ၵႅပ်ႉၼိုင်ႈတူၼ်ႈတီး


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      
ၵႅပ်ႉၼိုင်ႈတူၼ်ႈတီး l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1    ယူႇတီႈၵုင်းၵွင်းၵျွင်းၽြႃးၽိူၵ်ႇယၵ်ႉသွင်ႇလွမ်မုင်ႈတူၺ်းဝဵင်းယႂ်ႇလူင်တူၼ်ႈတီး ၽၢၼ်လႄႈ တင်းမီး ႁိူၼ်းလဵၵ်ႉႁိုၼ်းယႂ်ႇ လႅတ်ႇဢွၼ်ႇၽတ်ႉသႂ်ႇၽဵင်ႇပဵင်း ႁႂ်ႂ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလူင်သႃႇယႃႇ ၵၢၼ် ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ၶုတ်းသၢႆးႁဵၻ်းဢုတ်ႇၽဝ်ထၢၼ်ႇၵိၼ် ၵေႃႈမီး ၼႂ်းသႃးၼႂ်းၵၢတ်ႇၶၢႆၵုၼ်ႇၵိၼ်ၵေႃႈမီး မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉမီးၵူႉသူဝ်ႇလီ တူၼ်ႈတီးၼႆႉ ဢၢပ်ႈမိူၼ်မိူင်းၽီ ....


V.2    ယူႇတီႈႁိူၼ်းငႅပ်ႉငႅပ်ႉ ၶၢတ်ႇယူႇႁိမ်းၽြႃးၽိူၵ်ႇပႆယၢင်ႈလူင်းၵုင်းမိူဝ်းၵၢတ်ႇၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၽူဝ်လႄႈ တင်းမေး ၸေးပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႅတ်ႇဢွၼ်ႇၽတ်ႉသႂ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၵွပ်ႈမီးၽႃႉမီးၾူၼ်ၵၢမ်ႇၵျၢမ်ႇမႃႇ ၵၢၼ် ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းလဵတ်းတိင်ႇ ၵိၼ်ႇဢိမ်ႇပဵၼ်ပွၵ်ႈၵူၺ်း ထူပ်းၺႃးၸေၸိမ်ႇၵိၼ်ႇဢိမ်ပဵၼ်ပွၵ်ႈ ၵူၺ်း မၢင်ႇၵိူဝ်းၵႃႉ တိုၼ်းလၢင်းပႆႇတဵမ် သႅၼ်လၢၼ်ႉလၢၵ်ႈ လႆႈႁႅၼ်တူၺ်းပိူၼ်ႈ ....


CHO: သႅင်လီႁၢမ်းႁွႆးၸတ်ႉၵႂၢင်းၶမ်းၼႆၵေႃႈ ပဵၼ်ပႅတ်ႈၶမ်းတႅင်းၵႃးလေႃးတွင်းၼမ်ႁိုဝ် ပႆႇၸၢင်ႊ ၶတ်းၵႃႊ ၶတ်းၶၼ်ၶိုၼ်ႈၽႃႉ ၶိုၼ်ႈမွၵ်ႇလႃးꧦ....


V.3 ၸီႇၼိူ်ဝ်ႉယွင်းၵပ်းလဝ်ႈၽိူၵ်ႇ ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇမွင်တူမ်ႈႁဵတ်းဝႆႉၼမ်ႉႁိူဝ်ႇသႂ်ထႅင်ႈႁႅင်း သႅင်လွတ်ႈႁၢမ်းႁွႆး ၵႂၢင်းၶမ်းၵႅၵ်းဢွၼ်ႇ ၵုမ်ႇဝူၼ်ႉသွၼ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းႁူမ်ႈၵိုၵ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈလူင်တႃႇသေႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းတိတိူၵ်ႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းလဵတ်းတိင်ႇတႅမ်ႈ ထုတ်ႇၵိၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၢႆးဝူၼ်ႉၼပ်ႉသွၼ်ႇ ပီႈယွၼ်ႇသေ ၶဵင်ႈတူၺ်း မွၵ်ႇႁူၺ်းယဝ်ႉပေႃးၵီႊမႂ်ႇၸိုၼ်ႈ တူၼ်ႈတီးၵေႃႈလႅပ်ႈမိူၼ်ၼမ်ႉတိုၼ်ႈ
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.