႁႂ်ႈတူၺ်းယဵၼ်။
 14. ႁဵတ်းလီၼႆႉမိူၼ်ၵိင်ႈမၢၵ်ႈႁိ်ၼ်ၶိုၼ်လွႆယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁၢႆႉၼႆႉ မိူၼ်ၵိင်ႈမၢၵ်ႇႁိၼ်လူင်းလွႆယဝ်ႉ
 15. ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ဢဝ်လွင်ႈဢမ်ႇလီပိူၼ်ႈမႃးသမ်ႉထိုင်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ဝၼ်းၼိုင်ႈတေဢဝ်လွင်ႈဢမ်ႇလီႁဝ်းၵႂႃႇသမ်ႉထိုင်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။
 16. မိူဝ်ႈၸႂ်လမ်ၼႃႇ ယႃႇၽူမ်ႈလၢတ်ႈတေႃႇၽႂ် မိူဝ်ႈလီၸႂ်ၼႃႇ ယႃႇၽူမ်ႈပၼ်ၶေႃႈမၼ်ႈင်္ၵၼ်ႇ မိူဝ်ႈတုၵ်ႉၸႂ်င်္ၼၼ်ႇ ယႃႇင်္ၼတ်ႈင်္တပ်းတတ်းၸႂ်။
 17. ငိုၼ်းဢမ်ႇသိုဝ်ႉလႆႈၵူႊလွင်ႈ တႄႉၵူႊလွင်ႈတွင်ႈၸႂ်ႉငိုၼ်းသိုဝ်ႉဢဝ်၊၊
 18. ႁိူၼ်းၼၼ်ႉလူႉၵွပ်ႈၽူၼ်ႁူဝ်ႈတီႈၸွမ် သတ်းၼၼ်ႉတၢႆၵွပ်ႈၵူၼ်းမိူၵ်ႈၸႂ်ယွမ် ၽႆးၼၼ်ႉၽွတ်ႇၵွပ်ႈၽိုၼ်းဢမ်ႇၸူႉဢမ်ႇတွမ် ၵူၺ်းၼၼ်ႉၽူၺ်ၵွပ်ႈဢမ်ႇမေႃၸၢႆႇလႄႈဢမ်ႇမေႃႁွမ်
 19. ပေႃးၵူဝ်ၽၢၼ် ယႃႇၵူဝ်ၵၢၼ် ပေႃးၵူဝ်ၵၢၼ် တေၽၢၼ်ဢိူဝ်။
 20. ဢီႈသင်သေဢမ်ႇဝႃႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းၼၼ်ႉ ယႃႇၸႂ်ႉပိူၼ်ႈႁဵတ်းသေၵမ်း။
 21. ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၶဝ််ဢမ်ႇသၢင်ႈတႄႇၽူႈတၢမ်း ၶဝ်သၢင်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးႁႂ်ႈၼမ်တိူဝ်းဢိူဝ်ႈ။
 22. မိူဝ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁႂ်ႈတူၺ်းၽႃႉ မိူဝ်ႈတူၵ်းင်္တမ်ႇႁႂ်ႈတူၺ်းလိၼ် ၵူၼ်ဢၼ်ႁူႉၸၵ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တိုၼ်းဢမ်ႇထၢင်ႇလဵၵ်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇယႂ်ႇၶိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။
 23. မိူဝ်ႈဝူၼ်ႉတႃႇတေမီးၵေႃႉၵူႊလူဝ်ႇမိုၼ်းတႃတူၺ်းၵႂၢင်ႈ“ တႄႇမိူဝ်ႈမီးၵေႃႉၵူႈယဝ်ႉတႄႉၵိုင်ႇလီၽီႇတႃလူင်းၽွင်ႈ ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးၽႂ်တဵမ်ထူၼ်ႈၵူႊလွင်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၽႃႉၼႆႉ။
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.