သၢဝ်ၵႃလိ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      

သၢဝ်ၵႃလိ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1     ၼင်ႇမွၵ်ႇသင်ၵီႈ တိုၵ်ႉမီးဢသၢၵ်ႈတီႈ ႁိမ်းႁွမ်းမွၵ်ႈသိပ်းပၢႆပႅတ်ႇ မွၵ်ႇၵူႇၽၢင်ႁၢင်ႈလႅတ်းသႅဝ်းလဝ်းလီၶီႇ HONDA Dream တိတ်းတိတ်းတိတ်း ၼႅၼ်ႉႁွၼ်း တိတ်း တိတ်းတိတ်း ၼႅၼ်ႇႁွၼ်း သၢဝ်ၵႃႇလိယုမ်ႉသၢႆႉယုမ်ႉၵႂႃယုမ်ႉ ႉတေႃႇၽႂ်လႂ် ယုမ်ႉသၢႆႉယုမ်ႉၵႂႃ ယုမ်ႉတေႃႇ ပီႈႁႃႉ သၢဝ်ၼႃႈလဵၵ်ႉယိင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈHONDA ထုၺ်း။


       V,2  ဢွၵ်ႇၵၢတ်ႇတေဢၢင်ႈမိူင်းႁိူၼ်းဢူၺ်းၵေႃႉထူပ်းၺႃးတီႈၽၵ်းတူၵၢတ်ႇ ပိၼ်ႇဝၢႆႇသွင်ပွၵ်ႈ တူၺ်းၵူၼ်းလဝ်းလီ ၶီႇ HONDA Dream တိတ်းတိတ်းတိတ်း ၼႅၼ်ႉႁွၼ်း တိတ်းတိတ်းတိတ်း ၼႅၼ်ႇႁွၼ်း သၢဝ်ၵႃလိ ယၵ်ႉ သၢႆႉယၵ်ႉၶႂႃယၵ်ႉသွင်ႇႁႃၽႂ် ယၵ်ႉသၢႆႉယၵ်ႉၶႂႃယၵ်ႉသွင်ႇပီႈႁႃႉ သၢဝ်ၵႃလိယိင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ HONDA Dream
  

Cho:     ပီႈတေဢၢင်ႈမိူဝ်းယွၼ်းရူတ်ႉၶိူင်ႈ DT တီႈၼိူဝ်လွႆသၢႆးလႅင်ဢဵၼ်းဢၢၼ်းတႃႇၶီႇ ပီႈၵႂႃႇၶုတ်းသႅင်ဢွင်ပွၵ်ႈမႃး တႄႉ တိတ်းတိတ်းတိတ်းၼွင်ႉဢူၺ်ၵူဝ်ၽႃႇၵၼ် တိတ်းတိတ်းတိတ်းၼွင်ႉဢိူၺ်ၵူဝ်လေႃႇၵၼ်။V.3      ၸွင်ႇယုမ်ႇယမ်လွင်ႈၵူၼ်းမိူဝ်းၶုတ်းသႅင်ငၢႆးတၢင်းသထေးၶဵဝ်ဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇၵုမ်ႇၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းတင်းလွင်း ၸိုင် DT ၸၢင်ႈမီးမႃး တိတ်းတိတ်းတိတ်း ၼွင်ႉဢိူၺ် တိတ်းတိတ်းတိတ်း တိတ်းတိတ်းတိတ်း ၼွင်ႉ ဢိူၺ် သၢဝ်ၵႃလိ တၢင်းႁၵ်ႉပႅင်းသူ ပုၼ်ႈတႃႇၽႂ်လႂ် တၢင်းႁၵ်ႉပႅင်းသူပုၼ်ႈတႃႇပီႈႁႃႉ သၢဝ်ၵႃလိယိင်းရူတ်ႉၶိူင်ႈHONDA Dream
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.