ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း


ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ

မိူဝ်ႈၼႆႉႁဝ်းမႃးႁူႉၸၵ်းပေႃႈလူင်ၾဵင်းၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ဢၼ်သဵင်ဝၢၼ်လင်ႁူၼ်ႈၸွတ်ႇပတ်းပိုၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵၼ်ၵွၼ်ႇၶႃႈ၊ ပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်ၼႆႁဝ်းမႃးၸၢမ်းဢၢၼ်ႇတူၺ်းၵၼ်ၶႃႈၼေႃႈ။

ၸိူဝ်ႉပၢႆးမွၼ်းJai saai mao

ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်ႉပၶႅင်ႇ ၼၢင်းဢေးၸိင်ႇသေ ၵိူတ်ႇႁၼ်ၼႃႈမိူဝ်ႈ ႑႙႔႙ လိူၼ်ၽေႇ ၽေႃႇဝရီႇ ႑႘ ဝၼ်း၊ တမ်ႈတီႈ ဝဵင်းမူႇၸႄႈယဝ်ႉ။ မီးပီႈၼွင်ႉ ႁူမ်ႈတွင်ႉၵၼ်ႁူၵ်းၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵပ်း တၢမ်းဝႆႉၼႆႉယူႇ။

(႑) ၸၢႆးၵျေႃႇၸၢမ်ႇ 'ဢၢႆႈ'(ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်)

(႒) ၸၢႆးသူၺ်ႇလႃႉ'ယီႈ'(ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း)

(႓) ၸၢႆးသၢမ်

(႔) ၸၢႆးၺုၼ်ႉမွင်ႇ ̒̒သၢႆႇ'(ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း)

(႕) ၸၢႆးတႃး (ၸၢႆးလႅင်းသႂ်)

(႖) ၼၢင်းတဵင်းႁၢၼ်ႇ

ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ပႃးဝႃႇသၼၼႃႇ ပၢႆးမွၼ်းမႃး ၸဵမ်လဵၵ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ပေႃးဝႃႈ ၵႂႃႇ ဢႅဝ်ႇလႄႇလဵၼ်ႈ ၸွမ်းလွႆၸွမ်းၵုင်းၼႆ မၼ်းၵႆႉလေႇ ဢူၺ်ႉသဵင်သေ ႁွင်ႉသဵင်ၵႂၢမ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵႂၢမ်း လဵၼ်ႈယူႇၵူၺ်းမၼ်းယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၼၼ်ႉတေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉပၢႆးမွၼ်းဢွၼ်ႇမၼ်းၼႆယူႇႁိုဝ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်မႃး ဢႃႇယုမွၵ်ႈ ႑႔ ၼၼ်ႉ လွမ်လွမ်ၵႂႃႇလၵ်ႉ ငွႆးတူၺ်း တီႈႁိူၼ်းၼႃႉၶဝ် ၸၢႆးၸၢမ်ႇထုၼ်း (ပီႇဢူဝ်ႇၸီႇ)ယူႇ။ တီႈၼၼ်ႈ ၸုမ်းၸၢႆးယိၼ်ႉ (မိူင်းၼိူဝ်)၊ ၸၢႆးမွၵ်ႇၶမ်း(လၢၼ်းပူဝ်ႇ)ၶဝ် တွႆႇတိင်ႇ၊ ၼဵၵ်းဢၵေႃႇ တယၢၼ်ႇ၊ တိုင်ႈပႃႇၵျႃႇသေ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းလဵၼ်ႈယူႇမူၼ်ႈ မူၼ်ႈသိူဝ်းသိူဝ်းၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ။

ဝႃႇသၼႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သမ်ႉၶႂ်ႈႁူႉလႄႈ ၸင်ႇ လႆႈၵႂႃႇလၵ်ႉငွႆးတူၺ်းၶဝ် ဢၼ်ၶဝ်တွႆႇမေႃးတိုင်ႉတိုင်ႉ ၼၼ်ႉတႄႉ ဢဝ်တိူၵ်ႈမၢၵ်ႇၶိူဝ်သူမ်ႈ ႁဵတ်းတရမ်ႇၶဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈယူႇ ၵျွင်းၶွၼ်ႇဝႅၼ်ႉ (Convent) တီႈၵူတ်ႉၶၢႆမႃး လႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇမေႃႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႆႈငိၼ်းၶဝ်ပေႃးႁွင်ႉ  ၵႂၢမ်း ၼမ်ႉၶေးမၢဝ်း'ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈ ၶဝ်ႁၼ်မၼ်းၼႆ ၶဝ်သမ်ႉထိူတ်းမၼ်း လႄႈ မၼ်းၼႅတ်ႈလႅၼ်ႈပၢႆႈ မၢင်ပွၵ်ႈ ၶႅပ်းတိၼ်ပေႃး ၶၢတ်ႇ။ တႃႇတေလႆႈႁၼ် ၶဝ်တွႆႇမူၼ်ႈၵေျႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းၼႆႉတႄႉ လႆႈတုၵ်ႉၶသေ ၵႂႃႇလၵ်ႉလွမ်တူၺ်း ၶဝ်ယူႇ။ ပေႃးဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းၼႆ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၸင်ႇၵႂႃႇတီႈ ဢူႈၼႃႉၶဝ်သေ ၵႂႃႇယွၼ်းလၵ်ႉႁႆႇတူၺ်း တိင်ႇၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။ ၽဝမၼ်းဢၼ်လၵ်ႉႁႆႇ တိင်ႇၼႆႉ မၢင်ပွၵ်ႈ တိၼ်မၼ်း ယူႇၼွၵ်ႈႁူးလႅင်း ဢဝ်ၵွၵ်းႁူဝ်လႄႈ မိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းႁူးလႅင်းသေ ႁႆႇတိင်ႇ ပိူၼ်ႈယူႇ။ ပေႃးၶဝ်မႃးၼႆ ၼႅတ်ႈဢဝ်တိင်ႇဝၢင်းၽႂ်း ၽႂ်းသေ သွတ်ႉသႅတ်ႉပၢႆႈမႅပ်းၽႂ်းၽႂ်းယဝ်ႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ တီႈမူႇၸေႈ ပေႃးႁၼ်ပိူၼ်ႈ လဵတ်းတိင်ႇၼႆ ၵႂႃႇလွမ်တူၺ်းသေ တွင်းမၢႆဝႆႉတိၵ်း တိၵ်းသေ ဝၢႆးမႃးၵေႃႈ မေႃႁႆႇၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ သြႃႇ သွၼ်လဵၵ်းတိင်ႇမၼ်းၼၼ်ႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်သြႃႇ ဢဝ်တႃႁၼ်ၵူၺ်းၼႆယူႇ။ ဢၼ်မၼ်းမေႃဢွၼ်တၢင်း ႁႆႇတိင်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်တိုင်ႈပႃႇၵျႃႇယဝ်ႉ။

ပၢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း

ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း တီႈမူႇၸေႈ တေႃႇထိုင် ၸၼ်ႉႁႃႈသေ ထႅင်ႈပီၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈ ႑႙႕႘-႕႙ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ  ၸင်ႇဢဝ်ၶႃသွင်ၵေႃႉ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် သူင်ႇၵႂႃႇယူႇၸွမ်း ပူႇၶဝ် လုင်းထမ်းယွတ်ႈ တီႈတူၼ်ႈ တီးယဝ်ႉ။ ဝၼ်းၼိုင်ႈ တႆးၵေႃႉလုင်းထမ်းယွတ်ႈဢွၼ် ၵူၼ်းၸၢႆးဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃးၸူးတီႈႁိူၼ်း မၼ်းလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇတူင်ႉတၵ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈၵၼ်ယူႇ။

̒̒ၶဝ်ႈမႃးလႄႈ ၶဝ်ႈမႃးလႄႈ ယူႇလီယူႇႁ?၊ လုၵ်ႉလႂ်မႃးလႃႇၼႆႉ လုင်းၼၼ်ႇတႃႇ

̒̒ဢေႃႈ ယူႇလီယူႇၶႃႈ လုၵ်ႉလၢင်းၶိူဝ်းမႃး ဢေႃႈ သူလႃႇၸွင်ႇယူႇလီ?

̒̒လီဢေႃႈ မီးလွင်ႈသင် ၽႅဝ်မႃးတူၼ်ႈတီႈၼႆႉ လုင်းၼၼ်ႇတႃႇ

̒̒ဢေႃႈ ၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈဢေႃႈ ၶႂ်ႈဢဝ်မၼ်း မႃးၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉၼႆဢေႃႈ။ ၵႂႃႇ ႁႃတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ၸူဝ်ႈၵႃႈ ပၢႆလႆႈႁူင်းသဝ်းၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈမႃးပိုင်ႈဢိင်ပီႈထမ်းယွတ်ႈ ႁဝ်းၼႆဢေႃႈ ၸွင်ႇတေလႆႈၶႃႈ?

လုင်းထမ်းယွတ်ႈ လွမ်တူၺ်း ၼႃႈတႃၸၢႆးဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇယုမ်ႉတုမ်ႉၸႂ်လၢတ်ႈဝႃႈ

̒̒လႆႈၵႂႃႈ ပေႃးဢမ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် မိူဝ်ႈလဵဝ် တေ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်မိူဝ်ႈလႂ် ၸၢႆးဢွၼ်ႇၸိုဝ်ႈသင်?

̒̒ၶႃႈပဵၼ် ရိတ်ႉၶျၢတ်ႉၼၼ်ႇတႃႇၼႆဢေႃႈ ၸိုဝ်ႈ မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉႁွင်ႉဝႃႈ ဢၢႆႈတူး၊ ၸိုဝ်ႈမၢၼ်ႈတႄႉဝႃႈ ၸၢႆး တိၼ်ႇဢူးၼႆဢေႃႈ

̒̒လီယဝ်ႉၼႃႇ လၢၼ်ႁႃးသွင်ၵေႃႉ တီႈမူႇၸေႈ ၵေႃႈ မႃးယူႇတီႈၼႆႈသေ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇဢိူဝ်ႈ သၢင်ႇထုၵ်ႇယဝ်ႉလူး ၶဝ်လႆႈၵေႃႉၵၼ်ၵွၼ်ႇဢိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ

ဝၢႆးသေ လၢတ်ႈၵၼ်ယဝ်ႉ လုင်းၼၼ်ႇတႃႇ (လၢင်းၶိူဝ်း) ၸင်ႇဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးမၼ်း မႃးဢၢပ်ႈပၼ် လုင်းထမ်းယွတ်ႈလႄႈ ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉ ၸင်ႇလႆႈမႃးယူႇ သဝ်းၸွမ်းၵၼ် ႁိူၼ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႄႉ မႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း (႑) ၸၢႆးလၢဝ်သႂ် (႒) ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း (႓) ၸၢႆးထီး သႅင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဝႃႇသၼႃႇမိူၼ်ၵၼ်လႄႈ ပေႃးထိုင် ၶၢဝ်းလူင်းႁူင်းႁဵၼ်း၊ ၶၢဝ်းဢိုတ်းႁဵၼ်းၼႆ ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉ ၵႆႉႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸွမ်းၵၼ်ယူႇ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၶဝ်ၶိုၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸွမ်းၵၼ်တီႈတူၼ်ႈတီးသေ ၽွင်းမိူဝ်ႈမီး ပွႆးၵၼ်ႇတေႃးသြႃႇဢႃႇၸရိယၼၼ်ႉ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းလႄႈ ၸၢႆးထီးသႅင် ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸွမ်းၵၼ် ၼပႄၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်လႄႈမေႃသွၼ်ၶဝ်ယဝ်ႉ။ ၶဝ်လႆႈမႃးၺႃးၵၼ်ၼႆႉ ၽိုၵ်းတႅမ်ႈၵႂၢမ်းၸွမ်းၵၼ် ၽိုၵ်းႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸွမ်းၵၼ် ႁၵ်ႉၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇပီႈဢွၵ်ႇၼွင်ႉပဵၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။

ၵၢင်ၸႂ်ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းတႄႉ ၶႂ်ႈၵႂႃႇႁႆႇတိင်ႇၽႆးၽ ၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉလႄႈ ၸင်ႇၸူဝ်းၸၢႆးထီးသႅင် ၵႂႃႇတီႈ ၸုမ်းယဵၼ်ႇငႄႈ ဢၼ်မီးၶိူင်ႈႁႆႇတိုင်ႈ ၵူႈပိူင်ၼၼ်ႉသေ တ ၸၢႆးထီးသႅင်ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တဵၵ်းႁွင်ႉတိၵ်း တိၵ်းလႄႈ ၸင်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶႃ တိုၵ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၺ်းလႄႈ ႁၼ်ပိူၼ်ႈၶိုၼ်ႈႁွင်ႉ ၵႂၢမ်းၼိူဝ်ၶဵင်ႇၵေႃႈ ၶႃဢမ်ႇလႆႈႁွင်ႉ။ ၵူၺ်းလႆႈ ၶွႆသေ လွမ်တူၺ်းပိူၼ်ႈၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈယွင်ႈတိူၵ်ႈၶူဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈၸွႆႈယွင်ႈ ဢႅဝ်ပေႃးၶႂ်ႈငင်ႇတင်းသွင်၊ ၵူၺ်း လႆႈၶိုင်ပွင် ဢဝ်ၼမ်ႉဢဝ်လႅၼ်းယႃႈ တမ်းပၼ် ပၢႆးပၼ် ၸိူဝ်းၵူၼ်းလူင်ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ႁွင်ႉၵႂၢမ်းပွၵ်ႈထီႉၼိုင်ႈ

ဢၼ်ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းလႄႈ ၸၢႆးထီးသႅင် လႆႈၵႂႃႇႁွင်ႉ ၵႂၢမ်းပွၵ်ႈထီႉၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်တီႈဝဵင်းၵလေႃး၊ ပွႆးပိုတ်ႇ ၸၢၵ်ႈၽၢႆးၽမႂ်ႇလႄႈ လႆႈၵႂႃႇၸွမ်း ၸုမ်းၸဝ်ႈၸၢၵ်ႈ ဝိၼ်းမျိၼ်ႉၶဝ်ယဝ်ႉ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇသႂ်ႇသဵၼ်ႈမၢႆၶႃသွင်ၵေႃႉ။ ၶႃသွင်ၵေႃႉတႄႉ ယူႇတီႈတႂ်ႈသေ လွမ်တူၺ်းပိူၼ်ႈ ၸႂ်ပေႃးတိုၼ်ႇတဵၼ်ႈ ဝႆႉယူႇ။ ထိုင်တီႈ ၶိုၼ်းလိုၵ်းမႃး ၵူၼ်းတူၺ်းပွႆး ဢွၼ်ၵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းၵႂႃႇ ပွႆးႁၢင်ႇႁီႈႁၢင်ႇႁၢႆး ၸမ်တေဝၢႆးမႃး ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၵေႃႉလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁွင်ႉယဝ်ႉလႄႈ ၶႃ သွင်ၵေႃႉ ၸင်ႇၵႂႃႇၶၢမ်ႇၼႃႈလဵၵ်ႉတႃၼွႆႉသေ ၵႂႃႇယွၼ်းသြႃႇဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၸၢမ်းႁွင်ႉတူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။ သြႃႇဝိၼ်းမျိၼ်ႉၵေႃႈ ပၼ်ႁႂ်ႈၶႃႁွင်ႉလႄႈ ၶႃ ၸူမ်းပေႃးၶႂ်ႈၵျွၵ်းၵႃႈယူႇ။ ၸင်ႇၼႅတ်ႈၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၼိူဝ်ၶဵင်ႇ ဢဝ်တိင်ႇၽႆးၽ ႁွႆႈမႃႇ ပေႃးၼၵ်းတွၵ်ႉၵွၵ်ႉဝႆႉ ၸႂ်ပေႃးသၼ်ႇဝႆႉၼင်ႇၵၼ်။ ၽွင်းၼင်ႇၼၼ် တပႄး သြႃႇဝိၼ်းမျိၼ်ႉ သမ်ႉမႃးဝႃႈ တီႈၶႃ

̒̒ၶိူဝ်ယိပ်းလီလီၼႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမဵဝ်းၵႃႈပေႃး ပႄးၵူၺ်း။ ပေႃးဢဝ်လဵဝ်မႃး ၶိူဝ်တေသၢႆႈတႅၼ်းလႆႈ ၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ

ၼႂ်းၸႂ်ၶႃတင်းသွင် ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵႂႃႇၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇ မေႃလၢတ်ႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်ၶႃယၢမ်ႈတႅမ်ႈဝႆႉၵႂၢမ်း မၢၼ်ႈၸိူဝ်းမီးၼၼ်ႉ ၶႃၵေႃႈ ၸင်ႇႁွင်ႉၼပႄရိသတ်ႈ ၶႃၵႂႃႇ ၵေျႃႇၵေျႃႇသိူဝ်းသိူဝ်းယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၶႃႁွင်ႉယဝ်ႉၵေႃႈ ပွႆးဝၢႆးၵႂႃႇယူႇၶမ်ႈၼၼ်ႉ။ ပွၵ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပဵၼ် ပွၵ်ႈထီႉၼိုင်ႈ ဢၼ်လႆႈၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၶဵင်ႇသေတွႆႇတိင်ႇ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းလႄႈ ၶႃၸူမ်းသိူဝ်း ၼွၼ်းပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈလပ်း လႆႈတင်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ပရိသတ်ႈၶႃ ဢၼ်ပႂ်ႉထွမ်ႇၼၼ်ႉ မီးလၢႆၵေႃႉၼႆ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် တေၶႂ်ႈႁူႉ ယူႇ။ ၸိူဝ်းသူၵဝ်ႁဝ်းႁႃး လႆႈႁၼ်မႃးတႄႉ ၶႃသွင်ၵေႃႉၼႆႉ ၵႂႃႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းတီႈလႂ်ၵေႃႈ ပရိသတ်ႈပေႃးတဵမ်ပၢင်ႇ၊ သဵင်တူပ်းမိုဝ်း ပေႃးလိုဝ်းလင်လူင်ၵႂႃႇ ၵူႈတီႈသေတႃႉ ပွၵ်ႈထီႉၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းလႄႈ ၸၢႆးထီးသႅင် တႄႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ ပရိသတ်ႈၵူၼ်းထွမ်ႇၵႂၢမ်းၶႃ မီးၸဵတ်း ၵေႃႉၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။ ဢေႃးij ၸဵတ်းၼၼ်ႉ ယူဝ်ၶေး တေပဵၼ် Lucky Seven ပုၼ်ႈတႃႇၶႃ မိူဝ်းၼႃႈ ႁိုဝ်။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃး တူၼ်ႈတီးလႄႈ ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်း ၶိၼ်ႇမွင်ႇၺုၼ်ႉ၊ ဢၵေႃႇတ ယၢၼ်ႇဢူင်းၵေျႃႇ၊ တေႃႇၸၢၼ်ႇသျႃးတိၼ်ႇ(ပဵၼ် ၼၢင်းယိင်းတႆး၊ ၶဝ်ႈလဵၼ်ႈၼႂ်းပၢၼ်ငဝ်းတူင်ႉ မၢၼ်ႈသေ လႆႈဢၵႄႇတမီႇ သွၼ်ႉၵၼ်ယဝ်ႉ။ မၼ်းၼၢင်း ပဵၼ်မေးဢၵေႃႇ တယၢၼ်ႇဢုင်းၵေျႃႇ)လႄႈ မႃႇမႃႇ ဢေးၶဝ် မႃးႁွင်ႉၵႂၢမ်းတီႈပွႆးၵူၼ်းၼုမ်ႇ လူငယ်ရေးရာ တီႈတူၼ်ႈတီးယဝ်ႉ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ဢၵေႃႇတ ယၢၼ်ႇ ၵူဝ်ႇတၢၼ်းသူၺ်ႇ (တူၼ်ႈတီး) သမ်ႉယၢမ်ႈ ငိၼ်းမိုတ်ႈသဵင် ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇႁွင်ႉၸၢႆးသၢႆ မၢဝ်းၵႂႃႇၸွမ်းၸုမ်းမၼ်းယဝ်ႉ။ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၵေႃႈ ၵႂႃႇထွမ်ႇသဵင်မႃႇမႃႇဢေးၶဝ် မႃးႁွင်ႉၵႂၢမ်းယူႇ။ ၵူဝ်ႇ တၢၼ်းသူၺ်ႇ သမ်ႉၸႂ်ႉၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၶိုၼ်ႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း မၢၼ်ႈလႄႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၵေႃႈ ၸင်ႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ မတွေ့ကြရင်ကောင်းသား ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ႁွင်ႉၵႂၢမ်းသေ လူင်းမႃးၼႆ ၶိၼ်ႇမွင်ႇၺုၼ်ႉလႄႈ မႃႇမႃႇဢေး ႁွင်ႉဢဝ်ၸၢႆးသၢႆ မၢဝ်းၵႂႃႇၼင်ႈႁိမ်းၶဝ် တွင်ႈထၢမ်တူၺ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ သေ ႁွင်ႉၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ် တီႈတႃႈၵုင်ႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇဢတ်းသဵင် ၸွမ်းၶဝ်ၼႆယဝ်ႉ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း တိုၵ်ႉယူႇသဝ်း တႂ်ႈႁူမ်ႈငဝ်းၵေႃႉပဵၼ်ပူႇလႄႈ ဢမ်ႇႁတ်း လိူဝ်ၵႂၢမ်းပူႇသေ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ် တႃႈၵုင်ႈ။ၸၢႆးသူမ်ယူတ်ႉ

ပူႇထမ်းယွတ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႉ သမ်ႉမီးၵႃးလူင် လႅၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်ႈ တူၼ်ႈတီးဝႆႉယဝ်ႉ။ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး တင်းသွင်ၵေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉဢမ်ႇယူႇ လီ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉဢမ်ႇတၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ် ၸွမ်းၵႃး တႃႇတေၵႂႃႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းလႄႈ ၵေႃႉပဵၼ်ပူႇ ၸင်ႇ ႁႂ်ႈၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၵႂႃႇၸွမ်းၵႃးၶဝ်ယဝ်ႉ။ ၼိူဝ်ၵႃးၶဝ် ၼၼ်ႉတႄႉ တၢင်ႇထူဝ်ႇၽူးယဵၼ်ႈ၊ ၽၵ်းသူမ်ႈၽဵတ်း လႄႈ ၼမ်ႉၼူမ်းတူဝ်(ၼမ်ႉၼူမ်းၶႅပ်း)သေ ၵႂႃႇၶၢႆ ၵဵင်းတုင်၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်းယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ တႃႇတေလုၵ်ႉတီႈ တူၼ်ႈတီး ၵႂႃႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၼၼ်ႉ သၢႆတၢင်းသဵၼ်ႈၼႆႉ လႆႈပႂ်ႉသိုၵ်း ၸွမ်းသူင်ႇသေ ၸင်ႇတေၵႂႃႇလႆႈယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈ ၵူႈၶိင်ႇၵူႈၶၢဝ်း။ ပေႃးၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် ၼိုင်ႈၸုပ်ႈ ၵႃးမီး မွၵ်ႈ ႁႃႈႁူၵ်းသိပ်းလမ်း တေႃႇထိုင်ပၢၵ်ႇယူႇ။ ၸၢႆးသၢႆ မၢဝ်းတႄႉ ဢဝ်တိင်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈသေ ႁဵတ်းၸပႄႇယႃႇ ၵႃးၵႂႃႇၸွမ်း ၵႃးပူႇၶဝ်ယူႇ။ လႆႈသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ႁိုင် လိူၼ်ပၢႆ ႑႘ ဝၼ်း ၸင်ႇတေထိုင်တႃႈၶီႈလဵၵ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးထိုင်တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၵႂႃႇၼွၼ်းႁိူၼ်းၼႃႉ သၢင်ႇဢေး(မၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း)သေ ၵၢင်ၼႂ်မႃး မၼ်းၸၢႆး လႆႈဢဝ်ၼမ်ႉၼူမ်းတူဝ် ၵႂႃႇၶၢႆတီႈၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ ယဝ်ႉ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်လေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇတၢင်ႇၶူဝ်း ႁိူၵ်ႈၶူဝ်းသူၼ် မႃးၶၢႆလႄႈ လေႃႉၼမ်ဝႃႈၼမ်သေ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း တိုၵ်ႉပဵၼ်ထိူၼ်ႇပဵၼ်ယုမ်းဝႆႉယဝ်ႉ။

ပေႃးထိုင်မႃး ၵၢင်ၶမ်ႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ဢဝ်တိင်ႇသေ ၵႂႃႇၼင်ႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း တႂ်ႈတူၼ်ႈမႆႉ တီႈၼႃႈႁိူၼ်းၼႃႉ သၢင်ႇဢေးၶဝ်ၵူႈၶမ်ႈယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃး ၼႂ်ၼိုင်ႈ ၵူၼ်း ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸင်ႇၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁိူၼ်းၼႃႉသၢင်ႇဢေး ၶဝ်သေ မႃးလၢတ်ႈလွင်ႈမၼ်းလႆႈငိၼ်းသဵင် ၵူၼ်းႁႆႇ တိင်ႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆး၊ ၵႃႈၵွၼ်ႇတွၼ်းဢွၼ် ဢမ်ႇႁွၼ်ႇ တွၼ်ႉငိၼ်းၵႂၢမ်းၸိူင်ႉၼႆသေပွၵ်ႈၼႆ တီႈၼႃႉသၢင်ႇ ဢေးယဝ်ႉ။ ၼႃႉသၢင်ႇဢေးၵေႃႈ ၸင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လၢၼ်မၼ်း ၺုၼ်ႉမွင်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတူၼ်ႈတီး မႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸွမ်းမႃးတီႈၵၢတ်ႇတႃႈလေႃႉ သေ မႃးၸူဝ်းၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ႁႂ်ႈၵႂႃႇဢတ်းသဵင်တီႈၵဵင်း ႁၢႆးၼႆယဝ်ႉ။ ၵၢင်ၸႂ်ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၶႂ်ႈၵႂႃႇယူႇသေတ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လူဝ်ႇလႆႈသိုပ်ႇၶၢႆၼမ်ႉၼူမ်းတူဝ် တေႃႇ ပေႃးမူတ်းသေ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းလႄႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈၵေႃႉပဵၼ်ပူႇသေ ၵႂႃႇၵေႃႈ သမ်ႉဢမ်ႇႁတ်းလႄႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၸင်ႇထဵင်ၵႂၢမ်း ၵေႃႉဢၼ်မႃးႁွင်ႉမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းငၢႆႈငၢႆႈ။ ၸင်ႇမႃးသိုဝ်ႉဢဝ် ၼမ်ႉၼူမ်းတူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉမူတ်းမူတ်းယဝ်ႉ။ ၵႂႃႇလၢတ်ႈတီႈ ၼႃႉသၢင်ႇဢေးသေ ႁႂ်ႈလႆႈႁွင်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉၼႆႉ ၵႂႃႇဢတ်းၵႂၢမ်းတီႈ ၵဵင်းႁၢႆးၼႆယဝ်ႉ။ ၼႃႉသၢင်ႇဢေးၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလၢၼ်မၼ်းၶိုၼ်ႈ ယႂ်ႇလႄႈ ၸင်ႇတေၵႂႃႇၸွမ်းသူင်ႇမၼ်း ထိုင်ၵဵင်းႁၢႆး ယဝ်ႉ။ တမ်ႈတီႈပူႇထမ်းယွတ်ႈၵေႃႈ မၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းတေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလၢတ်ႈပၼ်ၼႆလႄႈ ၸၢႆး သၢႆမၢဝ်းၵေႃႈ ၸင်ႇတေၸွမ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ သူင်ႇႁွတ်ႈၵဵင်းႁၢႆးယဝ်ႉ ၼႃႉသၢင်ႇဢေးၶဝ် ဝႆႉမၼ်းတီႈ ၵဵင်းႁၢႆးသေ ပွၵ်ႈမႃးတႃႈၶီႈလဵၵ်းယဝ်ႉ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ တီႈႁူင်းပွႆႇသဵင်ၵဵင်းႁၢႆး တိုၵ်ႉပွႆႇ သဵင်တႆးသေ ၵႆႉပွႆႇမႃး ၵႂၢမ်းသိူၼ်ၵူႈၶမ်ႈယဝ်ႉ။ ၶဝ်ၸင်ႇ ထၢမ်မၼ်း မီးၵႂၢမ်းလၢႆပုၵ်ႈၼႆလႄႈ မၼ်းၸင်ႇတွပ်ႇ ဝႃႈ မီးယူႇမွၵ်ႈသိပ်းပုၵ်ႈၼႆသေ ၸင်ႇပဵၼ်ဢတ်းသဵင် ၵႂႃႇ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယဝ်ႉ။ ၵေႃႉဢၼ်ႁွင်ႉမၼ်း ၵႂႃႇၵဵင်းႁၢႆးၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ် ၼၢင်းၵွင်ၶမ်း၊ ၵဵင်းတုင်ပွၵ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇဢတ်းၽဵင်းၵႂၢမ်း ၼမ်ႉၶူင်း၊ ၶူမ်သၢမ်ပိူင်၊ ၵေႃႉထုၵ်ႇတႃပီႈၸိူဝ်းၼႆႉ သိပ်းပုၵ်ႈသေ ၵႃႈဢတ်းၵႂၢမ်းလႆႈငိုၼ်းထႆး ၸဵတ်းပၢၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႆႈသိူဝ်ႈၶူဝ်းတွၼ်ႈတင်း ၼမ်သေ လႆႈမီးတၢင်းႁႅင်းၸႂ်မႃးတႄႉတႄႉ။

ၽိူဝ်ႇဢတ်းၵႂၢမ်းမႃးယဝ်ႉ တႃႇတေသႂ်ႇၸိုဝ်ႈ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈမၼ်းသမ်ႉပဵၼ်ၺုၼ်ႉမွင်ႇ၊ ပဵၼ် ၸိုဝ်ႈမၢၼ်ႈဝႆႉလႄႈ ပႆႇၸၢင်ႈလိူၵ်ႈၸိုဝ်ႈသင်၊ ၼၢင်း ၵွင်ၶမ်းလႄႈ ၶဝ်ၵဵင်းႁၢႆးတီႈဢတ်းသဵင်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၸၢႆးသူမ်ယူတ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ၵႂႃႇႁိုင်ၵဵင်း ႁၢႆးမွၵ်ႈၸဵတ်းဝၼ်းသေ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမႃး တူၼ်ႈတီးယဝ်ႉ။ ၶဝ်ၵဵင်းႁၢႆးၵေႃႈ သင်ဝႃႈ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းမႃးထႅင်ႈၼႆယူႇ။

ဝၢႆးသေ ဢတ်းၵႂၢမ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်း သဵင်ၵႂၢမ်းဝၢၼ် ၸၢႆးသူမ်ယူတ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃး တီႈႁူင်းပွႆႇ သဵင် ၵဵင်းႁၢႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇပႆႇယၢမ်ႈငိၼ်းထွမ်ႇၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းထွမ်ႇမႃးသေ ၵမ်ႉၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇပႂ်ႉထွမ်ႇ တီႈႁိူၼ်းဢၼ်မီး ရေႇတီႇယူဝ်ႇၼၼ်ႉယူႇ။ ပွၵ်ႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် လိုဝ်းလင်ၵႂႃႇယူႇတႄႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸၢႆး သူမ်ယူတ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်ၽႂ်ၼႆ ၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းတႄႉ တေ ပႆႇၼမ်။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇ ဢၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးမႂ်ႇတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၶႂ်ႈထွမ်ႇၵႂၢမ်းပၢၼ်မႂ်ႇသေတႃႉ ၵူၼ်းထဝ်ႈ ၵူၼ်းလူင်ၶဝ်တႄႉ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈၸႂ်၊ ဢမ်ႇ လႆႈၸႂ်။ မၢင်ၸိူဝ်း လႆႈထွမ်ႇၵႂၢမ်းၼမ်ႉၶူင်းသေ ယင်း ၵွႆဝႃႈ

̒̒ၼမ်ႉၶူင်း ႁူႉၵႃႈ လႆလူင်းဢိူဝ်ႈမေႃႉ၊ ၸွင်ႇတေ လႆၶိုၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ၼႆႉလႄႈ မႃးဢဝ်ႁဵတ်းၵႂၢမ်း သေႁွင်ႉဝႃႇ။ သဵင်တွႆႇမၼ်းၵေႃႈ တုၵ်ႉတုၵ်ႉတၢၵ်ႉတၢၵ်ႉ ပေႃးတၢၼ်ႇပိူၼ်ႈ တွႆႇပုင်းၶဝ်ႈသၢၼ် လိုပ်ႈၽိူဝ်ႉ ယဝ်ႉသေဢိုတ်းဢွမ်လူမ်းပႅတ်ႈၵေႃႈ မီးတင်း ၼမ်ယူႇ။ ၵူၼ်းထဝ်ႈမၢင်ၸိူဝ်း ႁူဢမ်ႇပေႃးလီလႄႈ ၸိုဝ်ႈၸၢႆးသူမ်ယူတ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ယင်းၵွႆႁွင်ႉဝႃႈ ̒̒ၸၢႆး ႁူင်ႇယူင်ႉ ၼႆၵွၼ်ႇ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉဝႃႈ ̒̒ၸၢႆးထူင်ႇ ယူင်ႉ ၼႆၵေႃႈမီး။

ၵၢပ်ႈပၢၼ်ၼိုင်ႈဢၼ် တႃႇတေလႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႅၵ်ႈလၢႆႈလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ။ ႁူႉတၵႃႈ တေ လႆႈဢဝ်ၶၢဝ်း ဝႆႉၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ယၢဝ်းသေ သိုပ်ႇပႂ်ႉတူၺ်းၵႂႃႇ ယူႇ။ ပုၼ်ႈတႃႇ ၵႂၢမ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ တေႁိူင်းမႃးၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တေႃႈလႆႈ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းမႃးယူႇတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၸၢႆးသူမ်ယူတ်ႉ ၽႅဝ်မႃး တူၼ်ႈတီး ၸင်ႇမီးတၢင်းၸူမ်းသိူဝ်းသေ လၢတ်ႈၼႄၸၢႆးထီးသႅင် ယဝ်ႉ။ ၸၢႆးထီးသႅင်ၵေႃႈ မီးၵၢင်ၸႂ် ၶႂ်ႈဢတ်းသဵင်တႄႉ တႄႉသေ ၸင်ႇလၵ်ႉလွမ်ၶပ်းၶိုင် တႃႇတေၵႂႃႇဢတ်း သဵင် တီႈၵဵင်းႁၢႆးၸွမ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး ပီ ႑႙႗႒ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်၊ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႄႈ ၸၢႆးထီးသႅင် ၶဵၼ်းၵၼ်သေ ဢၢၼ်းတေၵႂႃႇ ဢတ်းသဵင် တီႈၵဵင်းႁၢႆးယူႇယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇၶဵၼ်းၵၼ် ဝႆႉသေ ဢၢၼ်းတေထူပ်းၵၼ်တီႈ ၼမ်ႉၸၢင်ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၵႃးၵွၼ်ႇပွႆႇတႃႇတေၵႂႃႇဝၼ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ လႆႈပႂ်ႉၵၼ်တီႈ ၼမ်ႉၸၢင်သေ သိုၵ်းၶဝ် ၸွမ်းသူင်ႇပၼ်ယဝ်ႉ။ ပႂ်ႉၵႂႃႇပႂ်ႉမႃး ၵႃးၸမ်တေဢွၵ်ႇ သေတ ၸၢႆးထီးသႅင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၽႅဝ်မႃး၊ တင်းမႆႈၸႂ် တင်းပႂ်ႉဝႆႉ တေႃႇထိုင်ပေႃးၶိုၼ်ႈၶီႇၵႃး တေႃႇၵႃးပေႃး ဢွၵ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၸၢႆးထီးသႅင်မႃးထိုင်လႄႈ ၶႃသွင်ၵေႃႉ ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်ၵူၺ်း ၸင်ႇသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ တႃႇတေၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ် ၽူင်းၵေႃႈဢမ်ႇမီးလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈလႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၵၼ်။

ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ၽႅဝ်ၵႂႃႇၵဵင်းႁၢႆး ၸင်ႇတေလႆႈႁူႉဝႃႈ ၸၢႆးထီးသႅင် ၶတ်းၸႂ်ၸွမ်းမႃး ဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်းလႄႈ ၸင်ႇၵႂႃႇတၢင်းသဵၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း၊ ၽိူဝ်ႇၵႂႃႇၽႅဝ် လႅၼ်လိၼ် တမ်ႇၼူတ်ႇထႆး ႁွင်ႉဝႆႉၵႅပ်ႉၼိုင်ႈလႄႈ ၸၢႆးထီးသႅင် ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးႁွတ်ႈထိုင် ၵဵင်းႁၢႆးလႆႈသေ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်း ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ပွၵ်ႈသွင်ၼႆႉ လႆႈၵႂႃႇဢတ်းၽဵင်းၵႂၢမ်း မွၵ်ႈ ႑႔ ႁူဝ်။ ပဵၼ်ၵႂၢမ်း

ပီႈသင်ႇသွၼ်ၼွင်ႉ (ထီးသႅင်တႅမ်ႈ)

ယၢၼ်ၵၼ် လၢႆႁူၺ်ႈလၢႆလွႆ (သၢႆမၢဝ်းလႄႈ လုင်း တၢင်းၵႄးတႅမ်ႈ)

ၼူၼ်းႁၢင်ႈလီ (သၢႆမၢဝ်းတႅမ်ႈသေ လႅၵ်ႈၵၼ် တင်းၵႂၢမ်းၵေႃႉထုၵ်ႇတႃပီႈ ဢၼ်ၸၢႆးထီးသႅင်တႅမ်ႈ) ပဵၼ်ၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ

ၵွပ်ႈသင်လႄႈ သႂ်ႇၸိုဝ်ႈသၢႆမၢဝ်း

ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ ၵၢင်ၸႂ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈသႂ်ႇၸိုင်ႈ ၸၢႆးသူမ် ယူတ်ႉယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇဝူၼ်ႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ လိူၵ်ႈဢဝ်ၸိုဝ်ႈမႂ်ႇ သႂ်ႇႁင်းၵူၺ်းဝႃႈ ̒̒ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ လႆႈလိူၵ်ႈသႂ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ သၢႆမၢဝ်းပေႃး ၼႆၸိုင်-

- ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ

- ၵွပ်ႈလႆႈၵိၼ် လႆႈဢၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်းမႃး

- ၵွပ်ႈပဵၼ်တီႈၽင်ႁူၵ်ႈၽင်ႁႄႇၸႃႇတိမႃး

- ၵွပ်ႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင် ထုင်ႉမၢဝ်းၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ

ၵွပ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈလိူၵ်ႈၸိုဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဝႃႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၼႆယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼႆႉ သဵင်ၽဵင်းၵႂၢမ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း တူဝ်ႈၸွတ်ႇမိူင်းၵႂႃႇ ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းယူႇ ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဝႃႇသၼႃႇလွင်ႈပၢႆးမွၼ်းႁႅင်းယႂ်ႇ လႄႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၶဝ်ႈၸႂ်သင်ယဝ်ႉသေ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ယူႇႁူင်းႁဵၼ်း တၼ်းထိုင်ၸၼ်ႉၵဝ်ႈ ၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈ ႑႙႗႓ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းလႄႈ ၼၢင်းၼုမ်ႇမၢဝ်း လႆႈၵႂႃႇဢတ်းသဵင်ၵႂၢမ်းတႆး တမ်ႈတီႈ ႁူင်းပွႆႇသဵင်ၽၢႆႇတႆး တီႈတႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉ။

သၢႆမၢဝ်းလႄႈမူဝ်းမူဝ်းဢေး

ၽွင်းတိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းမၢႆသီႇ တီႈတူၼ်ႈတီး ၼၼ်ႉ တင်ႈမူဝ်းမူဝ်းဢေး(မၢၼ်ႈၼွင်)ၺႃးၵၼ်။ မူဝ်းမူဝ်းဢေးၵေႃႈ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ပႃးဝႃႇသၼႃႇ ႁွင်ႉ ၵႂၢမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၸင်ႇၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇ။ ဝၢႆးဢႅဝ်ႇ လႄႇပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း တမ်ႈတီႈ တူၼ်ႈတီး ယဝ်ႉသေ လႆႈတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇ။ ၽွင်း ၼၼ်ႉ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ဢႃႇယုတိုၵ်ႉမီး ႑႘ ၵူၺ်း။ မိူဝ်းၶိုၼ်ႈၶူၺ်လႄႈ ယူႇႁိုင်မႃး ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ ၽၢႆႇမေး ၼႃႈတႃဢမ်ႇပေႃးၵီႈ ၵွပ်ႈၼႆ လႆႈႁႃၵၢၼ် တႃႇလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းသေ ႁေႃႈၵႃးထႅၵ်ႉသီႇ ၼႂ်းဝဵင်း တူၼ်ႈတီးယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၵုမ်ႇလဵင်ႉၵၼ်လႄႈ ၸင်ႇၵႂႃႇႁဵၼ်းၵၢၼ်တမ်ႈတီႈ သႅင်ႇလဝ်ႈမၢၵ်ႇၸွၵ်းၶမ်း ရွှေလိမ္မော်အရက်ဆိုင် ယဝ်ႉ။ လႆႈႁၼ် ပိူၼ်ႈမႃး ၵိၼ်လဝ်ႈ မဝ်းၵႅပ်ႇ ၽဝလုလႅဝ်တူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇယွၼ်ႉ လဝ်ႈတင်းၼမ်လႄႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၸင်ႇဢဝ်ႁဵတ်း ၵၢၼ်သွၼ်တူဝ်ၵူၼ်းသေ ၶတ်းၸႂ်ငိူင်ႉဝႄႈယူႇယဝ်ႉ။  တင်းမူဝ်းမူဝ်းဢေး ႁူမ်ႈၼႃႈႁိူၼ်းၵၼ်သေ မီးမႃး လုၵ်ႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၼၢင်းၶမ်းမႆႇယဝ်ႉ။

ၽွင်းတိုၵ်ႉမီး လုၵ်ႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉ တႃႇတေလႆႈငိုၼ်း ယိူင်းဢၢၼ်းၶႂ်ႈပဵၼ် ပေႃႈလဵင်ႉၵႃႉသႅင်သေ သိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ဢွၵ်ႇမႃး တၢင်းမိူင်းၼၢႆး ဝၢၼ်ႈ ႁၢတ်ႇသေ ဢၢၼ်းၵႂႃႇတၢင်းထိူၼ်ႇ တေႃႇႁွတ်ႈမိူင်း ထႆးၼႆယဝ်ႉ။ ၵမ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းတၢင်း ၸင်ႇၵႂႃႇၺႃး ၸုမ်းမႁႃႇသၢင်းၶဝ်ယဝ်ႉ။ မႁႃႇသၢင်းလႆႈ ငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉၼႆႉ ပႃးၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၼႆလႄႈ ၸင်ႇ ၸႂ်ႉမႃးႁွင်ႉၵႂႃႇထူပ်းမၼ်းယဝ်ႉ။ (လႅပ်ႈပဵၼ် ႑႙႗႔)

မႁႃသၢင်းၵေႃႈ လၢတ်ႈၼေ လွင်ႈဝႃႈ လႆႈငိၼ်း ၸိုဝ်ႈၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းမႃးတင်းႁိုင်။ လႆႈထွမ်ႇသဵင်ၵႂၢမ်းၸၢႆး သၢႆမၢဝ်းသေ ယႃႁိူဝ်ႉယႃၸႂ်မႃး ၵူႈၶမ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႁႃႇသၢင်း ၸူမ်းသိူဝ်းသေ ႁွင်ႉႁဵတ်းၶႅၵ်ႇမၼ်းယဝ်ႉ။ မႁႃႇသၢင်းၵေႃႈ ပႃးဝႃႇသၼႃႇၶီႇမႃႉ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၵေႃႈ ပႃးဝႃႇသၼႃႇၶီႇမႃႉလႄႈ ၸူဝ်းၵၼ်ၶီႇမႃႉဢႅဝ်ႇလႄႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းၼၼ် သွၼ်ပၼ်သၢႆမၢဝ်း ယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢမ်းမႅၼ်ႈလဵၼ်ႈသေ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး တဵၵ်း ႁွင်ႉႁႂ်ႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းယူႇၸွမ်းမၼ်း။ ဝတ်ႉၵႂၢမ်းၼႄ မၼ်း၊ ယူႇၵေျႃႇၸွမ်းမၼ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇယဝ်ႉ။

ႁဵတ်းၼၼ် ၵိၼ်ၼိူဝ်လိၼ် ၼွၼ်းၼိူဝ်တွင် ဢဝ်ၵွင်ၽႆးႁဵတ်းၽႃႈႁူမ်ႇသေ ယူႇသဝ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ တႃႉ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၵႂႃႇလႂ်ၵေႃႈ တိုၼ်းပႃးတိင်ႇလုၵ်ႈ ၼိုင်ႈတႃႇသေႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉမႁႃႇသၢင်း ဢွၵ်ႇပၼ် ၵေးလၢင်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇဢတ်းၵႂၢမ်း ဢၼ်ဝႃႈ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၼၼ်ႉ တီႈမိူင်းထႆးယဝ်ႉ။ ၶႅပ်းၵႂၢမ်းဢၼ်ၼၼ်ႉ ယဵၼ်းပဵၼ် ၶႅပ်းၵႂၢမ်းပိၵ်ႇၶႅင် မိၼ်သုင်တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ်ယူႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း ဢွၼ်ၵၼ်လႆႈၸႂ်ၵႂၢမ်းၶႅပ်းၼႆႉ လိူဝ် လူၼ်ႉပူၼ်ႉပိူၼ်ႈယူႇတႄႉလႄႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းလိုဝ်းလင်မႃးယဝ်ႉ။

သၢႆမၢဝ်းလႄႈထွင်ႇလိၼ်

ၽဝၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ မိူဝ်းၼႃႈတေပဵၼ်သင်ၼႆ ဢမ်ႇလၢမ်းလႆႈ ၵူၼ်းယူၼႂ်းထိူၼ်ႇၵေႃႈ ၸၢင်ႈၶိုၼ်း ၺႃးၵူၼ်းထိူၼ်ႇယဝ်ႉ။ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၽွင်းၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၵႂႃႇႁႃတႅမ်ႈၵႂၢမ်း တီႈပၢင်တိ ၼွင်လိူဝ်ႇသေ ပူၼ်ႉၵႂႃႇ လႄႇ ၸဝ်ႈႁၢၼ်ထမ်ႇမယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈမႃးလႆႈမႃးၺႃး ၸုမ်းၶႄႇၽိူၵ်ႇလၢဝ်းတွၼ်ၶဝ် တိၺွပ်းမၼ်း ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၶဝ်ဝႃႈ မၼ်းပဵၼ် ၽူႈၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ ၼႆလႄႈ ဢဝ်မၼ်းၵႂႃႇတီႈယူႇၶဝ်သေ ၵႂႃႇၶင်ဝႆႉယဝ်ႉ။ သိုပ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇၶင်ဝႆႉၼႂ်းထွင်ႇလိၼ်သေ ၼႂ်းၸႂ် မၼ်းၵေႃႈ ထၢင်ႇဝႃႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ တေဢမ်ႇလွတ်ႈတၢင်း တၢႆၼႆယူႇ။ ၼႂ်ၼိုင်ႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇသၢမ်ၵမ်း လႄႈ ၼႂ်းၸႂ်ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းထွင်ႇလိၼ် ၼၼ်ႉ ၸႂ်ဢမ်ႇလီ။ ထၢင်ႇဝႃႈ ပိူၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈ တႆးၵေႃႉဢၼ်မႃးၸွမ်းမၼ်းၼၼ်ႉၼႆယူႇ။ ဢမ်ႇႁိုင် တေထိုင် ၵမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ မႆႈၸႂ်ဝႆႉယူႇ။

ထွင်ႇလိၼ်ဢၼ်ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႆႈယူႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁူးလိၼ် ၶုတ်းလူင်းၵႂႃႇသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ လိုၵ်ႉမွၵ်ႈ ႑႘ ပေႇ၊ ၵႂၢင်ႈတၢၼ်ႇၼမ်ႉမေႃႇသေ တီႈၵိၼ်၊ တီႈၽၢႆႈ၊ တီႈၼွၼ်း ပဵၼ်ၼႂ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁဵၼ်ႈတူၺ်းၽၢႆႇၶၢင်ႈ ပဵၼ်လိၼ်၊ ၽၢႆႇတႂ်ႈပဵၼ်ၶီႈလႄႈယဵဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ၽၢႆႇၼိူဝ် ႁၼ်ၵၢင်ႁၢဝ်သေ ၸႂ်လဵၵ်ႉဝႆႉယူႇႁင်းၶေႃ ယဝ်ႉ။ တႃႇမၼ်းၼွၼ်း မီးဝႆႉ သၢတ်ႇယွၵ်းဢွၼ်ႇ ၽိုၼ်ၼိုင်ႈ။ ပေႃးထိုင် ၶၢဝ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႆ ၵူၼ်းမႃး သူင်ႇၶဝ်ႈၼၼ်ႉ ဢဝ်ၸိူၵ်ႈမတ်ႉသွင်းသေ ယွၼ်ႇလူင်း မႃးပၼ်မၼ်းယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ၶဝ်ႈလၢင်ႈၽၵ်းၵတ်း ဢမ်ႇ မီးၼမ်ႉဝၢၼ်သင်သေတ လႆႈယိူၼ်ႉၸႂ်သေ ဢိုၼ် လူင်းၶေႃး ၵိုၵ်းၼမ်ႉတႃဢိူမ်ႈႁူၺ်ႇယူႇ။ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႉ လဵဝ် လႆႈယူႇၼႂ်းထွင်ႇလိၼ်ၼၼ်ႉ ၸဵတ်းဝၼ်းယဝ်ႉ။ ၶဝ်ဢၢင်ႈဢဝ်မၼ်းတၢႆသေတႃႉ ဢၼ်မႃးယွၼ်းတွင်း ပၢၼ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉတေႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းပၼ်ဢွၼ် ၵၼ် မႃးမွၵ်ႇဝႃႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽူႈၸွပ်ႇ၊ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်း ႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆး ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႆလႄႈ ၶႄႇၽိူၵ်ႇၸင်ႇဢမ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉဢဝ်တၢႆယဝ်ႉ။ (ပေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈၼႆႉ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း တိုၼ်းဢမ်ႇလိုမ်း ၵုင်ႇၵေျးၸူးပီႈၼွင်ႉတႆးမိူင်းပၼ်ႇသေပွၵ်ႈ)

ၸဝ်ႈမႁႃႇသၢင်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇ ၸၢႆးသၢႆ မၢဝ်းႁၢႆၵႂႃႇၼႆလႄႈ ၸင်ႇၸွပ်ႇတူၺ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ၵူႈတီႈ ၵူႈတၢင်းလႆႈႁူႉဝႃႈ သိုၵ်းၶႄႇၽိူၵ်ႇလၢဝ်းတွၼ်ၶဝ် ၺွပ်း ဝႆႉၼႆလႄႈ ၸင်ႇႁၢင်ႈသိုၵ်းသေ မႃးယွၼ်းၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၼႆၵေႃႈ တၵ်းတေတိုၵ်းၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၶႄႇလၢဝ်းတွၼ်ၶဝ်ၵေႃႈ ၸင်ႇႁူႉ ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်းသေ ၶိုၼ်းဢဝ်ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ဢွၵ်ႇထွင်ႇလိၼ်၊ ၶိုၼ်းမႃးတွင်းပၢၼ်ႇမၼ်းယဝ်ႉ။ လၢဝ်းတွၼ် ဢဝ်ငိုၼ်းမႃးပၼ်မၼ်း ပူၵ်ႉၼိုင်ႈယဝ်ႈ။ သၢႆမၢဝ်းၶိုၼ်းဝႃႈ

̒̒ႁဝ်းမႃးပၼ်သူတိၺွပ်းႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈငိုၼ်း သူဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ႁဝ်းဢမ်ႇဢဝ် ၼႆသေ ဢွၵ်ႇမႃးမိူဝ်း တၢင်း ဝၢၼ်ႈၸိတ်ႇႁၢႆးၵုၺ်ယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸၢႆးသၢႆ မၢဝ်းၸွမ်းမႁႃႇသၢင်းၶဝ် ၽႅဝ်မႃးဝၢၼ်ႈၸိတ်ႈသေ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈၵွင်သိုၵ်း လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇမၼ်း လႄႈ ၸင်ႇႁွင်ႉႁႃမၼ်းႁႂ်ႈပွၵ်ႈမႃးယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵွင်သိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢႃၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ထဵင်ၵႂၢမ်းဢႃမၼ်းလႄႈ ၵမ်းလိုၼ်း သိုၵ်း မၢၼ်ႈၸင်ႇဝႅတ်ႉၶဝ်သေ ယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၸုမ်းမႁႃႇ သၢင်းၶဝ် လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်း ပၢင်တဝိယဝ်ႉ။ ယူႇႁိုင်မႃး ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈလုၵ်ႈမေး ဢၼ်မီးတီႈတူၼ်ႈ တီးၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ (ၽွင်းၼၼ်ႉ မူဝ်းမူဝ်းဢေး တိုၵ်ႉ မီးလုၵ်ႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ)၊ ၽဝမၼ်း သမ်ႉတေမႃး မူၵ်းၸွၵ်ႉထိူၼ်ႇၼင်ႇၼႆၵေႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းတၼ်လႄႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ၊ လွင်ႈတၢင်းႁဵတ်းၸုမ်းမႁႃႇသၢင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇ ပေႃးႁၢၼ်ႉၸႂ်လႄႈပိူင်ၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉလၢႆလွင်ႈလၢႆပိူင် လႄႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၸင်ႇဢဝ်လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈ မႃးဢၢပ်ႈတီႈ ပူဝ်ႇမူးၵွင်သိုၵ်း မိူင်းၼၢႆးသေ ၶဝ်ႈလႅင်းယဝ်ႉ။

ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ


သၢႆမၢဝ်းလႄႈထွင်ႇတူၼ်ႈတီး

ၽဝႃႉၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ဢဝ်ၽၢၼ်ႁဵတ်းမီး ဢဝ်ၶီႁဵတ်းသိူဝ်းၼႆၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇၽိတ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပေႃးပိူၼ်ႈထွမ်ႇၵႂၢမ်းမၼ်းတႄႉ ပိူၼ်ႈတေထၢင်ႇ ဝႃႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၼႆႉ ၵေျႃႇသေႇသေႇၼႆယူႇ။ တီႈတႄႉ မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ႉ။ ၽဝၵူၼ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈတုၵ်ႉ ၵေႃႈမီး၊ မိူဝ်ႈသုၵ်ႉၵေႃႈမီးယဝ်ႉ။ ၽဝၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉၵေျႃႇယူႇသေ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတုၵ်ႉၵႂႃႇၵေႃႈမီးယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၶဝ်ႈလႅင်းမႃး ၶိုၼ်းမႃးယူႇလူၺ်ႈ မူဝ်းမူဝ်း ဢေး တီႈတူၼ်ႈတီးယဝ်ႉ။ ၽွင်းတိုၵ်ႉပဵၼ်ပွႆးလိူၼ် သိပ်းသွင်မူၼ်း တီႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵိုၼ်းပေႃး တဵမ်မိူင်းၵႂႃႇယူႇ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ပွႆးလိူၼ်သိပ်းသွင် မူၼ်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇလူၺ်ႈ ႁူင်းၽႆးမိၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈပွႆးၼၼ်ႉ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၵေႃႈ လႆႈ ၶိုၼ်ႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၼိူဝ်ၶဵင်ႇၸတဵၵ်ႉသျူဝ်းသေ ပရိသတ်ႈ ၵေႃႈ တိုၵ်ႉၸူမ်းပၼ်ႁဵင်းမၼ်းယူႇ။ ၽိူဝ်ႇဝႃႈ ႁွင်ႉယဝ်ႉ ၵႂႃႇသွင်ပုၵ်ႈ။ ၽူႈၸွပ်ႇ ၶဝ်လႆႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ပႃးမႃးၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈၼႆလႄႈ မႃးႁွင်ႉမၼ်းၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ် ၵႅပ်ႉၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

မၼ်းဢၢင်ႈၵႂႃႇဢဝ်သိူဝ်ႈသွၼ်ႉမၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈဢဝ်သေ လႆႈၸွမ်းၶဝ်ၵႂႃႇတီႈ ရပၶ၊ ၶဝ်ဢဝ်မၼ်း ၵႂႃႇဝႆႉတီႈ ပိူၼ်ႈၶင်လုၵ်ႈသိုၵ်းလၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇ တပ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ယူႇၼႂ်းတပ်ႉၵေႃႈ ငိၼ်းသဵင်ပွႆး မေႃးယူႇတိုင်ႉတိုင်ႉ၊ ငိၼ်းသဵင်ၵွင်မွင်းယွၼ်ႈယူႇပိုင်ႉပိုင်ႉ၊ ငိၼ်းသဵင် မၢၵ်ႇၽႆး ႁူင်းၽႆးမိၼ်တႅၵ်ႇယူႇပွပ်ႉပွပ်ႉပႅပ်ႉပႅပ်ႉသေ တႃႉ ပွႆးသိူဝ်းၵေျႃႇၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ပွႆးမၼ်း ယဝ်ႉလိူဝ်သေ လၵ်ႉမ်ၼမ်ႉတႃတူၵ်းၼႂ်းလပ်း သိပ်ႇ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉၸွမ်း။

ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းထွင်ႇလိူဝ်သေ ထူင်ၸၢၼ်ႈယွၵ်း ထူင်ၼိုင်ႈ ဢမ်ႇမီးသင်။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵတ်းၼႃႇလႄႈ မိူဝ်ႈၸဝ်ႉ မၼ်းၸၢႆး ဢဝ်တိၼ်မၼ်း သေႇၶဝ်ႈၼႂ်း ထူင်ၸၢၼ်ႈသေ ၶူတ်းၼွၼ်းၵႂႃႇယူႇ။ လွင်ႈၵတ်းလိူၼ် တီႇၸိမ်ႇပိူဝ်ႇ တူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ထွင်းဢီးမၼ်းႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉ။ ၵၢင်ၼႂ်မိူင်းလႅင်းမႃးၼႆ မၼ်းၸၢႆးႁဵတ်း ႁိုဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇမီးဝႆႉ ၼႂ်းထူင်ၸၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းတေႃႈဢမ်ႇႁူႉ။ ၽဝၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈငွၵ်ႈႁူဝ်လႆႈ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉ ၼႂ်းဢူင်ႈမိုဝ်းပိူၼ်ႈဝႆႉၵူၺ်းလႄႈ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၵႃႈတေလႆႈတိုဝ်သေ ၶၢမ်ႇၵူၺ်းယဝ်ႉ။ လွင်ႈဢၼ်ယူႇ သဝ်း ၼႂ်းလုၵ်းလပ်းသိင်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႆႈယူႇမႃး(႑႘)ဝၼ်းသေ ၼိုင်ႈဝၼ်း တေႃႉတႄႉလႆႈ ႁၼ်ငဝ်းလႅင်းသွင်ပွၵ်ႈ ၽွင်းပိူၼ်ႈမႃးသူင်ႇ ၶဝ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ပေႃးႁၼ်လႅင်းၼႆ သၢႆတႃၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၶဝ်ႁွင်ႉမၼ်းမႃး ၵႅပ်ႉၼိုင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထိုင်တီႈ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉမႂ်ႇၽႅဝ်မႃး ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၸင်ႇ တေလႆႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ဢၼ်ဝႃႈ ႁွင်ႉမၼ်းၵႂႃႇ ၵႅပ်ႉၼိုင်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ႁိုင်ၵႂႃႇသွင်ပီပၢႆယဝ်ႉ။ ၽႂ်ဢမ်ႇ မႃးတူၺ်းမၼ်းသေတ ဢၼ်မႃးလူမႃးတူၺ်း မႃးပၼ် ႁႅင်းမၼ်းတႄႉ ပဵၼ်မူဝ်းမူဝ်းဢေးၵူၺ်း။

ဝၢႆးသေဢွၵ်ႇထွင်ႇမႃး ႁဵတ်းသင် ဢမ်ႇပဵၼ်သင် ယွၼ်ႉ ထၢတ်ႈၸႂ်ဢမ်ႇပႆႇမၼ်ႈလႄႈ ဢဝ်ၸွမ်းဝႃႇသ ၼႃႇသေ ၵႂႃႇလဵၼ်ႉ ပိလိယႅတ်ႉ(တွင်ႈမၢၵ်ႇ)သေ ယႃၸႂ်ယူႇ။ တီႈၼၼ်ႈ ၵႂႃႇၺႃးမွင်ႇမွင်ႇၺုၼ်ႉ (ၵီႇတ ၸႃႇသူဝ်ႇမၢၼ်ႈ)သေ မိုတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၵူဝ်ႇမျတ်ႉလိၼ်း (တီႈဢတ်းသဵင် သူၺ်ႇၺွင်ႇ)လႄႈ ၶုၼ်ထုၼ်းပ မႃးႁၼ်ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းသေ ၸင်ႇမႃးၸူဝ်း ဝႃႈ ႁႂ်ႈၵႂႃႇဢတ်းၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ တီႈတႃႈၵုင်ႈၼႆယူႇ။ ၵၢင်ၸႂ် ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇလႄႈ ထဵင်ၶဝ်ၸဵတ်း ပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ၸင်ႇပဵၼ်လူင်းၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ် သေ ၵႂႃႇဢတ်းၽဵင်းၵႂၢမ်း ချစ်သောနန်းနှင့် ရှမ်းမောမြေ ယဝ်ႉ။ (႑႙႗႘)

ၼႂ်းၸႂ်ၸၢႆးသၢႆမဝ်းတႄႉ ပႆႇပေႃးပႃးၸႂ်ၵႃႈႁိုဝ်၊ ၵႂႃႇဢတ်းမႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းမႃးမိူဝ်းဢွၼ်တၢင်းၶဝ်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈဝႃႈ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈမၼ်း တေၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇ။ ၵႂၢမ်းမၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းလႂ်ၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈၸႂ်။ ပေႃးဝႃႈ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးၼႆ ၶႅပ်းၼႆႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵူၼ်းလႆႈၸႂ်ၼမ်ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉမၢႆၼိုင်ႈတႄႉပဵၼ် ချစ်ဇနီးလေးအေး လႄႈမၢႆ သွင်ပဵၼ် ညောင်ညိုရိပ်က ချစ်စကား ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၼႆႉတႄႉ ၶႅပ်းဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၶႅပ်းႁူဝ်ႁႅၵ်ႈမၼ်းသေ ၸိုဝ်ႈသဵင်ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၵေႃႈ ၽိုတ်ႉၶဝ်ႈလႆႈမႃး ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ယဝ်ႉ။

ၸိုဝ်ႈသဵင်ၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၼၼ်ႉတႄႉ မိူဝ်ႈ ပီ ႑႙႗႖-႗႗ ၼၼ်ႉ ႁွင်ႈဢတ်းသဵင် ၼိဝ်းပရႃးတႃး  ၼႃႈၵၢတ်ႇတူၼ်ႈလမ်းယႆး၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ႁွင်ႉဢဝ် ၸၢႆး လၢဝ်သႂ်လႄႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၵႂႃႇဢတ်းသဵင်သေ လႆႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး ၶႅပ်းၵႂၢမ်းတႆး ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ႐႐႑ႇ ႐႐႒ႇ ႐႐႓ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ သမ်ႉပေႃးၸွတ်ႇၽႄႈၵႂႃႇ ၼႂ်း မိူင်းတႆး ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းယဝ်ႉ။ ၵႂႃႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ လႆႈငိၼ်း သဵင်ၵႂၢမ်းၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉ ၼၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼၼ်ႉ ပေႃးတေ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂၢမ်းတႆးမႂ်ႇၼႆ ဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ၽုၺ်ႇၶႅပ်းသၢႆမၢဝ်းလႄႈၼႆတိၵ်းꧦယဝ်ႉ။ သႂ်ႇၶႅပ်းၽူႈႁွင်ႉ ၵႂၢမ်းတၢင်ႇၵေႃႉၵေႃႈ ၶဝ်တိုၼ်းဝႃႈသႂ်ႇၶႅပ်းသၢႆမၢဝ်း လႄႈ ဢၼ်ၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ် ႁူႉၸၵ်းၵႂၢမ်းတႆးမႂ်ႇ ယွၼ်ႉၶႅပ်းသၢႆမၢဝ်းၼႆယူႇ။

ပုၼ်ႈတႃႇ ၵႂၢမ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇ တေၶဝ်ႈႁူပီႈၼွင်ႉတႆး ၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ၽိုတ်ႉၶဝ်ယူႇတႄႉꧦ ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၸၼ်ဢဝ် ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းပၢၼ်ၶၢဝ်ႉ ပၢၼ်ထဝ်ႈ ယိုၼ်ႁပ်ႉထွမ်ႇ ၵႂၢမ်းတႆးပၢၼ်မႂ်ႇၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၵႂၢမ်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ငိုၼ်းၶမ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ၵႂၢမ်းငိုၼ်းၶမ်းၼႆႉသေ တူဝ်ၽူႈတႅမ်ႈ လိၵ်ႈၵေႃႈ မီးလွင်ႈထူပ်းမႃးဢၼ်ၼိုင်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ၽွင်းပိူၼ်ႈတိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ် ၸူမ်းသိုဝ်ႉၵႅတ်ႉသႅတ်ႉ မႂ်ႇ၊ ၵႅတ်ႉသႅတ်ႉယႂ်ႇသေ ၽုၺ်ႇၶႄႉၵၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတႄႉ ပႆႇမီးငိုၼ်းတႃႇတေသိုဝ်ႉၵႅတ်ႉသႅတ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ မၼ်းသမ်ႉသိုဝ်ႉ လႆႈၵႅတ်ႉသႅတ်ႉယႂ်ႇသေ သဵင်မၼ်းၵေႃႈ ၶႅမ်ႉလီလင် လီၼႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႅတ်ႉသႅတ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်း ဢမ်ႇပၼ်ပိူၼ်ႈၽုၺ်ႇၵႂၢမ်းတႆးမႂ်ႇသေပွၵ်ႈ။ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၼင်ႈလွမ်ႉႁွပ်ႈမၼ်း၊ ဢုပ်ႇမၼ်း ႁႂ်ႈၵႂၢမ်းၶဝ်ႈၵၼ်သေ ၸင်ႇဢဝ်ၵႅတ်ႉသႅတ်ႉ မၼ်း ၽုၺ်ႇၵႂၢမ်းငိုၼ်းၶမ်းၼမႄၼ်းယဝ်ႉ။ မၼ်း ဢၢင်ႈလုၵ်ႉပၢႆႈသေတ ဢွၼ်ၵၼ် တိုတ်ႉၸၼ်ဝႆႉသေ ဢမ်ႇပၼ်မၼ်းပၢႆႈၵႂႃႇ။ ၵေႃႉၼိုင်ႈ သမ်ႉသပ်းလႅင်း ၼမႄၼ်း ၶေႃႈၵႂၢမ်းငိုၼ်းၶမ်းၼၼ်ႉ ၶေႃႈလႂ်ၶေႃႈ ၼၼ်ႉလႄႈ မၼ်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ႈၸႂ်သေထွမ်ႇမႃးယဝ်ႉ။ ၽိူဝ်ႇၵႂၢမ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ ၶိုၼ်းမႄး ၽုၺ်ႇၼမႄၼ်းထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈလႄႈ မၼ်းၵေႃႈ ငွၵ်းႁူဝ်သေ ထွမ်ႇၵႂႃႇတေႃႇ ပေႃးယဝ်ႉယဝ်ႈ။ မၼ်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉၵမ်ႉထႅမ်ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်သေ ယွၼ်းသိုဝ်ႉဢဝ် ၶႅပ်းၵႂၢမ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ၵႃႈ ဢမ်ႇၶၢႆပၼ်မၼ်း တိုၼ်းဢမ်ႇၸူးလႄႈ တႄႇဢဝ် ၼၼ်ႉမႃး ၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ၽုၺ်ႇထွမ်ႇၵႂၢမ်းတႆး ပၢၼ်မႂ်ႇၵႂႃႇတေႃႇၸူဝ်ႈသုတ်းပၢၼ်ယဝ်ႉ။ (ၵႂၢမ်းငိုၼ်း ၶမ်းၼႆႉ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း တႅမ်ႈလွင်ႈတူဝ်ထူပ်းမၼ်းယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပူႇၶဝ်တိုၵ်ႉမီးၼၼ်ႉ ငိုၼ်းၶမ်းၵေႃႈၼမ်၊ ပီႈၼွင်ႉ ၵေႃႈ ပေႃးတဵမ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ၊ ဝၢႆးပူႇၶဝ်သဵင်ႈၵႂႃႇ ငိုၼ်းၶမ်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးသေ ပီႈၼွင်ႉမႃးသူႇမႃးၵၢႆၵေႃႈဢမ်ႇမီး လႄႈ ၵႂၢမ်းပုၵ်ႈၼႆႉၸင်ႇတေတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ)

တင်းမူဝ်းမူဝ်းဢေး ယူႇႁူမ်ႈၵၼ် မီးလုၵ်ႈယိင်း သွင်ၵေႃႉ (႑) ၼၢင်းၶမ်းမႆႇ (႒) ၼၢင်းၶမ်းမူၼ်ႇသေ မူဝ်းမူဝ်းဢေး လႆႈတၢႆၽၢတ်ႇၶဝ်ၵႂႃႇ ၸဵမ်ၸဝ်ႉယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း သိုပ်ႇၶတ်းၸႂ် ဢတ်း ဢွၵ်ႇၶႅပ်းၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈမႃး ၶႅပ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉၶႅပ်ႈၼိုင်ႈသေ ၸိုဝ်ႈသဵင်မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ လိုဝ်းလင်ယႂ်ႇမႃး ၼႂ်းမိူင်း မၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈ တောင်ပြာတန်းက သိတယ် ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ မၢၼ်ႈတင်းၼမ် လႆႈၸႂ်ၵႂၢမ်းၸၢႆးသၢႆ မၢဝ်းလိူဝ်ႁႅင်းမႃးတႄႉတႄႉယူႇ။ တေႃႈဢမ်ႇလိူဝ်သေ ၸွမ်သိုၵ်းၼေႇဝိၼ်း တင်းထွမ်ႇၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼၼ်ႉသေ လၢတ်ႈဢွၵ်ႇပၢၵ်ႇ ယွင်ႈၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၼႄ ၵူၼ်းလူင် မိူင်းတႆးယူႇ။မူၺ်ၼုမ်ႇၽွင်လႄႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း

သိုပ်ႇႁႃႁွင်ႉၵႂၢမ်းတီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈသေ ၽွင်းမႃးႁွင်ႉၵႂၢမ်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈထူပ်းၵၼ်တင်း မူၺ်ၼုမ်ႇၽွင်ယဝ်ႉ။ ပီ ႑႙႗႙ ဝၢႆးသေ တႄႇၼႃႈ ႁိူၼ်းၵိုၵ်း မူၺ်ၼုမ်ႇၽွင်(မူႇၸေႈ)ယဝ်ႉၵေႃႈ မႃးယူႇ မူႇၸေႈသေ သိုပ်ႇဢတ်းဢွၵ်ႇ ၵႂၢမ်းတႆးၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈယူႇ။ ၽဝႃႉၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ လႆႈၽႃႇတတ်း လတ်းမႃးၵူႈပိူင်ယူႇ။ မိူဝ်ႈၽႅဝ်မႃး မူႇၸေႈၼႆႉ ၵႃးမၢၵ်ႇ သိပ်းလုၵ်ႈၵေႃႈ လႆႈတၢင်ႇၵုၼ်ႇတၢင်ႇၶူဝ်း ႁေႃႈၶိုၼ်ႈ ႁေႃႈလူင်း မူႇၸေႈလႄႈမၢၼ်းတလေးယူႇလႄႈ ယွၼ်ႉ ပိူဝ်ႈ တၢင်းယၢပ်ႇၼႃႇသေ ၸင်ႇပဵၼ်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၵႂၢမ်း မၢၼ်ႈ မူဆယ်နမ့်ခမ်းလမ်း ၼၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၵႃး မိူင်းတႆး လႆႈၸႂ်ၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇတႄႉတႄႉ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၽွင်းဝီႇတီႇယူဝ်ႇတိုၵ်ႉဢွၵ်ႇ လႄႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းလႄႈ ၼၢင်းမူၺ်ၼုမ်ႇၽွင် လႆႈႁူမ်ႈ ၵၼ်သေ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး ၶႅပ်းဝီႇတီႇယူဝ်ႇတႆးၶႅပ်းၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ̒̒သင်မွၵ်ႇၵွၼ်မေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တင်းၼၢင်းမူၺ်ၼုမ်ႇၽွင် လႆႈယူႇႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ် မွၵ်ႈသိပ်းပီပၢႆ မီးမႃးလုၵ်ႈ (႑) ၸၢႆးလႅင်း (႒) ၸၢႆး ၸိုၼ်ႈ၊ (႒) ၸၢႆးမိူင်းယဝ်ႉ။ မၼ်းၸၢႆးလႆႈယုၵ်ႉယွင်ႈ ဢဝ် ၼၢင်းမူၺ်ၼုမ်ႇၽွင် ႁႂ်ႈႁွင်ႉဢွၵ်ႇၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး ၽဵင်းၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၸွမ်းမၼ်းမႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ။ ၶႅပ်းၵႂၢမ်း ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ မူၺ်ၼုမ်ႇၽွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႃႈ ပဵၼ်ၶႅပ်းၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၶႅပ်းၼိုင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵၢပ်ႈ လႂ်ပၢၼ်ၼၼ်ႉယူႇ။ ဝၢႆးမႃး ၶႃသွင်ၵေႃႉ မူၺ်ၼုမ်ႇ ၽွင် လႆႈၽၢတ်ႇလိပ်းၵၼ်မိူဝ်ႈ ႑႙႙႐ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။မွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်းလႄႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ႑႙႙႑

ၽဝၵူၼ်းႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိူင်ႉ ၼင်ႇၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၼႆႉ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းမၼ်း လွင်ႈလီဢိၵ်ႇ လွင်ႈၸ တေဢွၵ်ႇတွၼ်းလိူဝ်ပိူၼ်ႈယူႇ။ ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ် ထမ်ႇမတႃႇ သူပ်းၵူၼ်းႁဝ်း ဢၼ်ၵႆႉလၢတ်ႈ ၶိူဝ်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ်ယူဝ်ႉ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ယင်းႁွင်ႉဝႆႉၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼိုင်ႈယူႇဢၢႆႈၸၢႆးၶူဝ်ယူႇယဝ်ႉ။ တေႃႈဢမ်ႇလိူဝ်သေ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၶဝ် ၵႆႉၵႆႉငိၼ်းဝႃႈၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း တၢႆယဝ်ႉၼႆ ပေႃး ဢမ်ႇဢၢၼ်ႇပွၵ်ႈမၼ်းလႆႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၵႆႉငိၼ်းဝႃႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းတႆးၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉလႄႈ ဢၼ်ငိၼ်း ၸုပ်ႈလိုၼ်းၼႆႉ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၶိုၼ်းၵႆႉမွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ် ၵေႃႉမႃးလၢတ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈ ̒̒တၢႆဢုၼ်ႇၵႂႃႈၼႆပၼ်ၶဝ် ယူႇ။

ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ ပၢၼ်ဢွၼ်ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၶိုၼ်းမႃး မီးထႅင်ႈတီႈၼမ်ႉၶမ်း၊ ပွၵ်ႉတႂ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ။ ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၼၢင်းမွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်း။ လွင်ႈၶႃ မႃးထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၽွင်းၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇၼိူဝ်ၵွင်းမၢၼ်ႈၼႃးသေ ၵႂႃႇလွမ်တူၺ်း တၢင်းႁၢင်ႈလီထုင်ႉမၢဝ်းယူႇ။ လႆႈႁၼ် ၵူၼ်းၵႃႉၶဝ် ဢဝ်ၵႃးထေႃႈလႃႈၵျီႈ တၢင်ႇၶူဝ်းတၢင်းမိူင်းၶႄႇသေ လတ်းၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းတူင်ႈၼႃးလႄႈ မၼ်းၸင်ႇဝူၼ်ႉဢွၵ်ႇ တႅမ်ႈပဵၼ်မႃး ၵႂၢမ်းတၢင်းၵႃးမီးၼႂ်းၼႃး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵႂႃႇတႅမ်ႈၵႂၢမ်းယဝ်ႉသေ ပွၵ်ႈမႃး လႆႈမႃး ဝႄႈဢႅဝ်ႇလႄႇ ႁိူၼ်းၼၢင်းမွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်းၶဝ်၊ ႁဵတ်း ၼႆ ဢုပ်ႇၵၼ် မိုတ်ႈၵၼ် ႁၵ်ႉၵၼ်ၵႂႃႇ၊ တေႃႇပေႃး ပဵၼ်ၼႃႈႁေႃတေႃႁိူၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင်လႆႈၶပ်းၶိုင်ဢွၵ်ႇမႃး ၽဵင်းၵႂၢမ်း တႆးမႂ်ႇထႅင်ႈ ၶႅပ်းၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈဝႃႈႁၵ်ႉၽၢတ်ႇယၢပ်ႇၸုင်မိုဝ်းႁွင်ႉဢဝ် ၼၢင်းမွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်း ၶိုၼ်ႈ ၼိူဝ်ၶဵင်ႇပၢႆးမွၼ်းလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်မႃး ၼၢင်းယိင်းတႆး သဵင်ဝၢၼ်ဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

ၽွင်းၶႃသွင်ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းမေႃသေႃၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇလႂ်ၵေႃႈ ပိူၼ်ႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵႂႃႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းတင်းၽူဝ် တင်းမေးလႄႈ လႆႈၵႂႃႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼိူဝ်ၶဵင်ႇ လၢႆလၢႆတီႈ ယူႇ။ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈ မႃးၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ႁႂ်ႈၵႂႃႇႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း တၢင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆလႄႈ ၶႃတင်း သွင်ၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၽိူဝ်ႇၽႅဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်း သမ်ႉဝႃႈ တေလႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆလႄႈ သမ်ႉပေႃး လုၵ်ႈပွတ်းႁွင်ႇ ၽႅဝ်မႃးပွတ်းဢွၵ်ႇယဝ်ႉလႄႈ တေဢမ်ႇသိုပ်ႇၵႂႃႇၼႆၵေႃႈ ပေႃးၽႅဝ်မႃးၵႆယဝ်ႉသေ ၸင်ႇ တေသိုပ်ႇၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ်ႁွင်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၽိူဝ်ႇၽႅဝ်ၵႂႃႇ တီႈတႄႉမၼ်းၼႆ ပဵၼ်ႁူဝ်မိူင်း တီႈၶုၼ်သႃႇလႄႈ ၸင်ႇတေတူၵ်းၸႂ်ဢဝ်ၵူၺ်း။ ၵူၼ်း ႁွင်ႉၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၵႂႃႇၽႅဝ်တီႈလႂ်ၵေႃႈ ႁူႉတေႃႈတေ လႆႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းပၼ်ပိူၼ်ႈၵူၺ်း။ ပရိသတ်ႈယွၼ်းၵႂၢမ်းမႃး ၸိူင်ႉႁိုဝ်ႁူႉတေႃႈ တေလႆႈမူၼ်ႈၸႂ်ပၼ် ႁႂ်ႈၸႂ်ၶဝ်ပေႃး ၵေျႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼမ်ႉၸႂ် ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၼႆတႄႉ မၼ်း တိုၼ်းယိုၼ်ႁပ်ႉဝႆႉဝႃႈ

̒̒ၺႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ ဝူၼ်ႉၸွမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ၺႃးၵူၼ်းႁၢတ်ႈၵေႃႈ ဝူၼ်ႉၵေျႃႇၸွမ်းၵူၼ်းႁၢတ်ႈ၊ ၺႃးၵူၼ်းလူင်ၵေႃႈ ပူင်လၢတ်ႈၸွမ်းၵူၼ်းလူင်၊ ၺႃးၵူၼ်း ယွၼ်းၵေႃႈ တေႃႈတေလႆႈမိုတ်ႈၵူၼ်းယွၼ်းယဝ်ႉ

လႆႈၵႂႃႇသဝ်းထင် တီႈႁူဝ်မိူင်းသေ ႁဵတ်းၵႂၢမ်းမၢၵ်ႇ ပၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆးယူႇယဝ်ႉ။ လႆႈၵႂႃႇ ယူႇႁိုင်တီႈၼၼ်ႈ သွင်ပီသေ သမ်ႉလႆႈဝူၼ်ႉၸွမ်း လွင်ႈၼႃႈႁိူၼ်းၶႃမွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယူႇ။ တႃႇ တေပၢႆႈဢွၵ်ႇႁူဝ်မိူင်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇ ငၢႆႈငၢႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ထိုင်မႃးပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၸင်ႇ ဢွၼ်ၼၢင်းမွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်း ပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးသေ မႃးၶဝ်ႈလႅင်း တမ်ႈတီႈ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ (မိူင်းယၢင်းလႅင်)ယဝ်ႉ။ လႆႈ ဢဝ်ၵွင်ႈပွတ်းလႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ မႃးဝၢင်းၶိူင်ႈ ပၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ၶိုၼ်းယၢင်ႈၶၢမ်ႈၶူင်းမႃးယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ႁူမ်ႈၼႃႈႁိူၼ်းၵၼ် တင်းၼၢင်းမွၵ်ႇၸၢမ် ၶမ်းယဝ်ႉ မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း မီးၸိုဝ်ႈ သဵင်ယႂ်ႇမႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈယူႇ။ တင်းၼၢင်းမွၵ်ႇၸၢမ်းၶမ်း ႁူမ်ႈ ၵၼ်မီးမႃး လုၵ်ႈယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈဝႃႈ 
ၼၢင်းသႅင်ၽူၼ်ၶမ်း။ လွင်ႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းလႄႈ တၢင်းႁၵ်ႉၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ဢိၵ်ႇ ၼၢင်းမွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်းၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇမၼ်ႈၵိုမ်းမႃး ၶႃသွင်ၵေႃႉၵေႃႈ ၶိုၼ်းလႆႈၽၢတ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈတၢင်းႁၵ်ႉၼႆ ႁၵ်ႉလႄႈ ၸင်းၼၼ်ႉ တေႃႉတႄႉ ၶႅၼ်ႈၵၼ်ၸေႈမၢင်မၢင် ဢွၼ်ႇမၢင်ၼိုင်ႈၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵမ်ႈၽွင်ႈတေၶႂ်ႈဝႃႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၼႆႉ ၼႃႈၼမ် ၼႃႇ၊ ႁၵ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႅတ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆယူႇ။ ၼႆႉတႄႉ မီးတီႈတူၼ်ႈၸႂ်ၽႂ်မၼ်း တႄႇပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၽႂ်ႁၵ်ႉၽႂ် ၽႂ်ပႅတ်ႈၽႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၵူၼ်း တၢင်းၼွၵ်ႈၽႂ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇႁူႉဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ မၼ်းတႄႉတႄႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ မုၼ်ၸၢင်းပႃးၼိုင်ႈ ထၢၵ်ႈသေ လၵ်ႉမေးပၢႆႈၵႂႃႇ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလိုဝ်းလင်လူင်ဝႆႉလႄႈ ပိူၼ်ႈဢွၼ် ၵၼ်သမ်ႉပေႃးပၼ်းၸွင်ႇၸွင်ႇ။ တႆးၵေႃႉၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ သမ်ႉၶီႇၵႃးသေ လႆႈငိၼ်းပိူၼ်ႈဢုပ်ႇႁုၼ်ႉၵၼ်ၼိူဝ်ၵႃး ယဝ်ႉ။ ၵမ်းလႂ်ၵေႃႈ ၵေႃႉဢၼ်ဢုပ်ႇၼၼ်ႉ ၵုမ်ႇဝႃႈႁိူၺ်း ႁိူၺ်း မုၼ််ၸၢင်းထၢၵ်ႈ လၵ်ႉမေးဝႃႇ ႁႃး ႁႃး ႁႃးၼသေ ဢွၼ်ၵၼ် ႁုၼ်ႉၶူဝ်ယူႇ။ တႆးၵေႃႉ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၸင်ႇဝၢႆႇၽၢႆႇလင်သေ ထၢမ်

̒̒သူဝႃႈ မုၼ်ၸၢင်းထၢၵ်ႈလၵ်ႉမေးၼႆႁႃႉ?

̒̒ၸႂ်ႈဢိူဝ်ႈ

̒̒ၵမ်ႉလူး ႁဝ်းတေယွၼ်းထၢမ်ၵွၼ်ႇ။

(႑) မုၼ် ၸၢင်းထၢၵ်ႈ လၵ်ႉဢေးၼၼ်ႉႁ?

(႒) ဢေးၼၼ်ႉ လၵ်ႉမုၼ်ၸၢင်းထၢၵ်ႇႁ?

(႓) ၶႃလႆႈၸႂ်ၵၼ်ႁေ လၵ်ႉၵၼ်ႁ? သၢမ်ၶေႃႈ ၼႆႉ တေပဵၼ်ဢၼ်လႂ်တႄႉတႄႉ ၼႆလႄႈ ၶဝ်ၽၢႆႇ လင်ၵႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတွပ်ႇ ဢၼ်လႂ်လႄႈ ၸင်ႇ တေတဵတ်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ဢဝ်ဢဝ်ပႅတ်ႈပႅတ်ႈၼႆႉ ၵေႃႈ တေႃႈတေလႆႈထၢမ်ဝႃႈ

(႑) မၼ်းပႅတ်ႈပိူၼ်ႈႁ?

(႒) ပိူၼ်ႈပႅတ်ႈမၼ်းႁ?

(႓) ၶႃပႅတ်ႈၵၼ်ႁ? ပဵၼ်ဢၼ်လႂ်တႄႉꧦၼႆယူႇ။

ပေႃးလၢတ်ႈလွင်ႈပႅတ်ႈၵၼ်ၼႆၵေႃႈ လွင်ႈႁၵ်ႉ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႃႈတေလႆႈထၢမ်ၼင်ႇၼၼ်ယူႇ

(႑) မၼ်းႁၵ်ႉပိူၼ်ႈႁ?

(႒) ပိူၼ်ႈႁၵ်ႉမၼ်းႁ?

(႓) ၶႃႁၵ်ႉၵၼ်?ၼႆယူႇ။

ဝၢႆးသေ တင်းၼၢင်းမွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်း ၽၢတ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းတႄႉ သိုပ်ႇတႅမ်ႈၵႂၢမ်း၊ သိုပ်ႇႁွင်ႉၵႂၢမ်း တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈယူႇ။ ၽဵင်းၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ ၵႂၢမ်းမီးၼႂ်းၸႂ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၼပႄၼ် လွင်ႈၵၢင်ၸႂ် မၼ်းဢၢၼ်းႁွင်ႉၵႂၢမ်းပၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆး တေႃႇပေႃး တၢႆၼႆယူႇ။ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းလႄႈ လၢဝ်လၢဝ်

ပီ ႑႙႙႘ ဢွၼ်ဢဝ် တပႄးသေ ၵႂႃႇႁႃႁွင်ႉၵႂၢမ်း ဝၢၼ်ႈတႂ်ႈမိူင်းၼိူဝ် ၽႅဝ်ၵႂႃႇ သိပ်းသွင်ပၼ်းၼႃး၊ ၵဵင်းတုင်၊ ၽႅဝ်ထိုင်တႃႈၶီႈလဵၵ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၵႂႃႇတင်ႈပၢင်သေ ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း မူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်ပီႈၼွင်ႉတႃႈၶီႈလဵၵ်းယူႇ။ ဢၼ်သတိသေ ၵႆႉလႆႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းယူႇ ၵူႈၶမ်ႈၼၼ်ႉ မီးၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼိုင်ႈ။ ၵေႃႉယွၼ်းၵႂၢမ်းပဵၼ်ၽႂ် ဢမ်ႇႁူႉသေ တႃႉ သမ်ႉယွၼ်းမႃး ၵူႈၶမ်ႈလႄႈ လႆႈႁွင်ႉပၼ်ၵူႈၶမ်ႈယဝ်ႉ။ ၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၸိုဝ်ႈဝႃႈၵၢမ်ႇတူၵ်းလိုၼ်း ၽိူဝ်ႇၸွပ်ႇတူၺ်း ၵေႃႉ ယွၼ်းၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လၢဝ်လၢဝ်ဢမ်ႇသႂ်ႇၸိုဝ်ႈသေ ယွၼ်းမႃး ၵူႈၶမ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ႁဵတ်းၼႆသေ တင်းလၢဝ်လၢဝ် ၸင်ႇလႆႈသိုပ်ႇပဵၼ် ပၢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ပေႃးထၢမ်ၽူႈလူလိၵ်ႈၶဝ်

(႑) သၢႆမၢဝ်းဢဝ်လၢဝ်လၢဝ်ႁ?

(႒) လၢဝ်လၢဝ် ဢဝ်သၢႆမၢဝ်းႁ?

(႓)) ၶႃဢဝ်ၵၼ်ႁ? ၼႆ ၽူႈလူလိၵ်ႈၶဝ် တွပ်ႇ ဢဝ်ႁင်းၵူၺ်းလႃႈ။ တင်းလၢဝ်လၢဝ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ် မီးမႃး လုၵ်ႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ̒̒ယိင်းဢွမ်ၸၢမ် တိပ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၵႃႈ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ၸိုဝ်ႈ သဵင်ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ယိုၼ်းႁိုင်တႄႉတႄႉယူႇ။ ပၢၼ်လႂ် ပၢၼ်ၼၼ်ႉ သိုပ်ႇပူၼ်ႉမႃးသေ ထိုင်မႃး ပၢၼ်ၵႂၢမ်း ၵႃႇလႃႇဢူဝ်ႇၶေႇၵေႃႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ဢွၵ်ႇမႃးၵႂၢမ်းၵႃႇ လႃႇဢူဝ်ႇၶေႇၸွမ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်ယူႇ။ ၵႂၢမ်းမၼ်းၸိူဝ်းၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႃႈထွမ်ႇဢမ်ႇဢိမ်ႇလႆႈ ၸိူဝ်းမႂ်ႇၼႆႉ ၵေႃႈ တေႃႈသမ်ႉဝၢၼ်ႁူယူႇ။ ၶႅပ်းၵႂၢမ်းတႆးဢွၵ်ႇမႃး မွၵ်ႈ (႔႐)ၶႅပ်းလိူဝ်။ ၶႅပ်းၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးမွၵ်ႈ (႓႐)ၶႅပ်ႈလိူဝ်။ ၵႂၢမ်းတႆးဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉ ဢမ်ႇတႅမ်ႇ (႒႐႐) ပုၵ်ႈ၊ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တႅမ်ႈၵေႃႈ တေႃႈဢမ်ႇ တႅမ်ႇ (႑႐႐)။ၸၢႆးသွင်ၸၢႆး

ၵၢပ်ႈပၢၼ်ထိုင်မႃး ပိူၼ်ႈႁဵတ်း Live Show ၵေႃႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ႁဵတ်းပဵၼ် Live Show သေ ၼပႄၼ်ပီႈၼွင်ႉပရိသတ်ႈလႄႈ ၵႂၢမ်းၵဝ်ႇမၼ်းၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမုၼ်းမႂ်ႇမႃးတင်းၼမ်ယူႇ။ ဢၼ်ပိူၼ်ႈ ၶဝ်ႈၸႂ်ၼမ်တႄႉ ပဵၼ် ဘဝမှတ်တိုင် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ဢၼ်ၶႃသွင်ၵေႃႉ ၸၢႆးထီးသႅင် ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း Live Show ၸၢႆးသွင်ၸၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇလိုဝ်းလင်ဝႃႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းလႄႈ ၸၢႆးထီးသႅင်ၼႆႉ ၶႃဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။ တီႈတႄႉမၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႃးလႃး။ ၶႃသွင် ၵေႃႉၼႆႉ တိုၼ်းယူႇၸွမ်းၵၼ်၊ ၵိၼ်ၸွမ်းၵၼ်မႃး ၸဵမ်လဵၵ်ႉ မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉယူႇတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵႂၢမ်း ၼူၼ်းႁၢင်ႈလီၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၵေႃႉတႅမ်ႈ သေ ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၸၢႆးထီးသႅင်ယဝ်ႉ။ ၵႂၢမ်း ၵေႃႉထုၵ်ႇတႃပီႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢႆးထီးသႅင်တႅမ်ႈသေ ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းယဝ်ႉ။ ၵမ်းလိုၼ်း ၽႂ် ၶႂ်ႈဝႃႈသင်ဝႃႈ ဢၼ်ၶႃသွင်ၵေႃႉ ၶိုၼ်းမႃးႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းလူၺ်ႈၵၼ် ၸၢႆးသွင်ၸၢႆးၼၼ်ႉ ၼပႄၼ်လွင်ႈဝႃႈ ၶႃသွင်ၵေႃႉၼႆႉ မိူၼ်ပီႈ ၼွင်ႉၵၼ်ၼႆၼၼ်ႉ ၽႂ်တေဢမ်ႇထဵင်လႆႈ။ လွင်ႈဝႃႈ ၶႃဢမ်ႇမႅၼ်ႈၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယူဝ်ၶေး ပိူၼ်ႈၶႂ်ႈ ထႅၵ်ႇႁဝ်းတႅၵ်ႇၵၼ်လႄႈ ပိူၼ်ႈပွႆႇၶၢဝ်ႇမႃး၊ ႁဝ်းႁႃး သမ်ႉဢမ်ႇႁူႉလႄႈ ႁွင်ႉပၢဝ်ႇၸွမ်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ႁိုဝ်။

ၵမ်ႈၽွင်ႈ သမ်ႉၵွႆဝႃႈ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းလႄႈ ၸၢႆးၶမ်း လဵၵ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၵၼ်ၼႆယူႇ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း မႃးၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် လိၵ်ႈတႆး တီႈတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉ မိုတ်ႈ ၵၼ်သေ မိူဝ်ႈၽိုၵ်းႁွင်ႉၵႂၢမ်းလဵၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶႃၸၢႆး ထီးသႅင် ယူႇႁိူၼ်းလဵဝ် ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်းမႃး ၵူၺ်း။ ၵႂၢမ်းဢၼ် ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်ႈတႅမ်ႈၼၼ်ႉ ၸၢႆး သၢႆမၢဝ်း ဢဝ်ႁွင်ႉဝႆႉ မီးတင်းၼမ်ယူႇ။

ပေႃးတေႃႉတႆႇၶႆႈၶိုၼ်း ငိူၼ်ႈၶိူဝ်းပိုၼ်းမႃးၸိုင် ၵေႃႉပဵၼ်မေးပူႇထမ်းယွတ်ႇ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၼၢႆးၸိုၼ်ႈ (သေးၶုၼ်ႇ)ၼၼ်ႉ ၶဝ်ပဵၼ်ၶိူဝ်းႁိူၼ်းပႅၼ်ႈ လႄႈ တင်းဢူႈၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်းၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ယင်းၵၢႆႇၵွင်ႉ ပဵၼ် ၶိူဝ်းပီႈၶိူဝ်းၼွင်ႉၵၼ်ၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

ပဵၼ်ႁိုဝ်ပဵၼ် တီႈတႄႉမၼ်း ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း၊ ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း၊ ၸၢႆးထီးသႅင် ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ် မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ပၢႆးမွၼ်းတႆးႁဝ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးလၢတ်ႈၶိူဝ်းၶဝ် ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁူႉတၵႃႈ တေလႆႈလၢတ်ႈပႃးသွင်ၵေႃႉ ၼၼ်ႉယူႇတႃႇသေႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉၼႆႉ ၸိုဝ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၽၢတ်ႇၵၼ်၊ ၸႂ်ၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၽၢတ်ႇၵၼ်။ ၵႂၢမ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈ ၵႂၢမ်းဢၼ်ႁွင်ႉႁႂ်ႈ တႆးၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။

ၵၢင်ၸႂ် ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၼႆႉ မီးတၢင်းမုင်ႈမွင်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းမႂ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးပုတ်ႈႁၢင်ႈတၢင်တူဝ်မၼ်း ၵႂႃႇယူႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၼႃႈၵၢၼ် လွင်ႈႁႆႇတိုင်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး တေငၢႆႈၸႂ်၊ ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆး တႃႇဢတ်းၵႂၢမ်း  တေဢမ်ႇလႆႈယၢပ်ႇသေ သဵင်ႈငိုၼ်းၼမ်ၼၼ်ႉ မၼ်း ၶတ်းၸႂ်မႃးယူႇ။ ပီ ႒႐႐႕ႇ ႒႐႐႖ ၼၼ်ႉ ဢၢၼ်း ၶႂ်ႈမႃးပၵ်းတင်ႈ ႁွင်ႈဢတ်းသဵင်တီႈပၢင်လူင်သေ (ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်သုၼ်ၵၢင် မိူင်းတႆး) ဢၢၼ်းၶႂ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းတႆး ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃး ၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်မုင်ႈမွင်း ဝႆႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တေၵႂႃႇပဝ်ႇၵႂၢမ်းသေပိူင် ပိူင်ႁိုဝ်၊ ဢမ်ႇၼၼ် ယွၼ်ႈတၢင်ႇလွင်ႈတၢင်ႇလၢႆးႁိုဝ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈဝႃႈ။ ၵူၼ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉဢၼ်ဝႃႈ ၼႆႉ ပေႃးမၼ်းၵႂႃႇ ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်ၼႆ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇ ပေႃးႁူႉၸၵ်းၵႃႈႁိုဝ်သေတ ပေႃးၵႂႃႇႁွတ်ႈဝဵင်းဢွၼ်ႇ ဝဵင်းဢိတ်းတႄႉ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ႁူႉသေ ဢွၼ်ၵၼ်ဢူၼ် ပၼ်းၸွမ်း ပေႃးတၢၼ်ႇမႅင်းမူၼ်းၶဵဝ် မိၼ်ၸွမ်းမေႃး ပၼ်းယူႇသႃႈသႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼႆ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇၼႆႉ ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် မႅတ်ႉတေႃးၼ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈ ဝႃႈ The most famous the most freeless ယိုင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ယိုင်ႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ဢေႇၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ တႃႇတေၵႂႃႇတေပႆၼႆႉ တိုၼ်းလႆႈဝႆႉသတိမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈ သုၵ်ႉသၢၵ်ႉၽႂ်လႄႈ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် ၸႆးသၢႆမၢဝ်း ဢွၵ်ႇၸႂ်ၶႂ်ႈၵႂႃႇယူႇတီႈၵတ်းတီႈယဵၼ် တီႈဢမ်ႇပၼ်ပဵၼ် ၶဵၼ်ၽႂ်သေ ယင်းလၵ်ႉႁေႃႈၵႃးဢွၼ်ႇမၼ်း ပၢႆႈၵႂႃႇ ၼွၼ်းၼႂ်းပႃႇပႅၵ်ႇ ႁင်းၵူၺ်း၊ တီႈၸိုၼ်ႈသႂ် တီႈၸႂ် ယဵၼ်၊ တီႈဢမ်ႇမီးၵူၼ်းဢူၼ်မေႃး တီႈမႅင်းမူၼ်း ၶဵဝ်ဢမ်ႇမႃးသွပ်ႇဢၢႆမဵၼ်ၼၼ်ႉၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းတီႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ ပိူင်လူင်မၼ်း ၽွင်းမိူဝ်ႈၵႂႃႇႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၼႂ်းၵႄႈၵူၼ်း တၢင်ႇၶိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းၼႁႄၢင်ႈၽၢင်ပၼ် လွင်ႈဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆသေ ၵႆႉႁွင်ႉၵႂၢမ်း ဢၼ်ဝႃႈ ရှမ်းပဲပုပ်လေးကျွန်တော် ၼၼ်ႉသေ ၼပႄၼ် လွင်ႈၸႃႇတိငိူၼ်ႈၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇ။  ၼႂ်း ၶႅပ်းၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တိုၼ်းၵႆႉသႂ်ႇပႃးၵႂၢမ်းတႆးၸိမ် လေႃးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသဵင်တႆး ၽႄႈၸွတ်ႇထိုင်ၵူႈတီႈ ယူႇယဝ်ႉ။ တီႈၼႃႈသိူဝ်ႈ ၶႅပ်းၵႂၢမ်း၊ ၶႅပ်းဝီႇၸီႇတီႇ မၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၼ်းလႆႈႁၼ် ႁၢင်ႈၽၢင် တႆးထူဝ်ႇၼဝ်ႈယူႇသေပိူင်ပိူင်သေ ၼပႄၼ် လွင်ႈၸႂ် ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇမႃးယူႇ။

ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပဵၼ်ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ၊ လိုဝ်းလင်၊ ထင်ႁိုင်၊ ၶိုင်ပွင်ၵၢၼ်ၽိင်ႈ ငႄႈပၢႆးမွၼ်း ၽၢႆႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းမႃး ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း တီႈၸမ်ဢိၵ်ႇတီႈၵႆ လႆႈသိူဝ်း ၸႂ်မႃးၸွမ်း သဵင်ဝၢၼ်ၽဵင်းၵႂၢမ်းမၼ်းမႃးလႄႈ ငဝ်ႈ ငုၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းလူင် သင်ႇၶႃႇၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸင်ႇၼွပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ် ၸုမ်ႈၵႅဝ်ႈၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်းတႆး (ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်း)မိူဝ်ႈပွႆးပီၵွၼ်းၶမ်း ပရိယတ်ႉတိ သတ်ႉထမ်ႇမပႃႇလၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး ဝဵင်းပၢင်လူင် မိူဝ်ႈ ႑႓႗႐ တဵမ် လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ ႑႓ ၶမ်ႈ တမ်ႈတီႈ ပၢင်ပွႆးပီၵွၼ်းၶမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ


တူဝ်ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၵေႃႉၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈႁပ်ႉဢဝ်သေ သိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းၸူမ်းသိူဝ်း မုင်ႈမွင်းႁႂ်ႈ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း သၢႆပၢႆးမွၼ်းတႆးႁဝ်း သိုပ်ႇၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈလီသေဢွၼ်ႇ တွၼ်းသေၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈၶႅမ်ႉၶိုၵ်ႉ တွၼ်း တိူဝ်း ပူၼ်ႉၸုမ်းၸိူဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇသေၵမ်းၼႆယူႇ။ ၽွင်း ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း ၶိုၼ်ႈႁပ်ႉဢဝ် ၸုမ်ႈၵႅဝ်ႈၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း တႆးၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်းမႃးပွႆး ဢွၼ်ၵၼ်တူပ်းမိုဝ်း လိုဝ်းလင် သမ်ႉပေႃးၸွတ်ႇတူဝ်ႈ ၵွင်ႈႁူဝ်ႇထိုင် ပၢႆၽ ၵႂႃႇယူႇ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း သိုပ်ႇၵႂႃႇယူႇသဝ်း တမ်ႈ တီႈတႃႈၵုင်ႈသေ သိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ဝႃႇသၼႃႇယိူင်းဢၢၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယူႇ။ ပီႈၼွင်ႉ တီႈၸမ် တီႈၵႆ တီႈလႂ်ၽိတ်ႈမွၵ်ႇမႃးၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ် ၵႂႃႇလဝ်ႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းယူႇ။ မိူင်း မၢၼ်ႈပတ်းပိုၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဢဝ်ၵႂၢမ်းၵႂႃႇမူၼ်ႈပၼ်သေ ဢမ်ႇၵႃး တမ်ႈတီႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းၶၢင်ၵေႃႈ မၼ်း ၸၢႆးၶတ်းၸႂ် ၵႂႃႇမူၼ်ႈတူၼ်ႈၸႂ်ပၼ်ၶဝ်သေ ဢဝ်သဵင်ၵႂၢမ်းဝၢၼ်ဢွၼ်ႇမၼ်း ပူၵ်းပၼ်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်တႆး ၶဝ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၸူဝ်ႈၵႃႈ သၢႆၸႂ်တိုၵ်ႉယင်း၊ ၸူဝ်ႈၵႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး တိုၵ်ႉပၼ်ႁႅင်းယူႇၼႆႉ တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ် ဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈ ၽဵင်းၵႂၢမ်းတင်းၼမ်ယူႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်တိုၵ်ႉၶပ်ႉ ၶိုင်ဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၶႅပ်းမွၵ်ႇၵၢင်ၼမ်ႉ မၢႆ(႒)Music Tai တႃႈၶီႈလဵၵ်း တေပိုၼ်ၽႄႈ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၶႅပ်းၵႅတ်ႉသႅတ်ႉဢိၵ်ႇ ဝီႇၸီႇတီႇၼႆယဝ်ႉ။

မုင်ႈမွင်း ယွၼ်းသူး ႁႂ်ႈၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းႁဝ်း ယူႇလီ မီးငိုၼ်း၊ သိုပ်ႇတႅမ်ႈပိုၼ်းႁၢင်ႈလီ ပၢႆးမွၼ်းတႆးႁဝ်းသေ ႁႂ်ႈလႆႈသိုပ်ႇႁွင်ႉၵႂၢမ်းဝၢၼ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆးထႅင်ႈ ၼမ် ၼမ်သေၵမ်း။

တွင်ႈထၢမ်တူဝ်ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းသေ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇ။

ႁႅင်းသိူဝ်ၶႅင် (တၢင်ႉယၢၼ်း)

ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ႁႅင်းသိူဝ်ၶႅင်(တၢင်ႉယၢၼ်း)တႄႉတႄႉၶႃႈ ဢၼ်တႅမ်ႈပိုၼ်း ၽူႈၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၵိုၵ်းပိုၼ်းတႆးႁဝ်းဝႆႉ ယၢမ်းၼႆႉႁဝ်းထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈပိုၼ်း ၶူၼ်ႉၶိုၼ်းတီႈလီဝူႉႁၼ် ဢၼ်တႆးႁဝ်းမီး ဝႆႉၼမ်လၢႆႊၼၼ်ႉယူႇ။ 

    လိူၼ်တႆး         
28/September/2014
[facebook]

Featured Post

သၢမ်လႅမ်ဢွင်ႇၵျီး လႄႈ ၸဝ်ႈၾႃႉ

ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ထီႇဢႅၼ်ႇထီႇ(TNT=The Notorious Tai)ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၸဝ်ႈယိၼ်ႇဢွင်ႇ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈမၢၼ်ႇၾႃႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းသူႈ။ ၶဝ်ႈ...

Contact Form

Name

Email *

Message *

Theme images by hdoddema. Powered by Blogger.