ဢမ်ႇလီဢၢႆတႆးႁႃႉ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      
ဢမ်ႇလီဢၢႆတႆးႁႃႉ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1    ၼႆႉပဵၼ်လိၼ်မိူင်းတႆးၶူဝ်းမွၼ်ႇပူႇၼၢႆးႁဝ်းဝႆႉပၼ် ႁဵတ်းသင်မၢၼ်ႈၶဝ်မႃးဢုပ်ႉပိူင်ႇလိၼ်မိူင်း တႆးႁဝ်းလႃႇ မိူင်းတႆးႁဝ်း မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတႂ်ႈမိုဝ်းၽႂ် ပူၼ်ႉမႃးပဵၼ်လၢႆႊပီႊမိူင်းယဝ်ႉ မိူင်းၼႆႉတႆး မႃးယူႇ ၽႂ်တေထဵင်တႆးလႆႈ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉ ၽႂ်ၽႂ် ၵေႃႈႁၼ် တႆးႁဝ်းဢမ်ႇတွၼ်ႉလႅၼ်ၵဝ်းၽႂ်.....


V.2    ႁဵတ်းသင်လိၼ်မိူင်းၵုတ်ႈတင်းဢၼ်ပဵၼ်မျိဝ်ႉဝဵင်းမိူင်းတႆး ၵွပ်ႈသင်မၢၼ်ႈၶဝ်ၶၢႆႉတူၵ်းသႂ်ႇတီႈ ၼႂ်းတိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ မိူင်းတႆးလူင် မၼ်းႁိုဝ်တေၸႂ်ႈလိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ တူၺ်းလူၸိုင်ၶဝ်သမ်ႉႁဵတ်းၼႆ မိူင်းလၵ်းမိူင်းတႆးလူင် ဢမ်ႇလီဢၢႆတႆးႁႃႉ ၽႂ်ၽႂ် ၵေႃႈႁူႉၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈႁၼ်တႆးတွင်းယူႇၵူႊမိူဝ်ႈယၢမ်းဢိူဝ်ႈ  ...


V.3    ယၢမ်းလဵဝ်ဢၢႆႈတႆးႁႆႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈတေတူၵ်းၵမ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဝၼ်းဢွၵ်ႇၵေႃႈဝၼ်းတူၵ်း တႆးတၢႆၵေႃႈ မီးတႆးပုတ်ႈယူႇ တႆးႁတ်း ႁၢၼ်တႆးၶႃလမ်လၢႆးဢမ်ႇတွၼ်ႉၵူဝ် မိူင်းတႆးဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းမၢၼ်ႈ ဝူၼ်ႉ ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈယၢမ်းလႂ် ၸဵပ်းၸႂ်မိူဝ်ႈယၢမ်းၼၼ်ႉ တႃႇတေတွပ်ႇတႅၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ၶပ်းၶိုင် မိူင်းတႆးဢမ်ႇ ၸႂ်ႈ လိၼ်မိူင်းၽႂ်...
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.