မူဝ်ၶိူဝ်းၶုၼ်သီႇပေႃႉ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ် ႁူၺ်ႈၸွႆး      
မူဝ်ၶိူဝ်းၶုၼ်သီႇပေႃႉ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1 တုၵ်ႉၵတႃႇဢွၼ်ႇၽၢႆးႁိူဝ်း ၶိုၼ်ႈၸွမ်းၼႂ်းၼမ်ႉတူႈသေ ၵိုတ်းဝႄႉတီႈသီႇပေႃႉ တုၵ်ႉၵတႃႇဢွၼ်ႇ ယင်ႉလိုဝ်ႈၵိုတ်းသဝ်း ၵၢၼ်းၶိုၼ်ႈၵုင်းယဝ်ႉ ၺႃးႁူပ်ႉပွႆးပေႃႇၵျူဝ်ႇ ၵူႉသူဝ်ႇၵၢမ်ႇမၼ်းမႃးထူပ်းၺႃး တင်း တၢင်းလီၸဝ်ႈမွၼ်းလႃႉ တုၵ်ႉၵတႃႇဢွၼ်ႇႁဵတ်းၵူၼ်းတူၺ်းပွႆး ႁဵတ်းၵူၼ်းၸွမ်းၶွႆပိူၼ်ႈ သိူဝ်းမူၼ်ႈ ၵျေႃႇၸႂ်...


V.2 တုၵ်ႉၵတႃႇဢွၼ်ႇပွတ်းၸၢၼ်း ဢဵၼ်းဢၢၼ်းမႃးသွၵ်ႈ မႃးႁႃၸူႉႁၵ်ႉပွတ်းႁွင်ႇမၼ်း  တုၵ်ႉၵတႃႇ ဢွၼ်ႇၶူၼ်ႉသွၵ်ႈၼႂ်းပွႆး ႁိူဝ်ႉပႅတ်ႈႁင်းၵွၺ်း ၼႂ်းပွႆးၵိုၼ်းပေႃႇၵျူဝ်ႇ ၵူႉသူဝ်ႇၵၢမ်ႇမၼ်းႁၢမ်းထူပ်းႁၢမ်းၺႃး ၵေႃႉၶူဝ်ယုမ်ႉၸူမ်းမူၼ်ႈ  တုၵ်ႉၵတႃႇ ဢွၼ်ႇႁဵတ်းၵူၼ်းတူၺ်းပွႆး ႁဵတ်းၵူၼ်းၸွမ်းၶွႆပိူၼ်ႈမီးၸူႉယူႇၸမ်...


Cho: ၽိူဝ်ႇထိုင် ပွႆးဝၢႆးမၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇၽၢႆးႁိူဝ်း မၼ်းၶိုၼ်ႈၸွမ်းၼမ်ႉတူႈၵႂႃႇ မွၵ်ႇမူဝ်မီးပိုၼ်းတိုၼ်းၵူႇ တီႈၼီးၼမ်ႉၼွင် ၵီႈၼႂ်းၼမ်ႉတူႈယူႇ တုၵ်ႉၵတႃႇဢွၼ်ႇၵႂင်တႃသေဢၢမ်း ၵူဝ်ၼမ်ႉၼွင်းမႃး လႆဢဝ်မၼ်း လွင်ႈထိုင်ၼႂ်းၼမ်ႇၵဵဝ်မိူဝ်းထိုင် ပၢင်လၢႆႇ...


V.3 တုၵ်ႉၵတႃႇဢွၼ်ႇၵိုတ်းႁိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶၢၼ်ၶေႃႈလပ်ႉလီမွၵ်ႇမူဝ်  တုၵ်ႉၵတႃႇ ဢွၼ်ႇၸွမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပိုၼ်းဝၼ်းမိုၼ်ႉသိုၼ်းမၼ်းတိုၼ်းၶိုၵ်ႉတိုၼ်းဢမ်ႇတႅမ်ႇ ၵူႉသူဝ်ႇၵၢမ်ႇမၼ်း တိုၼ်းၶိုၵ်ႉတိုၼ်းၶႅမ်ႉမၼ်းပဵၼ်မူဝ်ၶိူဝ်းၶုၼ် တုၵ်ႉၵတႃႇဢွၼ်ႇယိၼ်းၸူမ်းၸွမ်းမၼ်းၶတ်းႁႅင်း ၼမ်ႉ ၶႅင် မူဝ်ၶိူဝ်းၶုၼ်တေႃႇၸူဝ်ႈ...


V.3 သၢဝ်ဢွၼ်ႇၼွင်ႉယူၼ်းပဵင်းလူင်ဢိူၺ် ပီႈၽၢၵ်ႇထိုင်ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉသူလႄႈ ၸၢႆးတေၶၢမ်ႈ ၶူင်းၶိုၼ်ႈ မိူင်းလွႆတႆးႁဝ်းသေ ထိုင််ဝၼ်းၼိုင်ႈ ၸၢႆးၸင်ႇ ပိၼ်ႇဝၢႆႇပွၵ်ႈမႃးတီႈထုင်ႉပဵင်းလူင်ၼႃႈ...
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.