သႅင်လီသီလႅင်


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ် ႁူၺ်ႈၸွႆး      
သႅင် လီသီလႅင်  l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၶူးၸၢႆးမူး 

V.1 ၽႂ်ဢမ်ႇၽႂ်ၵေႃႈမိူင်းသူႈမိူင်းသူႈ လႆႈဢွၵ်ႇၸႂ်ထိုင်ႁွတ်ႈမိူင်းသူႈ တေႁွမ်တိုၼ်းလၢင်း ငိုၼ်းၶမ်း ဢၢၼ်ႇလၢၼ်ႉမိူဝ်းၵႃႉၶၢႆ   ႁႅင်းတိုၵ်ႉဢေႇလဵၵ်ႉတေဢဝ်ၶေႃသဵမ် လၵ်ႉၸွမ်ႇထူင် သႂ်ႇပိူဝ်ႉမိူဝ်းထိုင်ၵႃႈ...


V.2 လိၼ်ဢွၵ်ႇသႅင်လႅင်မိူင်းသူႈမိူင်းသူႈ သင်ပိၵ်ႇၶႅင်မိၼ်ႁွတ်ႈမိူင်းသူႈ ႁိုဝ်လႆႈလတ်းၵၢၼ်းႁိုၵ်းႁႃႉ လႃႇၸၼ်းယၵ်ႉၼႃႈၽၢၵ်ႇ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈယႂ်ႇၼွင်း ၵၢမ်ႇၵျၢမ်ႇမႃႇဢွၼ်ႇမွင်းၵႂႃႇထူပ်းသႂ်ႇၺႃးလုၵ်ႈသႅင်လႅင်...Cho: တေဢဝ်ႁူဝ်ၸႂ်ၽိူၵ်ႇသႂ် သႂ်ႇၽိူၼ် လူႇထိုင်ဢၢပ်ႈထိုင်ထဝ်ႈသွင်ထဝ်ႈ ယွၼ်းသူးတိူင်ႇၵၢဝ်ႇ မီးမႃးၵူႉသူဝ်ႇ ႁႂ်ႈၻေႃႇမၢၼ်ၺႃး....


V.3 သႅင်ႁူၺ်ႇလႅင် လုၵ်ႈႁၵ်ႉ လိၼ်မိူင်းသူႈ သႅင်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်လိၼ်မိူင်းသူႈ သဵင်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းဝႆႉ ပတ်း ပိုၼ်ႉၸွတ်ႇမိူင်းၼႂ်းလူၵ်ႈယႂ်ႇ ၾႃႉၽီၽၢၼ်ႇမႃးသႅင် လီသီလႅင် သၢႆးႁူၺ်ႇလႅင်ဢွၼ်ႇမီးၵႃႈၶၼ်လီ"
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.