1985 ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵႃႈ


      ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး      

1985 ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵႃႈ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး + ၸၢႆးသၼ်လွႆ

V.1:     တင်ႈတႄႇပီႁဵင်ၵဝ်ႈပၢၵ်ႇပႅတ်ႈသိပ်းႁႃႈ မိူင်းတႆးမူတ်းၸွတ်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်ၵႃႈ တႆးႁဝ်းလေႇႁွင်ႉႁႆႈငႃႈꧦ      မၢၼ်ႈၶဝ်ၵူၺ်းၵႃႈတေၸူမ်ႈတၢၼ်ႇလႂ် ၽႂ်ႁႃႉၸၵ်းတီႈမၼ်းပဵၼ် ၼဵၼ်ႁွႆးၶဝ်ႈသၢၼ်ၵႃႈ ဝႃႈဢမ်ႇဝႃႈမၢၼ်ႈ        တဵၵ်းသိုဝ်ႉၶဝ်ႈ ၵႃႈထုၵ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း လီႁူႉတူဝ် 

CHO:-      မၢၼ်ႈဢဝ်တႆးႁႆႈ မၢၼ်ႈလႆႈတႆးသုမ်း လုမ်းꧦယဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လုမ်းꧦယဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်
ၶဝ်ႈႁွမ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း ဢဝ်လူင်းမိူဝ်းမိူင်းၶဝ် သူင်ႇဢွၵ်ႇၶၢႆမိူင်းၼွၵ်ႈ တင်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပမ်ႇမသၢၼ်ႇတႄႉ တုၵ်းတႃႇၶဝ်ႈမဵၼ်ၶဝ်ႈသႃးဢဝ်းၶိုၼ်းမႃးတဵၵ်းႁႂ်ႈတႆးၵိၼ် သမ်ႉၸွမ်းၶၢႆၵႃႈယႂ်ႇ ၽႂ်ဢမ်ႇႁူႉႁႃႉလွင်ႈမၢၼ်ႈၸႂ် ၵူတ်ႉတေႃႇတႆးၸိူင်ႉၼႆ

V.2:      ထႅင်ႈတၢင်းဝႂ်မႂ်ႇၸဵတ်းၶၼ်ႁႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၽႂ်ယႃႇငိူဝ်ႈထႅင်ႈၼႃႈ ၼေႇဝိၼ်းၵႅမ်ႇၸူၼ်လၢႆးမႂ်ႇထႅင်ႈ ၵႃႈ ထႅင်ႈသၢမ်သိပ်းႁႃႈဝႂ်မႂ်ႇပဵၼ်ၸွမ်း ၵူဝ်မိူၼ်ၶႅပ်းၸွႆႉမိူဝႈဝၼ်းဢွၼ် ၸွၼ်ႁုပ်ႈသိမ်းဢဝ်ထႅင်ႈ ၼမ်ႉတႃတိုၵ်ႉ ႁႅင်ႈပေႁႂ်ႈယမ်းထႅင်ႈမႂ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းလီႁူႉတူဝ်

CHO:-      မၢၼ်ႈဢဝ်တႆးႁႆႈ မၢၼ်ႈလႆႈတႆးသုမ်း လုမ်းꧦယဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လုမ်းꧦယဝ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်

ၵူၼ်းမီးပေႃးၽၢၼ် ၵူၼ်းၽၢၼ်သမ်ႉ ထိုင်ပေႃးလႆႈၶၢႆတူဝ် ဢွၵ်ႇဢႅဝ်ႇၶၢႆမိူင်းၼွၵ်ႈ မိူင်းႁွင်ႉဝႃႈ(ထႆးယႆႇ)        ၼၢင်းသၢဝ်ႁၢင်ႈလီႁၢင်ႈလဝ်း ၸူႉႁဝ်းသမ်ႉပေႃးလႆႈသုမ်းပၢၼ် လႆႈသုမ်းႁၢင်ႈသုမ်းၽၢင် မၢၼ်ႈတွၵ်ႇၸုမ်ႈ   ၸဵပ်းၸႂ်ထႅင်ႈယဝ်ႉ ယႃႇငိူဝ်ႈၵမ်းသွင်
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.