ယႃႇႁႂ်ႈၸၢႆးမႆႈၸႂ်


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ် ႁူၺ်ႈၸွႆး      
ယႃႇႁႂ်ႈၸၢႆးမႆႈၸႂ် l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1 တေႇပဵၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းယေးဢွၼ်ႇႁဝ်းႁႃး ၵေျႃႇၸႂ်တႂ်ႈငဝ်းႁၵ်ႉဢွၼ်ႇႁဝ်းမႃး တိုၵ်ႉၸမ်ၶႂ်ႈၼွၼ်းႁူၼ်း ၼင်ႇပိူၼ်ႈ တိုၵ်ႉသမ်ႉၶႂ်ႈၵွၼ်းႁိူၼ်းၼင်ႇပိူၼ်ႈ ၵႂၢမ်းထႃႉသူၵႂၢမ်းပွင်ႉသူယႃႇပၼ်ယႂ်းလႄႈ...


V.2 တိူၵ်ႇသူၼ်ႁႆႈၼႃးတိုၵ်ႉဝၢၼ်ႇၾၼ်းမၼ်း ယႃႇပၼ်မူင်ႈမႅင်းႁႅင်းယႂ်ႇမႃးၵဝ်းတိုၵ်ႉသမ်ႉၶႂ်ႈၸပ်းယဝ်ႉ ယင်ႇႁၢၵ်ႈ တိုၵ်ႉသမ်ႉၶႂ်ႈမီးႁူင်းဢွၼ်ႇမႃး တၢင်းၹင်းသူ တၢင်းလိုမ်းသူယႃႇပၼ်ၵိုမ်းၼႃ...


Cho: ၼွင်ႉယႃႇပၼ်ၾႆးလႅင်း ၽၢႆႇလင်ၸၢႆးၼၢင်း ယႃႇပေႁဵတ်းဢၢင်ႈ ၸၢႆးၵႂႃႇၶၢမ်ႈၶူင်းလႄႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈၶိုၼ်းႁွတ်ႈ ၽၢႆႇလင်ႁိူၼ်းယေး ႁိမ်းၼၢင်းၼႃႈ...


V.3 ယႃႇပေႁႂ်ႈၸၢႆးမႆႈၸႂ်တၢင်းႁိူၼ်း ယႃႇပၼ်မေႃႈၼမ်ႉၽြႃးႁဵဝ်ႇၼႂ်းႁိူၼ်း ၼၢင်းပေၼုင်ႈတၢင်း သိၼ်ႈတူဝ်ႇလႅင် ၼၢင်းပေၶႂ်ႈမီးပၵ်းမွၵ်ႇလႅင် ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် မၼ်းၼၢၼ်းထိုင်ၵႂႃႇၸိုင် ၼၢၼ်းႁွတ်ႈ...

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.