မွၼ်းႁၵ်ႉပီႈ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      

မွၼ်းႁၵ်ႉပီႈ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:   မိူဝ်းလွႆးꧦ သင်ႇထိုင်မွၼ်းႁၵ်ႉပီႈ မိူဝ်းလွႆးꧦမွၼ်းႁၵ်ႉဢွၼ်ႇပီႈ ပီတေမႃးၼႆႉၶွႆႊၶိုၼ်းၺႃးၵမ်းသွင် ၽႃႇမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၵမ်းသွင် မွၼ်းၸွင်ႇတေတွင်း ၵႂၢမ်းၵိၼ်းႁၵ်ႉ ၵိုၵ်းပိုၼ်းႁၵ်ႉပီႈသင်ႇ ၵွင်လင်သေၶိုၼ်း ၶၢမ်ႈၶူင်း မိူဝ်းၵေႃႈ တေႁၵ်ႉမွၼ်းယူႇ တေႃႇထိုင်မွၼ်းတေႃႇထိုင်မွၼ်း တေႃႇထိုင်မွၼ်းတေႃႇ ထိုင် မွၼ်း ၶိုၼ်းမႃးထူပ်း ၸၢႆးၵေႃႉၶုတ်းသႅင်တီႈမိူင်းသူႈ...


CHO:   ၼိူဝ်ၼင်လိၼ်တႆးႁဝ်းယူႇၼႆႉ မီးၶူဝ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶတ်းၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ မွၼ်းၼွၼ်းၶိုၼ်း ၽိုၼ်ႉတွင်ႉဝူၼ်ႉႁၼ်ထိုင်ႁဝ်းသူ မႃးၽႂ်းၽႂ်းၽႂ်း မွၼ်းပီႈႁၵ်ႉ ယူႇၽၢႆႇဢွၵ်ႇၶူင်းယၵ်ႉသွင်ႇမႃး ႁၼ်ပီႈၵမ်းလဵဝ်


V.2:   မႃးၽႂ်းၽႂ်း သင်ႇထိုင်မွၼ်းႁၵ်ႉပီႈ မႃးၽႂ်းၽႂ်းလူး ပေႃးငိၼ်းၶၢဝ်ႇပီႈ ၶေႃသဵမ်တုၵ်ႉၶႃႉၸူဝ်း ထိုင်တုၵ်းယွၼ်းႁႅင်းၸႂ် ထွမ်ႇၶၢဝ်ႇသူသၢဝ်မွၼ်းၽႅဝ် ၼႂ်းမေႃႇသႅင်ၶိုၼ်း ငိုၼ်းၶႅပ်းၵူမ်းမီးၼႂ်း လူမ်းလၢတ်ႈတေႃႇ တဝ်ႈ လဝ်ႈႁူႉတုၵ်ႉၵွပ်ႈမွၼ်းလႄႈ လၵ်ႉလွမ်မုင်ႈမွၼ်းယူႇ တေႃႇထိုင်မွၼ်း တေႃႇထိုင်မွၼ်း တေႃႇထိုင်မွၼ်း  တေႃႇထိုင်မွၼ်း ၶိုၼ်းမႃးထူပ်းၸၢႆးၵေႃႉၶုတ်းသႅင်တီႈမိူင်းသူႈ

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.