လွင်ႈIT

ႁူႉၸၵ်းၾွၼ်ႉတႆး

Tai Fonts

ပေႃးလၢတ်ႈထိုင်လွင်ႈၾွၼ်ႉတႆးၼႆ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈၵူႈၵေႃႉတေႁူႉၸၵ်းယၢမ်ႈငိၼ်းၵၼ်ယူႇ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ လိူၼ်တႆး လႆႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃ ႁူဝ်ယွႆႈလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းၾွၼ်ႉတႆး လႄႈလွင်ႈပဵၼ်မႃးၾွၼ်ႉတႆးႁဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉလႆႈၼၼ်ႉသေ ၊ တေမႃးသပ်းလႅင်းၼႄတီႈပိူင်ႈၵၼ်၊ လႄႈတီႈပဵၼ်မႃး၊ ဢိၵ်ႇတင်းတီႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၾွၼ်ႉတႆးႁဝ်းၼႆႉမီးယူႇ(3) ပိူင်

 1. တႅမ်ႈၸွမ်း Code တူဝ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ၊ လႄႈၸႂ်ႉလွၵ်းမိုဝ်းဢင်းၵိတ်ႉသေတႅမ်ႈ။
 2. တႅမ်ႈၸွမ်း Code ZawGyi လႄႈ ၸႂ်ႉလွၵ်းမိုဝ်းၵျေႃႇၵျီႇသေတႅမ်ႈ ။
 3. တႅမ်ႈၸွမ်း Code တူဝ်လိၵ်ႈတႆး(Unicode) လႄႈၸႂ်ႉလွၵ်းမိုဝ်းတႆးသေတႅမ်ႈ။

တႅမ်ႈၸွမ်း Code တူဝ်လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ၊ လႄႈၸႂ်ႉလွၵ်းမိုဝ်းဢင်းၵိတ်ႉသေတႅမ်ႈ။

မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတႃႇတေတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးၼၼ်ႉဢမ်ႇမီးလွၵ်းမိုဝ်းတႆး ဢမ်ႇမီးၾွၼ်ႉတႆးႁင်းၶေႃ ၵွမ်ႉၵူၺ်းလႆႈပိုင်ႈဢိင်ဢဝ် Code ဢင်းၵိတ်ႉသေတႅမ်ႈၸွမ်းၵႂႃႇၵူၺ်း၊ ဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်ၼႆသေၵေႃႈယႃႇ တႃႇႁႂ်ႈပေႃးပွင်ႇလႆႈပဵၼ်တူဝ်လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းမႃးၼၼ်ႉ ၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇတႆးႁဝ်းၶဝ်လႆႈ ၶတ်းၸႂ်ၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၾွၼ်ႉတႆးဢၼ်ၸႂ်ႉၸွမ်းလွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ Code  ဢင်းၵိတ်ႉသေတႅမ်ႈဝႆႉသမ်ႉ-

 1. Font A_Laikhun ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29  Jun 1998  ။
 2. Font BShanBB  ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 09 Dec  1999 ။
 3. Font Tai ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတေႃးၽႃႇသ (ၸဝ်ႈမႁႃႇၼု) ၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20 June 2001 at 10:20 AM ။
 4. Font Kawsai ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6 June 2001 at 2:15 AM ။
 5. Font Aying ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2 june 2009 at 1:27 PM ။
 6. Font SllS ၸၢႆးလၢဝ်လႅင်းသိူဝ် ၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 30 December  2009 at 4:47 AM ပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ လႄႈၾွၼ်ႉတႆးဢၼ်တႅမ်ႈၸွမ်း Code ဢင်းၵိတ်ႉၼႆႉဢၼ်ဢမ်ႇၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁၼ်ၺႃးမီးထႅင်ႈလၢႆဢၼ်ယူႇၼင်ႇၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။

မၢႆတွင်း* ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႄႈဝႃႈၼႂ်းၽွၼ်ႉတႆး ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸွမ်းလွၵ်းမိုဝ်းလႄႈ Code ဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉမီးၵႃႈၼႆႉၵူၺ်း၊ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လၢတ်ႈၼႄမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈႁိုင်သုတ်းၵေႃႈပီ 1998 ၵူၺ်း ၊ တီႈတႄႉမၼ်းၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉသႅၼ်ဝီ ၶုၼ်သၢင်ႇတူၼ်ႈႁုင်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈပီ1906 လိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ ပႅတ်ႇၶမ်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး ၸဝ်ႈဢမၢတ်ႈလူင်မိူင်းၼွင် လႆႈၵႂႃႇဢဝ်ၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇလိၵ်ႈ တီႈတိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇ(မၢၼ်းတလေး) သေမႃးတင်ႈဝႆႉတီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉပူၼ်ႉမႃး 111 ပီယဝ်ႉ၊ လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၵေႃႈၸၢင်ႈဢိတ်ႇဢွၵ်ႇလႆႈၼႂ်းၸၢၵ်းဢိတ်ႇလိၵ်ႈယူႇ၊ ၶႂ်ႈဝႃႈၵေႃႈၾွၼ်ႉတႃႇတေတႅမ်ႈတူဝ်လိၵ်ႈတႆးၼၼ်ႉၵေႃႈမီးမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ (လိၵ်ႈတႆးတူဝ်မူၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈလႆႈဝႃႈတေႇမၵ်းမၼ်ႈမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈဝႃႈလႆႈယူႇယဝ်ႉ။


 • တႅမ်ႈၸွမ်း Code ZawGyi လႄႈ ၸႂ်ႉလွၵ်းမိုဝ်းၵျေႃႇၵျီႇသေတႅမ်ႈ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈၾွၼ်ႉ Unicode တႆး-မၢၼ်ႈ လႆႈမီးၼႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1999 ယဝ်ႉသေတ သိုပ်ႇမႃးၾွၼ်ႉ ZawGyi ၸင်ႇလႆႈထုၵ်ႇၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးမိူဝ်ႈပီ 2005 သေ၊  မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉတႃႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႆႈၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆးၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵမ်ႈၼမ်ဢမ်ႇပေႃးသူင်ၸႂ်ႉ Unicode ၵၼ်လႄႈ၊ ၸင်ႇမီးၸုမ်းၵူၼ်းၸုမ်းၼိုင်ႈၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၾွၼ်ႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ Zawgyi ဢၼ်ဢဝ်ၽွၼ်ႉ Unicode တႆးလႄႈမၢၼ်ႈ မႃးသႂ်ႇလေႃးၵၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ(တႃႇယႃႉလႅဝ်ႈပႅတ်ႈလွၵ်းပိူင် Unicode တႆးသေ) လႆႈၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈပိုတ်ၽႄႈဝႃႈ Zawgyi.net ၼႆယူႇယဝ်ႉ၊ Code Font Zawgyi ၼႆႉမၢင်တူဝ်တေမိူၼ်ၵၼ်တင်း Code Unicode ၽွင်ႈလႄႈ ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်သင်ၶိူင်ႈၾူၼ်း/ၶွမ်းလုၵ်ႈလႂ်ဢမ်ႇမီးၽွၼ်ႉ Zawgyi ဝႆႉၸိုင် တေႁၼ်လႆႈတူဝ်လိၵ်ႈမၢင်တူဝ်ၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။ ၾွၼ်ႉ Zawgyi ၼႆႉ(Version 1.0 ပီ 2005 )(Version 2.0 ပီ 2006 ) (Version 3.0 December 4, 2007 ) လႄႈတေႃႇႁၢၼ်ႉယၢမ်းလဵဝ်မီးၵၢၼ်မူၼ်ႉမႄး ၵႄႈလိတ်ႈမႃးလႆႈသႅၼ်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၽွင်းပၢၼ် ZawGyi မၢၼ်ႈတိုၵ်ႉႁိုဝ်ႈႁိူင်းယူႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈမိူၼ်ၵၼ် မိူဝ်ႈယၢမ်ႈတႆးႁဝ်းပႆႇမီးလိၵ်ႈတႃႇတႅမ်ႈလႆႈၼိူဝ်ဢွၼ်ႇလၢႆးၼၼ်ႉလႆႈမီးၽူႈၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလူင်ႉလႅၼ်ႇတႆးႁဝ်း ၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၾွၼ်ႉတႆး ဢၼ်တႅမ်ႈၸွမ်းပိူင် Zawgyi ၼၼ်ႉယူႇ၊ လႆႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈပၼ်ဝႃႈ Zawgyi Tai ၼႆ၊ ၾွၼ်ႉ Zawgyi Tai ၼႆႉVersion 3.15 လႆႈၶိုင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးမိူဝ်ႈ April 1, 2010 (Version 1.0 တႄႉဢမ်ႇလႆႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၺႃးပီႁဵတ်းမၼ်း) ၽူႈၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမၼ်းတႄႉပဵၼ် ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းၶႃႈယဝ်ႉ။


 • တႅမ်ႈၸွမ်း Code တူဝ်လိၵ်ႈတႆး(Unicode) လႄႈၸႂ်ႉလွၵ်းမိုဝ်းတႆးသေတႅမ်ႈ။

ႁူႉၸၵ်းUnicode

Unicode ၼႆႉလႆႈသိုပ်ႇၶိုင်ႈသၢင်ႈတေႃႇမႃးတီႈ တူဝ်လိၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပီ 1889  (Universal Character Set: UCS)  ၽူႈၶူင်သၢင်ႈလုမ်းလႃးႁဵတ်းမႃးပဵၼ်ၸုမ်း (Unicode Consortium)သိုပ်ႇၼၼ်ႉသေ တေႃႇပေႃးထိုင်မႃးပီ 1991 ၸင်ႇမီးVersion ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႃးတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၼင်ႇၼႆ-

သႅၼ်း ဝၼ်းထိ ပပ်ႉ ၵွင်ႉၵၢႆႇလူၺ်ႈ ISO/IEC 10646Edition Scripts လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်
တူဝ်လိၵ်ႈ လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ လႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း
1.0.0 October 1991 ISBN 0-201-56788-1(Vol.1) 24 7,161 Initial repertoire covers these scripts: Arabic, Armenian,Bengali, Bopomofo, Cyrillic,  Devanagari, Georgian, Greek and Coptic, Gujarati, Gurmukhi, Hangul, Hebrew, Hiragana, Kannada, Katakana, Lao, Latin, Malayalam, Oriya, Tamil, Telugu,  Thai, and Tibetan.
1.0.1 June 1992 ISBN 0-201-60845-6(Vol.2) 25 28,359 The initial set of 20,902 CJK Unified Ideographs is defined.
1.1 June 1993 ISO/IEC 10646-1:1993 24 34,233 4,306 more Hangul syllables added to original set of 2,350 characters. Tibetan removed.
2.0 July 1996 ISBN 0-201-48345-9 ISO/IEC 10646-1:1993 plus Amendments 5, 6 and 7 25 38,950 Original set of Hangul syllables removed, and a new set of 11,172 Hangulsyllables added at a new location.      Tibetan added back in a new location and with a different character repertoire. Surrogate character mechanism defined, and Plane 15 and Plane 16 Private Use Areasallocated.
2.1 May 1998 ISO/IEC 10646-1:1993 plus Amendments 5, 6 and 7, as well as two characters from Amendment 18 25 38,952 Euro sign and Object Replacement Character added.
3.0 September 1999 ISBN 0-201-61633-5 ISO/IEC 10646-1:2000 38 49,259 Cherokee, Ethiopic, Khmer, Mongolian, Burmese,  Ogham, Runic, Sinhala, Syriac, Thaana, Unified Canadian Aboriginal Syllabics, and Yi Syllables added, as well as a set of Braillepatterns.
3.1 March 2001 ISO/IEC 10646-1:2000ISO/IEC 10646-2:2001 41 94,205 Deseret, Gothic and Old Italic added, as well as sets of symbols for Western music and Byzantine music, and 42,711 additional CJK Unified Ideographs.
3.2 March 2002 ISO/IEC 10646-1:2000 plus Amendment 1ISO/IEC 10646-2:2001 45 95,221 Philippine scripts Buhid, Hanunó’o, Tagalog, and Tagbanwa added.
4.0 April 2003 ISBN 0-321-18578-1 ISO/IEC 10646:2003 52 96,447 Cypriot syllabary, Limbu, Linear B, Osmanya, Shavian, Tai Le, and Ugaritic added, as well as Hexagram symbols.
4.1 March 2005 ISO/IEC 10646:2003 plus Amendment 1 59 97,720 Buginese, Glagolitic, Kharoshthi, New Tai Lue, Old Persian, Syloti Nagri, and Tifinagh added, and Coptic was disunified from Greek. Ancient Greek numbers and musical symbols were also added.
5.0 July 2006 ISBN 0-321-48091-0 ISO/IEC 10646:2003 plus Amendments 1 and 2, as well as four characters from Amendment 3 64 99,089 Balinese, Cuneiform, N’Ko, Phags-pa, and Phoenician added.
5.1 April 2008 ISO/IEC 10646:2003 plus Amendments 1, 2, 3 and 4 75 100,713 Carian, Cham, Kayah Li, Lepcha, Lycian, Lydian, Ol Chiki, Rejang, Saurashtra, Sundanese, and Vai added, as well as sets of symbols for the Phaistos Disc, Mahjong tiles, and Domino tiles. There were also important additions for Burmese, additions of letters and Scribal abbreviationsused in medieval manuscripts, and the addition of Capital .
5.2 October 2009 ISO/IEC 10646:2003 plus Amendments 1, 2, 3, 4, 5 and 6 90 107,361 Avestan, Bamum, Egyptian hieroglyphs (the Gardiner Set, comprising 1,071 characters), Imperial Aramaic, Inscriptional Pahlavi, Inscriptional Parthian, Javanese, Kaithi, Lisu, Meetei Mayek, Old South Arabian, Old Turkic, Samaritan, Tai Tham and Tai Viet added. 4,149 additional CJK Unified Ideographs (CJK-C), as well as extended Jamo for Old Hangul, and characters for Vedic Sanskrit.
6.0 October 2010 ISO/IEC 10646:2010 plus the Indian rupee sign 93 109,449 Batak, Brahmi, Mandaic, playing card symbols, transport and map symbols, alchemical symbols, emoticons and emoji. 222 additional CJK Unified Ideographs (CJK-D) added.
6.1 January 2012 ISO/IEC 10646:2012 100 110,181 Chakma, Meroitic cursive, Meroitic hieroglyphs, Miao, Sharada, Sora Sompeng, and Takri.
6.2 September 2012 ISO/IEC 10646:2012 plus the Turkish lira sign 100 110,182 Turkish lira sign.
6.3 September 2013 ISO/IEC 10646:2012 plus six characters 100 110,187 5 bidirectional formatting characters.
7.0 June 2014 ISO/IEC 10646:2012 plus Amendments 1 and 2, as well as the Ruble sign 123 113,021 Bassa Vah, Caucasian Albanian, Duployan, Elbasan, Grantha, Khojki, Khudawadi, Linear A, Mahajani, Manichaean, Mende Kikakui, Modi, Mro, Nabataean, Old North Arabian, Old Permic, Pahawh Hmong, Palmyrene, Pau Cin Hau, Psalter Pahlavi, Siddham, Tirhuta, Warang Citi, and Dingbats.
8.0 June 2015 ISO/IEC 10646:2014 plus Amendment 1, as well as the Lari sign, nine CJK unified ideographs, and 41 emoji characters[38] 129 120,737 Ahom, Anatolian hieroglyphs, Hatran, Multani, Old Hungarian, SignWriting, 5,771 CJK unified ideographs, a set of lowercase letters for Cherokee, and five emoji skin tone modifiers
9.0 June 2016 ISO/IEC 10646:2014 plus Amendments 1 and 2, as well as Adlam, Newa, Japanese TV symbols, and 74 emoji and symbols[40] 135 128,237 Adlam, Bhaiksuki, Marchen, Newa, Osage, Tangut, and 72
10.0 June 2017 ISO/IEC 10646:2017 plus 56 emojicharacters, 285 hentaiganacharacters, and 3 Zanabazar Square characters[43] 139 136,755 Zanabazar Square, Soyombo, Masaram Gondi, Nushu, hentaigana (non-standard hiragana), 7,494 CJK unified ideographs, and 56

လိၵ်ႈၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း Unicode မီးယူႇ 279 ၶိူဝ်း၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉလိၵ်ႈတႆးၵေႃႈပႃးဝႆႉၶိူဝ်းၼိုင်ႈ တေႇၸမီးဝႆႉၼႂ်းသႅၼ်း 3.0 ပီ1999 တေႃႇႁၢၼ်ႉယၢမ်းလဵဝ် 10.0 ၼႂ်းပီ2017 ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၾွၼ်ႉလိၵ်ႈဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸွမ်းပိူင် Unicode ၼႂ်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်မီးဝႆႉၼမ်လၢႆယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ-
 1. ၾွၼ်ႉ Panglong ၸၢႆးၸိုၼ်ႈတီႇတီႇသူင်ႇ လႄႈၸၢႆးၸၢႆး ၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇVersion 1.1 ႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 7 February 2011 ၊ (Version 1.0 တႄႉဢမ်ႇႁႃႁၼ်ၺႃး) ၾွၼ်ႉ Panglong ၼႆႉလႆႈဝႃႈပဵၼ်ၾွၼ်ႉဢၼ် ၸပ်းသူပ်းၸပ်းႁူ ပီႈၼွင်ႉတႆးမႃးဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၵေႃႈဝႃႈလႆႈယူႇယဝ်ႉ၊
 2. ၾွၼ်ႉ Yunghkio ၽူႈၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ Solveware Solution and Yunghkio ။Version 1.0 ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈပီ 2009
 3. ၾွၼ်ႉ Ours-Unicode ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ Version 1.0 ႁဵတ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 1 ,Jan ,2012 ။
 4. ၾွၼ်ႉ NamKhone,NK SSmart2,NK SSmart3,NK SSmart4,NK Grand, ၽူႈၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ပီႈၸၢႆးလူင် ၊ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမိူဝ်ႈပီ 2014, 2015, 2016 ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉၾွၼ်ႉၼမ်ႉၶူင်းၼႆႉယၢမ်းလဵဝ်ပဵၼ်ၾွၼ်ႉဢၼ်ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်သုတ်း လႄႈလွင်ႈၶိုၵ်ႉတွၼ်း NK Grand ၼၼ်ႉႁဵတ်းႁႂ်ႈ Scripts လႆႈၼႂ်း Adobe ၵူႈဢၼ် ၵူႈသႅၼ်းယူႇယဝ်ႉ။
 5. လိူဝ်ၼၼ်ႉၾွၼ်ႉတႆးဢၼ်တႅမ်ႈၸွမ်းပိူင် Unicode ၼၼ်ႉမီးထႅင်ႈၼမ်လၢႆယူႇယဝ်ႉ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇၸႅင်ႈလႅင်းပီႁဵတ်းမၼ်းလႄႈ ၽူႈၵေႃႉၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမၼ်းလီသေ ၸင်ႇဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇပႃးမႃးၶႃႈဢေႃႈ၊ယွၼ်ႉၼၼ်ယွမ်းၼွမ်းယႂ်ႇၼမ်ယူႇၶႃႈ။

¶ ၾွၼ်ႉZawgyi ၼႆႉဢမ်ႇဝႃႈမၢၼ်ႈႁိုဝ်တႆး ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းတိုၵ်ႉမီးၼမ်လၢႆယူႇ၊ တီႈတႄႉမၼ်း ၾွၼ်ႉZawgyi ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၾွၼ်ႉဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင်လုမ်ႈၾႃႉၼႆသေၵေႃႈယႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူဝ်းၸပ်းယိၼ်ံမၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉပႆႇတိုတ်းပႅတ်ႈလႆႈလႃးလႃး၊ သင်ပဵၼ်လႆႈၼႆ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းၾွၼ်ႉ Unicode ဢၼ်ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ၼႆႉယူႇၶႃႈ၊ တူၺ်းဢဝ်ပိူင်တႅၵ်ႈတီႈလီ မိူၼ်ၼင်ႇၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်း ၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၾွၼ်ႉ Zawgyi Tai ႁဝ်းၼၼ်ႉ ဝၢႆးမႃးၸဝ်ႈႁဝ်းပၢႆၶိုၼ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇၾွၼ်ႉ Ours-Unicode လႄႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၾွၼ်ႉဢၼ်တႅမ်ႈၸွမ်းပိူင် Unicode ၼၼ်ႉယူႇ။


ၽိုၼ်ဢိင်

 1. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  https://www.unicode-table.com
 2. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  https://en.wikipedia.org/wiki/Zawgyi_font
 3. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  https://www.luentai.info

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ၵေႃႉ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

မူႇလိၵ်ႈ
ၼႄထႅင်ႈ

ၸၢႆးလိူၼ်တႆး

ၸၢႆးလိူၼ်တႆး ပဵၼ်ၽူႈၵုမ်းၵမ် လႄႈၵေႃႇတင်ႈ Website www.luentai.info ၼႆႉၶိုၼ်ႈမႃး။
Close