သဵင်ၵွင်ႈၵွင်ႊတႃႇသဵင်ၵွင်


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      

သဵင်ၵွင်ႈၵွင်ႊတႃႇသဵင်ၵွင်                          တႅမ်ႈ - ၸၢႆးၵၢၼ်းယွတ်ႈ
                                                        ႁွင်ႉ    - ၸၢႆးမူး

(သဵင်ၵွင်ႈ ၵွင်ႊတႃႇသဵင်ၵွင်)2
ၵူၼ်းတဵၵ်းၶိူင်ႈ ဢွၵ်ႇသဵင် မွင်းၵွင်
ၵူၼ်းတဵၵ်းၵူၼ်း ဢွၵ်ႇသဵင်ယၢမ်းၽွင်
သဵင်ၵွင် မွင်းဢၼ်မူၼ်ႈမၼ်းၸႂ်
ၽူႊလႂ်ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉႁပ်ႉႁွင်း
သဵင်ၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်ႁူၼ်ႈဝၼ်းၼႂ်
ၽူႊလႂ်ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇမုင်ႈမွင်း
ႁႆႇၵွင် သိူဝ်းဢမ်ႇႁိူဝ်ႉဢမ်ႇဢူၼ်ႈ
လၼ်ႇၵွင်ႈတႄႉဢမ်ႇသိူဝ်းဢမ်ႇမူၼ်ႈ
ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႃႈမိူင်းတိုၵ်ႉမွင်ၼႃႇ
သဵင်ၵွင်ႁႂ်ႈႁူၼ်ႈပၼ်းဢူၼ်ၼၼ်ႉ
သဵင်ၵွင်ႈလႆႈထူၼ်ႈဝၼ်းၼႂ်ၵွၼ်ႇ
ၸင်ႇၸၢင်ႊသွၼ်ႇဢၢၼ်းသဵင်ႁုၼ်ႉၶူဝ်
တႃႇပၼ်သဵင်ၵွင်မေႃးပၼ်းဢူၼ်
ငဝ်ႈတူၼ်ႈတိုၼ်းပဵၼ်သဵင်ၵွင်ႈၵၢင်ႇ
(သဵင်ၵွင်ႈ ၵွင်ႊတႃႇသဵင်ၵွင်)2

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.