ပိုၼ်ႉႁူႉ

WordPress is a favorite blogging tool of mine and I share tips and tricks for using WordPress here.

လိၵ်ႈလူင်

ၼမ်ႉမိုၵ်ႉတႃႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈလူင် ပေႃးဝႃႈ“လိၵ်ႈလူင်’ၼႆ ၽႂ်ၵေႃႈတေႁူႉထိုင် ၵဵၼ်လိၵ်ႈလူင်ႁဝ်းပပ်ႉလိၵ်ႈတူပ်ႉ(ပပ်ႉ လၢၼ်း)ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈမိူင်းတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ တေၵမ်းၵမ်းလႆႈႁၼ်လႄႈ တေ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးသင်။ ၵူၺ်းၼႃႇ ပေႃးဝူၼ်ႉတူၺ်းလီလီၸိုင် ပဵၼ်ဢၼ်လီဢၢမ်းဝႆႉတေႉ ယဝ်ႉ။ ပပ်ႉလိၵ်ႈလူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈဢေႇမၼ်းႁိုင်မႃးၸဵတ်းပႅတ်ႇသိပ်းပီႊ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ပၢၵ်ႇ ပီႊလိူဝ်ယဝ်ႉ။ ႁူမ်ႈဝႃႈႁိုင်မႃးတၢၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ…

သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ

လၢႆးထွၼ်ပႅတ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉၼႂ်း fcaebook

မိူဝ်ႈၼႆႉ လိူၼ်တႆး တေမႃးၼႄလွၵ်းလၢႆးဢဝ်ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၼႂ်း facebook ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႉယဝ်ႉၼၼ်ႉ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတၢင်း Facebook ၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈပၼ် တႃႇၼိုင်ႈၵေႃႉ တေလႆႈမီးဢူၺ်းၵေႃႉ ဢမ်ႇလိူဝ် 5,000 ၵေႃႉ၊ ၵူၺ်းၼႃႇဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းမၢင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸႂ်ႉပဵၼ်လၢႆဢၼ်၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ႁဝ်းမႃးတူၺ်းလွၵ်းလၢႆးၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈ။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ >Web…

သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ

HOTKEYS ၶီးတၢင်းလတ်း

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး သၢင်သၢမ်ဝူင်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇထူပ်းၺႃးဢူၺ်းၵေႃႉ ၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ မၼ်းထၢမ်ဝႃႈ “ၸွင်ႇမီး လွၵ်းမိုဝ်း တႃႇၸႂ်ႉၶွမ်းတၢင်းလတ်းႁႃႉ”ၼႆဝႃႈ ၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇမီး လႄႈပႆႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၵေႃႈၵႃႈလႆႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၼႆၵူၺ်းယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉတေႉ ၼင်ႇၵႃႈၶႃႈႁူႉၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၶတ်းၸႂ်သေ ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ၸူႉမႃး လႆႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼၼ်ႉ…

သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ

Keyshot for Win 8 – 8.1 – 10

Windows + Ql = ၽုၺ်ႇၼႃႈသွၵ်ႈႁႃ Everywhere Windows + W= ၽုၺ်ႇၼႃႈသွၵ်ႈႁႃ Settings Windows + E= ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၼႃႈၶွမ်းၶိုၼ်ႈမႃး Windows + R= ၽုၺ်ႇၼႃႈသွၵ်ႈႁႃတီႈ Run…

သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ

လွင်ႈပဵၼ်မႃးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

တႄႇဢဝ်ပီ1947 ၼၼ်ႉမႃး ၵူႈပီမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်မႃး “ဝၼ်းတႆး”ၼႆသေ ဝၢႆးမႃးလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်မႃး “ဝၼ်းမိူင်းတႆး”၊ “ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး”ၼႆယူႇယဝ်ႉ။“ဝၼ်းတႆး”၊ “ဝၼ်းမိူင်းတႆး”ၼႆၼၼ်ႉလႅပ်ႈဝႃႈၶိူဝ်းတႆးလႄႈ မိူင်းတႆးၸင်ႇတႄႇမီးမႃးမိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈမီးမီး။ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈယင်းၶႂ်ႈလူင်လိုမ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၸုမ်းၸိူဝ်းဢိတ်းဢွတ်းဢွၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းသွၼ်ႈတႂ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ဝၼ်းတႄႇႁဵတ်းၶႃႈမၢၼ်ႈ ၼႆသေ ၸင်ႇၸင်ႈၸႂ်လိုမ်း ၸိုမ်းႁၢႆၵႂႃႇလႄႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇႁူႉပိုၼ်းလီလီသေ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ယုမ်ႇယမ်မၵ်းမၼ်ႈၸွမ်းငၢႆႈလူင်လိုမ်းၵႂႃႇၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။…

သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ

ၸွမ်ပိဝ်တႆး

ၸွမ်ပိဝ်တႆး ၸွမ်ပိဝ် ဢမ်ႇၼၼ်(တုင်းၸၢတ်ႈတႆး)ၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 07/02/1947 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၾႃႉ ၶဝ်တင်းသဵင်ႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ်​သေၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ ​ပေႃး ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 11 /02/1947 မႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၶုၼ်ပၢၼ်းၸိင်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ် တႃႇမီးမႃး ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး(ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး)…

သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ

ၸိုင်ႈတႆး

ၸိုင်ႈတႆး Shan state မိူင်းတႆး (SHAN STATE) ၼႆႉ တၢင်းၵႂၢင်ႈမီး 62,500 လၵ်းပၢႆ ပၼ်ႇမူၼ်း။ (တၢင်းၵႂၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉပႆႇၼပ်ႉသွၼ်ႇပႃး ၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉတႆးတင်းသဵင်ႈ။ ၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းတႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မီးၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈလတ်းတီႇတုတ်ႉ ပွတ်းႁွင်ႇမၢႆ 19 ၻီႊၷရီႊ 20…

သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ

ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

သဵၼ်ႈမၢႆၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းပီ 2017 ၼႆႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇမၵ်းမၼ်ႈလႄႈယွမ်းႁပ်ႉၸွမ်းပိူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉမီးယူႇ 195 ၸိုင်ႈမိူင်း၊ ပေႃးၼပ်ႉပႃးမိူင်းဢၼ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇပေႃးယွမ်းႁပ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸိုင် တေမီးယူႇ200+ၸိုင်ႈမိူင်းပၢႆယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼႆႉႁဝ်းတေၼပ်ႉတေႇဢဝ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၵႂၢင်ႈယႂ်ႇသုတ်း ၵႂႃႇၸူးၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်လဵၵ်ႉသုတ်းၼၼ်ႉယူႇ၊ လႄႈ တေဢဝ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈတၢင်းၵႂၢင်ႈတီႈလိၼ်တၢင်းမူတ်းၼႄဝႆႉပႃးၼႂ်းလွၵ်းပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ

ၾႃႉမိုၼ်ႇမုင်ႈ

ႁဝ်းတေၵႆႉလႆႈငိၼ်းၵၼ်ယူႇတႃႇသေႇ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ပွႆးပဵၼ်လၢမ်း ပွႆးလူႇတၢၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူလ်ႇ” ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ ၸၵ်ႇၵျႃႇဝရႃႇ”

သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ

ႁူႉၸၵ်းၾွၼ်ႉတႆး

ပေႃးလၢတ်ႈထိုင်လွင်ႈၾွၼ်ႉတႆးၼႆ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈၵူႈၵေႃႉတေႁူႉၸၵ်းယၢမ်ႈငိၼ်းၵၼ်ယူႇ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ လိူၼ်တႆး လႆႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃ ႁူဝ်ယွႆႈလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းၾွၼ်ႉတႆး လႄႈလွင်ႈပဵၼ်မႃးၾွၼ်ႉတႆးႁဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉလႆႈၼၼ်ႉသေ ၊ တေမႃးသပ်းလႅင်းၼႄတီႈပိူင်ႈၵၼ်၊ လႄႈတီႈပဵၼ်မႃး၊ ဢိၵ်ႇတင်းတီႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ
Close