ၵူဝ်လႆႈတူၵ်းၼမ်ႉတႃ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      

မွင်းဝၼ်းၶွႆႈၵၼ် l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:     တိုၵ်ႉၽုၺ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ယၢမ်းလႂ် ႁၵ်ႉဢွၼ်ႇႁိုဝ်ပႃႈ တမ်းၸႂ် ၼႂ်းႁူၺ်ႇတႃယိုင်ႈၼမ်ႉသႂ် ယိူၼ်ႉမွၵ်ႇၵၢင်ၸႂ်မွၼ်းမွၼ်းသေ ၽႅဝ်လႂ်ထိုင်လႂ်ပေႁႂ်ႈလိုမ်း ပဵၼ်သင်ပဵၼ်သေ ပေႁႂ်ႈၸင်းမၼ်းသင် တေယၢၼ်ၵၼ်ၵႆၸႂ်ၼႆႉၼၵ်း ႁိုဝ်ဢၢႆၽႂ်လႂ် ၵဝ်လႆႈတူၵ်းၼမ်ႉတႃ....


V.2:     ႁၵ်ႉၼႃႇၵူဝ်လႆႈၸဵပ်းၸႂ် ၵေႃႉမႂ်ႇပေႁႃယၢမ်းလႂ် ၼၢင်းဢွၼ်ႇဢိူၺ်ၶမ်ႈၶိုၼ်းၼႂ် ဝူၼ်ႉယၢပ်ႇၸႂ်ပီႈၼွၼ်းပေႃးၵႂင် တူဝ်ဝႆၸႂ်ပိဝ် ထိုင်တီႈၽြႃး   ႁွမ်ၵၢင်ၸႂ်လီ တူဝ်ဝႆႈၼွမ်းၶုပ်ႉၶဝ်ႇ ထိုင်ပၢၼ်လႂ်ပၢၼ် ႁူဝ်ၸႂ်ႁၵ်ႉ ပေပၼ်ယႆၵၼ်ၸႂ်လႆႈယွၼ်းသူးလီႉ...


V.3:     ၽြႃးၽုၺ်ႇတႃၸိုၼ်ႈမိုၼ်းႁၼ် ၸၢႆးဢွၼ်ႇတႃလိူမ်ႈၼွၼ်းၾၼ်ၽြႃးသင်ႇတေၸွႆႈႁႅင်းပၼ် ယၢမ်း တႃႇတေၶွႆႈဝၼ်ႈႁၵ်ႉၵၼ် တူဝ်ဝႆၸႂ်ပိဝ် ထိုင်တီႈၽြႃး   ႁွမ်ၵၢင်ၸႂ်လီ တူဝ်ဝႆႈၼွမ်းၶုပ်ႉၶဝ်ႇ ထိုင်ပၢၼ်လႂ်ပၢၼ် ႁူဝ်ၸႂ်     ႁၵ်ႉ ပေပၼ်ယႆၵၼ်ၸႂ်လႆႈယွၼ်းသူးလီ...
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.