ၾိင်ႈတိုၼ်းပဵၼ်

WordPress is a favorite blogging tool of mine and I share tips and tricks for using WordPress here.

မိူင်းတႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းႁူႉဢေႇ

ပေႃႈၶႆႈလူၺ်ႈ ပိုၼ်းတႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၼၼ်ႉမႃးၸိုင် ၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ်ၵူၺ်းႁူႉဝႃႈ တႆးမိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊ၊ မိူင်းထႆး၊ မိူင်းလၢဝ်း၊ ဝဵတ်ႉၼမ်း လႄႈ မိူင်းဢိၼ်ႇတိယ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပူႇမွၼ်ႇၶဝ် မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၵွၼ်ႇ လုၵ်ႉတီႈမိူင်းၶႄႇ ပွတ်းၸၢၼ်း ၶၢႆႉလူင်းမႃးၵွၺ်းၵွၺ်း။ တႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ယၢမ်ႈယူႇၼႂ်းမိူင်းၶႄႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပူၵ်းတင်ႈ မိူင်းဢၢႆႈလၢဝ်း၊…

သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ပၢင်ႇဢူ

ပၢင်ႇဢူ ပဵၼ်မိူင်းႁၢင်ႊလီဢွၼ်ႇ ဢၼ်မီးယူႇၼိူဝ်သၼ်လွႆမိူင်းတႆး ဢၼ်ယၢတ်ႇတူၵ်းလူင်းၵႂုႇ တၢင်းလဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်းၼၼ်ႉ မိူင်းၼိုင်ႈ။ ယၢၼ်ဝဵင်းလိူဝ်ႇ 42 လၵ်း၊ တၢင်းသုင်ပူၼ်ႉၼႃႈၼမ်ႉ ပၢင်ႇလၢႆႇ 3,506 ထတ်း။ မီႈယူႇၵႄႈၵၢင် လွင်ႇၵျီတုတ်ႉ 96 ° – 97° ၊ လၢတ်ႉၵျီတုတ်ႉ 22° ၊…

သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ

မိူင်းၵုတ်ႈ

ဝဵင်းမိူင်းၵုတ်ႈၼႆႉ တေႇတင်ႈမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ1,000ပီပၢႆပၢႆၼၼ်ယဝ်ႉ၊ တင်ႈယူႇဝႆႉၼိူဝ်သၼ်လွႆမိူင်းတႆး ဢိူင်ႇမိူင်းမိတ်ႈ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇဢွၼ်ၼၼ်ႉသေ၊ တၢင်းသုင်မၼ်း ယၢၼ်ၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ (4,000)ထတ်း လိူဝ်ꧦ၊ တၢင်းၵႂၢင်ႈမီး (3)လၵ်းပၼ်ႇမူၼ်း ယဝ်ႉ။ ။ “မိူင်းၵုတ်ႈ”ၼႆႉႁူဝ်ပိုင်း ႁွင်ႉဝႃႈ “မိူင်းၵတ်း”၊ ဢမ်ႇၼၼ်“မိူင်းၵူတ်ႉ” ၼႆ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ“မိူင်းၵုတ်ႈ” ၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်မီး ၼမ်ႉႁွင်ႈလႆၽႃႇၵၢင်မိူင်းသေ မီးဢုမ်ႇ မႆႉယႂ်ႇမႆႉလူင် ႁူမ်ႈမၼ်း ပေႃးၵတ်းငၢၼ်းငၢၼ်း၊ ၵၢင်ဝၼ်းလူင်တႅင်ႈတႅင်ႈ ယင်းပၢႆလႆႈၼုင်ႈ သိူဝ်ၼႃလႂ်လူးၵွၼ်ႇ၊ ၵွပ်ႈၼၼ်ၸင်ႇ ႁွင်ႉ “မိူင်းၵတ်း”ၼႆယဝ်ႉ၊ ထိုင်မိူဝ်ႈမီး မေႃႇသႅင်ပေႃႇမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် သၢင်ႈဝၢၼ်ႈပူၵ်းႁိူၼ်း ယူႇ ၸွမ်းဢွင်ႈတီႈ ၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း ၽႂ်မၼ်းသေ မီးႁိူၼ်းၶပ်ႉယႆၵၼ်ငွၵ်းၸွမ်း ၵႄးၼမ်ႉ ၵူတ်ႉၵႂႃႇၵူတ်ႉမႃးလႄႈႁွင်ႉဝႃႈ“မိူင်းၵူတ်ႉ” ၼႆၵေႃႈဝႃႈယဝ်ႉ၊ ယူႇႁိုင်ထိုင်မႃး မိူဝ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်သႅင်သေ မၢၼ်ႈၶဝ်ႁွင်ႉၸွမ်းသဵင်တႆးဢမ်ႇပီႇလႄႈ ဢွၵ်ႇသဵင်ဝႃႈ “မိုးကုတ်”ၼႆ၊ ဢိင်းၵလဵတ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ သမ်ႉႁွင်ႉၸွမ်းသဵင်မၢၼ်ႈသေ ဢွၵ်ႇသဵင်ဝႃႈ “Mogok”ၼႆယဝ်ႉ ၊ တႆးႁဝ်းသမ်ႉ ၸိုဝ်ႈဢၼ်ႁွင်ႉ ဝႃႈ “မိူင်းၵတ်း”ဢမ်ႇၼၼ် “မိူင်းၵူတ်ႉ’’ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁွင်ႉယဝ်ႉသေ ၸူးႁွင်ႉၸွမ်းသဵင်ပိူၼ်ၵႂႃႇလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ မိူင်းၵုတ်ႈၼႆ မႃးတေႃႇႁၢၼ်ႉၼႆႉ၊ ထႅင်ႈပိူင်ၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ လိၵ်ႈတႆး ၵဝ်ႇပၢၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတၢႆတူဝ်လႄႈ တႅမ်ႈၼိုင်ႈတူဝ်ဢွၵ်ႇလႆႈပဵၼ်ႁႃႈသဵင် လႂ်၊ မိူဝ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈထွင်ၸူးၵၼ်ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႃႈ (မိုင်ၵုတ်) ၼႆသေတႃႉ မၢင်ၵေႃႉၸူးဢဝ်တီႈပွင်ႇငၢႆႈမၼ်းသေႁွင်ႉဝႃႈ “မိူင်းၵုတ်ႈ” ၼႆၵေႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ
Close