ထူင်ၵွင်ႉမႃႇသေၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၵွၼ်ႇ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      

ထူင်ၵွင်ႉမႃႇသေၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၵွၼ်ႇ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:   ထူင်ၵွင်ႉမႃႇသေၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈၼွင်ႉယိင်းဢိူၺ် ႁွတ်ႈတီႈပိူၼ်ႈႁေႉၵေႃႈ ပေလႃႈလီဝေႉၼႃႈ ၵူဝ်   ပိူၼ်ႈသီႈၵေႉသေႉလဵၼ်ႈႁဝ်းဢိူဝ်ႈ ထူင်ၵွင်ႉမႃႇသေၵႂႃႇႁူင်ႁဵၼ်းၵွၼ်ႇၼွင်ႉယိင်းဢိူၺ်....

V.2:   ထူင်ၵွင်ႉမႃႇသေၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈၼွင်ႉယိင်းဢိူၺ် ၵႅမ်ႈတီႈလီယၵ်ႉလွမ် သႅဝ်ဢၢႆ သၼၵ်းၶႃး ႁွမ် ပေ ပၼ်ၽိုင်ႈမႅင်း လမ်းၸီႈလမ်းတွမ် ထူင်ၵွင်ႉမႃႇသေၵႂႃႇႁူင်ႁဵၼ်းၵွၼ်ႇၼွင်ႉယိင်းဢိူၺ်...

CHO:   ဢေႃႈ... ယႃႇပေဝူၼ်ႉပိူင်ႈ ဢေႃႈijယႃႇပေၸဵဝ်းယိူင်ႈ လိူင်ႈပိူၼ်ႈလႆႈႁၵ်ႉပႅင်းၵၼ်လႄႈ လွင်ႈပိူၼ်ႈ လႆႈႁၵ်ႉပႅင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တေထိုင်ပွၵ်ႈၵမ်းမႂ်းယူႇ တေထိုင်ပွၵ်ႈၵမ်းမႂ်းယူႇၼႃႈ

V.3:      ထူင်ၵွင်ႉမႃႇသေၵႂႃႇႁူင်ႁဵၼ်းၵွၼ်ႇၼွင်ႉယိင်းဢိူၺ် လွင်ႈလူၺ်ႈၽူႈၸၢႆးလႄႈ လွင်ႈလူၺ်ႈ လိၵ်ႈ လၢႆး ၼၼ်ႉ ပေပၼ်ၽူႈၸၢႆးပေႉလိၵ်ႈလၢႆးသွၼ် ထူင်ၵွင်ႉမႃႇသေၵႂႃႇႁူင်ႁဵၼ်းၵွၼ်ႇၼႃႈ...
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.