ၶိုၼ်းၼိုင်ႈတီႈၵဵင်းမႆႇ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ် ႁူၺ်ႈၸွႆး      
 ၶိုၼ်းၼိုင်ႈတီႈၵဵင်းမႆႇ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1  ၾႆးသွမ်ႇ"ဢွၼ်ႇလႅင်းမိင်း"သေ ယၢမ်းၵွတ်ႇၶွတ်ႇသွတ်ႇယိင်းလဝ်း"ၵႃႈ ၶႅပ်းႁႃႈလွႆႉႁႃး..ၵျွၵ်းဢွၵ်ႇ ထွင်း တီႈၼႆႉ(ထ်)ၵရၢပ်ႉၵဵင်းမႂ်ႇဢိူဝ်ႈ...ပီႇယႃႇသူၼ်းႁႅင်းႁတ်းတဵၼ်ႈဝႅၼ် မႄႈၶူင်ႇတဵၵ်းၹႂ်ႉသၢဝ်တိဝ်ႈၶႅၼ် သၢဝ်ဢွၼ်ႇႁႅၼ်ႁူဝ်ၶဝ်ႈလုၵ်းၼွၼ်း..... တႃဢွၼ်ႇပီႈဝဝ်း" လႄႈသၢဝ်ဢွၼ်ႇႁၢင်ႈလဝ်း" ဢိူၺ်..ပီႈမဝ်း လဝ်ႈႁႃႉ ပီႈမဝ်းမႂ်း ....ဢူဝ်ႁူဝ်.... လိုၵ်းယဝ်ႉၶိုၼ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၼႆႉလိုၵ်းယဝ်ႉ ပီႈၵေႃႈၵူၼ်းငိူဝ်ႈ မႂ်းၵေႃႈၵူၼ်း ငိူဝ်ႈ ဢၢင်ႈၵျေႃႇသိူဝ်းမူၼ်ႈ (မႂ်းတိုၵ်ႉထွတ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်း)2


V.2 သူပ်းဢုၼ်ႇ"ဢွၼ်ႇယိၼ်းၸဵမ်းယိၼ်းဝၢၼ် ၼိူဝ်ႉၼုမ်ႇ"ဢွၼ်ႇမီးႁွႆးသမ်ႉႁၼ် လၢႆးယွႆႈလၢႆးယႅမ်း သမ်ႉဢုပ်ႇၸူးပီႈၵႂၢမ်းတႆးသဵင်ပီႇလီ ..... ပီႇယႃႇမဝ်းဝိင်ႉလိင်ႉပၢႆႈႁၢႆ မႄႈၶူင်ႇ မဝ်းသုမ်းၵၢၼ်ႉတၢင်းဢၢႆ သၢဝ်ဢွၼ်ႇ ၶၢႆတူဝ်လုၵ်ႈယိင်းတႆး.... တႃလိူၵ်ႇပီႈမႂ်းဢၢမ်းၵေႃႈ ၸႂ်ၾိူၵ်ႇပီႈ ယိၼ်းၶေႃးၶူမ် ႁၢၵ်ႈလူမ်း ႁၢၵ်ႈလႅင်ႉ ပီႈပေႃးၵႅၼ်ႉ ဢူဝ်ႁူဝ် သုမ်းယဝ်ႉၶိုၼ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၼႆႉသုမ်းယဝ်ႉ ပီႈၵေႃႈသုမ်းယဝ်ႉ မႂ်းၵေႃႈ သုမ်းယဝ်ႉ ၵဵင်းမႆႇၶိုၼ်းၼႆႉ(ႁႃးသုမ်းၼင်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ)2
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.