ႁဵင်းလိၵ်ႈ ၵဵဝ်ႈလူၺ်ႈ လိူၼ်တႆးပိုၼ်းၵႅပ်; ၸၢႆးလိူၼ်တႆး

• ၸိုဝ်ႈ      -'''ၸၢႆးလိူၼ်တႆး''' (ၸၢႆးထုၼ်းၵျေႃႇ| ၸိုဝ်ႈယူႇဝတ်ႉ ၼၼ်တိယ)။
• ပီၵိူတ်ႇ    -ပီၵေႃးၸႃႇ1352၊ ပီၶရဵတ်ႈ1990၊ ပီတႆး 2085၊ လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 6 ၶမ်ႈ၊ ဝၼ်းသဝ်၊ ၵိူတ်ႇယၢမ်းသီႇမူင်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ။
• တီႈၵိူတ်ႇ  -ဝၢၼ်ႈၵုင်းလိူဝ်ႇ၊ ဢိူင်ႇၼွင်သွမ်း၊ ၸႄႈဝဵင်း ၵေႇသီး၊ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်။
• ၶိူဝ်းႁိူၼ်း -ပဵၼ်လုၵ်ႈ'''လုင်းၵေႃးတႃႉ'''+'''ပႃႈလႅင်ႇ'''၊ ၼွင်ႉ'''ၸၢႆးသၢင်ႇၶိင်ႇ'''၊ '''ယိင်းၼူၼ်းၸိင်ႇ'''၊ '''ၼၢင်းသႅင်သႃႇ'''၊ လႄႈပီႈပီႈဢၢႆႈ '''ၸၢႆးၶမ်းၶူင်း'''

• ၵၢၼ်ႁဵၼ်း-'''ပီ1998-2002''' ဢယု 7–11 ၶူပ်ႇ ၊ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈယူႇတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်သွမ်း ၸႄႈဝဵင်း ၵေႇသီး၊ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်။
                 -'''ပီ 2002-2007''' လႆႈၶၢမ်ႇပဵၼ်ၸဝ်ႈသၢင်ႇတီႈ ၸဝ်ႈသြႃႇၺႃႇၼသႃႇမိ၊ မိူင်းၼိမ် ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14/06/2002 တီႈ ဝတ်ႉသၢႆထမ်းလႅင်း၊ ၼွင်သွမ်း။

                 - '''2007-2008''' 12/11/2007 လႆႈလူင်းၵႂႃႇႁဵၼ်းဢဝ်တၢင်းမေႃတီႈတိူင်းတႃႇၵုင်ႈ၊ တီႈဝတ်ႉ ဝံတမေတၼီႇ၊ၸႄႈဝဵင်းၸၢၼ်းၶျွင်း၊ လႄႈလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ် (3) ပွၵ်ႈ။
ထိုင် 10/06/2008 ယဝ်ႉ။ ပီၼႆႉၵေႃႈၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈလူမ်းသၢင်းၶႅင်(ၼႃးၵဵၻ်း) လူင် သမ်ႉမႃးၽတ်ႉသႂ်ႇလႄႈဢဝ်တူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉသႂ်ႇဝတ်ႉဢမ်ႇမီးတီႈယူႇသဝ်းယဝ်ႉလႄႈၸင်ႇပွၵ်ႈသၢႆႇဝၢႆႇၶိုၼ်းမိူင်းတႆးယဝ်ႉ။

• ၼႃႈၵၼ်လႄႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်-
                   -'''ပီ2008-2009'''ၸွႆႈပူင်သွၼ်လိၵ်ႈတီႈဝတ်ႉသၢႆထမ်းလႅင်း၊ ၼွင်သွမ်း။ 
                  -ဝၼ်းထိ 15/05/2009 လႆႈၵႂႃႇႁဵၼ်းပဵၼ် ၶူးသွၼ်တီႈပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉပွၵ်ႈၵမ်းၸဵတ်းတီႈဝၢၼ်ႈႁႆး၊ ဢၼ်ၶူးသွၼ်လူင် '''လုင်းၸၢႆးၾႃႈ''' ဢွၼ်ႁူဝ်သေတူင်ႉၼိုင်ဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ။ 
                  -'''ဝၼ်းထိ 18/09/2009''' လႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇႁႃငိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းထႆးယူႇယဝ်ႉ။
                   -ဝၼ်းထိ 5/05/2011တေႃႇထိုင် 2012-2013-2014-2015-2016 လႆႈႁပ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼႂ်းပၢင် သွၼ်ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတႆးၼုမ်ႇ ၸုပ်ႈထိ19-26 ယူႇယဝ်ႉ။
ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈတိုၵ်ႉယူႇၼႂ်း"ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈတႆးၼုမ်ႇ"ဝႆႉယူႇ။ လႄႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်မေႃသွၼ်လိၵ်ႈတႆး၊ ၽူႈမၢႆ၊ လႄႈၽၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။