လွႆသွင်ထဝ်ႈ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ် ႁူၺ်ႈၸွႆး      
လွႆသွင်ထဝ်ႈ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1   လွႆသွင်ထဝ်ႈမွင်းႁႂ်ႈတုၵ်ႉၵတႃႇမႅင်ႇၶေႃသဵမ်သေၶိုၼ်ႈမိူဝ်းႁွတ်ႈဢႅဝ်ႇ လွႆလူင် သၢႆးလႅင် ဢိၵ်ႇထႅင်ႈပႃး လိၼ်ထုင်ႉမိူင်းသူႈ သိူဝ်းမူၼ်ႈၵျေႃႇၸႂ် တႃႇႁႂ်ႈၵုသူဝ်ႇၵၢမ်ႇတုၵ်ႉၵတႃႇမွင်း ပဵၼ် လၢဝ်းပၢၼ်းလူင်ယိပ်းထူင်ငိုၼ်းယႂ်ႇ ၼင်ႇၶေႃႈ ဢၢၼ်းၸွင်ႇတေၸၢင်ႈထၢမ်းပုင်ႇပေႃႈလဵင်ႉ...


Cho:1 . တႃႇၼႃႉတၢင်းလူႇၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇပၢၼ် ဢွၼ်ႁဵတ်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်တေပဵၼ်မိူၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် လွႆသွင် ထဝ်ႈဢိူၺ်း တႃႉၼႃႉတၢင်းလူႇႁဝ်းယူႇၵူဝ်ယမ်ၵွမ်းၶုပ်ႉၸူးတီႈလွႆလူင် သၢႆးလႅင် တေဢိတ်းလူႉႁႃႉ ၸႂ် သိုဝ်ႈယူဝ်းမီးၸႂ်ၵူတ်ႉငေႃးမီးသပထႃႉသပထိငိုၼ်း လၢၼ်ႉသိပ်းသႅၼ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇထူဝ်းထီႇ မိူင်းသူႈတီႈ မေႃႇသႅင််...


V.2 လွႆသွင် ထဝ်ႈတူၺ်းၸွႆႈတုၵ်ႉၵတႃႇ မႅၵ်ႇၶေႃသဵမ်သေႁႃလဵင်ႉတွင်ႉယူႇ လွႆလူင် သၢႆးလႅင် သိုပ်ႇ ၸွႆႈႁႅင်း ပၼ်ၸိူဝ်းတုၵ်ႉယၢၵ်ယိၼ်းမူၼ်ႈၵျေႃႇၸႂ် တႃႇႁႂ်ႈၵုသူဝ်ႇၵၢမ်ႇတုၵ်ႉၵတႃႇမွင်း ပဵၼ်လၢဝ်း ပၢၼ်း လူင်ၸူမ်းၵိၼ်ၸူမ်းလူႇ ၼင်ႇၶေႃႈဢၢၼ်းၸွင်ႇတေၸၢင်ႈမီးၵၢမ်ႇလီႁိုဝ်...


Cho:2 . တႃႇၼႃႉတၢင်းလူႇၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇပၢၼ် ဢွၼ်ႁဵတ်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်တေပဵၼ်မိူၼ် ၸိူင်ႉၼၼ်လွႆသွင် ထဝ်ႈဢိူၺ်း တႃႉၼႃႉ တၢင်းလူႇ ႁဝ်းယူႇၵူဝ်ယမ်ၵွမ်းၶုပ်ႉၸူး တီႈလွႆလူင် သၢႆးလႅင်တေဢိတ်းလူႉႁႃႉ ၸႂ်သိုဝ်ႈယူဝ်းမီးၸႂ်ၵူတ်ႉငေႃးမီးသပထႃႉသပထိငိုၼ်းလၢၼ်ႉသိပ်းသႅၼ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇထူဝ်းထီႇမိူင်းသူႈ တီႈမေႃႇသႅင်...

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.