ၵႃႇထႃႇလိုပ်ႈၽီၽၢၼ်


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      

ၵႃႇထႃႇလိုပ်ႈၽီၽၢၼ် l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1  လွၵ်ႈၶၢပ်ႈလႅၵ်ႈၶူၼ်သေမႃးသဝ်းမိူင်းတူၼ် ပၢၼ်ပဵၼ်ပႃယိူဝ်ႇမူၼ်ႈယွၼ်းသူးၼူၵ်ႉဝိၼ် တေ ယၢၼ် လိၼ်မိၼ်ၶိုၼ်ႈမွင်းပႂ်ႉပိၵ်ႇၶႅင် သႅင်လီၶၼ်ပႆႇၶိုၼ်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁွမ်ႁႅင်း...


V.2  ၼႃႈၶႅင်ဢၢႆႈၼူၵ်ႇတိုဝ်ၶတ်းႁႅင်းၼမ်ႉၸႅဝ်ႈ ဢႅဝ်ၶႅင်ဢၢႆႈၼူၵ်ႇတိုဝ်ယုၵ်ႉႁႅင်းၸမ်ႈငႃ ဢဝ်ႁူဝ်ၸႂ်ၽိူၵ်ႇသႂ် ႁဵတ်း တိုၼ်းငဝ်ႈလၢင်းဢဝ်တူဝ်ၸႂ်ႂၵႅၼ်ႇၶႅင်ၼမ်း တၢင်းၶၢဝ်းၵႆ...


Cho: လုပ်ႇသၼ်လင်ၶႂ်ႈတဵင်သၼ်ၶႂ်ႈပၼ်ၵၢၼ်ႉသုမ်းၾဝႃႉပၢၼ်ၵူၼ်း ၽိုတ်ႇၸႂ်ထူၼ်ႈၵပ်ႉၸႂ်ထူၼ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်မူၼ်ႈသိူဝ်းဝႆႉမိူင်းပၼ်ႇ ၼူၵ်ႇတိုဝ်တၼ်သဵၼ်ႈၸႂ်မိူၵ်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉၶႂ်ႈဢွၵ်ႇပဵၼ်ၵမ်းႉႉႉၵေႃႈ...


V.3  ၵွပ်ႈပိူူဝ်ႈလႆႈ ထိုင်ပၢၼ်လိင်းတူၵ်းတူၼ်ႈမၢၵ်ႈ မူၺ်ၼိုင်လၢႆပၢၵ်ႇပီႊၶၢဝ်းယၢမ်းၸဵတ်းလိူၼ် ပဵၼ််််သင်တေ တေႃႇ သူႈၸႃႉလႄႈလီၵူၺ်း ၽီၽၢၼ်တေဢမ်ႇယူႇလူၺ်ႈၵူၼ်းၵႆႉသုတ်းပၢၼ်...။
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.