ဝၼ်းပီမႂ်ႇတႆး


ၸွမ်းလူၺ်ႈၼိုင်ႈပီမီးသိပ်းသွင်လိူၼ်သေ တႆးၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ လိူၼ်ၸဵင်၊ လိူၼ်ၵမ်၊ လိူၼ်သၢမ်၊ လိူၼ်သီႇ၊ လိူၼ်ႁႃႈ၊ လိူၼ်ႁူၵ်း၊ လိူၼ်ၸဵတ်း၊
လိူၼ်ပႅတ်ႇ၊ လိူၼ်ၵဝ်ႈ၊ လိူၼ် သိပ်း၊ လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်း၊ လိူၼ်သိပ်းသွင်။ ၼိုင်ႈပီၼႆႉ သဵင်ႈၵႂႃႇမိူဝ်ႈလိူၼ်သိပ်းသွင်လပ်း ၼၼ်ႉလႄႈ ပီမႂ်ႇတႆးၸင်ႇဝႃႈပဵၼ်လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇၶမ်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ လိူၼ်ၸဵင်ၼႆႉ ပဵၼ် လိူၼ်ဢၼ်မိူင်းတႆးႁၢင်ႈလီ။ ၶိူဝ်းတႆးၵေႃႈ ပဵၼ်ဝၢႆးၼႃႈၵၢၼ်ယဝ်တူဝ်ႈ၊ ၸူမ်းသိူဝ်းမူၼ်ႈၵျေႃႇ တႄႉတႄႉယဝ်ႉ။

တီႈမႃး-ပိုၼ်းၶိူဝ်းတႆးလႄႈပိုၼ်းမိူင်းတႆး(ၶူးၶိူဝ်းသႅၼ်တႅမ်ႈ)
ပိုၼ်ၽေ-လိူၼ်တႆး

သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄ Share this

ႁူၼ်လင်
« Prev Post
ၵႂႃႇၼႃႈ
Next Post »