လွင်ႈတႆး

ၸွမ်ပိဝ်တႆး

ၸွမ်ပိဝ်တႆး

ၸွမ်ပိဝ် ဢမ်ႇၼၼ်(တုင်းၸၢတ်ႈတႆး)ၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 07/02/1947 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၾႃႉ ၶဝ်တင်းသဵင်ႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ်​သေၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ ​ပေႃး ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 11 /02/1947 မႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၶုၼ်ပၢၼ်းၸိင်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ် တႃႇမီးမႃး ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး(ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး) ၸွမ်ပိဝ်တႆး၊ လႄႈၵႂၢမ်းတၢင်ႇၸွမ်ပိဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ၊

ၸွမ်ပိဝ်တႆးၼႆႉ တၢင်းယၢဝ်းမီး 5 ထတ်း၊ တၢင်းၵႂၢင်ႈမီး 3 ထတ်း၊ မီးတင်းမူတ်း 4 သီ၊ လိူင် ၊ၶဵဝ်၊ လႅင် ၊ ၶၢဝ် ၊
– သီလိူင် ပွင်ႇလႅင်းၼႄပိူင်ၾၢင်ႁၢင်ႈတႆး ပဵၼ်ၶိူဝ်းၵူၼ်းသႃၼိူဝ်ႉလိူင်၊ (ပွင်ႇလႅင်းၼေပၼ် လွင်ႈတႆးပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းပုတ်ႉထႃႉ)
– သီၶဵဝ် ပွင်ႇလႅင်းၼႄလွင်ႈသၽႃႇဝႃႉၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ် ထိူၼ်ႇပႃႇမႆႉ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃတႆး။
– သီလႅင် ပွင်ႇလႅင်းၼႄပၼ် လွင်ႈတႆးႁဝ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းႁတ်းႁၢၼ်၊ လိူတ်ႈလႅင်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ။
– သီၶၢဝ် ပွင်ႇလႅင်းၼႄပၼ် တူၼ်ႈၸႂ်တႆး ဢၼ်ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် မိူၼ်လုၵ်ႈလိူၼ်မူၼ်း။

#ၽိုၼ်ဢိင်- ပပ်ႉ7-2ဝၼ်းၼိုင်ႈ
လိူၼ်တႆး
04/01/2018

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ၵေႃႉ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

မူႇလိၵ်ႈ
ၼႄထႅင်ႈ

ၸၢႆးလိူၼ်တႆး

ၸၢႆးလိူၼ်တႆး ပဵၼ်ၽူႈၵုမ်းၵမ် လႄႈၵေႃႇတင်ႈ Website www.luentai.info ၼႆႉၶိုၼ်ႈမႃး။
Close