ၸိုင်ႈမိူင်း

ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

သဵၼ်ႈမၢႆၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းပီ 2017 ၼႆႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇမၵ်းမၼ်ႈလႄႈယွမ်းႁပ်ႉၸွမ်းပိူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉမီးယူႇ 195 ၸိုင်ႈမိူင်း၊ ပေႃးၼပ်ႉပႃးမိူင်းဢၼ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇပေႃးယွမ်းႁပ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸိုင် တေမီးယူႇ200+ၸိုင်ႈမိူင်းပၢႆယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼႆႉႁဝ်းတေၼပ်ႉတေႇဢဝ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၵႂၢင်ႈယႂ်ႇသုတ်း ၵႂႃႇၸူးၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်လဵၵ်ႉသုတ်းၼၼ်ႉယူႇ၊ လႄႈ တေဢဝ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈတၢင်းၵႂၢင်ႈတီႈလိၼ်တၢင်းမူတ်းၼႄဝႆႉပႃးၼႂ်းလွၵ်းပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၶပ်ႉၸွမ်းတၢင်းၵႂၢင်ႈၼႃႈလိၼ်

မၢႆၶပ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်း / မိူင်း ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း km² (mi²) တီႈၼွၵ်ႈၼမ်ႉ km² (mi²) မၢႆတွင်း
 File:The Earth seen from Apollo 17 with transparent background.png လုမ်ႈၾႃႉ 510,072,000 148,940,000 လူၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပႃႇရိဝႃႈ loka ၊ ဢင်းၵိတ်ႉႁွင်ႉဝႃႈ world တၢင်းၵႂၢင်ႈၼႃႈလိၼ်  148,940,000 km.2 (29.2%) ၊ တၢင်းၵႂၢင်းၼႂ်းၼမ်ႉ 361,132,000 กม.2 (70.8%)။
-196,940,000 -57,510,000
1   လသ်းသျႃး (Russia) 17,098,246 16,377,742 (ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းၼႂ်းလူၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈဢေးသျႃး (Asia) တင်းမူတ်း၊ မီးတီႈလိၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၵုၼ်ယူးရူပ်ႈ( Europe) 3,960,000 km² (1,530,000 sq mi)
-6,601,670 -6,323,482
2   ၶႅၼ်းၼႃးၻႃး(Canada) 9,984,670 9,093,507 ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇမၢႆသွင်ၼႂ်းလူၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉလႄႈ ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူရ်းဢၼ်ယႂ်ႇတီႈသုတ်း ၼႂ်းၵုၼ် ဢမေႇရိၵႃးႁွင်ႇလႄႈ ဢမေႇရိၵႃး တင်းမူတ်း၊ မီးၼႃႈလိၼ်ၸပ်းမႄႈၼမ်ႉ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ  (1,600,000 km²)ယူႇယဝ်ႉ
-3,855,100 -3,511,023
3   ၶႄႇ (China) 9,596,961 9,326,410 ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇမၢႆသၢမ််ၼႂ်းလူၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ လႄႈမၢႆသွင်ၼႂ်းဢေးသျႃး ၸိူဝ်းၼႆႉပႆႇ ၼပ်ႉပႃး ထႆႇဝၼ်ႇ၊ ႁွင်ႇၵူင်ႇ၊ မႃးၵဝ်း၊ မီးၼႃႈလိၼ်ၸပ်းမႄႈၼမ်ႉ    (137,296 km²)။
-3,705,407 -3,600,950
4   ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ (United States) 9,525,067 9,147,593 ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇမၢႆသွင် ၼႂ်းၵုၼ်ဢမေႇရိၵႃး (ၵႅမ်ၶႅၼ်းၼႃးၻႃး) ၼပ်ႉပႃးတင်းမူတ်းၼႂ်း 50 မိူင်း၊ လႄႈမီးၼႃႈလိၼ်ၸပ်းမႄႈၼမ်ႉ  (9,826,630 km²)
(3,677,649) – (3,531,905) –
9,833,517 9,147,643
-3,796,742 -3,531,925
5   ပရႃႉၸိလ်း (Brazil) 8,515,767 8,460,415 ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇတီႈသုတ်းၼႂ်းဢမေႇရိၵႃးၸၢၼ်း ။
-3,287,956 -3,266,584
6   ဢွသ်တေရယႃး (Australia) 7,692,024 7,633,565 ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇတီႈသုတ်းၼႂ်း Oceania ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယူႇၵုၼ်ၼိုင်ႈႁင်းၵူၺ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸပ်းၸိုင်ႈမိူင်းလႂ်။
-2,969,907 -2,947,336
7   ဢိၼ်တီးယႃး (India) 3,287,263 2,973,190 ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇမၢႆသၢမ် ၼႂ်းဢေးသျႃး။
-1,269,219 -1,147,960
8   ဢၵျဵၼ်ႇတီးၼႃး (Argentina) 2,780,400 2,736,690 ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇတီႈသုတ်းၼႂ်းသပဵၼ်ႇ  လႄႈယႂ်ႇမၢႆသွင်ၼႂ်းၵုၼ်ဢမေႇရိၵႃးၸၢၼ်း။
-1,073,500 -1,056,640
9   ၶၸ်ၶဵသ်ႉထၢၼ်(Kazakhstan) 2,724,900 2,699,700 ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်လႅၼ်လိၼ်ဢမ်ႇၸပ်းတင်းမႄႈၼမ်ႉ။
-1,052,100 -1,042,400
10   ဢႅလ်ၵျီးရေးယႃး (Algeria) 2,381,741 2,381,741 ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ၼႂ်း ဢႅပ်ႉၾရိၵႃး (Africa) ။
-919,595 -919,595
11   ၸိုင်ႈမိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃ ၶွင်းၵူဝ်း (Democratic Republic  of the Congo) 2,344,858 2,267,048 မိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်း ပၢင်ႇလၢႆႇသၢႆး သႃးႁႃးရႃး(ၼ်)(Saharan ) ။
-905,355 -875,312 လႄႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇမၢႆသွင်ၼႂ်းဢႅပ်ႉၾရိၵႃး( Africa)။
  ၵရိၼ်းလႅၼ်း (Greenland(Denmark) 2,166,086 2,166,086 မိူင်းၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇႁူမ်ႈၸွမ်းၸိုင်ႈမိူင်းၻႅၼ်းမၢၵ်ႇ(ၶ်) (Denmark.)။
-836,330 -836,330
12   သႃႇဢုၻီႇဢရႃးပီးယႃး  (Saudi Arabia) 2,149,690 2,149,690 ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလူၵ်ႈတႃဝၼ်းဢွၵ်ႇပွတ်းၵၢင်။
-830,000 -830,000
13   မႅၵ်ႉသီႇၵူဝ်း (Mexico) 1,964,375 1,943,945 မိူင်း Clipperton  [ 8.9 km², ယူႇၼႂ်းၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း ၾႃႉရင်ႇသဵတ်ႈ ( France )  ]
-758,449 -750,561
14   ဢိၼ်းတူဝ်းၼီးသျႃး (Indonesia) 1,910,931 1,811,569 ပဵၼ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇတီႈသုတ်းၼႂ်း ဢေးသျႃးတႃဝၼ်းဢွၵ်ႇ ပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉ ဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလူၵ်ႈလုမ်ႈၾႃႉ။
-737,815 -699,451
15   သူးၻၢၼ်း (Sudan) 1,886,068 NA ယၢမ်ႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼႂ်းဢႅပ်ႉၾရိၵႃး (Africa.) ဝၢႆးသေသူးၻၢၼ်းၸၢၼ်း  လႆႈၽႄ ဢွၵ်ႇယဝ်ႉ၊ ၶိုၼ်းတူၵ်းပဵၼ်ဢၼ်ယႂ်ႇမၢႆသၢမ်ၼႂ်း ဢႅပ်ႉၾရိၵႃး (Africa.)။
-728,215
16   လီးပေးယႃး (Libya) 1,759,540 1,759,540
-679,360 -679,360
17   ဢီႇလၢၼ်ႇ (Iran) 1,648,195 1,531,595
-636,372 -591,352
18   မွင်ႇၵူဝ်းလေးယႃး (Mongolia) 1,564,110 1,553,556
-603,910 -599,831
19   ပေးရူး (Peru ) 1,285,216 1,279,996
-496,225 -494,209
20   ၶျၢတ်း (Chad) 1,284,000 1,259,200
-496,000 -486,200
21   ၼႆးၵိူဝ်ႉ(ရ်) (Niger) 1,267,000 1,266,700
-489,000 -489,100
22   ဢႅင်ႇၵူဝ်းလႃႉ (Angola) 1,246,700 1,246,700
-481,400 -481,400
23   မႃးလီး (Mali) 1,240,192 1,220,190
-478,841 -471,120
24   ဢႅပ်ႉၾရိၵႃးတႂ်ႈ(South Africa) 1,221,037 1,214,470
-471,445 -468,910
25   ၶူဝ်းလွမ်းပေးယႃး (Colombia) 1,141,748 1,038,700
-440,831 -401,000
26   ဢေထီဢူဝ်ပေးယႃး(Ethiopia) 1,104,300 1,000,000 ဢမ်ႇၼပ်ႉပႃး  Ilemi Triangle
-426,400 -390,000
27   ပူဝ်းလီးဝေးယႃး (Bolivia) 1,098,581 1,083,301
-424,164 -418,265
28   မူဝ်းရိတႃႉၼီးယႃး (Mauritania) 1,030,700 1,025,520
-398,000 -395,960
29   ဢီႇၵျိပ်ႉ (Egypt) 1,002,450 995,450
-387,050 -384,350
30   ထႅၼ်းသၼီးယႃး(Tanzania) 945,087 885,800
-364,900 -342,000
31   ၼႆးၵျီးရေးယႃး (Nigeria) 923,768 910,768
-356,669 -351,649
32   ဝႅၼ်းၼႅၸ်ၸူးဢီးလေး (Venezuela) 916,445 882,050
-353,841 -340,560
33   ပႃႇၵဵသ်ႉထၢၼ်(Pakistan) 881,912 881,912
-340,508 -340,508
34   ၼႃးမီးပေးယႃး ( Namibia ) 825,615 823,290
-318,772 -317,870
35   မူဝ်းသမ်းပိၵ်ႇ (Mozambique) 801,590 786,380
-309,500 -303,620
36   ထူး(ရ)ၵေး(ၶ) (Turkey) 783,562 769,632
-302,535 -297,157
37   ၶျီးလီ (Chile) 756,102 743,812
-291,933 -287,187
38   ၸျႅမ်းပေးယႃး(Zambia) 752,612 743,398
-290,585 -287,028
39   မျၢၼ်ႇမႃႇ (Myanmar) 676,578 653,508 ၼပ်ႉပႃး မိူင်းတႆး၊  155,801.3 km2 (60,155.2 sq mi)
-261,228 -252,321 မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းၶျၢင်း၊မိူင်းမွၼ်း၊ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ
40   ဢပ်ႉၵႃႉၼိသ်ႉထၢၼ်(Afghanistan) 652,230 652,230
-251,830 -251,830
41   ၾရင်ႇသဵတ်ႈ (France) 640,679 640,427 ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်ၵုၼ်ယူးရူပ်ႉ (Europe) ပွတ်းတူၵ်း၊ ဢမ်ႇပႆႇၼပ်ႉပႃး ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်လႆႈၽွင်းငမ်းဝႆႉ တၢင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း (overseas regions.)၊
-247,368 -247,270
42   သူဝ်းမႃးလေးယႃး (Somalia ) 637,657 627,337
-246,201 -242,216
43   မိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢႅပ်ႉၾရိၵႃးၵၢင် (Central African Republic) 622,984 622,984
-240,535 -240,535
44   သူးၻၢၼ်းၸၢၼ်း (South Sudan) 619,745 NA မိူင်းၼိုင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းဢွၵ်ႇၸူးပၢင်ႇလၢႆႇ၊ လႆႈၽေဢွၵ်ႇမႃးတီႈ မိူင်းသူးၻၢၼ်းပီ2011။
-239,285
45   ယူးၶရဵၼ်း (Ukraine) 603,500 579,300 ပဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ယူႇၼႂ်းယူးရူပ်ႉ (Europe) တင်းမူတ်း ။
-233,000 -223,700
46  မႃးၻႃၵႃႉသၵႃ(ၶ်) (Madagascar) 587,041 581,540
-226,658 -224,530
47   ပွတ်း(သ်)ဝႃႉၼႃး (Botswana) 581,730 566,730
-224,610 -218,820
48   ၶႅၼ်းယႃး ( Kenya ) 580,367 569,140
-224,081 -219,750
49   ယေးမႅၼ်း (Yemen) 527,968 527,968
-203,850 -203,850
50   ထႆး (Thailand) 513,120 510,890
-198,120 -197,260
51   သပဵၼ်ႇ (Spain) 505,992 498,980
-195,365 -192,660
52   တိူၵ်ႉမီးၼိသ်ထၢၼ်                (Turkmenistan) 488,100 469,930
-188,500 -181,440
53   ၶႅမ်းမႄးရူၼ်း (Cameroon) 475,442 472,710
-183,569 -182,510
54   ပႃႇပူဝ်ၼိဝ်ၵီၼီ  (Papua New Guinea) 462,840 452,860
-178,700 -174,850
55   သဝီၻဵၼ် (Sweden) 450,295 410,335
-173,860 -158,431
56   ဢု(သ်)ပႃႇၵိသ်ႉထၢၼ် (Uzbekistan) 447,400 425,400
-172,700 -164,200
57   မူဝ်းရွၵ်ႉၵူဝ်(ၶ်) (Morocco) 446,550 446,300
-172,410 -172,300
58   ဢီႇရၵ်ႉ (Iraq) 438,317 437,367
-169,235 -168,868
59   ပႃႇရႃႇၵူၺ်း (Paraguay) 406,752 397,302
-157,048 -153,399
60   ၸိမ်းပပ်းဝေး (Zimbabwe) 390,757 386,847
-150,872 -149,362
61   ၵျႃႇပၢၼ်ႇ (Japan) 377,930 364,485
-145,920 -140,728
62   ၵျႃႇ(ရ်) မႃႇၼီႇ (Germany) 357,114 348,672
-137,882 -134,623
63   မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶွင်းၵူဝ်း  (Republic of the Congo) 342,000 341,500
-132,000 -131,900
64   ၾိၼ်းလႅၼ်း (Finland) 338,424 303,815
-130,666 -117,304
65   ဝႅတ်ႉၼၢမ်း (ၵႅဝ်) Vietnam 331,212 310,070
-127,882 -119,720
66   မႃးလေးသျႃး (Malaysia) 330,803 329,613
-127,724 -127,264
67   ၼေႃႇဝေး (Norway) 323,802 304,282
-125,021 -117,484
68   ဢၢႆဝူဝ်ရိ ၶူတ်ႉ(ၶထ) Ivory Coast 322,463 318,003
-124,504 -122,782
69   ပူဝ်းလႅၼ်း (Poland) 312,679 311,888
-120,726 -120,421
70   ဢူဝ်မၢၼ်း (Oman) 309,500 309,500
-119,500 -119,500
71   ဢိတ်ႇတလီႉ (Italy) 301,336 294,140
-116,346 -113,570
72   ၽိလိပ်ႉပိၼ်ႇ(သ်) (Philippines) 300,000 298,170
-120,000 -115,120
73   ဢေးဝႃးၻေႃး (Ecuador) 276,841 256,369
-106,889 -98,985
74   ပူဝ်ၵီၼႃႉ ၾသူဝ်း (Burkina Faso) 274,222 273,602
-105,878 -105,638
75   ၼိဝ်ၸီးလႅၼ်း (New Zealand) 270,467 262,443
-104,428 -101,330
76   ၵေးပွၼ်း (Gabon) 267,668 257,667
-103,347 -99,486
သႃႁႃႇရႃႉ ပွတ်းတူၵ်း (Western Sahara) 266,000 266,000
-103,000 -103,000
77   ၵီးၼီး (Guinea) 245,857 245,717
-94,926 -94,872
78   ဢင်းၵိတ်ႉ (United Kingdom) 242,495 241,930
-93,628 -93,410
79   ယူၵၼ်းၻႃး (Uganda) 241,550 197,100
-93,260 -76,100
80   ၵႃၼႃႉ (Ghana) 238,533 227,533
-92,098 -87,851
81   ရူဝ်းမႃးၼျႃး (Romania) 238,397 231,291
-92,046 -89,302
82   လၢဝ်း (Laos) 236,800 230,800
-91,400 -89,100
83   ၵၢႆးယၼႃး (Guyana) 214,969 196,849
-83,000 -76,004
84   ပေးလႃႉရုတ်း ( Belarus ) 207,600 202,900
-80,200 -78,300
85   ၶေ(ရ်)ၵိၸ်ႉသထၢၼ် (Kyrgyzstan) 199,951 191,801
-77,202 -74,055
86   သေၼေးၵလ် (Senegal) 196,722 192,530
-75,955 -74,340
87   သီးရေယႃး (Syria) 185,180 183,630
-71,500 -70,900
88   ၵမ်ႇပေႃးၻျေး (Cambodia) 181,035 176,515
-69,898 -68,153
89   ဢူႇရုဝႆး (Uruguay) 176,215 175,015
-68,037 -67,574
90   သူရိၼႃးမေ (Suriname) 163,820 156,000 ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်လဵၵ်ႉသေပိူၼ်းၼႂ်း ဢမေႇရိၵႃးၸၢၼ်း (South America.)
-63,250 -60,000
91   ထူၼီးသျႃး (Tunisia) 163,610 155,360
-63,170 -59,980
92   ပင်းၵႃလႃႉၻဵသ်ႉ(Bangladesh) 147,570 130,168
-56,980 -50,258
93   ၼီပၢလ်း (Nepal) 147,181 143,351
-56,827 -55,348
94   ထႃၸိၵိသ်ထၢၼ် (Tajikistan) 143,100 141,510
-55,300 -54,640
  သူဝ်မႃးလီႉလႅၼ်း (Somaliland) 137,600
-53,100
95   ၵရိၵ်ႉ(ၶျ်)Greece 131,990 130,647
-50,960 -50,443
96   ၼီၵႃ(ၶ)ရႃးၵူး(ဝ်) (Nicaragua) 130,373 119,990 ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ၼႂ်းဢမေႇရိၵႃးပွတ်းၵၢင်( Central America.)
-50,337 -46,330
97   ၵူဝ်းရိယႃး ႁွင်ႇ (North Korea) 120,540 120,538
-46,540 -46,540
98   မႃးလႃးဝီး (Malawi) 118,484 94,080
-45,747 -36,320
99   ဢေရိတ်ႉထရီ (Eritrea) 117,600 101,000
-45,400 -39,000
100   ပေးၼိၼ်း ( Benin) 114,763 114,305
-44,310 -44,133
101   ႁွၼ်းၻူရသ်ႉ ( Honduras ) 112,492 111,890
-43,433 -43,200
102    လႆးပီလျေး (Liberia) 111,369 96,320
-43,000 -37,190
103   ပင်ၵေလျေး ( Bulgaria ) 110,879 108,489
-42,811 -41,888
104   ၶိဝ်းပႃး (Cuba) 109,884 109,820 ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယႂ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇ ၶႄရိပ်ႉပဵၼ်းCaribbean
-42,426 -42,400
105   ၵူး(ဝ်)တေမႃးလႃး ( Guatemala ) 108,889 107,159
-42,042 -41,374
106   ဢႆ(ၶ်)လႅၼ်း ( Iceland ) 103,000 100,250
-40,000 -38,710
107   ၵူဝ်းရီးယႃး ၸၢၼ်း ( South Korea) 100,210 99,909
-38,690 -38,575
108   ႁင်းၵႃရိ ( Hungary) 93,028 89,608
-35,918 -34,598
109   ပူဝ်တူၵဵလ်ႉ ( Portugal) 92,090 91,470
-35,560 -35,320
110   ၸေႃးၻႅၼ်း ( Jordan ) 89,342 88,802
-34,495 -34,287
111   သိူဝ်းပျေး ( Serbia ) 88,361 88,246
-34,116 -34,072
112   ဢၸိူဝ်ႉ(ရ်) ပႆးၸၢၼ် ( Azerbaijan) 86,600 86,100
-33,400 -33,200
113    ဢွသ်တရီးယႃး ( Austria ) 83,871 82,445
-32,383 -31,832
114    မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢရပ်ႇဢီးမီ(ရ်)ၻဵသ်ႇ          United Arab Emirates 83,600 83,600
-32,300 -32,300
115   မိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၶျဵၵ်ႉ (Czech Republic) 78,865 77,247
-30,450 -29,825
116   ပႃးၼႃးမႃး( Panama) 75,417 74,340
-29,119 -28,700
117   သေး(ရ်)ရႃး လီးဢူၼ်း  Sierra Leone 71,740 71,620
-27,700 -27,650
118   ဢႆ(ရ်) လႅၼ်း ( Ireland ) 70,273 68,883
-27,133 -26,596
119   ၵျေႃး(ရ်)ၵျေး ( Georgia ) 69,700 69,700
-26,900 -26,900
120   သီရိ လင်းၵႃး ( Sri Lanka) 65,610 62,732
-25,330 -24,221
121   လီးထူဝ်းၼျေး ( Lithuania) 65,300 62,680
-25,200 -24,200
122   လတ်းဝျေး (Latvia) 64,559 62,249
-24,926 -24,034
  သဝၢလ်းပရၢၻ်ႈ(ၼေႃႇဝႄး)                       Svalbard(Norway) 62,045 62,045 ယူႇၼႂ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼေႃႇဝႄး
-23,956 -23,956
123   တူဝ်းၵူဝ်း ( Togo ) 56,785 54,385
-21,925 -20,998
124    ၶရူဝ်းဢေးတျေး ( Croatia ) 56,594 55,974
-21,851 -21,612
125   ပွသ်ၼျႃး လႄႈ ႁေးၸေးၵူဝ်းၼျေး             Bosnia and Herzegovina 51,209 51,187
-19,772 -19,763
126   ၶွတ်းတႃ ရိၵႃး(ၶ်) ( Costa Rica ) 51,100 51,060
-19,700 -19,710
127   သလူဝ်းဝႃးၵျေး (Slovakia) 49,037 48,105
-18,933 -18,573
128   မိူင်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၻူဝ်မီၼီးၵၼ်                       Dominican Republic 48,671 48,320
-18,792 -18,660
129   ဢႅသ်ႉတူဝ်ၼျေး ( Estonia ) 45,227 42,388
-17,462 -16,366
130   တႅၼ်းမၢၵ်ႇ ( Denmark ) 43,094 42,434 ၼႂ်းမိူင်းၻႅၼ်းမၢၵ်ႇ ၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်းဢမ်ႇၼပ်ႉပႃးၵရႅၼ်းလႅၼ်း (Greenland ) လႄႈ ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉၾႄရူဝ်း  Faroe ၊ ပေႃးၼပ်ႉပႃးတင်းမူတ်းလႆႈမၢႆ11 ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။
-16,639 -16,384
131   ၼေထိူဝ်ႉလႅၼ်း (Netherlands) 41,850 33,893 ႁူပ်ႈပႃးမိူင်းဢၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ၊ ၵူၺ်းၼႃႇႁူမ်ႈပႃး မိူင်းဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈႁင်းၶေႃ၊ လႄႈဢုပ်ႉ ပိူင်ႇႁင်းၶေႃ။
-16,160 -13,086
132   သဝိတ်းၸျိူဝ်ႉလႅၼ်း (Switzerland) 41,284 39,997
-15,940 -15,443
133   ပူးထၢၼ် (Bhutan) 38,394 38,394
-14,824 -14,824
   ထႆးဝၼ်ႇ (Taiwan) 36,193 32,260 ဝၢႆးသေပွႆးတိုၵ်းၵၢင်မိူင်း မိူင်းၶႄႇယဵၼ်ႁၢႆၵႂႃႇမိူဝ်ႈပီ1949၊ မိူင်းၶႄႇလႆႈၸူႉတုမ်မိူင်းမွင်ႇၵူဝ်းလျႃး (Mongolia) ၵမ်ႈၽွင်ႈလႄႈ မိူင်းထႆႇဝၼ်ႇ( Taiwan ) ၶဝ်ႈပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈမိူင်းၶႄႇၵႂႃႇ၊ ထိုင်တီႈတၢင်းၵႂၢင်ႈမိူင်းၶႄႇမီးထိုင် 11,418,174 km2 (4,408,582 sq mi)
-13,974 -12,460
134   ၵီးၼေယႃး-ပိသ်းသဝ်း                               (Guinea-Bissau) 36,125 28,120
-13,948 -10,860
135   မွလ်းတူဝ်းဝႃႉ ( Moldova ) 33,846 32,891
-13,068 -12,699
136   ပဵလ်းယဵမ်ႉ (Belgium) 30,528 30,278
-11,787 -11,690
137   လေသူဝ်းထူဝ်း (Lesotho) 30,355 30,355
-11,720 -11,720
138   ဢမီးၼျေး (Armenia) 29,743 28,342
-11,484 -10,943
139   သူဝ်လူဝ်မွၼ်ႉ( Solomon Islands) 28,896 27,986
-11,157 -10,805
140   ဢႅလ်ပေးၼျေး (Albania) 28,748 27,398
-11,100 -10,578
141   ဢီၶဵဝ်ႉထူဝ်း ရဵလ်ၵေးၼီး                           (Equatorial Guinea) 28,051 28,051
-10,831 -10,831
142   ပူးရုၼ်ၻီ (Burundi) 27,834 25,680
-10,747 -9,920
143   ႁၢႆးတီ (Haiti) 27,750 27,560
-10,710 -10,640
144   ရႃးဝၼ်းၻႃ (Rwanda) 26,338 24,668
-10,169 -9,524
145   မႃးၶျီးၻူဝ်ၼျေး (Macedonia) 25,713 25,433
-9,928 -9,820
146   ၸီပူးတီ (Djibouti) 23,200 23,180
-9,000 -8,950
147   ပႃႇလိၸ်ႉ (Belize) 22,966 22,806
-8,867 -8,805
148   ဢႅလ်းသႅလ်းဝႃႉတေႃး(ရ်)                         ( El Salvador) 21,041 20,721 မိူင်းဢၼ်လဵၵ်ႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်း ၵုၼ်ဢမေႇရိၵႃးၼိူဝ် ( North America.)
-8,124 -8,000
149   ဢီႇသႃႇရဢႅလ် ( Israel ) 28,292 27,632
-10,924 -10,669
150   သလူဝ်းဝီးၼျေး ( Slovenia) 20,273 20,151
-7,827 -7,780
  ၼိဝ်ၶႃလီၻူဝ်းၼျေး(ၾရင်ႇသဵတ်ႈ)            New Caledonia(France) 18,575 18,275
-7,172 -7,056
151   ၾီႉၸီႇ ( Fiji ) 18,272 18,274
-7,055 -7,056
152    ၶူးဝႅတ်ႇ( Kuwait) 17,818 17,818
-6,880 -6,880
153   သဝႃးၸီးလႅၼ်း ( Swaziland) 17,364 17,204
-6,704 -6,643
154   ဢိသ်(ထ်)ထီးမူဝ်း(ရ်) East Timor 14,874 14,874
-5,743 -5,743
155   ပႃးႁႃးမၢသ်ႉ( Bahamas) 13,943 10,010
-5,383 -3,860
156   မွၼ်းထေၼေးၵူဝ်း(ရ်)                               Montenegro 13,812 13,452
-5,333 -5,194
157   ဝႃးၼူးဢတူ ( Vanuatu ) 12,189 12,189
-4,706 -4,706
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉၾရွၵ်းလႅၼ်း(မိူင်းႁူမ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ) Falkland Islands(United Kingdom) 12,173 12,173
-4,700 -4,700
158   ၵႃတႃႉ(ရ်) Qatar 11,586 11,586 မိူင်းဢၼ်မၢၵ်ႈမီးလိူဝ်ပိူၼ်သုတ်းၼႂ်းပီ 2016-2017 (မိူင်းဢွၵ်ႇၼမ်ႉမၼ်း)
-4,473 -4,473
ၶႃးရႃးပၢၵ်ႉ(ၶ်) Nagorno-Karabakh 11,458 11,458 ၼႂ်းလႅၼ်လိၼ်ဢမေးၼျေး (Armenian) 5.000 km2. ၼၼ်ႉမီး ၶႃးရႃးပၢၵ်ႉ(ၶ်)
-4,424 -4,424  Nagorno-Karabakh ဢုပ်ႉပိူင်ႇဝႆႉ 11,5 km2.
159   ၵႅမ်ပျေး (The Gambia) 11,295 10,000 မိူင်းဢၼ်လဵၵ်ႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်း ၵုၼ်ဢႅပ်ႉၾရိၵႃး ( Africa.)
-4,361 -3,900
160   ၸႃမၢႆၵႃး(ၶ်) Jamaica 10,991 10,831
-4,244 -4,182
  ၶူဝ်းသူဝ်ဝူဝ်း ( Kosovo ) 10,887 မိူင်းၶူဝ်းသူဝ်ဝူဝ်း ယူႇတႂ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း မိူင်းသိူဝ်းပျေး(Serbia)
-4,203
161   လေပႃၼွၼ် ( Lebanon ) 10,452 10,230 ၸိုင်ႈမိူရ်းဢၼ်လဵၵ်ႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းဢေးသျႃး ( Asia. )
-4,036 -3,950
162   ၶျႆးပရသ်ႉ ( Cyprus ) 9,251 9,241
-3,572 -3,568
  ပိူဝ်(ရ်)တူဝ် ရိၶူဝ်း (မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ)[ Puerto Rico(United States)] 9,104 9,104 ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉဢၼ်ယႂ်ႇမၢႆသၢမ် ၼႂ်းဢမေႇရိၵႃး လဵၵ်ႉသေ Hawaii လႄႈ Kodiak
-3,515 -3,515
   ဢပ်ႉၶႃးၸျေး (Abkhazia) 8,660 ယူႇၼႂ်းၵၢၼ်ဢုပ်ပိူင်ႇၵျေႃၵျေး (Georgia)
-3,340
  ဢႅၼ်တႃးရိၵႃး ယူႇလႅၼ်လိၼ်ပွတ်းၸၢၼ်းၾရင်ႇသဵတ်ႈ 7,747 7,668 ဢမ်ႇၼပ်ႉပႃးၼႂ်း ဢိူင်းဢၻေလီႇ ၼႂ်းၵုၼ်ဢမေႇရိၵႃး (Adélie Land in Antarct)
French Southern and Antarctic Lands(France) -2,991 -2,961
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉပွတ်းၼွၵ်ႈ ဢမေႇရိၵႃး 6,959.41 34.2
(United States Minor Outlying Islands) -2,687.04 -13.2
163   ပႃႇလႅသ်ႉတၢႆး ( Palestine) 6,020 5,640
-2,320 -2,180
164   ပရူးၼႆး ( Brunei) 5,765 5,265
-2,226 -2,033
165   ထရီၼိၻႅတ်ႈ လႄႈ တူပေၵူဝ်း။                 (Trinidad and Tobago) 5,130 5,128
-1,980 -1,980
  ပူဝ်လိၼီးသျေး (ၾရင်ႇသဵတ်ႈ)                 French Polynesia(France) 4,167 3,827
-1,609 -1,478
  ထရႅၼ်းသၼိသ်ႉထရေးယႃး                       (Transnistria) 4,163 ပဵၼ်မိူင်းဢၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းတၢင်ႇဢၼ်ပႆႇပေႃးၶႂ်ႈယွမ်းႁပ်ႉ။
-1,607
166   ၶဵပ်ႉ ဝိူတ်ႇ ( Cape Verde) 4,033 4,033
-1,557 -1,557
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉ သဝ်း(ထ်)ၵျေႃးၵျေး လႄႈသဝ်း(ထ်)သၢၼ်း(ၻ်)ဝိၵ်ႉ(မိူင်းႁူမ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ)    South Georgia and the South Sandwich Islands(United Kingdom) 3,903 3,903
-1,507 -1,507
  သဝ်း(ထ်)ဢွသ်သိတျေး                           (South Ossetia) 3,900 ပဵၼ်မိူင်းဢၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းတၢင်ႇဢၼ်ပႆႇပေႃးၶႂ်ႈယွမ်းႁပ်ႉ။
-1,500
   ၶျႆးပရၢသ်ႉ ႁွင်ႇ                                            (Northern Cyprus) 3,355 ပဵၼ်မိူင်းဢၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းတၢင်ႇဢၼ်ပႆႇပေႃးၶႂ်ႈယွမ်းႁပ်ႉ။
-1,295
167   သႃးမူဝ်း (Samoa) 2,842 2,821
-1,097 -1,089
  ႁွင်ႇၵွင်ႇ(မိူင်းႁူမ်ႈ မိူင်းၶႄႇ)                       Hong Kong(China) 2,755 1,106
-1,064 -427
168   လၵ်းၶျႅမ်းပိူၵ်ႉ(ရ်) ( Luxembourg) 2,586 2,586
-998 -998
169   မေႃးရိသျေး(သ်) (Mauritius) 2,040 2,030
-790 -780
170   ၶေႃးမူဝ်းရူသ်း ( Comoros) 1,862 1,862
-719 -719
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉ ဢူဝ်းလၼ်း                        (မိူင်းႁူမ်းၾိၼ်းလႅၼ်း           [ Åland Islands(Finland)] 1,580
-610
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉ ၾႄးရူဝ်း(မိူင်းႁူမ်ႈတႅၼ်းမၢၵ်ႇ)  FaroeIslands(Denmark) 1,393 1,393
-538 -538
171   သၢဝ်းထမ်းလႄႈ ၽရိၼ်းၶိပ်ႉ                       São Tomé and Príncipe 964 964
-372 -372
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉ တရိူၵ်ႉ(သ်) လႄႈ ၶျၢႆးၶွသ်ႉ Turks and Caicos Islands (United Kingdom) 948 430
-366 -170
172   ၶိရိပၢတ်ႉ (Kiribati ) 811 811
-313 -313
173   ပႃးရဵၼ်း (Bahrain) 765 765
-295 -295
174   ၻူဝ်မိၼိၵႃး(ၶ်) (Dominica) 751 751
-290 -290
175   တွင်ၵႃး (Tonga) 747 717
-288 -277
176   သိင်ၵႃပူႇ(ရ်) (Singapore) 719 687
-278 -265
177    မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မၢႆၶူဝ်းၼီးသျေး (Federated States of Micronesia) 702 702
-271 -271
178   သႅၼ်း(ထ်)လူးၶျေး (Saint Lucia) 616 606
-238 -234
  မႅၼ်း(မိူင်းႁူမ်ႈ ဢင်းၵိတ်ႉ)          ( Isle of Man(United Kingdom)) 572 572
-221 -221
  ၵူမ်(ဝ်) မိူင်းႁူမ်ႈဢမေႇရိၵႃး                       Guam (United States) 549 544
-212 -210
179   ဢႅၼ်တေႃ(ရ်)ရႃႉ ( Andorra) 468 468
-181 -181
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉမႃးရေးၼႃး ၼိူဝ်       (ဢမေႇရိၵႃး) Northern Mariana Islands (United States) 464 464
-179 -179
180   ပႃလဝ်း (Palau) 459 459
-177 -177
181    သေၶျဵလ်း(သ်) Seychelles 452 455 မိူင်းဢၼ်လဵၵ်ႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းဢႅပ်ႉၾရိၵႃး( Africa.)
-175 -176
  ၶူးရႃးၶျေႃး ( မိူင်းႁူမ်ႈၼေထိူင်ႉလႅၼ်)         Curaçcao(Netherlands) 444 444
-171 -171
182   ဢႅၼ်းတိၵႃ လႄႈ ပႃပူၻႃႉ                           (Antigua and Barbuda) 442 442.6
-171 -170.9
183   ပရႃပႃႉၻွသ်း (Barbados) 430 431
-170 -166
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉႁိူတ်း-မႅၵ်ႉၻူဝ်ၼလ်း(မိူင်းႁူမ်ႈဢွသ်ႉတျေး)Heard Island and McDonald Islands(Australia) 412 412
-159 -159
184   သႅၼ်းဝိၼ်းၶျၼ်း ၵရဵၼ်းၼႃးၻိၼ်း  Saint Vincent and the Grenadines 389 389
-150 -150
  ၸႅၼ်း မယႅၼ်း( မိူင်းႁူမ်ႈၼေႃႇဝႄး).        Jan Mayen(Norway) 377 377
-146 -146
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉဝိူဝ်းၸိၼ်း(မိူင်းႁူမ်ႈဢမေႇရိၵႃး) U.S. Virgin Islands (United States) 347 346
-134 -134
185   ၵရႅၼ်းၼေၻႃး (Grenada) 344 344
-133 -133
186   မွလ်းတႃး (Malta ) 316 316
-122 -122
  သဵၼ်းႁေလေၼႃႉ၊(မိူင်းႁူမ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ)  Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (UnitedKingdom) 308 308
-119 -119
187   မဵလ်းၻိဝႅသ်ႉ ( Maldives) 300 298 Smallest country in Asia.
-120 -115
 Flag of Bonaire.svg ပူဝ်းၼႄး(ရ်)(မိူရ်းႁူမ်ႈၼေထိူဝ်ႉလႅၼ်း) Bonaire(Netherlands) 294 294
-114 -114
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉၶျေးမႅၼ်း(မိူင်းႁူမ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ) Cayman Islands(United Kingdom) 264 264
-102 -102
188   သိၼ်းၶိတ် လႄႈ ၼႄဝိသ်ႉ                           (Saint Kitts and Nevis) 261 261 မိူင်းဢၼ်လဵၵ်ႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းၵုၼ် ဢမႄႇရိၵႃး( Americas ) ပွတ်းတူၵ်း။
-101 -101
  ၼီးဢူး (မိူင်းႁူမ်ႈၼိဝ်ၸျီးလႅၼ်း)             Niue (New Zealand) 260 260
-100 -100
  ဢၶရူဝ်းထိရိ-ၻႅၵ်ႉၶိလျေး (မိူင်းႁူမ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ)  Akrotiri and Dhekelia (United Kingdom) 253.8 NA ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၼွင်ၼမ်လၢႆလႄႈ ဢၢဝ်ႇပၢင်ႇလၢႆႇလၢႆတီႈ။
-98
  သႅၼ်(ထ်)ပရီရေး-မေၵလွၼ်း(ႁူ .    မ်ႈၾရင်ႇသဵတ်ႈ)                                Saint Pierre and Miquelon (France) 242 242
-93 -93
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉ ၶွၵ်ႉ(မိူင်းႁူမ်ႈ ၼိဝ်ၸျေးလႅၼ်း)  Cook Islands(New Zealand) 236 236
-91 -91
  ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ သမ်းမူဝ်း(မိူရ်းႁူမ်ႈဢမေႇရိၵႃး) American Samoa(United States) 199 199
-77 -77
189   ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉမႃး(ရ်)သဵဝ်း(လ်)                    Marshall Islands 181 181
-70 -70
  ဢရူပႃး (မိူင်းႁူမ်ႈ ၼေထိူဝ်ႉလႅၼ်း)             Aruba(Netherlands) 180 180
-69 -69
190   လိၵ်ႉတိၼ်းသတႅၼ်း                                   ( Liechtenstein) 160 160
-62 -62
  ပရိတ်တိသ်ႉ ဝေးၵိၼ်(မိူင်းႁူမ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ)  British Virgin Islands (United Kingdom) 151 151
-58 -58
  ဝၢလ်းလိသ်ႉ- ၾူးတူၼႃး(မိူင်းႁူမ်ႈၾရင်ႇသဵတ်ႈ)Wallisand Futuna(France) 142 142
-55 -55
  ၶရိသ်(ထ်)မၢသ်ႉ (မိူင်းႁူမ်ႈ ဢွသ်တျေး)  Christmas Island(Australia) 135 135
-52 -52
  ၸိူဝ်း(ရ်)သႄး(မိူင်းႁူမ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ)  Jersey (United Kingdom) 116 116
-45 -45
  မွၼ်းသိူဝ်ႉ(ရ်)ရသ်ႉ(မိူင်းႁူမ်ႈဢဝ်းၵိတ်ႉ)           Montserrat(UnitedKingdom) 102 102
-39 -39
  ဢႅင်ၵုလ်လႃး (မိူင်းႁူမ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ)                 Anguilla (United Kingdom) 91 91
-35 -35
  ၵရႅၼ်းသႄး (မိူင်းႁူမ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ) 78 78
        Guernsey (United Kingdom) -30 -30
191   သၼ်းမႃးၼူဝ်း San Marino 61 61
-24 -24
  ၵုၼ်သမုတ်ႉတရႃႇ ပရိတိသ်ႉ ဢိၼ်ႇတျေး (မိူင်းႁူမ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ)  British Indian Ocean Territory(United Kingdom) 60 60
-23 -23
  သဵၼ်းမႃး(ရ်)တိၼ်း(မိူင်းႁူမ်ႈ ၾရင်ႇသဵတ်ႇ)   Saint Martin(France) 54 54.4
-21 -21
  ပိူဝ်း(ရ်)မိဝ်တႃး(မိူင်းႁူမ်ႈ ဢင်းၵိတ်ႉ)  Bermuda (United Kingdom) 54 54
-21 -21
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉ ပူဝ်းဝႅတ်ႉ(မိူင်းႁူမ်ႈၼေႃႇဝႄး)  Bouvet Island(Norway) 49 49
-19 -19
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉၽိတ်ႉၶရႅၼ်း(မိူင်းႁူမ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ)   PitcairnIslands(United Kingdom) 47 47
-18 -18
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉၼေႃး(ရ်)ၾွၵ်း(ၶ်) (ဢွသ်တျေး)  Norfolk Island(Australia) 36 36
-14 -14
  သိၼ်း(ထ်)မႃရႃႇထႅၼ်း(မိူင်းႁူမ်ႈၼေႇထိူဝ်ႉလႅၼ်း) 34 34
Sint Maarten(Netherlands) -13 -13
   မႃးၵဝ်း(မိူင်းႁူမ်ႈၶႄႇ)                                    Macau (China) 31.3 28.2
-12.1 -10.9
192   တူးဝႃးလူး ( Tuvalu ) 26 26
-10 -10
193   ၼႃးဢူးရူး (Nauru) 21 21 ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်လဵၵ်ႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉ
-8.1 -8.1
  သႅၼ်း(ထ်) ပႃးထေရေမီး(မိူင်းႁူမ်းၾရင်ႇသဵတ်ႇ)  Saint Barthélemy(France) 21 NA
-8.1
 Flag of Sint Eustatius.svg  သိၼ်းဢိူသ်ႉတႃးတိ (မိူင်းႁူမ်ႈၼေထိူဝ်ႉလႅၼ်း) Sint Eustatius(Netherlands) 21 NA
-8.1
  ၶူဝ်းၶူသ်း(ၶီးလိင်ႉ)(မိူင်းႁူမ်ႈဢွသ်းတရေး)Cocos(Keeling)Islands (Australia) 14 14
-5.4 -5.4
 Flag of Saba.svg  သပႃး (မိူင်းႁူမ်ႈ ၼေထိူဝ်ႉလႅၼ်း)                          Saba(Netherlands) 13 NA
-5
  တူဝ်ၵေလဝ်း (မိူင်းႁူမ်ႈ ၼိဝ်ၸျီးလႅၼ်း)                 Tokelau (New Zealand) 12 12
-4.6 -4.6
  ၵျိပ်ႉလွလ်းတႃး (မိူင်းႁူမ်ႈ ဢင်းၵိတ်ႉ)                     Gibraltar (United Kingdom) 6 6.5
-2.3 -2.5
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉၶလိပ်ႉပိူဝ်ႉ(မိူင်းႁူမ်ႈၾရင်ႇသဵတ်ႈ)  Clipperton Island(France) 6 6
-2.3 -2.3
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉဢႄးသူမ်းမေႃး (မိူင်းႁူမ်ႈဢွသ်ထျေး)Ashmore and Cartier Islands(Australia) 5 5
-1.9 -1.9
ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉ သပရေတလိ(ၻိသ်Spratly Islands(disputed) <5 <5
(<1.9) (<1.9)
  ၵုၼ်ၵၢင်ၼမ်ႉၶေႃးရလ်း သီး(မိူင်းႁူမ်ႈဢွသ်းတျေး)  Coral Sea Islands(Australia) <3 <3
(<1.2) (<1.2)
194   မူဝ်းၼႃးၶူဝ်း (Monaco) 2.02 2.02 မိူင်းဢၼ်လဵၵ်ႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းတီႈဢၼ်မီးၼင်လိၼ်ၸပ်းတင်းပၢင်ႇလၢႆႇ
-0.78 -0.78
195   မိူင်းဝႃးတီၶႅၼ်း (Vatican City) 0.44 0.44 မိူင်းဢၼ်လဵၵ်ႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ
-0.17 -0.17

မၢႆတွင်း ¶ တင်းၼမ်ဢေႇၸိုင်ႈမိူင်းတေၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸွမ်းၵူႈပီ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်ႁႂ်ႈႁူႉဝႆႉဝႃႈၶေႃႈမုလ်းပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉပဵၼ်တႃႇၼႂ်းပီ 2017 ၼႆသေၵမ်း။

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ၽိုၼ်ဢိင်

 1. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Field Listing – Area, The World Factbook, Central Intelligence Agency. Data last updated on July 26, 2017.
 2. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Central Intelligence Agency. “Definitions and notes: Location”. The World Factbook. Government of the United States. Retrieved 30 November 2011.
 3. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Source, unless otherwise specified: “Demographic Yearbook – Table 3: Population by sex, rate of population increase, surface area and density” (PDF). United Nations Statistics Division. 2012. Retrieved 29 November 2014.http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2012.htm Entries in this table giving figures other than the figures given in this source are explained in the associated Note.
 4. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Canada, Government of Canada, Statistics. “Land and freshwater area, by province and territory”. www.statcan.gc.ca. Retrieved 2016-03-04.
 5. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Branch, Government of Canada, Fisheries and Oceans Canada, Communications. “Oceans”. www.dfo-mpo.gc.ca. Retrieved 2016-03-04.
 6. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “China”. Encyclopædia Britannica. Retrieved 3 July 2016.
 7. ဢိင်ဢဝ်တီႈ “United States”. Encyclopædia Britannica. Retrieved 3 July 2016.
 8. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “China”. CIA. Retrieved 3 July 2016.
 9. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “United States”. CIA. Retrieved 3 July 2016.
 10. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “31 Years of CIA World Factbook”. CIA. Retrieved 31 January 2014.
 11. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “IBGE: Official Territorial Area”.
 12. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Geoscience Australia. “Area of Australia – States and Territories”. Government of Australia. Retrieved 25 November 2011.
 13. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “Total surface area as of 19 January 2007”. United Nations Statistics Division. Retrieved 30 November2011.
 14. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “Surface area (sq. km)”. United Nations: World Development Indicators. Retrieved 27 August 2012.
 15. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “Area and Population”. Government of India. Archived from the original on 26 December 2007.
 16. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Agency of Statistics of the Republic of Kazakhstan (ASRK). 2005. Main Demographic Indicators. Available at http://stat.gov.kz
 17. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Global Forest Resources Assessment 2015: Country Report Algeria (PDF) (Report) (in French). FAO. p. 12. Retrieved 29 December 2015.
 18. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “Indonesia”. The World Factbook. CIA. Archived from the original on 10 December 2008. Retrieved 18 June 2015.
 19. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “GeoHive – Pakistan population statistics”.
 20. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Subdivisions, surface area and population of the French Republic, National Institute for Statistics and Economic Studies, accessed 11 March 2011.
 21. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Global Forest Resources Assessment 2015: Country Report Botswana (PDF) (Report). FAO. p. 14. Retrieved 29 December 2015.
 22. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “Quelques chiffres clefs du Burkina Faso”. Annuaire statistique 2013 (PDF) (Report) (in French). INSD. December 2014. p. 413. Retrieved 29 December 2015.
 23. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Global Forest Resources Assessment 2015: Country Report Burkina Faso (PDF) (Report) (in French). FAO. p. 28. Retrieved 29 December 2015.
 24. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  The New Zealand Land Cover Database, New Zealand Ministry for the Environment. Updated 1 July 2009.
 25. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “Bangladesh Bureau of Statistics”. Bangladesh Bureau of Statistics. Archived from the original on 4 September 2011. Retrieved 31 August 2011.
 26. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “La superficie du Bénin passe de 112.622 km2 à 113.440 km2” (in French). 15 August 2007. Retrieved 29 December2015.
 27. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Global Forest Resources Assessment 2015: Country Report Benin (PDF) (Report) (in French). FAO. p. 10. Retrieved 29 December 2015.
 28. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Abkhazia at Encyclopædia Britannica
 29. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  South Ossetia at World English Dictionary
 30. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Central Bureau of Statistics (2009), Land – en tuinbouwcijfers, 2009 (PDF) (in Dutch), Government of the Netherlands, Department of Publication and Information, p. 14, ISSN 1386-9566, retrieved 26 November 2011
 31. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  Central Bureau of Statistics (2009), Statistical Yearbook of the Netherlands Antilles, 2009, Willemstad: Government of the Netherlands, Department of Publication and Information, p. 4
 32. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “1.1 Number of Villages, Neighborhoods, Households and Resident Population” (PDF). Ministry of the Interior – Republic of China (Taiwan). Retrieved 8 June 2012.
 33. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  French Southern and Antarctic Lands, CIA Factbook, as of December 29, 2010.
 34. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “Survey and Mapping Office – Circulars and Publications”.
 35. ဢိင်ဢဝ်တီႈ  “The World Factbook”. Retrieved 1 October 2014.

ပၢႆၵမ်-လိူၼ်တႆး

09/11/2017

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ၵေႃႉ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

မူႇလိၵ်ႈ
ၼႄထႅင်ႈ

ၸၢႆးလိူၼ်တႆး

ၸၢႆးလိူၼ်တႆး ပဵၼ်ၽူႈၵုမ်းၵမ် လႄႈၵေႃႇတင်ႈ Website www.luentai.info ၼႆႉၶိုၼ်ႈမႃး။
Close