ၵွပ်ႈၽႂ်


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      

ၵွပ်ႈၽႂ် l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1မၢင်ႇၵုမ်းလဵင်ႉၵိၼ်ႁူဝ်ၶႅင်ဢွၼ်ႇသေ မၢင်ႇၵိူဝ်းပႂ်ႉၵိၼ်တေပိုင်ႈႁႅင်းလုၵ်ႈ ဢမ်ႇပွႆႇသွၼ် လိၵ်ႈလၢႆး ဢမ်ႇပွႆႇၶိုၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵုမ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းပၼ်ၵုမ်ႇတိုၵ်ႉ သူၼ်းပၼ် ႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်...


V.2ယႂ်ႇမႃးယဝ်ႉလႄႈလုၵ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇ ပေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉတီႈသုင် တီႈတႅမ်ႇၵေႃႈ ယူႇꧦ ၵိၼ်လဝ်ႈမႃးသႂ်ႇꧦ မင်ယႃႈပႃးထူပ်းယဝ်ႉ ၼေႈၺႃးယဝ်ႉၼေႈတွပ်ႇၶိုၼ်းပေႃႈ သေလႃႇၶိုၼ်းမႄႈသေမိူၵ်ႈလိူင်းပႅတ်ႈ...


Cho:တၢင်းမီးတီႈလႂ်တၢင်းၽိတ်းမီးတီႈၽႂ် တေ ၼေးၵုသူဝ်ႇႁႃႉတေ ၼေးၵွပ်ႈ ၵၢမ်ႇႁႃႉ ၵွပ်ႈပေႃႈတင်းမႄႈလုၵ်ႈလႆႈ ၸပ်းယၢမ်ႈလုၵ်ႈလႆႈတိတ်းယႃႈမၼ်းၵႆႉပွင်ႉလႃႇဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်ၵႂႃႇၼႄႈ...


V.3ၵုမ်ႇၸႂ်ႉလဵင်ႉလၢမ်းၵႂၢႆးထိုၵ်းယူႇလႄႈ ဢမ်ႇၽိုၵ်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၵႂႃႇလႄႈ သၢင်ႇထုၵ်ႇႁိုဝ် မေႃဝူၼ်ႉတႃႇၵေျႃႇဢဝ်လိူဝ် လူၼ်ႉၵူၼ်းလူၼ်ႉလိူဝ်ဢွၵ်းဝူၼ်ႉ တိုၼ်ႈၵႂၢမ်ႇႁၢႆႉၵွပ်ႈၽႂ်ၵၢမ်ႇႁၢႆႉၵွပ်ႈၽႂ်2 ပေႃႈ တင်းမႄႈ
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.