ၵူၼ်းလိူဝ်


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      
ၵူၼ်းလိူဝ် l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1 ၶၢဝ်းတၢင်းသဵၼ်ႈမႂ်းပႆမီးၵေႃႈမႂ်းဢမ်ႇယၢင်ႈ ဢဵၼ်းဢၢၼ်းလၢတ်ႈမႂ်းတေ ႁဵတ်းၵေႃႈမႂ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈ ယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင်ပႆၵၢင်ဝၢၼ်ႈလၢဝ်းၸွမ်းတၢင်း ၵူႈၶိုၼ်းယဝ်ႉၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ ။

V.2 ၼမ်ႉမိုၵ်ႉလိူတ်ႈႁတ်းႁၢၼ်မႂ်းၵေႃႈမၼ်းဢမ်ႇသၢၼ်ႈ တၢင်းတုၵ်ႉယၢၵ်ႈ တၢင်း ၶၢၼ်တၢင်းမႆႈမႂ်းၵႅၼ်ႇယၢၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်သင်ပႅၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၸိူဝ်းၶတ်းႁႅင်းပုၼ်းၶိူဝ်းလႄႈပုၼ်ႈမိူင်းဢိူဝ်ႈ။

CHO:ၵူၼ်းၶၢၼ်ႉထူဝ်းႁူဝ်ၼွၼ်းဝၼ်းလိုမ်းတူဝ်ၵူၼ်းမဵဝ်းဢၢႆႈၵူဝ်(လူဝ်ႇသိုဝ်ႉတူင်ႇသိၼ်ႈသုပ်းဝႅတ်ႉပၼ်ၼုင်ႈ ၵူၺ်း)"ဢိူဝ်ႈ။

V.3 ၵူၼ်းဢွၵ်းတိုၼ်ႈတိုဝ်တိုၼ်းမိူၵ်ႈတိုၼ်းၼူၵ်ႇတၼ်ၵူၼ်းယွမ်းၵျႃႉလၵ်းလိူဝ်တိုၼ်းငိူဝ်ႈတိုၼ်းယွင်ႇ ၵႂင် ဢမ်ႇပဵၼ် ၵၢၼ်သင် ပႅၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၸိူဝ်း ၶတ်းႁႅင်းပုၼ်းၶိူဝ်း လႄႈပုၼ်ႈမိူင်း ဢိူဝ်ႈ....
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.