ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း

ပိုၼ်းၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း

ၸိုဝ်ႈ              –ꩡၢႆးၺုၼ်ႉမွင်ႇ ။
ၸိုဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း – ꩡၢႆးသၢႆမၢဝ်း။ (ၵွပ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းထုင်ႉမၢဝ်း၊ ၵွပ်ႈလႆႈၵိၼ်/ဢၢပ်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း၊ ၵွပ်ႈပဵၼ်တီႈၽင်ႁူၵ်ႈၽင်ႁႄႇၸႃႇတိ၊ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ထုင်ႉမၢဝ်းၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ။)
ဢူႈ+မႄႈ .      –လုင်းပၶႅင်ႇ + ၼၢင်းဢေးၸိင်ႇ ။

ပီႈၼွင်ႉ           –
1. ၸၢႆးၵျေႃႇၸၢမ်ႇ ‘ဢၢႆႈ'(ၸၢႆးလၢဝ်သႂ်)။
2. ၸၢႆးသူၺ်ႇလႃႉ’ယီႈ'(ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း)။
3. ၸၢႆးသၢမ်။
4. ၸၢႆးၺုၼ်ႉမွင်ႇ ̒̒သၢႆႇ'(ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း)။
5. ၸၢႆးတႃး (ၸၢႆးလႅင်းသႂ်)။
6. ၼၢင်းတဵင်းႁၢၼ်ႇ။
ပီၵိူတ်ႇ            –1949 လိူၼ်ၽေႇ ၽေႃႇဝရီႇ 18 ဝၼ်း၊ ။
တီႈၵိူတ်ႇ         –ဝဵင်းမူႇၸႄႈ ။

ပၢႆးႁူႉမေႃ  -ၸၢႆးသၢႆမၢဝ်း လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း တီႈမူႇၸေႈ တေႃႇထိုင် ၸၼ်ႉႁႃႈ၊ ထိုင်မႃးပီ 1958-1959 တင်းꩡၢႆးလၢဝ်သႂ်သေ လႆႈၵႂႃႇယူႇၸွမ်း လုင်းထမ်းယွတ်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး ၊ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတီႈၼၼ်ႈထႅင်ႈ၊ မိူဝ်ႈႁွတ်ႈတူၼ်ႈတီး ပေႃႈၸၢႆးထီးသႅင် လႆႈဢဝ်ၸၢႆးထီးသႅင်မႃးယူႇၸွမ်းႁိူၼ်းလုင်းထမ်ႈယွတ်ႈလႄႈ လႆႈယူႇ၊ ၵိၼ် ၊ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸွမ်းၵၼ်တီႈတူၼ်ႈတီးယဝ်ႉ။

ၼႃႈႁိူၼ်း       –
1. ၼၢင်းမူဝ်းမူဝ်းဢေး ၊  တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်းၵၼ်မိူဝ်ႈၸၢႆးသၢႆမၢဝ်းဢႃႇယုလႆႈ 18 ပီ (1967) မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ”ၼၢင်းၶမ်းမႆႇ”။
2. ၼၢင်းမူၺ်ၼုမ်ႇၽွင်၊ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်းၵၼ် ပီ1978-1990 မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် (3) ၵေႃႉ (1) ၸၢႆးလႅင်း (2) ၸၢႆးၸိုၼ်ႈ၊ (3) ၸၢႆးမိူင်း။
3. ၼၢင်းမွၵ်ႇၸၢမ်ၶမ်း၊   တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်းၵၼ်ၼႂ်းပီ 1991 မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် (1) ၵေႃႉ ၼၢင်းသႅင်ၽူၼ်ၶမ်း။
4. ၼၢင်းလၢဝ်လၢဝ်၊       တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်းၵၼ်ၼႂ်းပီ 1998 မီးလုၵ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် (1) ၵေႃႉ ယိင်းဢွမ်ၸၢမ်တိပ်ႉ။

လုၵ်ႈလၢင်း      –ၼၢင်းၶမ်းမႆႇ ။ ၸၢႆးလႅင်း ၸၢႆးၸိုၼ်ႈ ၸၢႆးမိူင်း။ ၼၢင်းသႅင်ၽူၼ်ၶမ်း။ ယိင်းဢွမ်ၸၢမ်တိပ်ႉ။

*တေသိုပ်ႇတႅမ်ႈထႅင်ႈၶႃႈႉႉႉ။

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ၵေႃႉ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ၼႄထႅင်ႈ

ၸၢႆးလိူၼ်တႆး

ၸၢႆးလိူၼ်တႆး ပဵၼ်ၽူႈၵုမ်းၵမ် လႄႈၵေႃႇတင်ႈ Website www.luentai.info ၼႆႉၶိုၼ်ႈမႃး။
Close