ၶေႃႈထၢမ်ထိုင်ၼမ်ႉၶူင်း


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ် ႁူၺ်ႈၸွႆး      
ၶေႃႈထၢမ်ထိုင်ၼမ်ႉၶူင်း l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး
V.1 ယၢပ်ႇၵေႃႈယဝ်ႉလႄႈ ႁၢပ်ႇထႅင်ႈပိူဝ်ႉထႅင်ႈ လၢပ်ႇႁိုဝ်တွၼ်ႉဝႃႈ ၼမ်ႉၶူင်းဢိူၺ်… ႁိူဝ်ႉတႄႉၵေႃႈၶႅၼ်းသေႁၢပ်ႇၶျေႃး ၼၵ်းတႄႉၵေႃႈ ၶႅၼ်:သေမႃႇပေႃး ပွင်းပေႃးလွၵ်ႈဢွၵ်ႇၼွင်ယွႆႉဢိူဝ်ႈ ဢဵၼ်းဢၢၼ်းဢၢႆႈၵူၼ်းၵႃႉသိူဝ်း ပေႃးၵုမ်ႇၵိၼ်ၵႂႃႇလိူၼ်လႂ်လိူၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ…..ပေႃးၸႂ်ယဝ်ႉၼႃႇ ဢူဝ်ႁူဝ်…. ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွင်ႇၼမ်ႉၶူင်းတေတွပ်ႇပၼ်ႁႃးလႆႈဢၼ်ၶမ်ၸႂ်မီးၶႂ်ႈယွၼ်းထၢမ်……


V.2 ပႅတ်ႇၵဝ်ႈသိပ်းပီပၢၵ်ႇပီဝၼ်းပူၼ်ႉ ၶိင်ႇပၢၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈတိုၵ်ႉႁဵတ်းၶုၼ် ၼမ်ႉ ၶူင်းၵေႃႈႁူႉ လႆႈၽၢၼ်ႇမႃး မိူင်းႁဝ်းလႆႈၵတ်းယဵၼ်ယူႇႁႃႉ ၽွင်းယၢမ်းၼၼ်ႉၸွင်ႇႁၼ်ၵူၼ်းၵႃႉ မဵဝ်းႁဝ်းဢၢႆႈၵူၼ်း ပိူဝ်ႉၵိၼ်းပေႃး ပိၼ်ႉဝၢႆႇဢွၼ်ၵၼ်ပိူဝ်ႉၶႅပ်းတိၼ် ၸွမ်းလွႆၶူင်းၼေႇ ၶိင်ႇမိူဝ်ႈယၢမ်းၼၼ်ႉ တိူင်ႇၼမ်ႉ ၶူင်းလူင် တွပ်ႇပၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈတႃ ႁၼ်တူဝ်ထူပ်းၼမ်ႉၶူင်းလူင်……


V.3 ပႅတ်ႇၵဝ်ႈသိပ်းပီႊပၢၵ်ႇပီႊမိူဝ်းၼႃႈ ၸွင်ႇတေမီးလႆႈငဝ်းလၢႆးလီ ၾႆးၾႃႉၵေႃႈလႅင်းတူဝ်ႈၽင်ႇၶူင်း ၵႃးရူတ်ႉၵေႃႈသတ်ႉတဵမ်ၽင်ႇၶူင်း မိူင်းႁဝ်းၵေႃႈၵျေႃႇၸႂ်သိူဝ်းမူၼ်ႈ ၵူၼ်းၵိုၼ်းယဝ်ႉငိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် ၸေးၸွမ်းၾင်ႇၶူင်းတူင်ႇလႅၼ်လိၼ်တႃႈႁိူဝ်းၹိူၵ်ႈ ယဵၼ်းပဵၼ်ဝဵင်းၵႂႃႇၸွင်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼွၼ်း ၾၼ်ဢွၵ်ႇၸႂ်မွင်းႁၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ဢၼ်မီးပုၼ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ (တိူင်ႇၼမ်ႉၶူင်းလူင် တွပ်ႇပၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶမ်ၸႂ်မီးၶႂ်ႈယွၼ်းထၢမ်)………
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.