ၸဝ်ႈပၢႆးမွၼ်း

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈၸၢႆးမူး

 • ၸိုဝ်ႈ              – ၸၢႆးမူး ။
 • ၸိုဝ်ႈပၢႆၵမ်      – ၸၢႆးသႅင်လႅတ်ႇ။
 • ဢူႈ+မႄႈ .      – လုင်းၸၢႆး+ပႃႈဢူင်းၺုၼ်ႉ ။
 • ပီႈၼွင်ႉ           – ၸၢႆးမူး ၊ ၸၢႆးၼီး ၊ ၸၢႆးမျႃႉဢွင်ႇ ။
 • ပီၵိူတ်ႇ            – 15/01/1960 ပီႊတႆး ႒႐႕႔ ၼီႈ လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ(႓)ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းသုၵ်း ။
 • တီႈၵိူတ်ႇ         – ပွၵ်ႉတူၵ်း၊တႅၼ်ႈၼိူဝ်၊ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ။
 • ၼႃႈႁိူၼ်း        – ၵူပ်ႉၵူႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်း တင်း ၼၢင်းပႅင်း (လုၵ်ႈယိင်း လုင်းယၼ်ႇၼ + ပႃႈလဵၵ်ႉ မိူင်းပၼ်ႇ)။
 • လုၵ်ႈလၢင်း       – ၼၢင်းၸၢမ်ၶမ်း(ၵိူတ်ႇပီ 1984)၊ ၸၢႆးၸိူင်းမႂ်ႇ (ၵိူတ်ႇပီ 1990)၊ၼၢင်းသႅင်ဢိုၼ်းမိူင်း(ၵိူတ်ႇပီ1993) ။
 • ပၢႆးႁူႉ                – ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ ႘ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင်မိူဝ်ႈ 1975 သေၵႂႃႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁူင်းမုၼ်းလႅင်း တီႈသၵႅင်း(ၸေႊၵႅင်း)မိူင်းမၢၼ်ႈ။

ၶၢဝ်းတၢင်း ၸူဝ်ႈပၢၼ် လႄႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ-

 1. 1979-80 ပဵၼ်ၶူးသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၶူးသွၼ် ၸၼ်ႉငဝ်ႈ လႄႈၸွႆႈၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸွႆး၊ ဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ်၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ။
 2. 1980 တႄႇတႅမ်ႈၵႂၢမ်း ဢၢႆႈသူႇယႃႈ ၵူၼ်းပျွင်း သေၸိုဝ်ႈယႂ်ႇလိုဝ်းလင်မႃး၊ ၵႂႃႇဢတ်းၵႂၢမ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး(တွင်ႇၵျီး) ၶႅပ်း”ယုမ်ႉႁၢင်ႈလီ” ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း။
 3. 1983 လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တိုၵ်းဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းပၢၼ် SURA တီႈပၢင်မႂ်ႇသုင် ပၢင်ၵမ်ႉၵေႃႇ ၊ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်း သိုပ်ႇႁဵတ်းၶူးသွၼ်ထႅင်ႈ။
 4. 1984 ၵႂႃႇဢတ်းၵႂၢမ်း ၶႅပ်း ၽူႈလၵ်ႉၵႂၢမ်း သေ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ပၢၼ် TRC ၸွႆႈတႅမ်ႈႁၢင်ႈပပ်ႉ ၸိူင်းလႅဝ်း မၢႆ႑ ၼမ်းၼႃႈ ၸုမ်းၸိူင်းလႅဝ်းသေၵႂႃႇဢတ်းၵႂၢမ်းၶႅပ်းမၢႆ ႑ ဝၼ်းတႆးတေလွတ်ႈလႅဝ်း တီႈၵဵင်းမႆႇ။
 5. 1984-91 ႁဵတ်းၶူးသွၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ/ၸၼ်ႉၵၢင်/ၸၼ်ႉသုင် တီႈပၢင်ၵမ်ႉၵေႃႇသေ ဢတ်းၵႂၢမ်းထႅင်ႈ ၶႅပ်းၸိူင်းလႅဝ်း မၢႆ(႒)”ၼေႇ ဝိၼ်းၸူၼ်ၶႅပ်းၸွႆႉ”ပီႊ1985၊ဢွၵ်ႇၶႅပ်းမၢႆ(႓)”ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵႃႈ”၊ပီႊ1986
 6. မၢႆ(႔)”ငွႆးတင်ႈလမ်”၊ပီႊ1987 မၢႆ(႕) “ၸၢႆးမူး-ၵွပ်ႈၽႂ်”၊ပီႊ1988 မၢႆ(႖)”ၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႉလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ”၊ပီႊ1989 မၢႆ(႗)”တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ႁၢင်ၼူၵ်ႉယုင်း”1990-1991 ၽၢတ်ႇယၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း SSRC သေ ၶဝ်ႈမိူင်းတႆးၶိုၼ်း၊ ၵႂႃႇၸွႆႈၵၢၼ်ယူႇၸွမ်း SSA တီႈၸဝ်ႈၵၢႆႇၾႃႉ ၸုမ်း႗ ၊ ဢတ်းဢွၵ်ႇၶႅပ်းၵႂၢမ်း “ၵႅပ်ႉၼိုင်ႈတူၼ်ႈတီး” တၢင်ႇယွၼ်းတႃႇဢတ်းဢွၵ်ႇထႅင်ႈ (႔)ၶႅပ်း တီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈဢၶႂၢင်ႉ။
 7. 1994 ပွၵ်ႈၸူးၶိုၼ်းႁိူၼ်းၵဝ်ႇ ဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် ၸေႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင်၊ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ၊ ၸိုင်ႈထႆး။
 8. 26/႑2/1984 ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ တီႈႁိူၼ်း(ဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ)သေမိူဝ်ႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇဢယုလႆႈ 34 ပီႊယဝ်ႉ။
29/September/2014

ၶႅပ်းၵႂၢမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁၼ်ၺႃး


ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ဢၼ်ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈႁၼ်ၺႃး

 

 

ၵွပ်ႈၽႂ် | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1 မၢင်ႇၵုမ်းလဵင်ႉၵိၼ်ႁူဝ်ၶႅင်ဢွၼ်ႇသေ မၢင်ႇၵိူဝ်းပႂ်ႉၵိၼ်တေပိုင်ႈႁႅင်းလုၵ်ႈ ဢမ်ႇပွႆႇသွၼ် လိၵ်ႈလၢႆး ဢမ်ႇပွႆႇၶိုၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ် ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵုမ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းပၼ် ၵုမ်ႇတိုၵ်ႉ သူၼ်းပၼ် ႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်…။

V.2 ယႂ်ႇမႃးယဝ်ႉလႄႈလုၵ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇပေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉတီႈသုင် တီႈတႅမ်ႇၵေႃႈ ယူႇꧦ ၵိၼ်လဝ်ႈမႃးသႂ်ႇꧦမင်ယႃႈပႃး ထူပ်းယဝ်ႉၼေႈ ၺႃးယဝ်ႉၼေႈ တွပ်ႇၶိုၼ်းပေႃႈသေလႃႇ ၶိုၼ်းမႄႈသေမိူၵ်ႈလိူင်းပႅတ်ႈ…။

Cho: တၢင်းမီးတီႈလႂ် တၢင်းၽိတ်းမီးတီႈၽႂ် တေၼေးၵုသူဝ်ႇႁႃႉ တေၼေးၵွပ်ႈၵၢမ်ႇႁႃႉ ၵွပ်ႈပေႃႈတင်းမႄႈ လုၵ်ႈလႆႈၸပ်းယၢမ်ႈ လုၵ်ႈလႆႈတိတ်းယႃႈ မၼ်းၵႆႉပွင်ႉလႃႇဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်ၵႂႃႇၼႄႈ…။

V.3 ၵုမ်ႇၸႂ်ႉလဵင်ႉလၢမ်းၵႂၢႆးထိုၵ်းယူႇလႄႈ ဢမ်ႇၽိုၵ်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၵႂႃႇလႄႈ သၢင်ႇထုၵ်ႇႁိုဝ်မေႃဝူၼ်ႉ တႃႇၵျေႃႇဢဝ်လိူဝ်လူၼ်ႉ ၵူၼ်းလူၼ်ႉလိူဝ် ဢွၵ်းဝူၼ်ႉတိုၼ်ႈ ၵႂၢမ်ႇႁၢႆႉၵွပ်ႈၽႂ် ၵၢမ်ႇႁၢႆႉၵွပ်ႈၽႂ် ပေႃႈတင်းမႄႈ…။

ၵႃႇထႃႇလိုပ်ႈၽီၽၢၼ် | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1  လွၵ်ႈၶၢပ်ႈလႅၵ်ႈၶူၼ်သေမႃးသဝ်းမိူင်းတူၼ် ပၢၼ်ပဵၼ်ပႃယိူဝ်ႇမူၼ်ႈယွၼ်းသူးၼူၵ်ႉဝိၼ် တေ ယၢၼ် လိၼ်မိၼ်ၶိုၼ်ႈမွင်းပႂ်ႉပိၵ်ႇၶႅင် သႅင်လီၶၼ်ပႆႇၶိုၼ်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁွမ်ႁႅင်း…။

V.2  ၼႃႈၶႅင်ဢၢႆႈၼူၵ်ႇတိုဝ်ၶတ်းႁႅင်းၼမ်ႉၸႅဝ်ႈ ဢႅဝ်ၶႅင်ဢၢႆႈၼူၵ်ႇတိုဝ်ယုၵ်ႉႁႅင်းၸမ်ႈငႃ ဢဝ်ႁူဝ်ၸႂ်ၽိူၵ်ႇသႂ် ႁဵတ်း တိုၼ်းငဝ်ႈလၢင်းဢဝ်တူဝ်ၸႂ်ႂၵႅၼ်ႇၶႅင်ၼမ်း တၢင်းၶၢဝ်းၵႆ…။

Cho: လုပ်ႇသၼ်လင်ၶႂ်ႈတဵင်သၼ်ၶႂ်ႈပၼ်ၵၢၼ်ႉသုမ်းၾဝႃႉပၢၼ်ၵူၼ်း ၽိုတ်ႇၸႂ်ထူၼ်ႈၵပ်ႉၸႂ်ထူၼ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်မူၼ်ႈသိူဝ်းဝႆႉမိူင်းပၼ်ႇ ၼူၵ်ႇတိုဝ်တၼ်သဵၼ်ႈၸႂ်မိူၵ်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉၶႂ်ႈဢွၵ်ႇပဵၼ်ၵမ်းႉႉႉၵေႃႈ…။

V.3  ၵွပ်ႈပိူူဝ်ႈလႆႈ ထိုင်ပၢၼ်လိင်းတူၵ်းတူၼ်ႈမၢၵ်ႈ မူၺ်ၼိုင်လၢႆပၢၵ်ႇပီႊၶၢဝ်းယၢမ်းၸဵတ်းလိူၼ် ပဵၼ််််သင်တေ တေႃႇ သူႈၸႃႉလႄႈလီၵူၺ်း ၽီၽၢၼ်တေဢမ်ႇယူႇလူၺ်ႈၵူၼ်းၵႆႉသုတ်းပၢၼ်…။

 သဵင်ၵွင်ႈ ၵွင်ႊတႃႇသဵင်ၵွင် | တႅမ်ႈ – ၸၢႆးၵၢၼ်းယွတ်ႈ ။ ႁွင်ႉ – ၸၢႆးမူး

(သဵင်ၵွင်ႈ ၵွင်ႊတႃႇသဵင်ၵွင်)2
ၵူၼ်းတဵၵ်းၶိူင်ႈ ဢွၵ်ႇသဵင် မွင်းၵွင်
ၵူၼ်းတဵၵ်းၵူၼ်း ဢွၵ်ႇသဵင်ယၢမ်းၽွင်
သဵင်ၵွင် မွင်းဢၼ်မူၼ်ႈမၼ်းၸႂ်
ၽူႊလႂ်ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉႁပ်ႉႁွင်း
သဵင်ၵွင်ႈၵၢင်ႇဢၼ်ႁူၼ်ႈဝၼ်းၼႂ်
ၽူႊလႂ်ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇမုင်ႈမွင်း
ႁႆႇၵွင် သိူဝ်းဢမ်ႇႁိူဝ်ႉဢမ်ႇဢူၼ်ႈ
လၼ်ႇၵွင်ႈတႄႉဢမ်ႇသိူဝ်းဢမ်ႇမူၼ်ႈ
ၵူၺ်းၵႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႃႈမိူင်းတိုၵ်ႉမွင်ၼႃႇ
သဵင်ၵွင်ႁႂ်ႈႁူၼ်ႈပၼ်းဢူၼ်ၼၼ်ႉ
သဵင်ၵွင်ႈလႆႈထူၼ်ႈဝၼ်းၼႂ်ၵွၼ်ႇ
ၸင်ႇၸၢင်ႊသွၼ်ႇဢၢၼ်းသဵင်ႁုၼ်ႉၶူဝ်
တႃႇပၼ်သဵင်ၵွင်မေႃးပၼ်းဢူၼ်
ငဝ်ႈတူၼ်ႈတိုၼ်းပဵၼ်သဵင်ၵွင်ႈၵၢင်ႇ
(သဵင်ၵွင်ႈ ၵွင်ႊတႃႇသဵင်ၵွင်)2

ၵၢင်ၸႂ်ၵေႃႉလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ | တႅမ်ႈ – ၸၢႆးၵၢၼ်းယွတ်ႈ ။ ႁွင်ႉ- ၸၢႆးမူး

လႃးလႃးလႃႈလႃႊ လႃးလႃးလႃႈလႃႊ လႃးလႃးလႃႈလႃႊ လႃးလႃးလႃႈလႃႊ လႃႇလႃ
V.1   ႁႃႇလႄႈၾူၼ်လူင်ဢိူၺ်လူမ်းလႅင်ႉလူင် ထူဝ်းပဝ်ႇသႂ်ႇ မၢၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵပ်းလူင်းမႃး ၽတ်ႉမႅၼ်ႈ ယူႇၵေႃႈ မွၵ်ႇႁူင်ႈၽိူဝ်တွင်ပိဝ် ယၢမ်းၼူၵ်ႉၶဝ်ၶွၼ်းသၼ်ႇပိၵ်ႇ ဝၢႆႇပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းမႃးၸူး ယူႇႁူမ်ႈႁၢင်းၵဝ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈလိုဝ်ႈသဝ်းလႃးꧦလတ်းမႃးလၢႆၶၢဝ်းလၢႆပၢၼ် ယမ်းၽွတ်းယွတ်း ၼိူဝ်ႉ ၼင်ဢွၼ်ႇၵတ်းလၢင်ႈ ဢိူဝ်ႈ ၼႆၵေႃႈမႂ်းလိုမ်းဝူၼ်ႉဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းႁဝ်းမႃး ဢေႃႈ…ဝႆႉသေၵွၼ်ႇလႃႈ…

V.2  မွၵ်ႇသီၶၢဝ်လိူင်လႅင်ၼႂ်းၵေႈမူၺ်ၼၢႆးၽိူၵ်ႇꧦၶိၵ်ႇမိူဝ်ႈၶၢဝ်းၵတ်းႁႅင်းၵတ်းႁွတ်ႈထိုင်ၸႂ် မွၵ်ႇၵုမ်ႈ ဢုၺ် ဢွႆတၼ် ၼၢႆးယွႆႉပိဝ်လူင်းသုမ်ႇသႂ်ႇၶိင်ႇ ပိူၼ်ႈသိူဝ်း ၼွၼ်းလပ်း ဢမ်ႇလႆႈလပ်းၾၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈဢိူမ်ႈႁၢင်းၸူးၾႆး ၵတ်းပေႃးလၢင်ႈၸဵပ်းထိုင်ၸႂ်မိူင်းမိုတ်း မူဝ်းၾႃႉၶဵဝ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉလႆႈႁၼ် ၼႆၵေႃႈမႂ်းလိုမ်းဝူၼ်ႉဢမ်ႉႁူႉၸွမ်းႁဝ်းမႃး ဢေႃႈ…ဝႆႉသေၵွၼ်ႇလႃႈ…

V.3 ၵေႇယွတ်ႈၽိူဝ်တွင်ပိဝ် ၽူၺ်းမႆႉမႂ်မုၼ်း ၼုမ်ႇမႂ်ႇ ၼုမ်ႇထဝ်ႈၸၢႆးယိင်းသိူဝ်း သွၼ်းၼမ်ႉယဵၼ်ၸႂ် လႅတ်ႇမႆႈၶႅင်ꧦ လူင်ၵေးၼမ်ႉလႆပေႃးထၢတ်ႇၵႂႃႇႁိူဝ်ႇလႆၸိုမ်းယမ်းမႃး တိပ်ႇမႆႈဢူၵ်းၸႂ် ထွမ်ႇသဵင် တွင်ႉ လေႃး မေႃးပၼ်းယိၼ်းၶေႃး ၶူမ်ယိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ် လတ်းယုမ်းၶိူဝ်းၼမ်ႉလၢႆးဢွၼ်ႇပေႃးတုင်ဢိူဝ်ႈၼႆၵေႃႈ မႂ်း လိုမ်းဝူၼ်ႉဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းႁဝ်းမႃးဢေႃႈ…ဝႆႉသေၵွၼ်ႇလႃႈ…

V.4 ယုမ်ႇလႄႈၵၢင်ၸႂ်ဢၼ်ႁဝ်းတုၵ်ႉၶၢၼ် ႁဝ်းၶၢမ်ႇယၢပ်ႇတႃႇပုၼ်ႈၶိူဝ်းႁဝ်းႁႃး ၸဵဝ်းလွတ်ႈပၢၼ်ၶႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈတေႇပဵၼ် ပၢင် သုမ်းသိုၵ်းသေသဝ်းသီႇꧦ တႃႇပိူၼ်ႈ တူၺ်းၶိူဝ်းႁဝ်းဢမ်ႇၵူမ်ႈ ၼွမ်းၽႂ်  တႃႇ ပုၼ်ႈ ပၢင်ႈၶိူဝ်းႁဝ်းႁႃးပႃးၽွၼ်း လီမႂ်းသေၼႆပေႃးမႂ်းႁူႉႁဝ်းႁႃးဢမ်ႇၶင်းသင်ယဝ်ႉ သင် ဝႃႈမႂ်းၸွမ်း ဝူၼ်ႉ သင် ဝႃႈ မႂ်းၸွမ်းႁူႉၵေႃႈ…ႁၢၼ်ႉၸႂ်ယူႇဢိူဝ်ႈ….

ၼၢႆးသထေးပီးလၢႆ | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1     လႃႊလႃႇလႃႈလႃးလႃႊ…. လႃးလႃႈလႃႇလႃႊ …. လႃႊလႃႇလႃႈလႃးလႃႊ…. လႃးလႃႈလႃႇလႃႊ ….လႃႈလႃးလႃႈလႃ လႃႈလႃးလႃႈလႃႈ ….ယိၼ်းၽၢၼ် လႆႈတူၵ်းၵိၼ်းၵပ်ႉၸႂ်ၼႃႇႁႃႉ လႆႈတိၼ်းတွၼ်းၽိုတ်ႉၸႂ်ၼႃႇႁႃႉ လႆႈလွၵ်ႈၶၢပ်ႈယွမ်းၼမ်ႉ တႆးဢွၼ်ႇႁဝ်း မိူဝ်းၵူမ်ႈ ၵွမ်းပိူၼ်ႈ လႆႈငွၵ်ႈမုင်းၶျွင်းပိုင်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၵၢၼ် ၼၢႆးသထေးလုင်းလူင် ၼၢႆးသ ထေးလုင်းလူင် ၼၢႆးသထေး လုင်းလူင်ပိူၼ်ႈ ….

V.2     လႃႊလႃႇလႃႈလႃးလႃႊ…. လႃးလႃႈလႃႇလႃႊ …. လႃႊလႃႇလႃႈလႃးလႃႊ…. လႃးလႃႈလႃႇလႃႊ ….လႃႈလႃးလႃႈလႃ လႃႈလႃးလႃႈလႃႈ ….သေလၢႆႊ မိူဝ်ႈႁဝ်းၸူမ်း ၺႃးပိူၼ်ႈဢုပ်ႇလူမ်း မိူဝ်ႈႁဝ်းၶင်း ၺႃးပိူၼ်ႈဢုပ်ႇၽၢင်း ပိူၼ်ႈလိုမ်ႈလဵၼ်ႈ ႁဝ်းသမ်ႉၸွမ်းယုမ်ႇၵႂၢမ်း ၵဝ်းလႄႈ မဝ်းဢိူဝ်ႈ ပိူၼ်ႈၸိူဝ်ႈၼီႈတၢင်းႁၵ်ႉမႂ်းၵႂႃႇၼႃႈ ၼၢႆးသထေးလုင်း လူင် ၼၢႆးသထေလုင်းလူင် ၼၢႆးသထေး လုင်းလူင်ပိူၼ်ႈ …..

V.3    လႃႊလႃႇလႃႈလႃးလႃႊ…. လႃးလႃႈလႃႇလႃႊ …. လႃႊလႃႇလႃႈလႃးလႃႊ…. လႃးလႃႈလႃႇလႃႊ ….လႃႈလႃးလႃႈလႃ လႃႈလႃးလႃႈလႃႈ …. ၶေႃးၶူမ် လႆႈတူၵ်းသုမ်းယွၼ်ႉပိူၼ်ႈၶီႇၼဵၵ်း လႆႈပူၵ်းမိုဝ်းယွၼ်ႉပိူၼ်ႈမၢင်ႇတဵၵ်း ယိုင်ႈလႅၼ်ႈလေႃႈ မၼ်းသမ်ႉၸဵဝ်းယႂ်ႇပွင်း သုမ်းယဝ်ႉ သုမ်းယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၸပ်းဝႆႉၸိုဝ်ႈမႂ်ႇဝႃႈ ၼၢႆးသထေးပီႈလူင် ၼၢႆးသထေပီးလၢႆႊ ပီးဝႆႉပွတ်းၵၢင်ပႅတ်ႈ ……..

ၼွင်ႉယိင်းယဵၼ်း | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1  ယႃႇပေႁၵ်ႉမၼ်းလႃးလႃးꧦႁဝ်းဢမ်ႇဝႃႈၼၢင်းယိင်းတႆးႁူဝ်ၸႂ်မဝ်ဢိူၺ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈမႂ်းၼၢင်း ၽိတ်းပိူင်ႈၵႂႃႇ ၼၢင်းယိင်းတႆး ႁဝ်းတေလႆႈတၢင်းဢၢႆၼႆ ၸွင်ႇမႂ်း ဝူၼ်ႉမႅၼ်ႈႁိုဝ် ၼွင်ႉယိင်းဢိူၺ် ၼွင်ႉယိင်းဢိူၺ် မွၵ်ႇလူင်ႇဢွၼ်ႇၸွတ်ႇႁွမ် တူဝ်ႈမိူင်းတႆးၵူၼ်းမိူင်းၵႆမႃးယၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵႆမႃးႁၵ်းပိတ်းၼူမ်ပႅတ်ႈ ပႄႉယိၼ်းၽၢၼ်ပႄႉယိၼ်းၸၢၼ်ႈ ပႄႉယိၼ်းဢၢႆ ယိၼ်းသေလၢႆ…

V.2  ၽၢတ်ႇယၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းယဵၼ်းၵႂႃႇပဵၼ် ၼၢင်းလဵၼ်းလၢႆး မေႃဝႆႉႁၢင်ႊၵေႃႈ ပုၼ်ႈပၢင်ႈလွင်ႈ မႂ်းၼၢင်း ပေႃးဝူၼ်ႉၸိုင် တင်းၶိူဝ်းတင်းမိူင်း လီလႆႈတၢင်းၶူမ်ၸႂ် ဢမ်ႇမေႃဝၢင်ႉၶႂၢင်ႉပၼ် ၼွင်ႉယိင်း ဢိူၺ် ၼွင်ႉယိင်းဢိူၺ် ယူႇဢမ်ႇၵျေႃႇႁူၺ်ႇတႃၼမ်ႉယမ်းၸိုမ်း ယၢမ်းလိူတ်ႈဢွၼ်ႇလေႃးလႄး ၺႃး မႅၼ်ႈၽႃႇမိုဝ်းမၼ်းပၢပ်းႁႅမ်လဵၼ်ႈ ႁူႉယိၼ်းၽၢၼ် ႁူႉၸဵပ်းၸႂ် ႁူႉၶေႃးၶူမ် မႃးၶိုၼ်းၸိုင် ….

V.3  ဢွၵ်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ႁင်းၵူၺ်းႁဵတ်းၵႂႃႇလႄႈတၢင်းသုမ်းမႂ်းလီၼႅင်ၸႂ်ၵေႃႈ ၵွပ်ႈၶႂ်ႈလႅၼ်ႈၸွမ်းမၼ်း မိူဝ်းမူၼ်ႈၵျေႃႇယိၼ်းၽိတ်းမႃးယဝ်ႉတေပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼႆၸိုင် တႃႇတေႁပ်ႉတွၼ်ႈၵၼ် ၶၢၼ်ႉထူပ်းႁၼ် ၼွင်ႉယိင်းသၢဝ် ၼုမ်ႇၼုမ်ႇဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇယွမ်ၶႅင်ႈၵေးမႃး ၸေးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၼ်းပႃး ၽွင်းလိူတ်ႈၵိုင်ႇ လေႃးလေး ၵူၼ်းၽၢၼ်ပေႃႈပႄႉယိၼ်းဢၢႆ ပႄႉယိၼ်းၶၢၼ် ပႄႉယိၼ်းၸၢၼ်ႈ ယိၼ်းသေလၢႆ….

ၼႅင်ၸႂ်မိူဝ်ႈမိူင်းမူဝ်း | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1   မုင်ႈတူၺ်းတၢင်းလႂ်မိူင်းမူဝ်း မိူင်းမူဝ်း ၽိူဝ်ႇမႆႉႁူင်ႈလူၼ်ႇလူမ်းထူဝ်းလူမ်းထူဝ်းၽတ်ႉပိတ်ႉပိဝ် ၶီၸႂ်ၵွပ်ႈမိူင်းမူဝ်းသေ ၸႂ်ပိဝ်ၵွပ်ႈလူမ်းထူဝ်းသေ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႈၶွတ်ႇၸႂ်မၼ်ႈၵိုမ်းလႆႈ…။

V.2    မုင်ႈတူၺ်းမိူဝ်းၵႂႃႇမိူင်းတႆး မိူင်းတႆး ဢၢႆႊယၢမ်းဢွၼ်ႇၵႂၼ်းၾႆး ၵႂၼ်းၾႆးပေႃးတူဝ်ႈတဵမ် ၶီၸႂ်ၵွပ်ႈ ပွႆးတိုၵ်းလူင် ၼႅင်ၸႂ်ၵွပ်ႈ ပွႆးသိုၵ်းလူင် ပႆႇသဵင်ႈပႆႇႁၢႆဝွတ်ႈဝၢႆးလႆႈ ….။

Cho: ၽိူဝ်မႆႉႁူင်ႈလူၼ်ႇၸွမ်းလူမ်းထူဝ်း ၶၢဝ်းမိူင်းမူဝ်း ၸႂ်ၵူၼ်းၵေႃႈၶၢတ်ႇၸွမ်းပွႆးတိုၵ်းၼႂ်းပွႆးသိုၵ်း မိူင်းလွႆ…။

ၵႅပ်ႉၼိုင်ႈတူၼ်ႈတီး | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1    ယူႇတီႈၵုင်းၵွင်းၵျွင်းၽြႃးၽိူၵ်ႇယၵ်ႉသွင်ႇလွမ်မုင်ႈတူၺ်းဝဵင်းယႂ်ႇလူင်တူၼ်ႈတီး ၽၢၼ်လႄႈ တင်းမီး ႁိူၼ်းလဵၵ်ႉႁိုၼ်းယႂ်ႇ လႅတ်ႇဢွၼ်ႇၽတ်ႉသႂ်ႇၽဵင်ႇပဵင်း ႁႂ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလူင်သႃႇယႃႇ ၵၢၼ် ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ၶုတ်းသၢႆးႁဵၻ်းဢုတ်ႇၽဝ်ထၢၼ်ႇၵိၼ် ၵေႃႈမီး ၼႂ်းသႃးၼႂ်းၵၢတ်ႇၶၢႆၵုၼ်ႇၵိၼ်ၵေႃႈမီး မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉမီးၵူႉသူဝ်ႇလီ တူၼ်ႈတီးၼႆႉ ဢၢပ်ႈမိူၼ်မိူင်းၽီ ….

V.2    ယူႇတီႈႁိူၼ်းငႅပ်ႉငႅပ်ႉ ၶၢတ်ႇယူႇႁိမ်းၽြႃးၽိူၵ်ႇပႆယၢင်ႈလူင်းၵုင်းမိူဝ်းၵၢတ်ႇၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၽူဝ်လႄႈ တင်းမေး ၸေးပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႅတ်ႇဢွၼ်ႇၽတ်ႉသႂ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းၵွပ်ႈမီးၽႃႉမီးၾူၼ်ၵၢမ်ႇၵျၢမ်ႇမႃႇ ၵၢၼ် ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းလဵတ်းတိင်ႇ ၵိၼ်ႇဢိမ်ႇပဵၼ်ပွၵ်ႈၵူၺ်း ထူပ်းၺႃးၸေၸိမ်ႇၵိၼ်ႇဢိမ်ပဵၼ်ပွၵ်ႈ ၵူၺ်း မၢင်ႇၵိူဝ်းၵႃႉ တိုၼ်းလၢင်းပႆႇတဵမ် သႅၼ်လၢၼ်ႉလၢၵ်ႈ လႆႈႁႅၼ်တူၺ်းပိူၼ်ႈ ….

CHO: သႅင်လီႁၢမ်းႁွႆးၸတ်ႉၵႂၢင်းၶမ်းၼႆၵေႃႈ ပဵၼ်ပႅတ်ႈၶမ်းတႅင်းၵႃးလေႃးတွင်းၼမ်ႁိုဝ် ပႆႇၸၢင်ႊ ၶတ်းၵႃႊ ၶတ်းၶၼ်ၶိုၼ်ႈၽႃႉ ၶိုၼ်ႈမွၵ်ႇလႃးꧦ….

V.3 ၸီႇၼိူဝ်ႉယွင်းၵပ်းလဝ်ႈၽိူၵ်ႇ ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇမွင်တူမ်ႈႁဵတ်းဝႆႉၼမ်ႉႁိူဝ်ႇသႂ်ထႅင်ႈႁႅင်း သႅင်လွတ်ႈႁၢမ်းႁွႆး ၵႂၢင်းၶမ်းၵႅၵ်းဢွၼ်ႇ ၵုမ်ႇဝူၼ်ႉသွၼ်ႇတႃႇယူႇသဝ်းႁူမ်ႈၵိုၵ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈလူင်တႃႇသေႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းတိတိူၵ်ႈဢဵၼ်းဢၢၼ်းလဵတ်းတိင်ႇတႅမ်ႈ ထုတ်ႇၵိၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၢႆးဝူၼ်ႉၼပ်ႉသွၼ်ႇ ပီႈယွၼ်ႇသေ ၶဵင်ႈတူၺ်း မွၵ်ႇႁူၺ်းယဝ်ႉပေႃးၵီႊမႂ်ႇၸိုၼ်ႈ တူၼ်ႈတီးၵေႃႈလႅပ်ႈမိူၼ်ၼမ်ႉတိုၼ်ႈ။

တႃႉၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

CHO:   တၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ တႃႉၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ တႃႉၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ တႆး….ဢေႃႈ….တႆး တႆး တႆးတႆး တႆးတင်းမူတ်းႁႂ်ႈပဵၼ် တႃႉၵၢႆႇၶိုၼ်း ၸမ်ႈၼႃႈ တႃႉၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ… တႃႉၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈ ၼႃႈ …တႃႉၵၢႆႇၶိုၼ်းၸမ်ႈၼႃႈ…

V.1     တေႇသၼ်ႇထေႇမႃးတီႈ သၼ်လွႆလူင် ဢၢႆႈတႆး လိၼ်မူၼ်ႇၵူဝ်းရီးယႃး ၵိူတ်ႇယႂ်ႇဢွၵ်ႇမႃးတီႈ သၼ်လွႆလူင်ဢၢႆႈတႆး လိၼ်မူၼ်ႇၵူဝ်းရီးယႃး ၼင်ႈႁေႃတင်ႈမိူင်းၶိုၼ်ႈ ယႂ်ႇ ၽႂ်ဢမ်ႇၽႂ်ဢၢမ်းတႆးႁဝ်း လႆႈပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၽႂ်ဢမ်ႇထဵင်တႆးႁဝ်းလႆႈ…ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ…

V.2    ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇဢိူင်ႇထုင်ႉတီႈ သၼ်လွႆလူင်ဢၢႆႈတႆး လိၼ်မူၼ်ႇၵူဝ်းရီးယႃး ၵေႃႇတေႇမႂ်ႇပူၵ်းထႅင်ႈ ႁေႃသႅင်လူင်တီႈမိူင်း လိၼ်ၶႄႇႁိူင်းယၢမ်းလဵဝ် မၢၵ်ႈလႅမ်လိူမ်ႈလႅဝ်းလႄႈႁွၵ်ႇ ပဵၼ်ၵွၵ်ႇတိၼ်မိုဝ်းတႆး ႁဝ်း လိူတ်ႈႁၢၼ်လိူတ်ႈႁတ်းႁႄႈဢွၵ်ႇ ၵမ်ၵွပ်ႇဢဝ်ထုင်းတႆးလင် ဝၢႆးၼၼ်ႉထႅင်ႈ…

V.3    ၵိူတ်ႇယႂ်ႇဢွၵ်ႇလၢႆးလုၼ်ႈ ႁိမ်ႁေႃသႅင်ၼင်ႈမိူင်း ပၢၼ်ၶႄႇႁိူင်းမိူင်းယုင်ႈ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇယူႇၵွမ်းတႂ်ႈ ၸႂ်ၼဵဝ်ၶႅင်ဢၢႆႈတႆး ယႆၽၢတ်ႇလူင်းမႃးထႅင်ႈ ၼင်ႈႁေႃတင်ႈမိူင်းတီႈမႂ်ႇ လိၼ်ၵျေႃႇၸႂ်မိူင်းမၢဝ်းႁဝ်း မၢၼ်ႈၶဝ်လႆႈယွၼ်း သၢၵ်ႈၶွၼ်ႇ ပၢၼ်ၵွၼ်ႇဢွၼ်ပိုၼ်းတႆးမိူဝ်ႈ… မိူင်းမၢဝ်းလူင် …

CHO:   တႆး…ဢေႃႈ…တႆးတႆး တႆးတႆး ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ တႆးႁွၼ်ႇႁဵတ်းၶီႈၶႃႈ တႆးႁွၼ်ႇႁၵ်ႉ ၸၢတ်ႈၶႃႈ တႆး ႁွၼ်ႇႁဵတ်းၶီႈၶႃႈ တႆးႁွၼ်ႇႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၶႃႈ…

V.4   ပူႇမွၼ်ႇထွတ်ႇလႅဝ်းထႅင်ႈ ပၢၼ်ႁူဝ် လႅင်ဢၢႆႈၵလႃး ၼႃႈၽိူၵ်ႇမႃးၵဝ်းယုင်ႈ ႁွၵ်ႇပူႇမွၼ်ႇတႅင်းၸွႆႈ သွႆပုမ်ၼႃဢၢႆႈၵႃးလႃး ပၢၼ်ၶိင်ႇၵႃးလႃးယိုဝ်းမၢၼ်ႈ ၸွႆႈၶဝ်ၵေႃႈ သုမ်းလၢႆၼႃႇ တၢႆၵႂႃႇၽႂ်မႃးတူၺ်းတႆး ၵွပ်ႈတူဝ်ပီႈၵႃးလႃးၼႃႈၽိူၵ်ႇ တႃလိူၵ်ႇမေႃတူၺ်းတႆးလႄႈ… ၶႅၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ…

V.5    ၶိင်ႇၵျႃႇ ပၢၼ်ႇလမ်းလိုပ်ႈ သွႆႁူဝ်လႅင်ဢၢႆႈၵႃးလႃး မၢၼ်ႈၵႂႃႇပၢင်းမႃးၵေႃႈ ပွႆႇၵျႃႇပၢၼ်ႇၵွၵ်းပိုၵ်ႈ ထိူဝ်တိၼ်ထိူဝ်ၶေႃႈမိုဝ်း ထိုင်ၶိင်ႇယိုဝ်း ၶိုၼ်းၵေႃႈ ဢၢႆႈလွႆလုၵ်ႈတႆးၸၢင်ႈယုမ်ႇ ဢပုမ်ႇမၢၼ်ႈၵဝ်းတႆး ႁဝ်း ၶဝ်ႈထႅမ်ၸွႆႈႁႅင်းထႅင်ႈၵွၼ်ႇ မၢၼ်ႇႁွၼ်ႈႁိုဝ်ၶိုၼ်းၶူၼ်ႉၶႆႈ… တႆးႁိူဝ်ႉလၢႆႉ…။

ဢမ်ႇလီဢၢႆတႆးႁႃႉ | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1    ၼႆႉပဵၼ်လိၼ်မိူင်းတႆးၶူဝ်းမွၼ်ႇပူႇၼၢႆးႁဝ်းဝႆႉပၼ် ႁဵတ်းသင်မၢၼ်ႈၶဝ်မႃးဢုပ်ႉပိူင်ႇလိၼ်မိူင်း တႆးႁဝ်းလႃႇ မိူင်းတႆးႁဝ်း မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတႂ်ႈမိုဝ်းၽႂ် ပူၼ်ႉမႃးပဵၼ်လၢႆႊပီႊမိူင်းယဝ်ႉ မိူင်းၼႆႉတႆး မႃးယူႇ ၽႂ်တေထဵင်တႆးလႆႈ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉ ၽႂ်ၽႂ် ၵေႃႈႁၼ် တႆးႁဝ်းဢမ်ႇတွၼ်ႉလႅၼ်ၵဝ်းၽႂ်…..

V.2    ႁဵတ်းသင်လိၼ်မိူင်းၵုတ်ႈတင်းဢၼ်ပဵၼ်မျိဝ်ႉဝဵင်းမိူင်းတႆး ၵွပ်ႈသင်မၢၼ်ႈၶဝ်ၶၢႆႉတူၵ်းသႂ်ႇတီႈ ၼႂ်းတိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ မိူင်းတႆးလူင် မၼ်းႁိုဝ်တေၸႂ်ႈလိၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ တူၺ်းလူၸိုင်ၶဝ်သမ်ႉႁဵတ်းၼႆ မိူင်းလၵ်းမိူင်းတႆးလူင် ဢမ်ႇလီဢၢႆတႆးႁႃႉ ၽႂ်ၽႂ် ၵေႃႈႁူႉၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈႁၼ်တႆးတွင်းယူႇၵူႊမိူဝ်ႈယၢမ်းဢိူဝ်ႈ  …

V.3    ယၢမ်းလဵဝ်ဢၢႆႈတႆးႁႆႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈတေတူၵ်းၵမ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဝၼ်းဢွၵ်ႇၵေႃႈဝၼ်းတူၵ်း တႆးတၢႆၵေႃႈ မီးတႆးပုတ်ႈယူႇ တႆးႁတ်း ႁၢၼ်တႆးၶႃလမ်လၢႆးဢမ်ႇတွၼ်ႉၵူဝ် မိူင်းတႆးဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းမၢၼ်ႈ ဝူၼ်ႉ ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈယၢမ်းလႂ် ၸဵပ်းၸႂ်မိူဝ်ႈယၢမ်းၼၼ်ႉ တႃႇတေတွပ်ႇတႅၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ၶပ်းၶိုင် မိူင်းတႆးဢမ်ႇ ၸႂ်ႈ လိၼ်မိူင်းၽႂ်…။

ပေႃႈမႄႈလႄႈလုၵ်ႈ | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1   ဢမ်ႇထၢင်ႇတေၸႂ်ပႃး ဢမ်ႇထၢင်ႇတေၸၢင်ႈၺႃး ဢမ်ႇမၢင်ႇတေဢၢင်ႈမႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈပိုၼ်း သမ်ႉလိူၵ်ႈꧦၶဝ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈလိူတ်ႈ မႆႈ ၶႂ်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသေ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇယၢၼ်ႁူမ်ႈသဝ်းငဝ်းၵတ်းယဵၼ် တၢင်းႁၵ်ႉပေႃႈဢိၵ်ႇတင်းမႄႈ….

V.2   ဢမ်ႇသၼ်ႇဝႂ်ႁူဝ်ၶွၼ်း ဢမ်ႇယူႇလၢႆလိုဝ်ႈၼွၼ်း ဢမ်ႇတွပ်ႇထဵင်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵွပ်ႈၶႂ်ႈလႆႈၵွၼ်း ၶေႃ ပိူဝ်ႈၶႂ်ႈႁေႃႈလမ်းလိုပ်ႈ ယၢင်ႈတိုပ်ႈၶိုၼ်ႈတိုၵ်းၽူႊၶဵၼ် ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်ပွၵ်ႈမိူဝ်းသိူဝ်းမူၼ်ႈၶူဝ် ၸူမ်း ယုမ်ႉပေႃႈဢိၵ်ႇတင်းမႄႈ ….

CHO:  တူဝ်ၸႂ်လုၵ်ႈၸၢႆးၼႆႉဝၢင်းဝႆႉဢၢပ်ႈထိုင် သၢႆၸႂ်ပုၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းပတ်းပိုၼ်ႉသေ တေဢမ်ႇ ၵူမ်ႈၵွမ်း တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်း ၶျေႃႉတေႃႇတေႃႇၶဵၼ်ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ

V.3    ဢွင်ႇၶၢဝ်ႇလီၵေႃႈယဝ်ႉ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၶီၵေႃႈယဝ်ႉ ယႃႇလိူတ်ႇၸႂ်မႆႈၶေႃး ပေႃႈလႄႈလုၵ်ႈတင်းမႄႈ ႁႂ်ႈၸၢင်ႊလႆႈၸဵဝ်းၶွႆႊ လုၵ်ႈ လႆႈတႆႈတဵၼ်းၽြႃးသေ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇထိုင်ႁႂ်ႈမႃးၸွမ်းၸွႆႈပၼ်မိူင်းလုၵ်ႈ ၾၼ် တႃႇမိူဝ်းၼႃႈ….။

ၵူၼ်းလိူဝ် | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1 ၶၢဝ်းတၢင်းသဵၼ်ႈမႂ်းပႆမီးၵေႃႈမႂ်းဢမ်ႇယၢင်ႈ ဢဵၼ်းဢၢၼ်းလၢတ်ႈမႂ်းတေ ႁဵတ်းၵေႃႈမႂ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈ ယူႇမဝ်ၵိၼ်မၢင်ပႆၵၢင်ဝၢၼ်ႈလၢဝ်းၸွမ်းတၢင်း ၵူႈၶိုၼ်းယဝ်ႉၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ ။

V.2 ၼမ်ႉမိုၵ်ႉလိူတ်ႈႁတ်းႁၢၼ်မႂ်းၵေႃႈမၼ်းဢမ်ႇသၢၼ်ႈ တၢင်းတုၵ်ႉယၢၵ်ႈ တၢင်း ၶၢၼ်တၢင်းမႆႈမႂ်းၵႅၼ်ႇယၢၼ် ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်သင်ပႅၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၸိူဝ်းၶတ်းႁႅင်းပုၼ်းၶိူဝ်းလႄႈပုၼ်ႈမိူင်းဢိူဝ်ႈ။

CHO:ၵူၼ်းၶၢၼ်ႉထူဝ်းႁူဝ်ၼွၼ်းဝၼ်းလိုမ်းတူဝ်ၵူၼ်းမဵဝ်းဢၢႆႈၵူဝ်(လူဝ်ႇသိုဝ်ႉတူင်ႇသိၼ်ႈသုပ်းဝႅတ်ႉပၼ်ၼုင်ႈ ၵူၺ်း)”ဢိူဝ်ႈ။

V.3 ၵူၼ်းဢွၵ်းတိုၼ်ႈတိုဝ်တိုၼ်းမိူၵ်ႈတိုၼ်းၼူၵ်ႇတၼ်ၵူၼ်းယွမ်းၵျႃႉလၵ်းလိူဝ်တိုၼ်းငိူဝ်ႈတိုၼ်းယွင်ႇ ၵႂင် ဢမ်ႇပဵၼ် ၵၢၼ်သင် ပႅၼ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၸိူဝ်း ၶတ်းႁႅင်းပုၼ်းၶိူဝ်း လႄႈပုၼ်ႈမိူင်း ဢိူဝ်ႈ…။

ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇယွၵ်းႁူဝ်ႈ | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1 လူမ်းၾၢႆးပဝ်ႇထူဝ်းႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၾႆးတဵၼ်းဢွၼ်ႇလႅင်းလႆႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ တၢင်းႁိူဝ်းဢွၼ်ႇႁႃး တိုဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ တၢင်းဝူၼ်ႉဢွၼ်ႇႁႃးတၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢေႃႁေႃဢေႃႈလွင်ႈၶႂ်ႈႁႆႈ လႆႈမႃးယွၼ်ႈၸႂ် တူၵ်း ၼမ်ႉတႃယဝ်ႉ…

V.2  ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇႁႃးမီးယူႇၵေႃႈ တၢင်းၶိုၼ်းတေမိူဝ်းၶႅၼ်ႈလွႆဝႆႉ ၸၢႆးယိင်းဢွၼ်ႇမွင်းပႂ်ႉယူႇၵေႃႈ တၢင်းၶိုၼ်းတေ မိူဝ်းၶႅၼ်ႈၼွင်ႇဝႆႉ ဢေႃဢေႃးလွင်ႈၶႂ်ႈႁႆႈလႆႈမႃးယွၼ်ႈၸႂ် တူၵ်းၼမ်ႉတႃယဝ်ႉ…

CHO: ၼုမ်ႇဢွၼ်ႇႁၢႆးဢွၼ်ႇၽွင်းတိုၵ်ႉယႂ်ႇ တေပဵၼ်ၵူၼ်းလူင် မႃးဝၼ်းၼိုင်ႈ ပဵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းလူင် ၶၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ မွၵ်ႇဢွၼ်ႇတိုၵ်ႉၵူႇႁိုၼ်းႁွမ်ၼႃႇ မၢၵ်ႇဢွၼ်ႇတိုၵ်ႉမၢၵ်ႇၸဵမ်းဝၢၼ်ၼႃႇ ၽႂ်တေမႃးလွမ် လုမ်းလႃးၶဝ် မွၵ်ႇမၢၵ်ႇဢွၼ်ႇတိုၵ်ႉၼုမ်ႇငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတူၼ်ႈမၼ်းႁႅင်ႈ…

V.3  ၸၢႆးယိင်းဢွၼ်ႇၼွၼ်းဝၼ်းယူႇၵေႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉတေမႃးပူၵ်းႁိုဝ်မီး ႁူင်းႁဵၼ်းဢွၼ်ႇယွၵ်းႁူဝ်ႈယူႇ ၵေႃႈ ၵူၼ်းၵေႃႉတေ မႃးမုင်းဢမ်ႇႁၼ် ဢေႃijဢေႃးလွင်ႈၶႂ်ႈႁႆႈလႆႈမႃးယွၼ်ႈ ၸႂ်တူၵ်းၼမ်ႉတႃယဝ်ႉ…။

တႆးတေႃႇတႆးတိုၵ်းၵၼ် | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1 ယၢမ်းတႆးမိူၼ်လိင်းတူၵ်းတူၼ်ႈမႆႉ ယၢမ်းတႆးမိူၼ်ငၢႆးၵႂၢႆးၶမ်ဢုင်ႇ တႆးတေႃႇတႆးတိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ ၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်း ပိုၼ်းႁၢင်ႊၸႃႉတႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တႃႇလႅၵ်ႈၶၢမ်ႇမၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ် ပိုၼ်းႁၢင်ႊႁၢႆႉတႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢမ်ႇၵျၢမ်ႇ မႃႇတုၵ်းယွၼ်းပဵၼ်ႁိုဝ် တႆးတေႃႇတႆး တႆးတေႃႇတႆး တႆးတေႃႇတႆးတိုၵ်းၵၼ်။

Cho:(လီဢၢႆလုၵ်ႈလၢၼ်ဢၼတေမႃးထႅင်ႈမိူဝ်းၼႃႈဢိတ်းၼိုင်ႈ)2 ၶိုၼ်းၶူၼ်ႉဝူၼ်ႉလွင်ႈပိုၼ်း ဝၼ်းသိုၼ်းပူၼ်ႉၵၼ်လူး မွၵ်ႇပႆႇလီႁူင်ႈၵေႃႈလႆႈ တူၵ်းႁူင်ႈ မၢၵ်ႇပႆႇလီၼဝ်ႈၵေႃႈလႆႈမႅင်း ၼဝ်ႈ (ၼမ်ႉၶူင်းဢိူၺ်ႈႁဵတ်းလၢၵ်ႈ သၢၵ်ႈသေႇ ၵႄႈၶၢႆပၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ)2။

လွႆသွင်ထဝ်ႈ | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1   လွႆသွင်ထဝ်ႈမွင်းႁႂ်ႈတုၵ်ႉၵတႃႇမႅင်ႇၶေႃသဵမ်သေၶိုၼ်ႈမိူဝ်းႁွတ်ႈဢႅဝ်ႇ လွႆလူင် သၢႆးလႅင် ဢိၵ်ႇထႅင်ႈပႃး လိၼ်ထုင်ႉမိူင်းသူႈ သိူဝ်းမူၼ်ႈၵျေႃႇၸႂ် တႃႇႁႂ်ႈၵုသူဝ်ႇၵၢမ်ႇတုၵ်ႉၵတႃႇမွင်း ပဵၼ် လၢဝ်းပၢၼ်းလူင်ယိပ်းထူင်ငိုၼ်းယႂ်ႇ ၼင်ႇၶေႃႈ ဢၢၼ်းၸွင်ႇတေၸၢင်ႈထၢမ်းပုင်ႇပေႃႈလဵင်ႉ…

Cho:1 . တႃႇၼႃႉတၢင်းလူႇၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇပၢၼ် ဢွၼ်ႁဵတ်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်တေပဵၼ်မိူၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် လွႆသွင် ထဝ်ႈဢိူၺ်း တႃႉၼႃႉတၢင်းလူႇႁဝ်းယူႇၵူဝ်ယမ်ၵွမ်းၶုပ်ႉၸူးတီႈလွႆလူင် သၢႆးလႅင် တေဢိတ်းလူႉႁႃႉ ၸႂ် သိုဝ်ႈယူဝ်းမီးၸႂ်ၵူတ်ႉငေႃးမီးသပထႃႉသပထိငိုၼ်း လၢၼ်ႉသိပ်းသႅၼ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇထူဝ်းထီႇ မိူင်းသူႈတီႈ မေႃႇသႅင်…

V.2 လွႆသွင် ထဝ်ႈတူၺ်းၸွႆႈတုၵ်ႉၵတႃႇ မႅၵ်ႇၶေႃသဵမ်သေႁႃလဵင်ႉတွင်ႉယူႇ လွႆလူင် သၢႆးလႅင် သိုပ်ႇ ၸွႆႈႁႅင်း ပၼ်ၸိူဝ်းတုၵ်ႉယၢၵ်ယိၼ်းမူၼ်ႈၵျေႃႇၸႂ် တႃႇႁႂ်ႈၵုသူဝ်ႇၵၢမ်ႇတုၵ်ႉၵတႃႇမွင်း ပဵၼ်လၢဝ်း ပၢၼ်း လူင်ၸူမ်းၵိၼ်ၸူမ်းလူႇ ၼင်ႇၶေႃႈဢၢၼ်းၸွင်ႇတေၸၢင်ႈမီးၵၢမ်ႇလီႁိုဝ်…

Cho:2 . တႃႇၼႃႉတၢင်းလူႇၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇပၢၼ် ဢွၼ်ႁဵတ်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ်တေပဵၼ်မိူၼ် ၸိူင်ႉၼၼ်လွႆသွင် ထဝ်ႈဢိူၺ်း တႃႉၼႃႉ တၢင်းလူႇ ႁဝ်းယူႇၵူဝ်ယမ်ၵွမ်းၶုပ်ႉၸူး တီႈလွႆလူင် သၢႆးလႅင်တေဢိတ်းလူႉႁႃႉ ၸႂ်သိုဝ်ႈယူဝ်းမီးၸႂ်ၵူတ်ႉငေႃးမီးသပထႃႉသပထိငိုၼ်းလၢၼ်ႉသိပ်းသႅၼ်ၸၢမ်းၵၢမ်ႇထူဝ်းထီႇမိူင်းသူႈ တီႈမေႃႇသႅင်…။

ယႃႇပေႁွင်ႉလုင်း | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1ၼူတ်ႇဢွၵ်ႇထႃလိူမ်ႈမူၼ်းယဝ်ႉယၵ်ႉၸမ်ႈမၢၼ်ႇ…မၢဝ်ႇဢွၼ်ႇပၢၼ်ဢသၢၵ်ႈသိပ်းၸဵတ်း သိပ်းပႅတ်ႇႁိုဝ် ၼုမ်,ယူႇမိူၼ်မိူဝ်ႈယၢမ်းပူၼ်ႉမႃးသိပ်းပီၼွင်ႉယိင်းဢိူၺ်ဢိူၺ်း…ၹွင်ႇၵိုင်ႇလီႁွင်ႉလုင်း..

V.2 ၼုမ်ႇယူႇၼႆၵေႃႈပေႃးၵႆႉႁွင်ႉလုင်းၼႃႇ…သၢင်ႇဢမ်ႇထုၵ်ႇဢဝ်ယၢမ်ႈၸပ်းသူပ်း ပႅတ်ႈၼႆတႄႉ သၢင်ႇဢမ်ႇထုၵ်ႇပဵၼ်ၼႃႈႁိူၼ်း ယေးၵူပ်ႉၵူႈၵၼ်ပႅတ်ႈ ၼွင်ႉယိင်းဢိူၺ်ဢိူၺ်း… သၢင်ႇဢမ်ႇထုၵ်ႇ ပဵၼ်ပႅတ်ႈလုင်းႁၵ်ႉ ၼွင်ႉယိင်းၼႃႈ……

Cho:လုင်းႁဝ်းဢိူၺ်မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ…လုင်းႁဝ်းဢိူၺ်ယူႇလီႁႃႉ…? လုင်းႁဝ်းဢိူၺ် ယႃႇပေႁွင်ႉထႅင်ႈ….

V.3 ပႆႇၵိုင်ႇပၢၼ်ႁွင်ႉလုင်းၼႆႉႁွင်ႉပီႈလေႃႇ ပႆႇၵေႇမိူၼ်ပေႃႈႁိူၼ်းမီးလုၵ်ႈၼမ်လႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ႁွင်ႉလုင်းယဝ်ႉ ၼွင်ႉယိင်းဢိူၺ် ဢိူၺ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁွင်ႉလုင်းယဝ်ႉ ၼွင်ႉယိင်းဢိူၺ်…။

သႅင် လီသီလႅင်  | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၶူးၸၢႆးမူး

V.1 ၽႂ်ဢမ်ႇၽႂ်ၵေႃႈမိူင်းသူႈမိူင်းသူႈ လႆႈဢွၵ်ႇၸႂ်ထိုင်ႁွတ်ႈမိူင်းသူႈ တေႁွမ်တိုၼ်းလၢင်း ငိုၼ်းၶမ်း ဢၢၼ်ႇလၢၼ်ႉမိူဝ်းၵႃႉၶၢႆ   ႁႅင်းတိုၵ်ႉဢေႇလဵၵ်ႉတေဢဝ်ၶေႃသဵမ် လၵ်ႉၸွမ်ႇထူင် သႂ်ႇပိူဝ်ႉမိူဝ်းထိုင်ၵႃႈ…

V.2 လိၼ်ဢွၵ်ႇသႅင်လႅင်မိူင်းသူႈမိူင်းသူႈ သင်ပိၵ်ႇၶႅင်မိၼ်ႁွတ်ႈမိူင်းသူႈ ႁိုဝ်လႆႈလတ်းၵၢၼ်းႁိုၵ်းႁႃႉ လႃႇၸၼ်းယၵ်ႉၼႃႈၽၢၵ်ႇ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈယႂ်ႇၼွင်း ၵၢမ်ႇၵျၢမ်ႇမႃႇဢွၼ်ႇမွင်းၵႂႃႇထူပ်းသႂ်ႇၺႃးလုၵ်ႈသႅင်လႅင်…

Cho: တေဢဝ်ႁူဝ်ၸႂ်ၽိူၵ်ႇသႂ် သႂ်ႇၽိူၼ် လူႇထိုင်ဢၢပ်ႈထိုင်ထဝ်ႈသွင်ထဝ်ႈ ယွၼ်းသူးတိူင်ႇၵၢဝ်ႇ မီးမႃးၵူႉသူဝ်ႇ ႁႂ်ႈၻေႃႇမၢၼ်ၺႃး….

V.3 သႅင်ႁူၺ်ႇလႅင် လုၵ်ႈႁၵ်ႉ လိၼ်မိူင်းသူႈ သႅင်မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်လိၼ်မိူင်းသူႈ သဵင်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းဝႆႉ ပတ်း ပိုၼ်ႉၸွတ်ႇမိူင်းၼႂ်းလူၵ်ႈယႂ်ႇ ၾႃႉၽီၽၢၼ်ႇမႃးသႅင် လီသီလႅင် သၢႆးႁူၺ်ႇလႅင်ဢွၼ်ႇမီးၵႃႈၶၼ်လီ။

ၶွၼ်ႉတဝ်ႉလီ | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1 ႁိူၼ်းယေးသဝ်းမီးယၢၼ်ၽၢတ်ႇ တၢင်းႁၵ်ႉတၢင်းပႅင်းၸၼ်ၶၢတ်ႇ ယၢၼ်လိၼ်ၽင်ႁူၵ်ႈ ၽင်ႁႄႇ သေ  ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵိုတ်းတၢင်းလင် တေမိုင်ၵႂင်ယဝ်ႉၸွမ်းမႆႈၸႂ် ၶၢဝ်းတၢင်းၼၢင်းယၢင်ႈပႆ တေႃႇ တူဝ်ၵေႃႉလဵဝ် ၸွင်ႇပၼ််ႈၵႅၼ်ႇၶတ်းပေႉၸႂ် ၸွင်ႇၵၼ်ႈသႅၼ်ႇႁတ်းတတ်းၸ ႂ်တိုဝ်တၼ်သေ ဢၢၼ်း လတ်းၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ ပၢင်ႇလၢႆႇတုၵ်ႉၶႃႉယူႇ ၸွင်ႇၼပ်ႉသွၼ်ႇဝႆႉတၢင်းဢၢႆ တေႃႇသူႈၵႂႃႇၵႂၢမ်းၶႃႉၶၢႆ ၵၢင်လၢႆ ဢၼ်ၸၢင်ႈၼေးသႄႉၽူႈယိင်း ဢွၵ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းႁိုဝ် ? ႁႃး………..ႁႃႉ ……….. ႁႃး………..

V.2 ယုၵ်းယၢၵ်းယုၵ်းယိၵ်းၼၢမ်ၶႂၢၵ်ႇ ဢူးလုၵ်းဢႃးလၢၵ်းလၢႆပၢၵ်ႇ ၽႂ်တေပၢၵ်ႈပတ်းထူမ်သိူဝ်ႇပၼ် ႁႂ်ႈပီႈလႆႈႁဵတ်းၶွၼ်ႉတဝ်ႉလီ ႁႂ်ႈပီႈလႆႈၸွမ်းႁေႉသီးပၼ် ၽေးၼၢင်းၵႂၢင်းပၢႆႈၵႆ သိုပ်ႇပႆၶၢဝ်းၼႃႈ ၸွင်ႇ ၵူဝ်ၼေႇၽေးႁွပ်ႈတူဝ် ၸွင်ႇတေလူဝ်ႇၶွၼ်ႉတဝ်ႉလီ ၵၢၼ်ၶီၵၢၼ်တုၵ်ႉဝႆႉ ပုၼ်ႈၸၢႆး တႃႇၵေျႃုႇဝႆႉပုၼ်ႈ သူ ၹွင်ႇၸႂ်ယႂ်ႇၵိူဝ်းပိုင်ႈဢိင် မွၵ်ႇလီယုမ်ႇမႅင်း ၾိုင်ႈမိၼ်လိၼ်ဢိုၼ်ၵေႃႈယဝ်ႉႁဝ်း ႁိုဝ်ပႅတ်ႉယွၵ်ႇလႅၼ်ၵဝ်းလဵၼ်ႈႁႃး………..ႁႃႉ ……….. ႁႃး………..။

ယႃႇႁႂ်ႈၸၢႆးမႆႈၸႂ် | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1 တေႇပဵၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းယေးဢွၼ်ႇႁဝ်းႁႃး ၵျေႃႇၸႂ်တႂ်ႈငဝ်းႁၵ်ႉဢွၼ်ႇႁဝ်းမႃး တိုၵ်ႉၸမ်ၶႂ်ႈၼွၼ်းႁူၼ်း ၼင်ႇပိူၼ်ႈ တိုၵ်ႉသမ်ႉၶႂ်ႈၵွၼ်းႁိူၼ်းၼင်ႇပိူၼ်ႈ ၵႂၢမ်းထႃႉသူၵႂၢမ်းပွင်ႉသူယႃႇပၼ်ယႂ်းလႄႈ…

V.2 တိူၵ်ႇသူၼ်ႁႆႈၼႃးတိုၵ်ႉဝၢၼ်ႇၾၼ်းမၼ်း ယႃႇပၼ်မူင်ႈမႅင်းႁႅင်းယႂ်ႇမႃးၵဝ်းတိုၵ်ႉသမ်ႉၶႂ်ႈၸပ်းယဝ်ႉ ယင်ႇႁၢၵ်ႈ တိုၵ်ႉသမ်ႉၶႂ်ႈမီးႁူင်းဢွၼ်ႇမႃး တၢင်းၹင်းသူ တၢင်းလိုမ်းသူယႃႇပၼ်ၵိုမ်းၼႃ…

Cho: ၼွင်ႉယႃႇပၼ်ၾႆးလႅင်း ၽၢႆႇလင်ၸၢႆးၼၢင်း ယႃႇပေႁဵတ်းဢၢင်ႈ ၸၢႆးၵႂႃႇၶၢမ်ႈၶူင်းလႄႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈၶိုၼ်းႁွတ်ႈ ၽၢႆႇလင်ႁိူၼ်းယေး ႁိမ်းၼၢင်းၼႃႈ…

V.3 ယႃႇပေႁႂ်ႈၸၢႆးမႆႈၸႂ်တၢင်းႁိူၼ်း ယႃႇပၼ်မေႃႈၼမ်ႉၽြႃးႁဵဝ်ႇၼႂ်းႁိူၼ်း ၼၢင်းပေၼုင်ႈတၢင်း သိၼ်ႈတူဝ်ႇလႅင် ၼၢင်းပေၶႂ်ႈမီးပၵ်းမွၵ်ႇလႅင် ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် မၼ်းၼၢၼ်းထိုင်ၵႂႃႇၸိုင် ၼၢၼ်းႁွတ်ႈ…။

ၼွင်ႉယူၼ်းပဵင်းလူင် | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1 တႃဢွၼ်ႇၼွင်ႉလဝ်းဢွင်ႉတေႃႇပီႈ ၼႃႈဢွၼ်ႇၼွင်ႉလဝ်းယုမ်ႉၼႄပီႈ တူဝ်ဢွၼ်ႇၼွင်ႉလဝ်း သုတ်ႉမႃးၸမ်ၸၢႆးပီႈသေ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းႁၵ်ႉၵႂၢမ်းႁွမ် ၸိုင်သူပေႉမႃး မေႃႁၵ်ႉၸၢႆးလႃႇၼၢင်း…

V.2 ၵွပ်ႈယၢတ်ႇၼမ်ႉႁဝ်းဝၼ်းလင်လႄႈ တေၽၢတ်ႇယၢၼ်ၼၢင်းမိူဝ်းၵႆၵေႃႈ ၼၢင်းယႃႇပေတူၵ်းယွႆႉ ၼမ်ႉတႃ ၸၢႆးႁၵ်ႉသူၸႂ်လဵၵ်ႉဢိူဝ်ႈ ၼွင်ႉဢိူၺ် ႁူဝ်ၸႂ်ပီႈၼႆႉ မိူၼ်ၾႆးမႆႈယူႇယဝ်ႉ…

Cho: တေယၢၼ်ၼွင်ႉၼၢင်းၶိုၼ်းမိူဝ်းၵႂႃႇ မိူင်းၼွၵ်ႈ ၼႆၵေႃႈ ႁူဝ်ၸႂ်ပီႈတႄႉ ၵိုတ်းဝႆႉယူႇ ႁိမ်းသူ ၼၢင်းလဝ်းဢိူဝ်ႈ

V.3 သၢဝ်ဢွၼ်ႇၼွင်ႉယူၼ်းပဵင်းလူင်ဢိူၺ် ပီႈၽၢၵ်ႇထိုင်ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉသူလႄႈ ၸၢႆးတေၶၢမ်ႈ ၶူင်းၶိုၼ်ႈ မိူင်းလွႆတႆးႁဝ်းသေ ထိုင််ဝၼ်းၼိုင်ႈ ၸၢႆးၸင်ႇ ပိၼ်ႇဝၢႆႇပွၵ်ႈမႃးတီႈထုင်ႉပဵင်းလူင်ၼႃႈ…။

မူဝ်ၶိူဝ်းၶုၼ်သီႇပေႃႉ | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1 တုၵ်ႉၵတႃႇဢွၼ်ႇၽၢႆးႁိူဝ်း ၶိုၼ်ႈၸွမ်းၼႂ်းၼမ်ႉတူႈသေ ၵိုတ်းဝႄႉတီႈသီႇပေႃႉ တုၵ်ႉၵတႃႇဢွၼ်ႇ ယင်ႉလိုဝ်ႈၵိုတ်းသဝ်း ၵၢၼ်းၶိုၼ်ႈၵုင်းယဝ်ႉ ၺႃးႁူပ်ႉပွႆးပေႃႇၵျူဝ်ႇ ၵူႉသူဝ်ႇၵၢမ်ႇမၼ်းမႃးထူပ်းၺႃး တင်း တၢင်းလီၸဝ်ႈမွၼ်းလႃႉ တုၵ်ႉၵတႃႇဢွၼ်ႇႁဵတ်းၵူၼ်းတူၺ်းပွႆး ႁဵတ်းၵူၼ်းၸွမ်းၶွႆပိူၼ်ႈ သိူဝ်းမူၼ်ႈ ၵျေႃႇၸႂ်…

V.2 တုၵ်ႉၵတႃႇဢွၼ်ႇပွတ်းၸၢၼ်း ဢဵၼ်းဢၢၼ်းမႃးသွၵ်ႈ မႃးႁႃၸူႉႁၵ်ႉပွတ်းႁွင်ႇမၼ်း  တုၵ်ႉၵတႃႇ ဢွၼ်ႇၶူၼ်ႉသွၵ်ႈၼႂ်းပွႆး ႁိူဝ်ႉပႅတ်ႈႁင်းၵွၺ်း ၼႂ်းပွႆးၵိုၼ်းပေႃႇၵျူဝ်ႇ ၵူႉသူဝ်ႇၵၢမ်ႇမၼ်းႁၢမ်းထူပ်းႁၢမ်းၺႃး ၵေႃႉၶူဝ်ယုမ်ႉၸူမ်းမူၼ်ႈ  တုၵ်ႉၵတႃႇ ဢွၼ်ႇႁဵတ်းၵူၼ်းတူၺ်းပွႆး ႁဵတ်းၵူၼ်းၸွမ်းၶွႆပိူၼ်ႈမီးၸူႉယူႇၸမ်…

Cho: ၽိူဝ်ႇထိုင် ပွႆးဝၢႆးမၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇၽၢႆးႁိူဝ်း မၼ်းၶိုၼ်ႈၸွမ်းၼမ်ႉတူႈၵႂႃႇ မွၵ်ႇမူဝ်မီးပိုၼ်းတိုၼ်းၵူႇ တီႈၼီးၼမ်ႉၼွင် ၵီႈၼႂ်းၼမ်ႉတူႈယူႇ တုၵ်ႉၵတႃႇဢွၼ်ႇၵႂင်တႃသေဢၢမ်း ၵူဝ်ၼမ်ႉၼွင်းမႃး လႆဢဝ်မၼ်း လွင်ႈထိုင်ၼႂ်းၼမ်ႇၵဵဝ်မိူဝ်းထိုင် ပၢင်လၢႆႇ…

V.3 တုၵ်ႉၵတႃႇဢွၼ်ႇၵိုတ်းႁိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶၢၼ်ၶေႃႈလပ်ႉလီမွၵ်ႇမူဝ်  တုၵ်ႉၵတႃႇ ဢွၼ်ႇၸွမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပိုၼ်းဝၼ်းမိုၼ်ႉသိုၼ်းမၼ်းတိုၼ်းၶိုၵ်ႉတိုၼ်းဢမ်ႇတႅမ်ႇ ၵူႉသူဝ်ႇၵၢမ်ႇမၼ်း တိုၼ်းၶိုၵ်ႉတိုၼ်းၶႅမ်ႉမၼ်းပဵၼ်မူဝ်ၶိူဝ်းၶုၼ် တုၵ်ႉၵတႃႇဢွၼ်ႇယိၼ်းၸူမ်းၸွမ်းမၼ်းၶတ်းႁႅင်း ၼမ်ႉ ၶႅင် မူဝ်ၶိူဝ်းၶုၼ်တေႃႇၸူဝ်ႈ…

V.3 သၢဝ်ဢွၼ်ႇၼွင်ႉယူၼ်းပဵင်းလူင်ဢိူၺ် ပီႈၽၢၵ်ႇထိုင်ၵႂၢမ်းႁၵ်ႉသူလႄႈ ၸၢႆးတေၶၢမ်ႈ ၶူင်းၶိုၼ်ႈ မိူင်းလွႆတႆးႁဝ်းသေ ထိုင််ဝၼ်းၼိုင်ႈ ၸၢႆးၸင်ႇ ပိၼ်ႇဝၢႆႇပွၵ်ႈမႃးတီႈထုင်ႉပဵင်းလူင်ၼႃႈ…။

ၶိုၼ်းၼိုင်ႈတီႈၵဵင်းမႆႇ | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1  ၾႆးသွမ်ႇ”ဢွၼ်ႇလႅင်းမိင်း”သေ ယၢမ်းၵွတ်ႇၶွတ်ႇသွတ်ႇယိင်းလဝ်း”ၵႃႈ ၶႅပ်းႁႃႈလွႆႉႁႃး..ၵျွၵ်းဢွၵ်ႇ ထွင်း တီႈၼႆႉ(ထ်)ၵရၢပ်ႉၵဵင်းမႂ်ႇဢိူဝ်ႈ…ပီႇယႃႇသူၼ်းႁႅင်းႁတ်းတဵၼ်ႈဝႅၼ် မႄႈၶူင်ႇတဵၵ်းၹႂ်ႉသၢဝ်တိဝ်ႈၶႅၼ် သၢဝ်ဢွၼ်ႇႁႅၼ်ႁူဝ်ၶဝ်ႈလုၵ်းၼွၼ်း….. တႃဢွၼ်ႇပီႈဝဝ်း” လႄႈသၢဝ်ဢွၼ်ႇႁၢင်ႈလဝ်း” ဢိူၺ်..ပီႈမဝ်း လဝ်ႈႁႃႉ ပီႈမဝ်းမႂ်း ….ဢူဝ်ႁူဝ်…. လိုၵ်းယဝ်ႉၶိုၼ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၼႆႉလိုၵ်းယဝ်ႉ ပီႈၵေႃႈၵူၼ်းငိူဝ်ႈ မႂ်းၵေႃႈၵူၼ်း ငိူဝ်ႈ ဢၢင်ႈၵျေႃႇသိူဝ်းမူၼ်ႈ (မႂ်းတိုၵ်ႉထွတ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်း)2

V.2 သူပ်းဢုၼ်ႇ”ဢွၼ်ႇယိၼ်းၸဵမ်းယိၼ်းဝၢၼ် ၼိူဝ်ႉၼုမ်ႇ”ဢွၼ်ႇမီးႁွႆးသမ်ႉႁၼ် လၢႆးယွႆႈလၢႆးယႅမ်း သမ်ႉဢုပ်ႇၸူးပီႈၵႂၢမ်းတႆးသဵင်ပီႇလီ ….. ပီႇယႃႇမဝ်းဝိင်ႉလိင်ႉပၢႆႈႁၢႆ မႄႈၶူင်ႇ မဝ်းသုမ်းၵၢၼ်ႉတၢင်းဢၢႆ သၢဝ်ဢွၼ်ႇ ၶၢႆတူဝ်လုၵ်ႈယိင်းတႆး…. တႃလိူၵ်ႇပီႈမႂ်းဢၢမ်းၵေႃႈ ၸႂ်ၾိူၵ်ႇပီႈ ယိၼ်းၶေႃးၶူမ် ႁၢၵ်ႈလူမ်း ႁၢၵ်ႈလႅင်ႉ ပီႈပေႃးၵႅၼ်ႉ ဢူဝ်ႁူဝ် သုမ်းယဝ်ႉၶိုၼ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၼႆႉသုမ်းယဝ်ႉ ပီႈၵေႃႈသုမ်းယဝ်ႉ မႂ်းၵေႃႈ သုမ်းယဝ်ႉ ၵဵင်းမႆႇၶိုၼ်းၼႆႉ(ႁႃးသုမ်းၼင်ႇၵၼ်ယဝ်ႉ)2

ၶေႃႈထၢမ်ထိုင်ၼမ်ႉၶူင်း | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1 ယၢပ်ႇၵေႃႈယဝ်ႉလႄႈ ႁၢပ်ႇထႅင်ႈပိူဝ်ႉထႅင်ႈ လၢပ်ႇႁိုဝ်တွၼ်ႉဝႃႈ ၼမ်ႉၶူင်းဢိူၺ်… ႁိူဝ်ႉတႄႉၵေႃႈၶႅၼ်းသေႁၢပ်ႇၶျေႃး ၼၵ်းတႄႉၵေႃႈ ၶႅၼ်:သေမႃႇပေႃး ပွင်းပေႃးလွၵ်ႈဢွၵ်ႇၼွင်ယွႆႉဢိူဝ်ႈ ဢဵၼ်းဢၢၼ်းဢၢႆႈၵူၼ်းၵႃႉသိူဝ်း ပေႃးၵုမ်ႇၵိၼ်ၵႂႃႇလိူၼ်လႂ်လိူၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ…..ပေႃးၸႂ်ယဝ်ႉၼႃႇ ဢူဝ်ႁူဝ်…. ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွင်ႇၼမ်ႉၶူင်းတေတွပ်ႇပၼ်ႁႃးလႆႈဢၼ်ၶမ်ၸႂ်မီးၶႂ်ႈယွၼ်းထၢမ်……

V.2 ပႅတ်ႇၵဝ်ႈသိပ်းပီပၢၵ်ႇပီဝၼ်းပူၼ်ႉ ၶိင်ႇပၢၼ်ဢိင်းၵလဵတ်ႈတိုၵ်ႉႁဵတ်းၶုၼ် ၼမ်ႉ ၶူင်းၵေႃႈႁူႉ လႆႈၽၢၼ်ႇမႃး မိူင်းႁဝ်းလႆႈၵတ်းယဵၼ်ယူႇႁႃႉ ၽွင်းယၢမ်းၼၼ်ႉၸွင်ႇႁၼ်ၵူၼ်းၵႃႉ မဵဝ်းႁဝ်းဢၢႆႈၵူၼ်း ပိူဝ်ႉၵိၼ်းပေႃး ပိၼ်ႉဝၢႆႇဢွၼ်ၵၼ်ပိူဝ်ႉၶႅပ်းတိၼ် ၸွမ်းလွႆၶူင်းၼေႇ ၶိင်ႇမိူဝ်ႈယၢမ်းၼၼ်ႉ တိူင်ႇၼမ်ႉ ၶူင်းလူင် တွပ်ႇပၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈတႃ ႁၼ်တူဝ်ထူပ်းၼမ်ႉၶူင်းလူင်……

V.3 ပႅတ်ႇၵဝ်ႈသိပ်းပီႊပၢၵ်ႇပီႊမိူဝ်းၼႃႈ ၸွင်ႇတေမီးလႆႈငဝ်းလၢႆးလီ ၾႆးၾႃႉၵေႃႈလႅင်းတူဝ်ႈၽင်ႇၶူင်း ၵႃးရူတ်ႉၵေႃႈသတ်ႉတဵမ်ၽင်ႇၶူင်း မိူင်းႁဝ်းၵေႃႈၵျေႃႇၸႂ်သိူဝ်းမူၼ်ႈ ၵူၼ်းၵိုၼ်းယဝ်ႉငိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် ၸေးၸွမ်းၾင်ႇၶူင်းတူင်ႇလႅၼ်လိၼ်တႃႈႁိူဝ်းၹိူၵ်ႈ ယဵၼ်းပဵၼ်ဝဵင်းၵႂႃႇၸွင်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼွၼ်း ၾၼ်ဢွၵ်ႇၸႂ်မွင်းႁၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ဢၼ်မီးပုၼ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ (တိူင်ႇၼမ်ႉၶူင်းလူင် တွပ်ႇပၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၶမ်ၸႂ်မီးၶႂ်ႈယွၼ်းထၢမ်)………

ယွၼ်းသူးထိုင်ပွႆးၵူပ်ႉၵူႈ | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး
V.1:    ၼင်ႇၼူၵ်ႉၸပ်းၵွၼ်း တေၼွၼ်းႁူမ်ႈၵိင်ႇလဵဝ် မွၵ်ႇမူဝ်မွင်းပႂ်ႉသၢႆလႅင်းလိူၼ်ထွင်ႇပၼ် ဝၼ်းမၼ်းႁွတ်ႈမႃးထိုင် ၶိုင်ပဵၼ်ပွႆးၶိုၵ်ႉပၢင်ၵူပ်ႉၵူႈယူႇႁူမ်ႈ ဢမ်ႇႁႂ်ႈလူမ်းထူဝ်းၵေႈ တၢင်းသွင်လႆႈၶၢင်းဢိူမ်ႈယူႇၸမ် ၶဵၼ်ႇတႅင်ႈၶမ်း ၵႂၢင်းဝႆႉလုၵ်ႈသႅင်လီ…
V.2:    ယၢတ်ႇၼမ်ႉဝၼ်းၼၼ်ႉၵွပ်ႈယွၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၶွႆႈ ၼင်ႇၽၢႆတင်းၼမ်ႉႁႂ်ႈၵမ်ႉၸွႆႈၵၼ်လႆႈ မူၼ်းၸွမ်းၼႃႈႁိူၼ်းဢွၼ်ႇ ထိုင်ပဵၼ်ၶိင်းၼၢႆး ပဵၼ်ပႃးထႅင်ႈပူႇပိူၼ်ႈ သိူင်ႇငိူၼ်ႈတေႃးသလႄႈ တၢင်းၸႂ်လမ်ပိတ်းပွတ်းတေႃႇၵၼ် ၽၢၵ်ႇထိုင်ၶေႃႈၵႂၢမ်းႁၵ်ႉ ယိုၼ်ႈသူင်ႇပၼ်ႉႉႉႉ
 
Cho:  ပေႃးမေးႁၵ်ႉၼိုင်ႈ ၽူဝ်ႈလီႁၵ်ႉသွင် ပေႃးမေးႁူႉၼိုင်ႈ ၽူဝ်လီႁူႉသွင် မွၵ်ႇၼုမ်ႇမၢၵ်ႇၼုမ်ႇပေပၼ်တၢႆၽၢႆးၼႃႈ လူဝ်ႇယုမ်ႇယမ်ၸမ်ၸႂ်ႁၵ်ႉၵၼ်ႉႉႉႉ
V.3:     လိူတ်ႇမႆႈလေႃးတုၵ်ႉ လွင်ႈသုၵ်ႉႁႂ်ႈၵႆတူဝ် ၵၢမ်ႇၽူဝ်ၵိုၵ်းမေး ႁႂ်ႈယုမ်ႉႁႂ်ႈၶူဝ်မူၼ်ႈ ပွႆးဝၢႆးယဝ်ႉၵေႃႈယႃႇ ပၢၼ်ဢွၼ်တၢင်းႁၵ်ႉႁႂ်ႈၵိုမ်းမၼ်ႈၵႂႃႇလီ တီႇၽဵဝ်ႈၸွမ်းတၢင်းသဵၼ်ႈ ဢၢၼ်းပႆႁူမ်ႈၶၢင်းၵၼ်တေႃႇၸူဝ်ႈ ၵႆႇၶူဝ်ၵေႃႈဝၢင်းမႆႉသွင်ၽႅၼ်ႇၼႃႉႉႉႉCho:….

ၵေႃႉၸၢႆးၵတ်ႉ l တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

C                                  C                               C
ၶူၼ်ႁူဝ်ၵေႃႈၶၢဝ်မႃးလွႆးလွႆး တႃႇသႂ်ၵေႃႈမူဝ်းမႃးလွႆးလွႆး ဢႅဝ်လင်ၵေႃႈၵွမ်းမႃးလွႆးလွႆး
C                                         G                        Am     C                                 Dm
ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်လုၵ်ႈၵၢၼ်မေး ၵၢၼ်ႁိူၼ်းၵၢၼ်ယေး သွင်ႁူဝ်မႃႇႁၢပ်ႇလၢႆၵၢၼ်မႃးၵေႃႈ
G                                              C    F                                                     G
ၸႂ်ၶႅင်ၵႅၼ်ႇပႆႇမေႃပွင်ႉၶင်းတုၵ်ႉ ဢၢၼ်းၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ်ပၢၼ်ၵေႃႉၸၢႆးၵတ်ႉ
C
တေႃႇၸူဝ်;သုတ်းပၢၼ်ႉႉႉ

C                                                     C
ဢဝ်ၸႂ်ၸိုၼ်ႈၼိမ်ၼႂ်းပွႆးတိုၵ်း တေၼႄၸၢတ်ႈပၢၼ်ၽဝႃႉၵူၼ်းသိုၵ်း
C
တေဢဝ်ၸိုဝ်ႈၵိုၵ်းဝႆႉၼႂ်းပိုၼ်း
C                                     G                   Am    C                                       Dm
ၼေလုၵ်ႈၼေမေး ၼေပီႈၼေၼွင်ႉ ၼေၸိူဝ်ႉၼေၶိူဝ်း သွင်ၶႅၼ်ဢွၼ်ႇႁၢပ်ႇဢဝ်ၵွင်ႈၵၢၼ်:ၶိုၼ်ႈ
G                                          C    F                                                  G
သွင်တႃႇဢွၼ်လႄႇႁႃသွၵ်ႈတူၺ်းၶဵၼ် ဢၢၼ်းၸုၵ်းမၼ်းၼိူဝ်ပၢၼ်ၽဝႃႉၵူၼ်းသိုၵ်း
C
တေႃႇၸူဝ်ႈသုတ်းပၢၼ်…
F                                               G                                                  Am
CHO:   ဢဵၼ်းဢၢၼ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢဵၼ်းဢၢၼ်းမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ပုၼ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
C                                    Dm   G                                   C
ယႃႇပေလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၶိုၼ်းထွႆလင် ယႃႇပေလၢတ်ႈၵႂၢမ်း သူၼ်းၸႂ်ၵႂင်
G                                          C
ၽႂ်ၵူဝ်တၢႆၵေႃႈ မိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းၵမ်းပွၵ်ႈသွင်လႄႈ…

ၼႅင်ၸႂ်မိူဝ်ႈထဝ်ႈ I  တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:     ၵုမ်ႇယူႇၶၢင်း ဢိူမ်ႈၼၢင်းၼင်ႈႁိမ်းၸမ် ဢမ်ႇၽၢတ်ႇၵၢင်း လုၵ်ႈလၢင်းလႆႈယၢမ်းၼၼ် ပၼ်ႇယူႇၸွမ်း ၼႃးႁိူၼ်းယေးသေ ႁူဝ်ႁွၵ်ႇမႃးယဝ့် ၶဵဝ်ႈပေႃးသွၼ်ႇႉႉႉ။

V.2:   ဢမ်ႇပွင်ႇပိုၼ်း မိူဝ်ႈသိုၼ်းပိူၼ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၵႂႃႇပႃး မိူဝ်ႈဝႃးပိူၼ်ႈၸူဝ်းၵဝ် ၵုမ်ႇယူႇၸွမ်း ႁူမ်ႈႁွမ်းၵတ်းၸႂ် ပႅတ်ႈလၢႆၶၢဝ်းတၢင်း သဵၼ်ႈႁႃးယဝ့် …။

Cho.1: ထိုင်ၶိင်ႇယၢမ်းၼႆ့ ၶႆႈပဵၼ်ၶႆႈႁဵတ်း ၶႆႈၶတ်းႁႅင်းသၢင်ႈထိုင်ၵေႃႈၼေႃး ဢၢႆႈႁႃးၼႆ့ လႆႈတူၵ်းသုမ်း လႆႈပူၵ်းမိုဝ်း ၽဝပၢၼ်ၵူၼ်း တႆးၼၵ်းလိၼ် …

V.3:   ၵုမ်ႇထွမ်ႇၵႂၢမ်း ပိူၼ်ႈဢၢမ်းလဵၼ်ႈဢၢမ်းလၢႆ ၵုမ်ႇယုမ်ႇလၢႆး ပိူၼ်ႈပၢႆးႁႂ်ႈၶိူဝ်းႁၢႆ ဢမ်ႇႁၢပ်ႇၵွၼ်း ပုၼ်ႈၽွၼ်းမိူင်းလႄႈ ထဝ်ႈၸင်ႇၶိုၼ်းႁူႉ လွင်ႈၽိတ်းၵဝ်ႉႉႉႉ။

Cho.2:  လိၼ်ပႃႇၸႃႉပႂ်ႉ ႁၵ့်ႁွမ်ဢၢႆႈႁႃး ယၢမ်းတမ်းၶျႃးတိၼ်ၶွၼ်ၼိုင်ႈယဝ့် မိူဝ်ႈဝႃးၼၼ့် မိူဝ်ႈသိုၼ်းၼၼ့် ဝူၼ့်တူၺ်းၶိုၼ်း ပႄႉမႃးၼႅင်ၸႂ် ငိၼ်းသေးလၢႆ …

တႆးတူၵ်းမိူင်းၵႆ | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:           လႅၵ်ႈလၢႆႈတီႈယူႇ ၽင်ႁူၵ်ႉၽင်ႁႄႇမႃးတူင်းတီႈမိူင်းၵႆ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶူၼ်ပိၵ်ႇ သီၶိူင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇလၢႆးလဵၼ်းမူတ်းယဝ်ႉ လႅၵ်ႈလၢႆႈသဵင်ဢုပ်ႇသဵင်လၢတ်ႈၸူးၵၼ် တႆးတူၵ်းမိူင်းၵႆ လိုမ်းၶိူဝ်းတႆးယဝ်ႉႁိုဝ်။

V.2:           ယၢႆႈယၢၼ်ၵၼ်တႅၵ်ႇ လၢႆလၢႆၸင်းၽၢတ်ႇၶိူဝ်းႁဝ်းလွႆးꧦသေ ၼုင်ႈၶူဝ်းပိူၼ်ႈၼႃ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈ ၼႃႇလိုမ်းထုင်းႁဝ်းၸိုင် ယိုင်ႈယၢင်ႈယိုင်ႈယင်ႇ ၵူဝ်လႆႈတူၵ်းၸူမ် ယဵၼ်းႁဵတ်းပိူၼ်ႈၵႂႃႇ ၶိူဝ်းတႆးလူႉဝၢႆးႁၢႆ။

CHO:         ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် လုၵ်ႈသိုပ်ႇလၢၼ် တႆးၼႆႉႁႂ်ႈပဵၼ်တႆး တႆးတူၵ်းမိူင်းၵႆ တႆးမီးမိူင်းၵႆၶိုၼ်းဝူၼ်ႉ တူၺ်းၵၼ်လႄႈ။

V.3:           ပုၼ်ႈပၢင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေငၢႆးမိူၼ်တဝ်ႇ ထိူင်းꧦထိုင်ႉၼိုၵ်းၼႃ ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁႂ်ႈတႆးၶိုၼ်ႈ  ယႂ်ႇ ၶတ်းႁႅင်းဝႆႉလႄႈ ၼိုင်ႈထဝ်ႈၼိုင်ႈလမ်ႇ ႁူဝ်ၵူမ်ႈၸူးၸိုင် တူၵ်းလုၵ်းၽင်ႁိူၵ်ႇ လၢႆးႁူၺ်းၵူၼ်းၶိူဝ်းလူင်။

CHO:         ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် လုၵ်ႈသိုပ်ႇလၢၼ် တႆးၼႆႉႁႂ်ႈပဵၼ်တႆး တႆးတူၵ်းမိူင်းၵႆ တႆးမီးမိူင်းၵႆၶိုၼ်းဝူၼ်ႉ တူၺ်းၵၼ်လႄႈ။

တေၶတ်းႁႅင်းဝႆႉ | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1    ႁၼ်ၵၼ်ၵႅပ်ႉၵမ်းၵူၺ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႁွႆႈတိတ်းလဵၼ်ႈယႂ်ႇၼမ် ယူႇၼိူဝ်လွႆမိူင်းၵတ်းလႄႈ ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼူၼ်းၶၢဝ် တႆးဝဵင်းၸႃႉဢၼ်လဝ်းလဝ်းသုတ်း တႆးဝဵင်းၸႃႉဢၼ်လဝ်းလဝ်းသုတ်း ။

v.2    ဢုပ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းႁၵ်ႉႁႂ်ႈ ႁူဝ်ၸႂ်ၸၢႆးတဵၼ်ႈတွတ်ႇလိူဝ် ယူႇလႂ်ၶႂ်ႈမိူဝ်းၸွမ်းဢႃႈမေႃလိူမ်ႈၵဝ်းလဵၼ်ႈꩪႅင်ႈ တႆးဝဵင်းၸၢႆးပီႈသုမ်းမႂ်းယဝ်ႉ တႆးဝဵင်း ၸၢႆးပီႈသုမ်းမႂ်းယဝ်ႉ ။

CHO: သၢဝ်တူပ်ႉၶူဝ်းၼိူဝ်လွႆဢိူၺ် သၢဝ်တူပ်ႉၶူဝ်းၼိူဝ်လွႆဢိူၺ် ပေႃးပီႈႁၵ်ႉၸီ ၸွင်ႇတေႁၵ်ႉၼီႇ ပေႃးၼီႁၵ်ႉၸီ ၸွင်ႇတေႁၵ်ႉၼီ ႁဝ်းႁၵ်ႉသူၸွင်ႇသူႁၵ်ႁဝ်းႁိုဝ်။

V.3    ၽၢတ်ႇယၢၼ်ၵႆမိူဝ်းၶိုၼ်းၵေႃႈ ၸႂ်ႈတႄႉတိုတ်းႁွႆႈဢမ်ႇႁၢႆ တႃႇတေၶိုၼ်ႈမိူဝ်းၸူးၼွင်ႉၼိူဝ်လွႆၼႆႉထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈ တႆးဝႆးၸၢႆးတေၶတ်းႁႅင်းဝႆႉ တႆးဝဵင်းၸၢႆးတေၶတ်းႁႅင်းဝႆႉ။

တႃတေႃႇတႃ | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:   ၶိူဝ်ႈႁဝ်းႁတ်းႁၢၼ် ၶိူဝ်းႁဝ်းႁတ်းႁၢၼ်ဢိူၺ် ၸႂ်ငၢၼ်ၸႂ်ႁၢၼ်လိူတ်ႈႁဝ်းၼႆႉ ပူႇမွၼ်ႇႁဝ်းၶဝ်ဢၼ် ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈယၢမ်းၼၼ် လႅဝ်းတေႃႇလႅဝ်း ၵွင်ႈတေႃႇၵွင်ႈ ၵေႃႉတေႃႇၵေႃႉဢမ်ႇၵႃး ႁတ်းၽၼ်းယိုဝ်းမႃးဢိူဝ်ႈသူၶဝ်ပေပၼ် ပိုၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၼႆႉ ၶီႉယၢၼ်ႈၵႂႃႇၼႃႈ။

Cho:   ၸုပ်ႇၵိၼ်လိူတ်ႈႁဝ်း ၵဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းလႅဝ် ဢဝ်ပႅတ်ႈလႄႈ ယႃႇပေဝႆႉၵိုတ်းငဝ်ႈ ၵိုတ်းၽၵ်းၵိုတ်းတေႃ တိုၼ်ႇလႄႈ လုၵ်ႉလႄႈႁမ်းလႄႈ ယႃႇပေဝႆႉၵိုတ်းၸိူဝ်ႉၵိုတ်းၾၼ်း ။

V.2:     ၵူၼ်းၶိူဝ်းႁတ်းႁၢၼ် ၶိူဝ်းၵူၼ်းႁတ်းႁၢၼ်ဢိူၺ် ၸႂ်ငၢၼ် ၸႂ်ႁၢၼ်လိူတ်ႈၶိူဝ်းႁဝ်း လူဝ်ႇသိုပ်ႇလႅင်းၵႂႃႇ ပၢၼ်သူႁဝ်း မိူဝ်ႈယၢမ်းလဵဝ် လႅဝ်းတေႃႇလႅဝ်း ၵွင်ႈတေႃႇၵွင်ႈ ၵေႃႉတေႃႇၵေႃႉဢမ်ႇၵႃး ႁတ်းၽၼ်းတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင် လၢၼ်လိၼ်လႅၼ် လုၵ်ႈလၢင်းဝၢႆးလိုၼ်းႁဝ်းလႆႈပုတ်ႈၸၢမ်ႇဢိူဝ်ႈ။

ငဝ်ယိုဝ်ႈယိုတ်း | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:    တေယိူင်းသေဢဵၼ်းဢၢၼ်းယိုဝ်းတူၺ်း တိူဝ်ႉၸပ်းၶႃၵူၺ်း ပေႃးသမ်ႉပူၼ်ႉတိၼ်ပူၼ်ႉမိုဝ်း ပေႃးယိုဝ်းၺႃးတီႈယမ်မၼ် သင်တၢႆပႅတ်ႈၸိုင် ၵၢင်လၢႆတေသႄႉၼေး မူးသိူဝ်းလူင် တေယိုဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇပႆႇယုမ်ႇမိုဝ်း ဢမ်ႇ ယိုဝ်းသမ်ႉပေႃးလႆႈယိူင်းယဝ်ႉ ငဝ်ယိုဝ်ႈယိုတ်းယူႇ ၵႂင်ငိူဝ်ႈၵိုတ်းယူႇ ဢဝ်ၼူၵ်ႉဝိၼ်ပႅတ်ႈ။

V.2:     ပႃလုၵ်းလူင်တူဝ်ၽိတ်းတၢင်းမႃးသေႃႉၸွၵ်ႉၵႄႈၵၢင်ၶႄႉ ဢၢၼ်းတီႉလဵၼ်ႈသေလႄႈဢုမ်း ဢုမ်းယဝ်ႉ သမ်ႉၵူဝ်ငႅင်ႈမၼ်း ၵူဝ်ပၢႆငႅင်ႈၶမ် ၵူဝ်ပၢႆငႅင်ႈၸူၵ်ႉၺႃး မိုဝ်းၸဵပ်းလႄႈ တေၺွပ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇယုမ်ႇမိုဝ်း ဢမ်ႇ ၺွပ်းသမ်ႉပေႃးလႆႈဢုမ်းယဝ်ႉ ငဝ်ယိုဝ်ႈယိုတ်းယူႇ ၵႂင်ဢိူဝ်ႈၵိုတ်းယူႇ ပႃလုၵ်းႁၢႆပႅတ်ႈ။

V.1:    သၢဝ်ႁၢင်ႈလီယိင်းလဝ်းလဝ်းသုတ်ႉသုတ်ႉၼင်ႈၸမ်ၸၢႆး ၼႂ်းပွႆးလၢမ်းလူင်ပၢင်ၵိုၼ်း ၶိုၼ်းၸတိၵ်ႉသူဝ်းလူင်မူၼ်ႈသိူဝ်း သႅဝ်ဢၢႆႁိုၼ်းႁွမ် ႁွမ်ထိုင်ႁူဝ်ၸႂ်ၸၢႆး သုၵ်ႉသၵ်ႉသေ တေႁၵ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇပႆႇဢုပ်ႇတူၺ်း ဢမ်ႇႁၵ်ႉသမ်ႉပေႃးဢိူမ်ႈၶၢင်းဢႅပ်ႈ ငဝ်ယိုဝ်ႈယိုတ်းယူႇ ၵႂင်ဢိူဝ်ႈၵိုတ်းယူႇ သၢဝ်သွင်ႉပၢႆႈပႅတ်ႈ။

ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ် | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:   သူပ်းတႄႉဝႃႈဢိူဝ်ႈ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်ထႆးယႆႇ ထႆးၼွႆႉမိူၼ်ၵၼ် သူပ်းတႄႉလၢတ်ႈဢိူဝ်ႈပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ် ၵူၺ်းတၢင်းႁဵတ်း ဢမ်ႇမိူၼ်ၼၼ် သူပ်းၸၢင်ႈဢုပ်ႇ လိၼ်ႉလွတ်ႈလုပ်ႇ ၶႂ်ႈဝႃႈသင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ႁဵတ်း ယုမ်ႇ ယုမ်ႇၼႃႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈတင်းလၢႆ ၶႂ်ႈလႆႈၶွင်လၢႆၼိူဝ် ဢမေႇရီးၶိူဝ်းရီးၶိူဝ်း ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝႃး မိူဝ်ႈလိုၼ်း ၶူၼ်ႉၶိုၼ်းၽိတ်းၸႂ်ၼႃႇ ဝူၼ်ႉၽႃႇၸပ်းလွင်ႈလွႆႁူၺ်ႈ ဢေႃႈဢူၺ် ဢေႃႈဢူၺ်း ၼႆႉႁႃႉပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်။

မႃးႁဝ်းဝႅင်းၵႃႈပၼ်ႇၵွင် | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:     ႁဝ်းႁႃးလႆႈမႃးထူပ်းၵၼ် ႁဝ်းႁႃး လႆႈမႃးမိုတ်ႈၵၼ် ယၢမ်းၼႆႉႁႂ်ႈပေႃးသိူဝ်းၸႂ် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးႁဝ်းမူၼ်ႈၵျေႃႇ ၵႃႈလႄႈႁဝ်းၵႃႈပၼ်ႇၵွင် …

V.2:       ထုင်းႁဝ်းႁႂ်ႈပေႃးႁိူင်းသႂ် မႃးႁဝ်းၽွမ်ႉႁႅင်းၶတ်းၸႂ် ဢူၺ်းၵေႃႉမိုတ်ႈၵိုဝ်းတင်းလၢႆႊ ပေဢၢႆႊမႃးႁဝ်းမူၼ်ႈၵျေႃႇၵႃႈလႄႈႁဝ်းၵႃႈပၼ်ႇၵွင်…

Cho:      ၸၢပ်ႇသႅင်ႇၶဝ်ႁႆႇလုၵ်ႈမွင်း ၵႃႈမူၼ်ႈၸွမ်းၵွင် ယုမ်ႉလူးၵေႃႉယိင်းႁၢင်ႈလီ ယုမ်ႉလူးၵေႃႉၸၢႆးႁတ်း ႁၢၼ် ယိင်း ဢိူၺ် ၸၢႆးဢိူၺ် ၵျေႃႇၼႃႇ ၵႃႈပၼ်ႇၵွင်ႁဝ်း…

V.3:      တူၺ်းလူးပိူၼ်ႈပေႃးဢၢမ်းၶွႆ ထုင်းႁဝ်းၾိင်ႈတႆးမိူင်းလွႆ ဝၢႆးမႃးၵေႃႈႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ် မိူၼ်သူႁဝ်းႁႃးလႆႈၵျေႃႇ လွင်ႈမူၼ်ႈတၢင်းၵႃႈပၼ်ႇၵွင်…

Cho:      ၸၢပ်ႇသႅင်ႇၶဝ်ႁႆႇလုၵ်ႈမွင်း ၵႃႈမူၼ်ႈၸွမ်းၵွင် ယုမ်ႉလူးၵေႃႉယိင်းႁၢင်ႈလီ ယုမ်ႉလူးၵေႃႉၸၢႆးႁတ်း ႁၢၼ် ယိင်း ဢိူၺ် ၸၢႆးဢိူၺ် ၵျေႃႇၼႃႇ ၵႃႈပၼ်ႇၵွင်ႁဝ်း.

မူဝ်ႁၢင်ႈလီ | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1: တူဝ်ၸႂ်ႁဝ်းၼႆႉ ၵိုင်ႇပဵၼ်ၶီႉၶႃႉတၢင်းႁၵ်ႉပႅင်းသူလႄႈ တၢင်းႁၢင်ႊလီသူႁႃႉမူဝ် ႁူဝ်ၸႂ်ႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈတၢင်းတုၵ်းယွၼ်းမႂ်း ၸႂ်ႉႁႆႈၵေႃႈႁႆႈ ၸႂ်ႉၶူဝ်ၵေႃႈၶူဝ် ဢူဝ်းႁူဝ်… မူဝ်ႁၢင်ႈလီ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းသူပဵၼ်ႁၢဝ်းၶူဝ် မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ႁဝ်း။

Cho: ၼူၵ်ႉၶုမ်ႈဢွၼ်ႇမၼ်းမွင်းမီးမႃးႁၢင် ပၢင်တၢႆးဢွၼ်ႇမၼ်းမွင်းမီးမႃးၼွၵ်ႇ ၼူၵ်ႉၸွၵ်ႇဢွၼ်ႇမၼ်းမွင်း မီးႁွၼ် ပီႈတႄႉမွင်းလွင်ႈၸွၼ်ႁၵ်ႉမူဝ် ဢူဝ်းႁူဝ်…မူဝ်ႁၢင်ႈလီမူဝ်ႈႁၵ်ႉပီႈ မူဝ်ႈႁၢင်ႈလီ မူဝ်ႁၵ်ႉပီႈ ။

V.2: ၼွင်သႂ်ၼမ်ႉယိုင်ႈ မွၵ်ႇမူဝ်ၸိုၼ်ႈၵီႊႁၢမ်းႁွႆးၸတ်ႉၵွပ်ႈ ပီႈယွၼ်းႁဵတ်းပဵၼ်ၽီပႂ်ႉၼွင် ၼွင်သႂ်ၼမ်ႉယိုင်ႈ ၶုၼ်ႇ ဢူၼ်မိူဝ်ႈၽွင်းၼမ်ႉၼွင်းမႃး ၼမ်ႉတႃသႂ်လႆ ႁၵ်ႉၵၼ်တေၵႆ ဢူဝ်ႁူဝ်…မူဝ်ႁၢင်ႈလီ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းသူပဵၼ်ႁၵ်ႉမူဝ်တႃႇႁွမ်ပီႈၵူၺ်း။

မၢၼ်ႇၽႂ်မၢၼ်ႇမၼ်း | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:       ၵၢမ်ႇၽႂ်ႇၵၢမ်ႇမၼ်း ၵူၼ်းမီးပၢႆးဝူၼ်ႉ ဢွၵ်းမႂ်းလူၼ်ႉၸိုင် ဢွၵ်းမႂ်းတေလိူဝ် ၺၢၼ်ႇၽႂ်ႇၺၢၼ်ႇမၼ်း ၵူၼ်းမီးပၢႆးႁၼ် တၢင်းမႂ်းႁူၵ်ႉၸိုင် တၢင်းမႂ်းတေတၼ် မၢၼ်ႇၽႂ်မၢၼ်ႇမၼ်းတႄႉ ႁဵတ်းၵျွင်းၽြႃးသေ ၵွမ်းၶုပ်ႉဝႆႈသႃ သိမ်းဝႆႉၼိူဝ်ၶဵင်ႇၽြႃး မၢၼ်ႇမႃႇၼၼႆႇ ၸၢင်ႈဢဝ်ပီႈၵူၼ်းၵျႃႉၶဝ် တူၵ်းတႅမ်ႇၼႃႇ ယွမ်းဢိတ်းၼိုၵ်ႈလူး ယွမ်းဢိတ်းၼိုင်ႈလူး ယွမ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ…

V.2:       ယွင်ႇၽႂ်ယွင်ႇမၼ်း ၵူၼ်းမီးတၢင်းမေႃ လဵၵ်းမႂ်းၺၢမ်ႉၸိုင် လဵၵ်းမႂ်းတေႁေႃ ယုမ်ႇၽႂ်ယုမ်ႇမၼ်း ၶိုၼ်းဝၼ်းၶမ်ႈၼႂ် တိုၵ်းသိုၵ်းၼႂ်းတူဝ် တိုၵ်းသိုၵ်းၼွၵ်ႈတူဝ် မၢၼ်ႇၽႂ်မၢၼ်ႇမၼ်းတႄႉ ႁဵတ်းၵျွင်းၽြႃးသေ ၵွမ်းၶုပ်ႉဝႆႈသႃ သိမ်းဝႆႉၼိူဝ်ၶဵင်ႇၽြႃး မၢၼ်ႇမႃႇၼၼႆႇ ၸၢင်ႈဢဝ်ပီႈၵူၼ်းၵျႃႉၶဝ် တူၵ်းတႅမ်ႇၼႃႇ ယွမ်းဢိတ်းၼိုၵ်ႈလူး ယွမ်းဢိတ်းၼိုင်ႈလူး ယွမ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ…

V.3:         ထၢင်ႇၽႂ်ထၢင်ႇမၼ်း ၶတ်းႁႅင်းပတ်ႉလႄႈ ပေႃးမႂ်းၵျႃႉၸိုင် ႁဵတ်းၵူၼ်းထူဝ်းႁူဝ် မၢင်ႇၽႂ်မၢၼ်ႇမၼ်း ၶတ်းႁႅင်းဝတ်ႉလႄႈ ပေႃးမႂ်းၺၢမ်ႉၸိုင် ႁဵတ်းၵူၼ်းၸွမ်းလမ် မၢၼ်ႇၽႂ်မၢၼ်ႇမၼ်းတႄႉ ႁဵတ်းၵျွင်းၽြႃးသေ ၵွမ်းၶုပ်ႉဝႆႈသႃ သိမ်းဝႆႉၼိူဝ်ၶဵင်ႇၽြႃး မၢၼ်ႇမႃႇၼၼႆႇ ၸၢင်ႈဢဝ်ပီႈၵူၼ်းၵျႃႉၶဝ် တူၵ်းတႅမ်ႇၼႃႇ ယွမ်းဢိတ်းၼိုၵ်ႈလူး ယွမ်းဢိတ်းၼိုင်ႈလူး ယွမ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ…

ယွင်ႈယေႃးၸဝ်ႈၶူးမေႃ | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:       ႁဝ်းမႃးႁူပ်ႉၵၼ် ႁဝ်းမႃးထူပ်ႉၵၼ် မႃးၽွမ်ႉၶွၼ်ႈႁႅင်း ၼႄလႅင်းတီႈမွၵ်ႇၸၢမ် ဢမ်ႇလိုမ်းလႆႈၵုင်ႇမုၼ်ၸဝ်ႈၶူးမေႃ လိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းပၢၼ်မိူဝ်ႈ ဝၼ်းသိုၼ်း ၶိုင်ၶပ်းႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင်ပွႆးၵိုၼ်း ၸိူဝ်းႁဝ်းသိုပ်ႇတႅမ်ႈပိုၼ်း…

V.2:       ႁဝ်းႁူႉၸၵ်းၵၼ် ႁဝ်းႁွမ်းမိုဝ်းၵၼ် ဝၼ်းမၼ်းထိုင်မႃးႁႂ်ႈႁဝ်း ပူၵ်းတိုၼ်ႇၵၼ် ဢမ်ႇလိုမ်းလႆႈၵုင်ႇမုၼ် ၸဝ်ႈၶူး မေႃလိၵ်ႈလၢႆးႁဝ်းသၢႆၸႂ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မႄႈမိူင်းတႆးတေလၢတ်ႈၵႂၢမ်းယွင်ႈ တွင်းမၢႆသႂ်ႇဝႆႉပိုၼ်း…

CHO:        ၵဝိမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇႁိုဝ်ယွၼ်ႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း မိူဝ်ႈၼႆႉလႆႈလီ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵွပ်ႈၶဝ်ၶတ်းႁႅင်းဝႆႉ ၵဝိပၢၼ်မႂ်ႇ တေတႅၼ်းပုတ်ႈသိုပ်ႇသၢႆၸႂ်ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၵႂႃႇ ထိုင်တီႈယိူင်းမၢႆ ႁဝ်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇတႅမ်ႈပိုၼ်း…

ပုၼ်ႈတႆး | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

Am                                        Am                                           Am
ၵွပ်ႈလုၵ်ႈၵွပ်ႈမေး ႁဵတ်းၼႃးမႅၵ်ႇထႆ ၵွပ်ႈဝၢၼ်ႈၵွပ်ႈမိူင်း တိုၵ်းသိုၵ်းလၼ်ႇၵွင်ႈယိုဝ်း
Dm                                    G                                          C
မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈမိူဝ်ႈႁိုဝ်းမိူဝ်းၼႃႈၵႂႃႇၼႆ ၸဝ်ႈႁႆႊၸဝ်ႈၼႃး တၵ်းလႆႈမႂ်ႇသုင်ယဝ်ႉ
Am                                             C   Am
တူင်ႉတိုၼ်ႇၵႂႃႇလႄႈမိုင်ႉယႃႇငဝ်တူၺ်းပိူၼ်ႈ ၽႂ်လႅၼ်ၽႂ်ၼႆ ႁဝ်းပေႃးႁူႉယဝ်ႉ
Dm1/2             G1/2          Am                                      Dm 1/2       G 1/2
ပၢၼ်ဢွၼ်ၸဵမ်လႂ်တဵၵ်းႁဝ်းမႃး လိူင်ၶဵဝ်လိူၼ်လႅင် ပူၵ်းၽႂ်းၽႂ်းလူး သင်ၵူဝ်တၢႆၼႆမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်း
C                                     Dm                       C              Dm                       C
ၶိူဝ်းတႆးႁတ်းႁၢၼ် ၶိူဝ်းႁဝ်းႁႃး တိုင်ႈၶိုၼ်ႈလႄႈဢိူၺ်း ပေႁူၼ်လင် တိုင်ႈၶိုၼ်ႈလႄႈဢိူၺ်း ပေၵူဝ်သင်
Am                                      Am                                           Am
မႄႈပႃႈပေႃႈလုင်း ၼၢႆးလႄႈပူႇၶဝ် ၵွပ်ႈလုၵ်ႈၵွပ်ႈလၢင်း ၶိုၼ်းဝၼ်းႁိူဝ်ႇလႆမႃး
Dm                                            G                                          C
လိူတ်ႈၵေႃႈလႆႈတူၵ်းပေႃးႁွတ်ႇပႃႇႁဵတ်ႈ ၵွပ်ႈဝၢၼ်ႈၵွပ်ႈမိူင်း တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇၵူဝ်တၢႆ
Am                                            C   Am
ပုတ်ႈမႃႇဢဝ်လႄႈ တႆးၼုမ်ႇၶဝ်တင်းသဵင်ႈ တႃၶဵဝ်တႃလႅင်တူၺ်းႁတ်းႁတ်းလူး
Dm1/2             G1/2       Am                                      Dm 1/2       G 1/2
ၸႂ်ၶဵဝ်လႅင်ႁဵတ်းႁတ်းႁတ်း ပေၵွင်လင်သေႁဵတ်းၵူၼ်းတူၺ်းပွႆး ပေတိုဝ်ပေၵႂင်ယၢမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ
C                                     Dm                       C              Dm                       C
ၶိူဝ်းတႆးႁတ်းႁၢၼ်ၶိူဝ်းႁဝ်းႁႃး တိုင်ႈၶိုၼ်ႈလႄႈဢိူၺ်း ပေႁူၼ်လင် တိုင်ႈၶိုၼ်လႄႈဢိူၺ်း ပေၵူဝ်သင်

ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႉ | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:      လူမ်းယဵၼ် ထူဝ်းလဵၼ်ႈ ႁဵဝ်းငိုၼ်းႁွမ်မွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇပိၵ်ႇယၢၼ်တူၼ်ႈမၼ်း တူၵ်းႁူင်ႈယူႇၵူႊဝၼ်း ၵွင်းမူးလူင် ၵိုၵ်းဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႉ ႁိုဝ်လၢႆပီယဝ်ႉမၼ်းႁၼ် လိူင်ႈၼႆႉမႃးႁိုဝ် ၽႂ်လႂ်ထၢမ်ၵေႃႈမၼ်းသမ်ႉတေၶိုၼ်းလၢတ်ႈလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢမ်ႇမၼ်ႈဢမ်ႇၵိုမ်း …

V.2:      ရူတ်ႉလႅၼ်ႈ ၶပ်ႉတဵမ် ၸွမ်းတၢင်းၵဵင်းမႆႇ တမ်ႇရူတ်ႇဝႆႁူဝ်မၼ်း ႁိူဝ်ႉၸႂ်ယူႇၵူႈဝၼ်း လမ်းတိထႅင်ႈ တႆးပၢႆႈၽၢတ်ႇမိူင်း ယၢၼ်ၵႆမၢၼ်ႈလိူင်းမႃးသမ်ႉ လိူင်ႈၼႆႉယွၼ်ႉသင် ၽႂ်လႂ်ထၢမ်ၵေႃႈၵွင်းမူးႁိုဝ်ၶိုၼ်းလၢတ်ႈလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢမ်ႇမၼ်ႈဢမ်ႇၵိုမ်း…

CHO:       ၵွင်းမူးလူင်ၵိုၵ်းဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႉ ၵူႊၸဝ်ႉၼႂ်ဝၼ်းၶမ်ႈ ၸႂ်လမ်တၢင်တႆးႁဝ်း ၸႂ်လဵၵ်ႉတၢင်တႆးႁဝ်း မႃးသဝ်းထင် ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉတႆးႁဝ်းသမ်ႉ တႆးႁဝ်းၵမ်ႉပႃႈၼမ်ထၢမ်းငၢၼ်ပဵၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ          ဢႃႈ…ႁႃႈ… ၵူဝ်ꧦႁေꧦႁဵတ်းꧦၵိၼ်ꧦၶိၼ်ၸႂ်ယူႇၵူႊဝၼ်း ႁေးဝႃႈတႆးလႄႈထႆးၼႆႉ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ်…

 V.3:      လူမ်းယဵၼ်ထူဝ်းလဵၼ်ႈ ႁဵဝ်းငိုၼ်းႁွမ်မွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇပိၵ်ႇယၢၼ်တူၼ်ႈမၼ်း တူၵ်းႁူင်ႈယူႇၵူးဝၼ်း ၵွင်းမူးလူင်ၵိုၵ်း ဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႉ ၵူႊၸဝ်ႉၼႂ်ဝၼ်းၶမ်ႈ ႁိုဝ်ႁၼ်မႅၼ်ႈတႆးႁဝ်းမိူၼ် လိူင်ႈထုင်းၾိင်ႈပဵၼ် ႁူဝ်လႂ်ႁူဝ်   ၶမ်ႈလူမ်းယဵၼ် တေထူဝ်းၽၢတ်ႈၽိတ်ႈလဵၼ်ႈ မွၵ်ႇႁွမ်မွၵ်ႇႁိုၼ်း…

ၸၢႆးၵူၼ်းပျွင်း | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1 ဢၢႆႈသူႇယႃႈၵူၼ်းပျွင်းပႃးထူင်ၼႂ်းထူင် သမ်ႉမီးပျွၵ်းယႃႈလမ်လဵၵ်းသႅၼ်ႉလႅမ်ဢွမ်ၼမ်ႉမၼ်း ၶီႈဢုပ်ႇၶီႈလူမ်းၵူၼ်း ၵႂၢမ်း ၼမ်ၼွၼ်းၾၼ်ႁွတ်ႈမိူင်း ၼိပ်ႉပၢၼ်ႇလုၵ်ႈၶူင်းၵၢင်ၵႂႃႇလႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းပျွင်းလူင်…

V.2 မိူဝ်ႈၼုမ်ႇႁၢင်ႈလဝ်းပီးပေႃးတၼ်ၼၢင်းသၢဝ်ၽူႈယိင်းၼွၼ်းပေႃးၾၼ်ၸၢႆးဢၢႆႈငၢၼ်သဵင်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလွင်ႈဢမ်ႇ ၸႂ်း မၼ်းၹၢမ်းတူၺ်းၼႆဝၢႆးၵိၼ်ယႃႈမႃးပေႃးလႆႈပဵၼ်ၸၢႆးဢၢႆႈယွမ်သၢင်ႇၵိၼ်ယႃႈၵူၼ်းပျွင်းလူင် …

CHO: လီဢွၼ်ၵၼ်ႁၼ်ၸၢႆးတႆးႁဝ်းၶဝ်ယႃႈ ၼႆႉဢမ်ႇပၼ်လွင်ႈၽွၼ်လီၶီၸႂ်ၶၢၼ်ၸႂ်ပေႃးၹပ်းတိတ်းယႃႈၽႂ်ပေႃးၵႂၢင်း ဝႄႈၵၼ် ယႃႇပေယိူင်ႈဢၢႆႈၸၢႆးၵူၼ်း ပျွင်းလူင်…

ၸၢႆးၵူၼ်းယွၼ်း | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:       ၽႂ်ၽႂ်တေမႃးႁတ်းယၢင်ႈၸွမ်းၵူၼ်းယွၼ်းဢွၼ်ႇ လွင်ႈၼုင်ႈၶူဝ်းႁၢင်ႈလီၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးပႃး ယိပ်းၵွၵ်းဢွၼ်ႇသေတမ်းဝၢင်းပိုင်ႈဢိင်ၸွမ်းတၢင်းၼႆႉ ႁႃလဵင်ႉတူဝ်ၸႂ် ႁၵ်ႉဢွၼ်ႇယဝ်ႉ…

V.2:        ႁူဝ်ၸႂ်ဢွၼ်ႇၵဝ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်းၸိူဝ်းၵူၼ်း ယွၼ်းဢွၼ်ႇ လွတ်ႈလႆႈလွင်ႈတၢင်းတုၵ်ႉၶႃႉယၢပ်ႇၸႂ် ၼႃႈလဵၵ်ႉၼႃႇ ယိပ်းၵွၵ်းသေၼင်ႈၸွမ်းတၢင်းၼႆႉ တူဝ်ၸႂ်ဢွၼ်ႇမၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇသိူဝ်းလႆႈ…

CHO:         ၵွပ်ႈသင်လႄႈမႂ်းသမ်ႉႁဵတ်းၼႆ ၵၢၼ်လိူင်ႇၼမ်မီႈပုၼ်ႈတႃႇမႂ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တၢင်းႁဝ်းပႆ မႂ်းယၢင်ႈၸွမ်းလႄႈ ….

V.3:        ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈတေဢၢမ်းဢၢႆႈၸိူဝ်းၵူၼ်းယွၼ်းဢွၼ်ႇလွင်ႈလႆႈၸွႆႈၶတ်းႁႅင်းပုၼ်ႈတႃႇၶိူဝ်းတႆး ဝႅၵ်ႇၵွင်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းမႂ်းယၢင်ႈတိၼ်ၸွမ်းႁဝ်းလႃႈ တူဝ်ၸႂ်ဢွၼ်ႇမႂ်းၵေႃႈတေသိူဝ်းယဝ်ႉ…

ၶေႃႈၼွမ်းမေႃၵႂၢမ်း | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:       (သင်ဝႃႈမီးၵူၼ်းမၵ်ႉမၼ်ႈပၼ် ၸေႇၼႃႇၵဝ်ၶႃႈႁႂ်ႈၸိုၼ်ႈၵီႈ သင်ဝႃႈမီးၵူၼ်းပၵ်းသင်ႉပၼ် ဝႃႇသႃႇၼႃႇၵဝ်ၶႃႈႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈၼႃႈ ႁႆႇတိင်ႇဢွၼ်ႇသေႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁၢင်ႈႁၢႆႉလႄႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁၢင်ႈၸႃႉလႄႈ ဢမ်ႇလီတူၺ်းၵေႃႈ ဢေႃႈ… ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်းႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼေ )2

V.2:      လီထွမ်ႇၸိုင်ထွမ်ႇၵျေႃႇꧦသင်ဝႃႈမီးတၢင်းၽိတ်းဢိတ်းဢီႈၸိုင် ယႃႇဝူၼ်ႉၽိတ်းႁၼ်ပိူင်ႈ ၵႂၢမ်းဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းႁွင်ႉပုၼ်ႈတႃႇၵျေႃႇသင်ၵႂႃႇလေႃႇၺႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉၸႂ် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းထွမ်ႇၸိုင် ၵဝ်ၶႃႈတိုၼ်းၽိတ်း ၵဝ်ၶႃႈတိုၼ်းၼွမ်း ဝၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ်ၵဝ်ၶႃႈဢိတ်းၼိုင်ႈ

မိူင်းတႆးမွင်းပႂ်ႉယူႇ | တႅမ်ႈ/ႁွင်ႉ ၸၢႆးမူး

V.1:    ၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမႃး ၼိူဝ်ၼင်လိၼ်မိူင်းတႆးႁဝ်းဢိူဝ်ႈ ယူႇထင်ၵိၼ်သဝ်းၵေႈၵူၼ်းၸိူဝ်ႉ ၶိူဝ်းတႆးမႃးဢိူဝ်ႈ ၸွင်ႇမႂ်းႁူႉႁိုဝ် မႂ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပုၼ်ႈၽွၼ်းမႂ်းမီးၼမ်ဢိူဝ်ႈ…

V.2:     ယႂ်ႇသုင်မႃးယဝ်ႉၵွင်လင်ပႅတ်ႈမိူင်းတႆးႁဵတ်းသင် ပိင်ႇၺႃႇတဵမ်တူဝ်မႃးယဝ်ႉ ၵွင်လင် တေႃႇၶိူဝ်းတႆး ပႅတ်ႈသေ ၸွင်ႇမႂ်းဝူၼ်ႉႁိုဝ် မႂ်းပဵၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပိူၼ်ႈမုင်ႈမွင်း မႂ်းတင်းၼမ်ဢိူဝ်ႈ…

CHO:    ပိုၼ်းတႆးႁဝ်းမီးၸိူင်ႉႁို်ဝ် ထုင်းတႆးႁဝ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ် မိူင်းတႆးႁဝ်းတူၵ်းသုမ်းဝႆႉ ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းတူၵ်း  ၵိၼ်းဢိူဝ်ႈ ဝၢႆႇမုင်ႈတူၺ်းၶိုၼ်းလႄႈတႆး ဢိူၺ် …

V.3:      ပူႇမွၼ်ႇၼၢႆးႁဝ်း မုင်ႈမွင်းၸႂ်ၸပ်းမႂ်းဝႆႉဢိူဝ်ႈ ယႃႇပၢႆႈမႅပ်းပႅတ်ႈ ဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈႁင်း မႂ်းၵေႃႉလဵဝ် ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းလႃႈ

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ၵေႃႉ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်

ၼႄထႅင်ႈ

ၸၢႆးလိူၼ်တႆး

ၸၢႆးလိူၼ်တႆး ပဵၼ်ၽူႈၵုမ်းၵမ် လႄႈၵေႃႇတင်ႈ Website www.luentai.info ၼႆႉၶိုၼ်ႈမႃး။
Close