မိူင်းလႅင်းယဝ်ႉ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      

မိူင်းလႅင်းယဝ်ႉ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:  ယႃႇ ၵုမ်ႇၾၼ်မွႆႈလပ်း လိုမ်းတူဝ် လိူၼ်လၢဝ်ႁူင်ႈတူၵ်းယဝ်ႉႁၢႆ သၢႆၸႂ်လုၵ်ႈဝၼ်းလႅင်း ယဝ်ႉဢိူဝ်ႈ ၸႂ်ပိင်ၶမ်ႈဝႃးလိုၵ်းလႄႈ ထိုင်ၵၢင်ၼႂ် ၼႂ်ၼႆႉတိုၵ်ႉၼွၼ်းၾၼ် သဵင်ၶူၼ်တိုၵ်ႉၶၢင်းတိုၵ်ႉ ၸၼ် ပၼ်ၸႂ်လိုဝ်ႈ  သဝ်းၵိုၵ်းတူဝ်ဝႆႉ ပႆႇတိုၼ်ႇတူင်ႉၶွၼ်း မိုၼ်းႁူၺ်ႇတႃ

V.2:  ယႃႇ ၵုမ်ႇၾၼ်မွႆႈလပ်း လိုမ်းတူဝ် ၵၢင်ၼႂ်မိူဝ်ႈမိူင်းလႅင်းသႂ် ပေငဝ်ငိူဝ်ႈၼိုၵ်းငႃႉၼၵ်းၸႂ် သဵင်ၼူ   ၼူၵ်ႉမေႃးၼႂ်းႁူ လီၸၼ်သေႈသေႃးၶတ်းၽၵ်းတူ ႁွမ်ၸႂ်ယဝ်ႉမိုၼ်းတူၺ်းတႃ ႁၼ်သၢႆႁိူဝ်ႈ လႅင်းႁူးၽႃယဝ်ႉ ယႃႇၵုမ်ႇမိုင်ႉၼွၼ်းၵူမ်ႁူမ်ႇၽႃႈ

CHO: ယႃႇ ၵုမ်ႇၾၼ်မွႆႈလပ်း လိုမ်းတူဝ် တႃႇၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၽႂ်ဢမ်ႇမႃး ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ႁဝ်း ပေႃးႁႂ်ႈ  တဵမ်ထူၼ်ႈ တႃႇၼႃႈႁိူၼ်းႁဝ်း ၽႂ်ဢမ်ႇမႃး ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ႁဝ်း ပေႃးလႆႈၸႂ်မူၼ်ႈ တႃႇပုၼ်ႈ ၶိူဝ်း ႁဝ်း ၽႂ်ဢမ်ႇ မႃးႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ႁဝ်း ပေႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈ

V.3:    ယႃႇ ၵုမ်ႇၾၼ်မွႆႈလပ်း လိုမ်းတူဝ် ၸႂ်ၼဵဝ်ထႃႈယၢမ်းႁၢမ်းလၢႆ ၸႂ်ၵူဝ်ၵေႃႈတိုၼ်းထူပ်း တၢင်းတၢႆ    ၸႂ်ဢၢႆပိူၼ်ႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢဝ်ၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶွင်ႉၵိုတ်းၶမ် ၵမ်ဢဝ်ၶိူင်ႈယိပ်းႁဝ်းသေ ၵၢၼ်တေဢၢၼ်း ႁဵတ်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ လူဝ်ႇသႂ်ႇၸႂ်ၵႆႉ သၢင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ


CHO: ယႃႇ ၵုမ်ႇၾၼ်မွႆႈလပ်း လိုမ်းတူဝ် တႃႇၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ၽႂ်ဢမ်ႇမႃး ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ႁဝ်း ပေႃးႁႂ်ႈ  တဵမ်ထူၼ်ႈ တႃႇၼႃႈႁိူၼ်းႁဝ်း ၽႂ်ဢမ်ႇမႃး ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ႁဝ်း ပေႃးလႆႈၸႂ်မူၼ်ႈ တႃႇပုၼ်ႈ ၶိူဝ်းႁဝ်း ၽႂ်ဢမ်ႇ မႃးႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ႁဝ်း ပေႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈ
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.