လွင်ႈIT

လၢႆးထွၼ်ပႅတ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉၼႂ်း fcaebook

မိူဝ်ႈၼႆႉ လိူၼ်တႆး တေမႃးၼႄလွၵ်းလၢႆးဢဝ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၼႂ်း facebook ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတၢင်း Facebook ၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈပၼ် တႃႇၼိုင်ႈၵေႃႉ တေလႆႈမီးဢူၺ်းၵေႃႉ ဢမ်ႇလိူဝ် 5,000 ၵေႃႉ၊ ၵူၺ်းၼႃႇဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းမၢင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸႂ်ႉပဵၼ်လၢႆဢၼ်၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ႁဝ်းမႃးတူၺ်းလွၵ်းလၢႆးၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈ။

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ >Web Store

ၽၢင်ႁၢင်ႈၼႃႈတႃမိူၼ်ၼင်ႇၼႆ

ပေႃးယဝ်ႉႁႂ်ႈတႅမ်ႈသွၵ်ႈႁႃဝႃႈ>facebook friend remover

ပေႃးယဝ်ႉၼႆႉၼဵၵ်းပၼ်ထႅင်ႈ>တီႈၼႆႈ

လၢၵ်ႈလူင်းမႃးတၢင်းတႂ်ႈသုတ်းသေ လိူၵ်ႈထွၼ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉလႆႈယဝ်ႉၶႃႈ။

တူၺ်းလၢႆးႁဵတ်းမၼ်းၼႂ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင် ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ။

 

လိူၼ်တႆး

ၶပ်းၶိုင်ဝႆႉမိူဝ်ႈ 26/july/2018

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ၵေႃႉ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ၼႄထႅင်ႈ
Close