တႆးတေႃႇတႆးတိုၵ်းၵၼ်


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ် ႁူၺ်ႈၸွႆး      
တႆးတေႃႇတႆးတိုၵ်းၵၼ် l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1 ယၢမ်းတႆးမိူၼ်လိင်းတူၵ်းတူၼ်ႈမႆႉ ယၢမ်းတႆးမိူၼ်ငၢႆးၵႂၢႆးၶမ်ဢုင်ႇ တႆးတေႃႇတႆးတိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ ၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်း ပိုၼ်းႁၢင်ႊၸႃႉတႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈၶၢမ်ႇမၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ် ပိုၼ်းႁၢင်ႊႁၢႆႉတႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢမ်ႇၵျၢမ်ႇ မႃႇတုၵ်းယွၼ်းပဵၼ်ႁိုဝ် တႆးတေႃႇတႆး တႆးတေႃႇတႆး တႆးတေႃႇတႆးတိုၵ်းၵၼ်။

Cho:(လီဢၢႆလုၵ်ႈလၢၼ်ဢၼတေမႃးထႅင်ႈမိူဝ်းၼႃႈဢိတ်းၼိုင်ႈ)2 ၶိုၼ်းၶူၼ်ႉဝူၼ်ႉလွင်ႈပိုၼ်း ဝၼ်းသိုၼ်းပူၼ်ႉၵၼ်လူး မွၵ်ႇပႆႇလီႁူင်ႈၵေႃႈလႆႈ တူၵ်းႁူင်ႈ မၢၵ်ႇပႆႇလီၼဝ်ႈၵေႃႈလႆႈမႅင်း ၼဝ်ႈ (ၼမ်ႉၶူင်းဢိူၺ်ႈႁဵတ်းလၢၵ်ႈ သၢၵ်ႈသေႇ ၵႄႈၶၢႆပၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ)2။

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.