ဝႅပ်ႉတႆး

 

 လိူၼ်တႆး   www.luentai.info
ပၢင်လူင်    www.panglong.org 
 တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း   www.taifreedom.com
 သိုဝ်ႇႁႅင်းၼုမ်ႇ   www.shanyouthpower.org
 ၶၢဝ်ႇသၢၼ်မွၵ်ႇမုၼ်းမႂ်ႇ   www.shaninform.org
တႆးလိၵ်ႈလူင်  www.tailikloung.org
 ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်လွင်ႈၼၢင်းယိင်းတႆး   www.shanwomen.org
 ၵေႃတႆး   www.kawdai.org
 ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတႆးၼုမ်ႇ   www.tainoom.org
 ႁူင်းႁဵၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး   www.sssny.org
ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထမိူင်းတႆး   www.ssbu-ssbu.org
 ယူႇၼီႇၶူတ်ႉတႆး   www.shanunicode.com
သၢႆလႅင်းၼုမ်ႇ   www.hsailengnum.com
 တႆးၼုမ်ႇ   www.tainum.com
 ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်   www.rcssanc.org
 ၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး   www.shanmusic.tht.in
 Mp3 တႆး   www.shanmp3.com
 ၼမ်ႉၶူင်း   www.namkhone.com
 ၶမ်းၵူႇ   www.khamkoo.com
 ဝႅပ်ႉၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း   www.shanviews.com
 ၶူမ်လွႆ   www.shanstate.freetzi.com
 တႆးၼေၶျၼ်ႉ   www.tai-nation.org
 ၵဝ်ႉငဝ်ႈသုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း ၸိုင်ႈတႆး   www.shanhumanrights.org
 ဢႅတ်ႉ(သ်)ၸီဢေ-ယူၶေ   www.sca-uk.org.uk
 မူႇၸုမ်းတႆးယၢၼ်မိူင်း   www.shanrefugeemalaysia.org
 ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈသၼ်လွႆတႆး   www.shanyoma.org
 မုၼ်လၼိထိၽရႃႉထမ်းသႅင်    www.taiculture.org
Tai Dictionary Tai Dictionary
သႅၼ်ပၢႆး  www.hsenpai.media
ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းꩡိုင်ႈတႆး   www.ssppssa.org
ၸဝ်ႈသု    www.saosu.info
 မၢႆတွင်း=သင်ဝႃႈၸဝ်ႈလႂ် Copy ဢဝ်ၵႂႃႇဝၢင်းတၢင်ႇတီႈၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈၸွႆႈသႂ်ႇပၼ်တီႈမႃးမၼ်းၽွင်ႈၶႃႈ။
Close