ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇယွၵ်းႁူဝ်ႈ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ် ႁူၺ်ႈၸွႆး      
ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇယွၵ်းႁူဝ်ႈ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး


V.1 လူမ်းၾၢႆးပဝ်ႇထူဝ်းႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၾႆးတဵၼ်းဢွၼ်ႇလႅင်းလႆႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ တၢင်းႁိူဝ်းဢွၼ်ႇႁႃး တိုဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ တၢင်းဝူၼ်ႉဢွၼ်ႇႁႃးတၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢေႃႁေႃဢေႃႈလွင်ႈၶႂ်ႈႁႆႈ လႆႈမႃးယွၼ်ႈၸႂ် တူၵ်း ၼမ်ႉတႃယဝ်ႉ...


V.2  ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇႁႃးမီးယူႇၵေႃႈ တၢင်းၶိုၼ်းတေမိူဝ်းၶႅၼ်ႈလွႆဝႆႉ ၸၢႆးယိင်းဢွၼ်ႇမွင်းပႂ်ႉယူႇၵေႃႈ တၢင်းၶိုၼ်းတေ မိူဝ်းၶႅၼ်ႈၼွင်ႇဝႆႉ ဢေႃဢေႃးလွင်ႈၶႂ်ႈႁႆႈလႆႈမႃးယွၼ်ႈၸႂ် တူၵ်းၼမ်ႉတႃယဝ်ႉ...


CHO: ၼုမ်ႇဢွၼ်ႇႁၢႆးဢွၼ်ႇၽွင်းတိုၵ်ႉယႂ်ႇ တေပဵၼ်ၵူၼ်းလူင် မႃးဝၼ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းလူင် ၶၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ မွၵ်ႇဢွၼ်ႇတိုၵ်ႉၵူႇႁိုၼ်းႁွမ်ၼႃႇ မၢၵ်ႇဢွၼ်ႇတိုၵ်ႉမၢၵ်ႇၸဵမ်းဝၢၼ်ၼႃႇ ၽႂ်တေမႃးလွမ် လုမ်းလႃးၶဝ် မွၵ်ႇမၢၵ်ႇဢွၼ်ႇတိုၵ်ႉၼုမ်ႇငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတူၼ်ႈမၼ်းႁႅင်ႈ...


V.3  ၸၢႆးယိင်းဢွၼ်ႇၼွၼ်းဝၼ်းယူႇၵေႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉတေမႃးပူၵ်းႁိုဝ်မီး ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇယွၵ်းႁူဝ်ႈယူႇ ၵေႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉတေ မႃးမုင်းဢမ်ႇႁၼ် ဢေႃijဢေႃးလွင်ႈၶႂ်ႈႁႆႈလႆႈမႃးယွၼ်ႈ ၸႂ်တူၵ်းၼမ်ႉတႃယဝ်ႉ...
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.