ၸဝ်ႈၶူးမေႃ

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၼၢင်းၶမ်းၵူႇ

 • ၸိုဝ်ႈ
 • ၸိုဝ်ႈမိူင်ႈလဵၵ်ႉ
 • ၸိုဝ်ႈဢူႈ
 • ၸိုဝ်ႈမႄႈ
 • တီႈၵိူတ်ႇ
 • ပီၵိူတ်ႇ
 • ၼၢင်းၶမ်းၵူႇ။
 • ၼၢင်းၶမ်းၵူႇ။
 • ၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ်။
 • ၼၢင်းသႅင်သူၺ်ႇ။
 • ဝၢၼ်ႈၵႅင်း၊ဢိူင်ႇဝဵင်းလဝ်း၊ၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး။
 • ပီႊတႆး-1948 ၼီႈ(ပီႊၶရဵတ်ႈ-1854)၊ လိူၼ်(12) မႂ်ႇ(7) ၶမ်ႈ၊ဝၼ်းၸၼ်။
 • မိူဝ်ႈဢယုလႆႈ(6)ၶူပ်ႇ၊လႆႈတေႇၽိုၵ်းႁဵၼ်းဢဝ်လိၵ်ႈတီႈ ဢူႈၵူၼ်းထဝ်ႈ ၸဝ်ႈၶူးမေႃလူင် ႁဝ်းၸဝ်ႈၵၢင်းသိူဝ်၊ ယူႇႁိုင်ၼၢၼ်းမႃး ၼၢင်းၵေႃႈဢယုယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၵူႊဝၼ်းလႄႈ တင်းႁူႉတၢင်း မေႃၼၢင်းၵေႃႈတူိဝ်းယႂ်ႇသုင်ၶိုၼ်ႈၸွမ်းမိူၼ်ၵၼ်၊ဢူႈၵူၼ်းထဝ်ႈသွၼ်ပၼ်တၢင်းမေႃ ၵူႊၸိူဝ်ႉၵူႊပိူင် သေၼၢင်းၵေႃႈႁဵၼ်းဢဝ်ၸွမ်း သမ်ႉပေႃးပဵၼ်မေႃသွၼ်လႆႈလူးၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။
  မိူဝ်ႈဢယုၼၢင်းလႆႈ ( 22)ၼၼ်ႉ ၼၢင်းတေႇၽိုၵ်းတႅမ်ႈဢွၵ်ႇ လိၵ်ႈပိုတ်ႇ လိၵ်ႈပွင် သ၊င်း ပွတ်းသၢင်းယၢဝ်း ဢပုမ်ႇဝႃႇ ၸိူင်းဝႃႇၼႆၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။မိူဝ်ႈဢယုၼၢင်းလႆႈ( 27)ၼၼ်ႉ လႆႈတေႇၼႃႈ ႁိူၼ်းႁူမ်ႈႁွမ်းၵိုၵ်းၸွမ်းၸၢႆးသေႃးၸိင်ႇၼလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸဝ်ႈၶူးမေႃလူင်ႁဝ်း ဢၼ်ယူႇသဝ်းၸွမ်းၼႂ်း ႁိူၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ယူႇႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ်ႁိုင်မႃးသေ။

  မိူဝ်ႈဢယုၼၢင်းလႆႈ(64) ပီႊတႆး-2012 ၼီႈ(ပီႇၶရေတ်ႈ-1918)၊လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ ပႅတ်ႇၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းၸၼ် ၼၢင်းလႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇသုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ။


  ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ၼၢင်းတႅမ်ႈဢွၵ်ႇ-

  1. ဢလွင်းၶဵဝ်သွင်မွၼ်း(ၼူၵ်ႉၶဵဝ်ဢွၼ်ႇသွင်မွၼ်း)။
  2. ဢလွင်းၶႄၶမ်း။
  3. ဢလွင်းမွင်းသၢမ်ၼူမ်း။
  4. ဢလွင်းဝူဝ်းၶဝ်လဵဝ်။
  5. ဢလွင်းၵႂၢႆးတႃသႅင်။
  6. ဝိသေႇသၼႃႉၵႃၶမ်း(တွင်တူၺ်တွင်မွင်း)။
  7.  လေႃးၵဝိၼႃႇယႃႉ။
  8. ၶုၼ်သၢမ်လေႃး+ၼၢင်းဢူႈပဵမ်ႇ။
  9. ၼၢင်းထၢမ်ၸႃး၊၊
  10. ၼၢင်းဢွၼ်ႇၵမ်သိၼ်။ လႄႈဢၼ်ပႆႇထူပ်းပႆႇႁၼ်မီးတၢင်းၼမ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

  မီးတၢင်းယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် လုင်းၶုၼ်မႃႇႁႃႇ ႁဝ်း ဢၼ်တႅမ်ႈပိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉ၊ လႄႈၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်ပီႈၼွင်ႉ ၽူႈသူင်ပိုၼ်းတႆးတင်းသဵင်ႈၶႃႈ


  ၽိုၼ်ဢိင် ¶ ပပ်ႉၸဝ်ႈၶူးမေႃတႆး # “လုင်းၶုၼ်မႃႇႁႃႇတႅမ်ႈ”

  လိူၼ်တႆး

  (ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ဝႆႉမိူဝ်ႈ)12/October/2014

  ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

  ၵေႃႉ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

  မူႇလိၵ်ႈ
  ၼႄထႅင်ႈ

  ၸၢႆးလိူၼ်တႆး

  ၸၢႆးလိူၼ်တႆး ပဵၼ်ၽူႈၵုမ်းၵမ် လႄႈၵေႃႇတင်ႈ Website www.luentai.info ၼႆႉၶိုၼ်ႈမႃး။

  ၼႃႈလိၵ်ႈဢၼ်လီၶဝ်ႈၸႂ်

  Close
  Close