ပိုၼ်ႉႁူႉ

WordPress is a favorite blogging tool of mine and I share tips and tricks for using WordPress here.

Keyshot for Win 8 – 8.1 – 10

Windows + Ql = ၽုၺ်ႇၼႃႈသွၵ်ႈႁႃ Everywhere Windows + W= ၽုၺ်ႇၼႃႈသွၵ်ႈႁႃ Settings Windows + E= ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၼႃႈၶွမ်းၶိုၼ်ႈမႃး Windows + R= ၽုၺ်ႇၼႃႈသွၵ်ႈႁႃတီႈ Run…

သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ

လွင်ႈပဵၼ်မႃးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

တႄႇဢဝ်ပီ1947 ၼၼ်ႉမႃး ၵူႈပီမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်မႃး “ဝၼ်းတႆး”ၼႆသေ ဝၢႆးမႃးလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ်မႃး “ဝၼ်းမိူင်းတႆး”၊ “ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး”ၼႆယူႇယဝ်ႉ။“ဝၼ်းတႆး”၊ “ဝၼ်းမိူင်းတႆး”ၼႆၼၼ်ႉလႅပ်ႈဝႃႈၶိူဝ်းတႆးလႄႈ မိူင်းတႆးၸင်ႇတႄႇမီးမႃးမိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်းၵေႃႈမီးမီး။ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈယင်းၶႂ်ႈလူင်လိုမ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၸုမ်းၸိူဝ်းဢိတ်းဢွတ်းဢွၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းသွၼ်ႈတႂ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ဝၼ်းတႄႇႁဵတ်းၶႃႈမၢၼ်ႈ ၼႆသေ ၸင်ႇၸင်ႈၸႂ်လိုမ်း ၸိုမ်းႁၢႆၵႂႃႇလႄႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇႁူႉပိုၼ်းလီလီသေ ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ် ယုမ်ႇယမ်မၵ်းမၼ်ႈၸွမ်းငၢႆႈလူင်လိုမ်းၵႂႃႇၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။…

သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ

ၸွမ်ပိဝ်တႆး

ၸွမ်ပိဝ်တႆး ၸွမ်ပိဝ် ဢမ်ႇၼၼ်(တုင်းၸၢတ်ႈတႆး)ၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 07/02/1947 ၼၼ်ႉၸဝ်ႈၾႃႉ ၶဝ်တင်းသဵင်ႈ လႆႈၸႂ်ၵၼ်​သေၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉ ​ပေႃး ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 11 /02/1947 မႃး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် ၸဝ်ႈၶုၼ်ပၢၼ်းၸိင်ႇ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းပၼ် တႃႇမီးမႃး ဝၼ်းၶိူဝ်းတႆး(ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး)…

သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ

ၸိုင်ႈတႆး

ၸိုင်ႈတႆး Shan state မိူင်းတႆး (SHAN STATE) ၼႆႉ တၢင်းၵႂၢင်ႈမီး 62,500 လၵ်းပၢႆ ပၼ်ႇမူၼ်း။ (တၢင်းၵႂၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉပႆႇၼပ်ႉသွၼ်ႇပႃး ၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းၸဝ်ႈၾႃႉတႆးတင်းသဵင်ႈ။ ၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းတႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မီးၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈလတ်းတီႇတုတ်ႉ ပွတ်းႁွင်ႇမၢႆ 19 ၻီႊၷရီႊ 20…

သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ

ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ

သဵၼ်ႈမၢႆၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႂ်းပီ 2017 ၼႆႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇမၵ်းမၼ်ႈလႄႈယွမ်းႁပ်ႉၸွမ်းပိူင်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉၼၼ်ႉမီးယူႇ 195 ၸိုင်ႈမိူင်း၊ ပေႃးၼပ်ႉပႃးမိူင်းဢၼ်ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇပေႃးယွမ်းႁပ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸိုင် တေမီးယူႇ200+ၸိုင်ႈမိူင်းပၢႆယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼႆႉႁဝ်းတေၼပ်ႉတေႇဢဝ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၵႂၢင်ႈယႂ်ႇသုတ်း ၵႂႃႇၸူးၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၽႅၼ်ႇလိၼ်လဵၵ်ႉသုတ်းၼၼ်ႉယူႇ၊ လႄႈ တေဢဝ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈတၢင်းၵႂၢင်ႈတီႈလိၼ်တၢင်းမူတ်းၼႄဝႆႉပႃးၼႂ်းလွၵ်းပႃႈတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ

ၾႃႉမိုၼ်ႇမုင်ႈ

ႁဝ်းတေၵႆႉလႆႈငိၼ်းၵၼ်ယူႇတႃႇသေႇ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ပွႆးပဵၼ်လၢမ်း ပွႆးလူႇတၢၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူလ်ႇ” ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ ၸၵ်ႇၵျႃႇဝရႃႇ”

သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ

ႁူႉၸၵ်းၾွၼ်ႉတႆး

ပေႃးလၢတ်ႈထိုင်လွင်ႈၾွၼ်ႉတႆးၼႆ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈၵူႈၵေႃႉတေႁူႉၸၵ်းယၢမ်ႈငိၼ်းၵၼ်ယူႇ၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ လိူၼ်တႆး လႆႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁႃ ႁူဝ်ယွႆႈလၢႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းၾွၼ်ႉတႆး လႄႈလွင်ႈပဵၼ်မႃးၾွၼ်ႉတႆးႁဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇၶူၼ်ႉၶႂႃႉလႆႈၼၼ်ႉသေ ၊ တေမႃးသပ်းလႅင်းၼႄတီႈပိူင်ႈၵၼ်၊ လႄႈတီႈပဵၼ်မႃး၊ ဢိၵ်ႇတင်းတီႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ
Close