ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၸၢႆးမူး


ၸၢႆးမူး ၶူးသွၼ်ႁူၺ်ႈၸွႆး ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းထႅမ်ႁႅင်းၸႂ်လုၵ်ႈတႆး
 • ၸိုဝ်ႈ              – ၸၢႆးမူး ။
 • ၸိုဝ်ႈပၢႆၵမ်      – ၸၢႆးသႅင်လႅတ်ႇ။
 • ဢူႈ+မႄႈ .      – လုင်းၸၢႆး+ပႃႈဢူင်းၺုၼ်ႉ ။
 • ပီႈၼွင်ႉ           – ၸၢႆးမူး ၊ ၸၢႆးၼီး ၊ ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇ ။
 • ပီၵိူတ်ႇ            – 15/01/1960 ပီႊတႆး ႒႐႕႔ ၼီႈ လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ(႓)ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းသုၵ်း ။
 • တီႈၵိူတ်ႇ         – ပွၵ်ႉတူၵ်း၊တႅၼ်ႈၼိူဝ်၊ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ။
 • ၼႃႈႁိူၼ်း        – ၵူပ်ႉၵူႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်း တင်း ၼၢင်းပႅင်း (လုၵ်ႈယိင်း လုင်းယၼ်ႇၼ + ပႃႈလဵၵ်ႉ မိူင်းပၼ်ႇ)။
 • လုၵ်ႈလၢင်း       – ၼၢင်းၸၢမ်ၶမ်း(ၵိူတ်ႇပီ 1984)၊ ၸၢႆးၸိူင်းမႂ်ႇ (ၵိူတ်ႇပီ 1990)၊ၼၢင်းသႅင်ဢိုၼ်းမိူင်း(ၵိူတ်ႇပီ1993) ။
 • ပၢႆးႁူႉ                – ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ႘ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်မိူဝ်ႈ 1975 သေၵႂႃႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁူင်းမုၼ်းလႅင်း တီႈသၵႅင်း(ၸေႊၵႅင်း)မိူင်းမၢၼ်ႈ။
ၶၢဝ်းတၢင်း ၸူဝ်ႈပၢၼ် လႄႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ-
 1. 1979-80 ပဵၼ်ၶူးသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၶူးသွၼ် ၸၼ်ႉငဝ်ႈ လႄႈၸွႆႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸွႆး၊ ဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ်၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။
 2. 1980 တႄႇတႅမ်ႈၵႂၢမ်း ဢၢႆႈသူႇယႃႈ ၵူၼ်းပျွင်း သေၸိုဝ်ႈယႂ်ႇလိုဝ်းလင်မႃး၊ ၵႂႃႇဢတ်းၵႂၢမ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး(တွင်ႇၵျီး) ၶႅပ်း”ယုမ်ႉႁၢင်ႈလီ” ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။
 3. 1983 လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တိုၵ်းဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းပၢၼ် SURA တီႈပၢင်မႂ်ႇသုင် ပၢင်ၵမ်ႉၵေႃႇ ၊ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်း သိုပ်ႇႁဵတ်းၶူးသွၼ်ထႅင်ႈ။
 4. 1984 ၵႂႃႇဢတ်းၵႂၢမ်း ၶႅပ်း ၽူႈလၵ်ႉၵႂၢမ်း သေ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ပၢၼ် TRC ၸွႆႈတႅမ်ႈႁၢင်ႈပပ်ႉ ၸိူင်းလႅဝ်း မၢႆ႑ ၼမ်းၼႃႈ ၸုမ်းၸိူင်းလႅဝ်းသေၵႂႃႇဢတ်းၵႂၢမ်းၶႅပ်းမၢႆ ႑ ဝၼ်းတႆးတေလွတ်ႈလႅဝ်း တီႈၵဵင်းမႆႇ။
 5. 1984-91 ႁဵတ်းၶူးသွၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ/ၸၼ်ႉၵၢင်/ၸၼ်ႉသုင် တီႈပၢင်ၵမ်ႉၵေႃႇသေ ဢတ်းၵႂၢမ်းထႅင်ႈ ၶႅပ်းၸိူင်းလႅဝ်း မၢႆ(႒)”ၼေႇ ဝိၼ်းၸူၼ်ၶႅပ်းၸွႆႉ”ပီႊ1985၊ဢွၵ်ႇၶႅပ်းမၢႆ(႓)”ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵႃႈ”၊ပီႊ1986 မၢႆ(႔)”ငွႆးတင်ႈလမ်”၊ပီႊ1987 မၢႆ(႕) “ၸၢႆးမူး-ၵွပ်ႈၽႂ်”၊ပီႊ1988 မၢႆ(႖)”ၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႉလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ”၊ပီႊ1989 မၢႆ(႗)”တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ႁၢင်ၼူၵ်ႉယုင်း”1990-1991 ၽၢတ်ႇယၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း SSRC သေ ၶဝ်ႈမိူင်းတႆးၶိုၼ်း၊ ၵႂႃႇၸွႆႈၵၢၼ်ယူႇၸွမ်း SSA တီႈၸဝ်ႈၵၢႆႇၾႃႉ ၸုမ်း႗ ၊ ဢတ်းဢွၵ်ႇၶႅပ်းၵႂၢမ်း “ၵႅပ်ႉၼိုင်ႈတူၼ်ႈတီး” တၢင်ႇယွၼ်းတႃႇဢတ်းဢွၵ်ႇထႅင်ႈ (႔)ၶႅပ်း တီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈဢၶႂၢင်ႉ။
 6. 1994 ပွၵ်ႈၸူးၶိုၼ်းႁိူၼ်းၵဝ်ႇ ဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် ၸေႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင်၊ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး။
 7. 26/႑2/1984 ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်း(ဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ)သေမိူဝ်ႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇဢယုလႆႈ 34 ပီႊယဝ်ႉ။

29/September/2014

Post a Comment

[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.