တႆးပၢႆးဝူၼ်ႉလီပဵၼ်ဝႆး


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      

တႆးပၢႆးဝူၼ်ႉလီပဵၼ်ဝႆး l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1 ၵုမ်ႇပဵၼ်ၶႃႈလိပ်းပိူၼ်ႈမႃးၶၢဝ်းႁိုင်ၼႅၼ်ႇ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းမၢၼ်ႈမႃးသဝ်းၵေႃႈ ဢွၵ်ႇ ယၢၼ်ပၢႆႈမူၵ်းၸွမ်း ပၢင်ငၢၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ယၢပ်ႇၽၢၼ်ၵွပ်ႈႁၢမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵိၼ် (တႆးတႆးပၢႆးဝူၼ်ႉလီပဵၼ်ဝႆး)2 


V.2 ထွမ်ႇသဵင်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်း ပၢင် ငၢၼ်းယဝ်ႉတႆးယွင်ႇ သွင်ႇလွမ်မုင်ႈတူၺ်းလူး ၶႂ်ႈႁူႉၸႅင်ႈလီ ယူႇလၢႆ ပီမိူင်းၵူၼ်း ၽႂ်သမ်ႉလႆႈသႃႇ ၶႅၼ်းၸႂ် ၶိင်ႇလႂ်ၵေႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် တေႃႉတေႉၵုမ်ႇၵိၼ် (တႆးတႆးပၢႆးဝူၼ်ႉလီပဵၼ်ဝႆး)2


V.3 ၽိူဝ်ႇပဵၼ်ၶႃႈလိပ်းပိူၼ်ႈမိူင်းၸၢၼ်းမိူင်းႁွင်ႇပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ၽႂ်းၽႂ်းႁႂ်ႈတႆးႁူႉတူဝ် ပူဝ်ႇလူင် မၢၼ်ႈပၢပ်း ယဝ်ႉတေမႃးၵူမ်ႈၶၢမ်ႇ ႁဵတ်းၶႃႈပွႆႇႁူဝ်ၼႃႈၵုမ်းၵၢၼ်ထိူတ်းလဵၼ်ႈ ယူႇႁိုဝ်   (တႆးတႆးပၢႆးဝူၼ်ႉလီပဵၼ်ဝႆး)2
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.