တႃႉၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      
တႃႉၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

CHO:   တၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ တႃႉၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ တႃႉၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ တႆး....ဢေႃႈ....တႆး တႆး တႆးတႆး တႆးတင်းမူတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် တႃႉၵၢႆႇၶိုၼ်း ၸမ်ႈၼႃႈ တႃႉၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ... တႃႉၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈ ၼႃႈ ...တႃႉၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ...

V.1     တေႇသၼ်ႇထေႇမႃးတီႈ သၼ်လွႆလူင် ဢၢႆႈတႆး လိၼ်မူၼ်ႇၵူဝ်းရီးယႃး ၵိူတ်ႇယႂ်ႇဢွၵ်ႇမႃးတီႈ သၼ်လွႆလူင်ဢၢႆႈတႆး လိၼ်မူၼ်ႇၵူဝ်းရီးယႃး ၼင်ႈႁေႃတင်ႈမိူင်းၶိုၼ်ႈ ယႂ်ႇ ၽႂ်ဢမ်ႇၽႂ်ဢၢမ်းတႆးႁဝ်း လႆႈပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၽႂ်ဢမ်ႇထဵင်တႆးႁဝ်းလႆႈ...ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ


V.2    ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇဢိူင်ႇထုင်ႉတီႈ သၼ်လွႆလူင်ဢၢႆႈတႆး လိၼ်မူၼ်ႇၵူဝ်းရီးယႃး ၵေႃႇတေႇမႂ်ႇပူၵ်းထႅင်ႈ ႁေႃသႅင်လူင်တီႈမိူင်း လိၼ်ၶႄႇႁိူင်းယၢမ်းလဵဝ် မၢၵ်ႈလႅမ်လိူမ်ႈလႅဝ်းလႄႈႁွၵ်ႇ ပဵၼ်ၵွၵ်ႇတိၼ်မိုဝ်းတႆး ႁဝ်း လိူတ်ႈႁၢၼ်လိူတ်ႈႁတ်းႁႄႈဢွၵ်ႇ ၵမ်ၵွပ်ႇဢဝ်ထုင်းတႆးလင် ဝၢႆးၼၼ်ႉထႅင်ႈ...


V.3    ၵိူတ်ႇယႂ်ႇဢွၵ်ႇလၢႆးလုၼ်ႈ ႁိမ်ႁေႃသႅင်ၼင်ႈမိူင်း ပၢၼ်ၶႄႇႁိူင်းမိူင်းယုင်ႈ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇယူႇၵွမ်းတႂ်ႈ ၸႂ်ၼဵဝ်ၶႅင်ဢၢႆႈတႆး ယႆၽၢတ်ႇလူင်းမႃးထႅင်ႈ ၼင်ႈႁေႃတင်ႈမိူင်းတီႈမႂ်ႇ လိၼ်ၵျေႃႇၸႂ်မိူင်းမၢဝ်းႁဝ်း မၢၼ်ႈၶဝ်လႆႈယွၼ်း သၢၵ်ႈၶွၼ်ႇ ပၢၼ်ၵွၼ်ႇဢွၼ်ပိုၼ်းတႆးမိူဝ်ႈ မိူင်းမၢဝ်းလူင် 


CHO:   တႆး...ဢေႃႈ...တႆးတႆး တႆးတႆး ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ တႆးႁွၼ်ႇႁဵတ်းၶီႈၶႃႈ တႆးႁွၼ်ႇႁၵ်ႉ ၸၢတ်ႈၶႃႈ တႆး ႁွၼ်ႇႁဵတ်းၶီႈၶႃႈ တႆးႁွၼ်ႇႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၶႃႈ...

V.4   ပူႇမွၼ်ႇထွတ်ႇလႅဝ်းထႅင်ႈ ပၢၼ်ႁူဝ် လႅင်ဢၢႆႈၵလႃး ၼႃႈၽိူၵ်ႇမႃးၵဝ်းယုင်ႈ ႁွၵ်ႇပူႇမွၼ်ႇတႅင်းၸွႆႈ သွႆပုမ်ၼႃဢၢႆႈၵႃးလႃး ပၢၼ်ၶိင်ႇၵႃးလႃးယိုဝ်းမၢၼ်ႈ ၸွႆႈၶဝ်ၵေႃႈ သုမ်းလၢႆၼႃႇ တၢႆၵႂႃႇၽႂ်မႃးတူၺ်းတႆး ၵွပ်ႈတူဝ်ပီႈၵႃးလႃးၼႃႈၽိူၵ်ႇ တႃလိူၵ်ႇမေႃတူၺ်းတႆးလႄႈ ၶႅၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ


V.5    ၶိင်ႇၵျႃႇ ပၢၼ်ႇလမ်းလိုပ်ႈ သွႆႁူဝ်လႅင်ဢၢႆႈၵႃးလႃး မၢၼ်ႈၵႂႃႇပၢင်းမႃးၵေႃႈ ပွႆႇၵျႃႇပၢၼ်ႇၵွၵ်းပိုၵ်ႈ ထိူဝ်တိၼ်ထိူဝ်ၶေႃႈမို်ဝ်း ထိုင်ၶိင်ႇယို်ဝ်း ၶိုၼ်းၵေႃႈ ဢၢႆႈလွႆလုၵ်ႈတႆးၸၢင်ႈယုမ်ႇ ဢပုမ်ႇမၢၼ်ႈၵဝ်းတႆး ႁဝ်း ၶဝ်ႈထႅမ်ၸွႆႈႁႅင်းထႅင်ႈၵွၼ်ႇ မၢၼ်ႇႁွၼ်ႇႁိုဝ်ၶိုၼ်းၶူၼ်ႉၶႆႈ တႆးႁိူဝ်ႉလၢႆႉ...
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.