ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း
ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်းၸဝ်ႈၼိုင်ႈ
      
                ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း ယႃႇၵုမ်ႇမိုင်ႉၼိုင်ထိူင်း ၽူႈၵွၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်မိူင်း ၽူႈပိူင်းထွင်ႇပၼ်ၾႆး ၽူႈႁတ်းၸင်ႇပဵၼ်တႆး ဝႆးဝႆးႁဝ်းႁႃးဢွၼ်မႃးꧦၶူၼ်ႉၶိုၼ်းပိုၼ်းၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း၊၊  

        
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.