လွင်ႈIT

လၢႆးထွၼ်ပႅတ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉၼႂ်း fcaebook

မိူဝ်ႈၼႆႉ လိူၼ်တႆး တေမႃးၼႄလွၵ်းလၢႆးဢဝ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၼႂ်း facebook ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတၢင်း Facebook ၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈပၼ် တႃႇၼိုင်ႈၵေႃႉ တေလႆႈမီးဢူၺ်းၵေႃႉ ဢမ်ႇလိူဝ် 5,000 ၵေႃႉ၊ ၵူၺ်းၼႃႇဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းမၢင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸႂ်ႉပဵၼ်လၢႆဢၼ်၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ႁဝ်းမႃးတူၺ်းလွၵ်းလၢႆးၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈ။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ >Web…

သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ

HOTKEYS ၶီးတၢင်းလတ်း

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး သၢင်သၢမ်ဝူင်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇထူပ်းၺႃးဢူၺ်းၵေႃႉ ၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မၼ်းထၢမ်ဝႃႈ “ၸွင်ႇမီး လွၵ်းမိုဝ်း တႃႇၸႂ်ႉၶွမ်းတၢင်းလတ်းႁႃႉ”ၼႆဝႃႈ ၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇမီး လႄႈပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၵေႃႈၵႃႈလႆႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၼႆၵူၺ်းယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉတေႉ ၼင်ႇၵႃႈၶႃႈႁူႉၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၶတ်းၸႂ်သေ ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ၸူႉမႃး လႆႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်ႉ…

သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ

Keyshot for Win 8 – 8.1 – 10

Windows + Ql = ၽုၺ်ႇၼႃႈသွၵ်ႈႁႃ Everywhere Windows + W= ၽုၺ်ႇၼႃႈသွၵ်ႈႁႃ Settings Windows + E= ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၼႃႈၶွမ်းၶိုၼ်ႈမႃး Windows + R= ၽုၺ်ႇၼႃႈသွၵ်ႈႁႃတီႈ Run…

သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ

ႁူႉၸၵ်းၾွၼ်ႉတႆး

ပေႃးလၢတ်ႈထိုင်လွင်ႈၾွၼ်ႉတႆးၼႆ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈၵူႈၵေႃႉတေႁူႉၸၵ်းယၢမ်ႈငိၼ်းၵၼ်ယူႇ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ လိူၼ်တႆး လႆႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃ ႁူဝ်ယွႆႈလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းၾွၼ်ႉတႆး လႄႈလွင်ႈပဵၼ်မႃးၾွၼ်ႉတႆးႁဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉလႆႈၼၼ်ႉသေ ၊ တေမႃးသပ်းလႅင်းၼႄတီႈပိူင်ႈၵၼ်၊ လႄႈတီႈပဵၼ်မႃး၊ ဢိၵ်ႇတင်းတီႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ
Close