မွၵ်ႇၼႃႈလဵၵ်ႉ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      

မွၵ်ႇၼႃႈလဵၵ်ႉ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:    ၼႂ်းသူၼ်သိူဝ်းလူင်ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တီႈမိူင်းၼိုင်ႈ မီးတူၼ်ႈမွၵ်ႇဢွၼ်ႇ ၵီႈဢွၵ်ႇႁုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ မွၵ်ႇတဵမ်တူဝ်ႈတင်းသူၼ် တိူၼ်းၶိုၼ်ႈၽႄႇၸွမ်းတူၼ်ႈလမ်းသုင် မွၵ်ႇၸွမ်းတူၼ်ႈလမ်းယႂ်ႇ ၵၢၼ်း ၶိုၼ်ႈသုမ်ႇမွၵ်ႇပူင်း ၸွမ်းယုမ်းလႄႈ တီႈၼၼ်ႈၵေႃႈမီးမွၵ်ႇ တီႈၼႆႈၵေႃႈမီးမွၵ်ႇ ၶၢဝ်ႇမွၵ်ႇဢွၵ်ႇၸွတ်ႇလိုဝ်းတူဝ်ႈမိူင်းလူင်...


CHO:    ၶၢဝ်ႇႁူင်မွၵ်ႇႁွမ်လိုဝ်းထိုင်ႁူၵူႈဝၼ်း ၸိူဝ်းတၼ်းၵေႃႈမႃးဢႅဝ်ႇထိုင်သူၼ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇတၼ်း ၵေႃႈထၢမ်ၶၢဝ်ႇပေႃးဢူၼ် မွၵ်ႇႁွမ်ႁိုၼ်းဢိူၺ် မွၵ်ႇႁွမ်ႁူၺ်းဢိူၺ် ၽႂ်လႂ်ၵေႃႈၶႂ်ႈမႃးတူၺ်းမႃးလွမ် ၽိုင်ႈမႅင်းသမ်ႉပေႃး တွမ်တႃႇသေႇ သၢဝ်ၼုမ်ႇပႆႇၵေႇ သၢဝ်ၼုမ်ႇပႆႇတႄႇ ၼႃႈႁေႃၼႃႈႁိူၼ်းၼႃႈယေးၶဝ် မႃးႁွတ်ႈမႃးၽႅဝ် မႃးမုင်ႈမႃး  ႁၼ် ၽိူဝ်ႇႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃး ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတူၼ်ႈမွၵ်ႇပဵင်းတူၼ်ႈၽၵ်းၼွၵ်ႈ တိူၼ်းၶိုပ်ႈၸွမ်းလိၼ် သၢဝ်ၼုမ်ႇပႆႇၵႄႇ သၢဝ်ၼုမ်ႇပႆႇတေႇ ၼႃႈႁေႃၼႃႈႁိူၼ်းၼေးသေႉမႃး လူင်ႇမၼ်းတႄႉႁွမ် တူၼ်မၼ်းပဵင်းတိၼ် ၶိူဝ်းမၼ်းတိူၼ်းၸွမ်းလိၼ် ဢမ်ႇမိူၼ်မွၵ်ႇၶမ်း ၵွပ်ႈၸပ်းတီႈ ၸွမ်းၵီႊၼိူဝ်တူၼ်ႈလမ်းသုင်....

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.