ယႃႇပေႁွင်ႉလုင်း


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ် ႁူၺ်ႈၸွႆး      
 ယႃႇပေႁွင်ႉလုင်း l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1ၼူတ်ႇဢွၵ်ႇထႃလိူမ်ႈမူၼ်းယဝ်ႉယၵ်ႉၸမ်ႈမၢၼ်ႇ...မၢဝ်ႇဢွၼ်ႇပၢၼ်ဢသၢၵ်ႈသိပ်းၸဵတ်း သိပ်းပႅတ်ႇႁိုဝ် ၼုမ်,ယူႇမိူၼ်မိူဝ်ႈယၢမ်းပူၼ်ႉမႃးသိပ်းပီၼွင်ႉယိင်းဢိူၺ်ဢိူၺ်း...ၹွင်ႇၵိုင်ႇလီႁွင်ႉလုင်း..


V.2 ၼုမ်ႇယူႇၼႆၵေႃႈပေႃးၵႆႉႁွင်ႉလုင်းၼႃႇ...သၢင်ႇဢမ်ႇထုၵ်ႇဢဝ်ယၢမ်ႈၸပ်းသူပ်း ပႅတ်ႈၼႆတႄႉ သၢင်ႇဢမ်ႇထုၵ်ႇပဵၼ်ၼႃႈႁိူၼ်း ယေးၵူပ်ႉၵူႈၵၼ်ပႅတ်ႈ ၼွင်ႉယိင်းဢိူၺ်ဢိူၺ်း... သၢင်ႇဢမ်ႇထုၵ်ႇ ပဵၼ်ပႅတ်ႈလုင်းႁၵ်ႉ ၼွင်ႉယိင်းၼႃႈ......


Cho:လုင်းႁဝ်းဢိူၺ်မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ...လုင်းႁဝ်းဢိူၺ်ယူႇလီႁႃႉ...? လုင်းႁဝ်းဢိူၺ် ယႃႇပေႁွင်ႉထႅင်ႈ....


V.3 ပႆႇၵိုင်ႇပၢၼ်ႁွင်ႉလုင်းၼႆႉႁွင်ႉပီႈလေႃႇ ပႆႇၵေႇမိူၼ်ပေႃႈႁိူၼ်းမီးလုၵ်ႈၼမ်လႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ႁွင်ႉလုင်းယဝ်ႉ ၼွင်ႉယိင်းဢိူၺ် ဢိူၺ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁွင်ႉလုင်းယဝ်ႉ ၼွင်ႉယိင်းဢိူၺ်...
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.