ပၵပ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      

ပၵပ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:    ထိူၼ်ႇလူင်လွႆလူင်ၵေးၼမ်ႉလိုၵ်ႉ ၶၢမ်ႈၽႃႇၶဝ်ႈတတ်းလတ်းပူၼ်ႉသေ ဢမ်ႇၵူဝ်ႁေသင် ၼႂ်းပွႆးတိုၵ်း ၵွပ်ႈပဵၼ်ၽဝႃႉသိုၵ်းလႄႈ တႃႇတေတိုၵ်းလိုပ်ႈ ဝသလ ပၵပ ဢၢႆႈၶဵၼ်မၢၼ်ႈလိူင်းမိူၵ်ႈ လႆႈလူႇလိူတ်ႈၼိူဝ်ႉဝႆႉ   ၵိုၵ်းမိူင်းတႆးလူင်....


V.2:    သႂ်ႇၵိၼ်ၼိူဝ်တွင်ႁဝ်းတိုၼ်းၽွမ်ႉ ၼွၼ်းၵွမ်ႇလိၼ်မိူင်းတိုၼ်းလပ်းလီ ဢမ်ႇၶီၸႂ်သင် တၢင်းတုၵ်ႉၶႃႉ ၵွပ်ႈပဵၼ်ၽဝႃသိုၵ်းလႄႈ တႃႇတေတိုၵ်းလိုပ်ႈ ဝသလ ပၵပ ဢၢႆႈၶဵၼ်မၢၼ်ႈလိူင်း      မိူၵ်ႈ လိူတ်ႈယွတ်ႇတႅမ်ႈပိုၼ်း  ဝႆႉၵိုၵ်းမိူင်းၵွၼ်းၶေႃ....


V.3:      တႃႇတေၼႄလိူတ်ႈႁတ်းတႆးႁဝ်း တိုၼ်းဢမ်ႇလိုဝ်ႈသဝ်းၶိုၼ်းဝၼ်းၼႂ် ဢမ်ႇၵူဝ်ၽႂ် လႂ် ပေႃးမႃးၵဝ်း ယႃႉတဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း တႃႇတေတိုၵ်းလိုပ်ႈ ဝသလ ပၵပ ဢၢႆႈၶဵၼ်မၢၼ်ႈလိူင်းမိူၵ်ႈ ၶို်ၼ်ႈတၢင်ႇဝႆႈမွင်းၵွင်ႈတွင်ႉ မႆႈလိူတ်ႈၶဵၼ်-တႃႇတေတိုၵ်းလိုပ်ႈ ဝသလ ပၵပ ဢၢႆႈၶဵၼ်မၢၼ်ႈလိူင်း  မိူၵ်ႈ ၶို်ၼ်ႈတၢင်ႇဝႆႈမွင်းၵွင်ႈတွင်ႉ မႆႈလိူတ်ႈၶဵၼ်....
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.