ၼၢင်းယိင်းႁူဝ်ၸႂ်မဝ်


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ် ႁွႆႈၸွႆး      
ၼၢင်းယိင်းႁူဝ်ၸႂ်မဝ် l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

 V.1  ယႃႇပေႁၵ်ႉမၼ်းလႃးလႃးꧦႁဝ်းဢမ်ႇဝႃႈၼၢင်းယိင်းတႆးႁူဝ်ၸႂ်မဝ်ဢိူၺ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈမႂ်းၼၢင်း ၽိတ်းပိူင်ႈၵႂႃႇ ၼၢင်းယိင်းတႆး ႁဝ်းတေလႆႈတၢင်းဢၢႆၼႆ ၸွင်ႇမႂ်း ဝူၼ်ႉမႅၼ်ႈႁိုဝ် ၼွင်ႉယိင်းဢိူၺ် ၼွင်ႉယိင်းဢိူၺ် မွၵ်ႇလူင်ႇဢွၼ်ႇၸွတ်ႇႁွမ် တူဝ်ႈမိူင်းတႆးၵူၼ်းမိူင်းၵႆမႃးယၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႆမႃးႁၵ်းပိတ်းၼူမ်ပႅတ်ႈ ပႄႉယိၼ်းၽၢၼ်ပႄႉယိၼ်းၸၢၼ်ႈ ပႄႉယိၼ်းဢၢႆ ယိၼ်းသေလၢႆ...


V.2  ၽၢတ်ႇယၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းယဵၼ်းၵႂႃႇပဵၼ် ၼၢင်းလဵၼ်းလၢႆး မေႃဝႆႉႁၢင်ႊၵေႃႈ ပုၼ်ႈပၢင်ႈလွင်ႈ မႂ်းၼၢင်း ပေႃးဝူၼ်ႉၸိုင် တင်းၶိူဝ်းတင်းမိူင်း လီလႆႈတၢင်းၶူမ်ၸႂ် ဢမ်ႇမေႃဝၢင်ႉၶႂၢင်ႉပၼ် ၼွင်ႉယိင်း ဢိူၺ် ၼွင်ႉယိင်းဢိူၺ် ယူႇဢမ်ႇၵျေႃႇႁူၺ်ႇတႃၼမ်ႉယမ်းၸိုမ်း ယၢမ်းလိူတ်ႈဢွၼ်ႇလေႃးလႄး ၺႃး မႅၼ်ႈၽႃႇမိုဝ်းမၼ်းပၢပ်းႁႅမ်လဵၼ်ႈ ႁူႉယိၼ်းၽၢၼ် ႁူႉၸဵပ်းၸႂ် ႁူႉၶေႃးၶူမ် မႃးၶိုၼ်းၸိုင် ....


V.3  ဢွၵ်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ႁင်းၵူၺ်းႁဵတ်းၵႂႃႇလႄႈတၢင်းသုမ်းမႂ်းလီၼႅင်ၸႂ်ၵေႃႈ ၵွပ်ႈၶႂ်ႈလႅၼ်ႈၸွမ်းမၼ်း မိူဝ်းမူၼ်ႈၵျေႃႇယိၼ်းၽိတ်းမႃးယဝ်ႉတေပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼႆၸိုင် တႃႇတေႁပ်ႉတွၼ်ႈၵၼ် ၶၢၼ်ႉထူပ်းႁၼ် ၼွင်ႉယိင်းသၢဝ် ၼုမ်ႇၼုမ်ႇဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇယွမ်ၶႅင်ႈၵေးမႃး ၸေးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၼ်းပႃး ၽွင်းလိူတ်ႈၵိုင်ႇ လေႃးလေး ၵူၼ်းၽၢၼ်ပေႃႈပႄႉယိၼ်းဢၢႆ ပႄႉယိၼ်းၶၢၼ် ပႄႉယိၼ်းၸၢၼ်ႈ ယိၼ်းသေလၢႆ....
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.