ၶွၼ်ႉတဝ်ႉလီ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ် ႁူၺ်ႈၸွႆး      
ၶွၼ်ႉတဝ်ႉလီ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1 ႁိူၼ်းယေးသဝ်းမီးယၢၼ်ၽၢတ်ႇ တၢင်းႁၵ်ႉတၢင်းပႅင်းၸၼ်ၶၢတ်ႇ ယၢၼ်လိၼ်ၽင်ႁူၵ်ႈ ၽင်ႁႄႇ သေ  ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵိုတ်းတၢင်းလင် တေမိုင်ၵႂင်ယဝ်ႉၸွမ်းမႆႈၸႂ် ၶၢဝ်းတၢင်းၼၢင်းယၢင်ႈပႆ တေႃႇ တူဝ်ၵေႃႉလဵဝ် ၸွင်ႇပၼ််ႈၵႅၼ်ႇၶတ်းပေႉၸႂ် ၸွင်ႇၵၼ်ႈသႅၼ်ႇႁတ်းတတ်းၸ ႂ်တိုဝ်တၼ်သေ ဢၢၼ်း လတ်းၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ ပၢင်ႇလၢႆႇတုၵ်ႉၶႃႉယူႇ ၸွင်ႇၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႆႉတၢင်းဢၢႆ တေႃႇသူႈၵႂႃႇၵႂၢမ်းၶႃႉၶၢႆ ၵၢင်လၢႆ ဢၼ်ၸၢင်ႈၼေးသႄႉၽူႈယိင်း ဢွၵ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းႁိုဝ် ? ႁႃး...........ႁႃႉ ........... ႁႃး...........


V.2 ယုၵ်းယၢၵ်းယုၵ်းယိၵ်းၼၢမ်ၶႂၢၵ်ႇ ဢူးလုၵ်းဢႃးလၢၵ်းလၢႆပၢၵ်ႇ ၽႂ်တေပၢၵ်ႈပတ်းထူမ်သိူဝ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈပီႈလႆႈႁဵတ်းၶွၼ်ႉတဝ်ႉလီ ႁႂ်ႈပီႈလႆႈၸွမ်းႁေႉသီးပၼ် ၽေးၼၢင်းၵႂၢင်းပၢႆႈၵႆ သိုပ်ႇပႆၶၢဝ်းၼႃႈ ၸွင်ႇ ၵူဝ်ၼေႇၽေးႁွပ်ႈတူဝ် ၸွင်ႇတေလူဝ်ႇၶွၼ်ႉတဝ်ႉလီ ၵၢၼ်ၶီၵၢၼ်တုၵ်ႉဝႆႉ ပုၼ်ႈၸၢႆး တႃႇၵေျႃုႇဝႆႉပုၼ်ႈ သူ ၹွင်ႇၸႂ်ယႂ်ႇၵိူဝ်းပိုင်ႈဢိင် မွၵ်ႇလီယုမ်ႇမႅင်း ၾိုင်ႈမိၼ်လိၼ်ဢိုၼ်ၵေႃႈယဝ်ႉႁဝ်း ႁိုဝ်ပႅတ်ႉယွၵ်ႇလႅၼ်ၵဝ်းလဵၼ်ႈႁႃး...........ႁႃႉ ........... ႁႃး...........
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.